Lithuania

Section RSS

Intellectual property laws from Lithuania

1994 m. sausio 18 d. Patentų įstatymas Nr. I-372 (su pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. X-1119)

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato prekių ženklų teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro tvarkymą. 2. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1150, 2002-10-22, Žin., 2002, Nr. 106-4744 (2002-11-08) 2 straipsnis. Pagrindinės […]

1998 m. birželio 16 d. Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas Nr. VIII-791 (su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. X-652)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą ir reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei pareigas, atsirandančias sukūrus ir naudojant puslaidininkinių gaminių topografijas. 2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktu, nurodytu šio įstatymo priede. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-652, 2006-06-08, Žin., 2006, Nr. […]

1999 m. gegužės 18 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 19 d. įstatymu Nr. XI-656)

Nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. kovo 21 d. (20 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalys įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.): Nr. IX-1355, 2003-03-05, Žin., 2003, Nr. 28-1125 (2003-03-21) I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 1. Šis Įstatymas nustato: 1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises); 2) […]

1999 m. rugsėjo 21 d. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas Nr. VIII-1328 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. XI-749)

Preambulė Lietuvos Respublikos Seimas, suvokdamas, kad etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas; konstatuodamas, kad Įvairioms lietuvių etninės kultūros formoms ir ypač jos gyvajai tradicijai gresia akivaizdus sunykimo pavojus; pripažindamas, kad tik savo etnine kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietini brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, […]

2000 m. spalio 10 d. Prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981 (su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. X-651)

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato prekių ženklų teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro tvarkymą. 2. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1150, 2002-10-22, Žin., 2002, Nr. 106-4744 (2002-11-08) 2 straipsnis. Pagrindinės […]

2001 m. birželio 5 d. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352 (su pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. X-1120)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato mokesčių mokėjimą už pramoninės nuosavybės objektų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – Valstybinis patentų biuras). Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1847, […]

2001 m. lapkričio 22 d. Augalų veislių apsaugos įstatymas Nr. IX-618 (su pakeitimais, padarytais spalio 2010 m. rugsėjo 21 d. įstatymu Nr. XI-1022)

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų santykius, susijusius su augalų veislių teisine apsauga ir naudojimu. 2. Įstatymas taikomas žemės ūkio ministro patvirtinto augalų genčių ir rūšių sąrašo veislėms. 3. Šiuo Įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas […]

2002 m. lapkričio 7 d. Dizaino įstatymas Nr. IX-1181|(su pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 1 d. įstatymu Nr. X-1659)

DIZAINO Į STATYMAS 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1181 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato pramoninio dizaino (toliau – dizainas) teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos dizaino registro tvarkymą. 2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede. Straipsnio pakeitimai: […]

Law on Copyright and Related Rights No. VIII-1185 of May 18, 1999 (as amended on 19 January 2010 – by Law No. XI-656)

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1. General Provisions 1. This law shall regulate: 1) copyright in literary, scientific and artistic works (copyright); 2) the rights of performers, producers of phonograms, broadcasting organisations and producers of the first fixation of an audiovisual work (film) (related rights); 3) the rights of makers of databases (sui generis rights); […]

Law on Designs of November 7, 2002, No. IX-1181 (as amended on July 1, 2008 – by Law No. X-1659)

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS Article 1. Purpose of the Law 1. This Law shall establish the procedure for legal protection, registration and use of an industrial design (hereinafter referred to as a “design”) in the Republic of Lithuania, as well as the maintenance of the Design Register of the Republic of Lithuania. 2. The provisions […]

Law on Patents of 18 January 1994, No. I-372 (As last amended on 10 May 2007 – by Law No. X-1119)

This Law shall legitimise inventions as objects of industrial property, regulate the rights and duties of legal and natural persons with respect to inventions, and provide legal protection thereof. The provisions of this Law have been harmonised with the legal acts of the European Union referred to in the Annex to this Law. CHAPTER 1. […]

Law on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products of June 16, 1998, No. VIII-791 (as amended on 8 June 2006 – by Law No. X-652)

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1. Objective of the Law 1. This Law shall provide for the legal protection of topographies of semiconductor products and regulate the rights and duties of natural and legal persons arising after the creation and during the exploitation of topographies of semiconductor products. 2. The provisions of this Law have […]

Law on the Principles of State Protection of Ethnic Culture No. VIII-1328 of September 21, 1999 (as amended on January 9, 2006 – by Law No. X-484)

Preamble The Seimas of the Republic of Lithuania, cognisant of the fact that ethnic culture constitutes the essence of national existence, survival and strength; stating that the various forms of Lithuanian ethnic culture and particularly its living traditions are in obvious danger of extinction; acknowledging that only a nation which relies upon its culture can […]

Law on the Protection of Plant Varieties, No. IX–618 of November 22, 2001 (as last amended on October 19, 2006 by Law No X-862)

CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose of the Law 1. The Law shall regulate relationships of natural and legal persons relating to the legal protection and use of plant varieties. 2. The Law shall apply to the varieties included in the list of plant genera and species approved by the Minister of Agriculture. 3. […]

Law on Trademarks of October 10, 2000, No. VIII-1981 (as amended on 8 June 2006 – by Law No. X-651)

CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS Article 1. Purpose of the Law 1. This Law establishes legal protection of trade marks, their registration and use in the Republic of Lithuania, also the administration of the Register of Trade Marks of the Republic of Lithuania. 2. The provisions of this Law have been harmonised with the legal acts […]