2001 m. birželio 5 d. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352 (su pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. X-1120)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato mokesčių mokėjimą už pramoninės nuosavybės objektų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – Valstybinis patentų biuras).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Pramoninės nuosavybės objektas – išradimo patentas, dizainas, puslaidininkinio gaminio topografija, prekių ženklas.

2. Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, Vyriausybės patvirtintų Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

3 straipsnis. Mokesčių mokėtojai

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (toliau – mokesčiai) moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

4 straipsnis. Mokesčių objektai ir dydžiai

Mokesčiai mokami už:

1) išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą (1 priedėlis);

2) dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą (2 priedėlis);

3) puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą (3 priedėlis);

4) prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą (4 priedėlis);

5) (neteko galios nuo 2004 m. sausio 1 d.);

6) patentinio patikėtinio registravimą (6 priedėlis).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12)

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

5 straipsnis. Mokesčių lengvatos

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

6 straipsnis. Mokesčių mokėjimas

1. Mokesčiai už išradimo patentavimą, dizaino, puslaidininkinio gaminio topografijos, prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei patentinio patikėtinio registravimą mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais litais prieš registruojant pramoninės nuosavybės objektus ir išduodant su tuo susijusius dokumentus bei prieš registruojant patentinį patikėtinį Valstybiniame patentų biure.

2. Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

1) per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;

2) per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;

3) per paskutinius prekių ženklo galiojimo termino metus.

3. Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

4. Už teisingą mokesčių sumokėjimą atsakingas Valstybinis patentų biuras.

5. Mokesčiai sumokami banko įstaigoje grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Mokesčių sumokėjimas patvirtinamas pateikiant Valstybiniam patentų biurui mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

7 straipsnis. Mokesčių grąžinimas

Sumokėti mokesčiai arba jų dalis grąžinama:

1) kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal šį įstatymą;

2) kai Valstybiniame patentų biure atsisakoma priimti paraišką, nes ji neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

3) kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo ir su tuo susijusių dokumentų išdavimo, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo, patentinio patikėtinio registravimo.

2. Mokesčiai grąžinami, jeigu prašymas juos grąžinti vietos mokesčio administratoriui pateikiamas per Mokesčių administravimo įstatymo nustatytą terminą.

3. Mokesčių permoką mokėtojui grąžina vietos mokesčio administratorius Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu mokesčių mokėtojas pateikia Valstybinio patentų biuro išduotą motyvuotą pažymą, nurodančią mokesčių grąžinimo priežastis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

8 straipsnis. Mokesčių mokėjimo kontrolė

1. Mokesčių mokėjimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius.

2. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti, trūkstama arba visa suma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka išieškoma į valstybės biudžetą iš Valstybinio patentų biuro, dėl kurio kaltės mokesčiai buvo sumokėti per maži arba iš viso nesumokėti.

9 straipsnis. Mokesčių įskaitymas į valstybės biudžetą

Mokesčiai įskaitomi į valstybės biudžetą.

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Lietuvos Respublikos 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 1 priedėlis

MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI

(LITAIS)

1. Už patentinės paraiškos (toliau – paraiška) padavimą 400 1.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį išradimo apibrėžties punktą 40

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas) 120

3. Už tarptautinės patentinės paraiškos vertimo padavimą 400

3.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį tarptautinės patentinės paraiškos

išradimo apibrėžties punktą 40

4. Už Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

160

4.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį Europos patento paraiškos išradimo

apibrėžties punktą 40

5. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą 160

5.1. Už kiekvieną po dešimtojo einantį Europos patento išradimo

apibrėžties punktą 40

6. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

120

7. Už patento išdavimą 240

8. Už apeliacijos pareiškimą 120

9. Už pakeitimo įrašymą Lietuvos Respublikos patentų registre 120

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą 80

11. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą 120

12. Už patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimo registravimą 400

13. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą 240

14. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

14.1. trečiaisiais metais 280

14.2. ketvirtaisiais metais 320

14.3. penktaisiais metais 400

14.4. šeštaisiais metais 480

14.5. septintaisiais metais 560

14.6. aštuntaisiais metais 640

14.7. devintaisiais metais 720

14.8. dešimtaisiais metais 800

14.9. vienuoliktaisiais metais 1000

14.10. dvyliktaisiais metais 1000

14.11. tryliktaisiais metais 1000

14.12. keturioliktaisiais metais 1000

14.13. penkioliktaisiais metais 1000

14.14. šešioliktaisiais metais 1200

14.15. septynioliktaisiais metais 1200

14.16. aštuonioliktaisiais metais 1200

14.17. devynioliktaisiais metais 1200

14.18. dvidešimtaisiais metais 1200

15. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą 400

16. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

16.1. pirmaisiais metais 1200

16.2. antraisiais metais 1200

16.3. trečiaisiais metais 1200

16.4. ketvirtaisiais metais 1200

16.5. penktaisiais metais 1200

Pastaba. Metų mokestis už išradimo patento galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis, galiojimą sumažinamas 50 procentų. Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

Lietuvos Respublikos 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 2 priedėlis

MOKESČIŲ UŽ DIZAINO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

1. Už paraiškos įregistruoti dizainą (toliau – paraiška) padavimą 320 1.1. Už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį 120

2. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą 320

3. Už galiojimo termino pratęsimą:

3.1. antrajam penkmečiui 800

3.2. trečiajam penkmečiui 1200

3.3. ketvirtajam penkmečiui 1600

3.4. penktajam penkmečiui 2000

4. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino

registre 120

5. Už apeliacijos pareiškimą 120

6. Už protesto pareiškimą 320

7. Už dizaino perdavimo sutarties registravimą 400

8. Už dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą 320

9. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos dizaino registro išdavimą 120

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą 80

11. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą 120

12. Už paraiškos Bendrijos dizainui registruoti padavimą per Valstybinį

patentų biurą 100

13. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto termino pratęsimą

80

14. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto praleisto termino

atnaujinimą 120

Pastaba. Mokestis už dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-2212, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 73-2543 (2004-04-30) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

Lietuvos Respublikos 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 3 priedėlis

MOKESČIŲ UŽ PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

Už paraiškos įregistruoti puslaidininkinių gaminių topografiją padavimą – 400.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

Lietuvos Respublikos 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 4 priedėlis

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

 

 

1. Už paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) padavimą

1.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

2. Už tarptautinės paraiškos nagrinėjimą

2.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę paduodant tarptautinę paraišką

3. Už nacionalinės ženklo registracijos pakeitimą tarptautine registracija

4. Už prašymą pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą

5. Už prašymą atkurti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą praleistą terminą

6. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

7. Už prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą

7.1. Už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą

8. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre

9. Už apeliacijos pareiškimą

10. Už protesto pareiškimą

11. Už teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekės ženklą perdavimo

sutarties registravimą

12. Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų įrašymą į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

13. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro išdavimą

14. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

15. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą

240

120 200

100

240

80

120 240 240

120

120 120 320

400

300 120 80 120 40

100

16. Už susipažinimą su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais

17. Už paraiškos Bendrijos prekių ženklui registruoti padavimą per Valstybinį patentų biurą

Pastaba. Mokestis už prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytam terminui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-2212, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 73-2543 (2004-04-30) Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 5 priedėlis

(5 priedėlis neteko galios nuo 2004 m. sausio 1 d.)

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12)

Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. IX-352 6 priedėlis

MOKESČIŲ UŽ PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ REGISTRAVIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

1. Už patentinio patikėtinio registravimą 200

2. Už pakeitimus Lietuvos Respublikos patentinių

patikėtinių registre 120

Pakeitimai: 1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-688, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3996 (2001-12-29)

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 1 PRIEDĖLIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1847, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5253 (2003-12-12)MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 1, 2, 4, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 5 PRIEDĖLIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo juridinių asmenų registro veiklos pradžios, t.y. nuo 2004 m .sausio 1 d.

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2212, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 73-2543 (2004-04-30)

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 2 IR4

PRIEDĖLIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1120, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2280 (2007-05-29)

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

*** Pabaiga ***

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-05-30) autrap@nulllrs.lt