Zákona ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů ao změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

207/2000 Sb.

Zmena: 474/2004 Sb.

Zmena: 59/2005 Sb.

Zmena: 501/2004 Sb.

Zmena: 221/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI OCHRANA PRUMYSLOVYCH VZORU

HLAVA I

OCHRANA PRUMYSLOVYCH VZORU

§ 1

(1) Prumyslove vzory, ktere splnuji podminky podle tohoto zakona, zapisuje Urad prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Urad”) do rejstriku.

(2) Ustanovenimi tohoto zakona neni dotcena ochrana poskytovana shodnym predmetum podle prava autorskeho, obcanskeho, prava k ochrannym znamkam, popripade jinym zvlastnim pravnim predpisem.

§ 2

Vymezeni pojmu

Pro ucely tohoto zakona se rozumi

a) prumyslovym vzorem vzhled vyrobku nebo j eho casti, spocivajici zejmena ve znacich linii, obrysu, barev, tvaru, struktury nebo materialu vyrobku samotneho, nebo jeho zdobeni,

b) vyrobkem prumyslove nebo remeslne vyrobeny predmet, vcetne soucastek urcenych k sestaveni do jednoho slozeneho vyrobku, obal, uprava, graficky symbol a typograficky znak, s vyjimkou pocitacovych programu,

c) slozenym vyrobkem vyrobek, ktery se sklada z nekolika soucastek, ktere mohou byt vymeneny a ktere umoznuji rozebrani a nove sestaveni vyrobku,

d) puvodcem prumysloveho vzoru ten, kdo prumyslovy vzor vytvoril vlastni tvurci cinnosti, spolupuvodcem prumysloveho vzoru ten, kdo se podilel na tvurci cinnosti, pri niz byl prumyslovy vzor vytvoren.

§ 3

Podminky ochrany

(1) Prumyslovy vzor je zpusobily ochrany, je-li novy a ma-li individualni povahu.

(2) Prumyslovy vzor aplikovany na vyrobku, ktery predstavuje soucastku slozeneho vyrobku, nebo prumyslovy vzor v takovem vyrobku ztelesnen se povazuje za novy a majici individualni povahu jen tehdy,

a) jestlize soucastka zustava i po zacleneni do slozeneho vyrobku pri beznem uzivani vyrobku viditelna, a

b) jestlize viditelne znaky soucastky splnuji samy o sobe pozadavek novosti a individualni povahy.

(3) Beznym uzivanim ve smyslu odstavce 2 pism. a) se rozumi uzivani konecnym uzivatelem, s vyjimkou udrzbarskych, servisnich a opravarenskych praci.

§ 4 Novost

Prumyslovy vzor se povazuje za novy, nebyl-li prede dnem podani prihlasky nebo prede dnem vzniku prava prednosti zpristupnen verejnosti shodny prumyslovy vzor. Prumyslove vzory se povazuji za shodne, jestlize se jejich znaky lisi pouze nepodstatne.

§ 5

Individualni povaha

(1) Prumyslovy vzor vykazuje individualni povahu, jestlize celkovy dojem, ktery vyvolava u informovaneho uzivatele, se lisi od celkoveho dojmu, ktery u takoveho uzivatele vyvolava prumyslovy vzor, ktery byl zpristupnen verejnosti prede dnem podani prihlasky nebo prede dnem vzniku prava prednosti.

(2) Pri posuzovani individualni povahy prumysloveho vzoru se prihlizi k mire volnosti, kterou mel pri vyvoji prumysloveho vzoru jeho puvodce.

§ 6

Zpristupnen! verejnosti

(1) Pro ucely posuzovani podle § 4 a 5 se ma za to, ze prumyslovy vzor byl zpristupnen verejnosti, byl-li zverejnen na zaklade zapisu do rejstriku nebo vystaven, uzivan v obchode nebo jinak zverejnen s vyjimkou pripadu, kdy zpristupneni nemohlo vejit ve znamost v odbornych kruzich cinnych v ramci Evropskych spolecenstvi a specializovanych v danem oboru behem normalnich obchodnich cinnosti prede dnem podani prihlasky nebo prede dnem vzniku prava prednosti. Prumyslovy vzor vsak neni povazovan za zpristupneny verejnosti tehdy, pokud s nim byla seznamena treti osoba pod vyslovnou ci predpokladanou podminkou duvernosti.

(2) Za zpristupneni verejnosti se pro ucely posuzovani § 4 a 5 nepovazuje pripad, jestlize byl prumyslovy vzor, pro ktery se pozaduje ochrana, zpristupnen verejnosti puvodcem prumysloveho vzoru, jeho pravnim nastupcem nebo treti osobou jako dusledek poskytnute informace nebo jednani uskutecneneho puvodcem prumysloveho vzoru nebo jeho pravnim nastupcem, a to behem 12 mesicu prede dnem podani prihlasky nebo prede dnem vzniku prava prednosti.

(3) Ustanoveni odstavce 2 plati take tehdy, byl-li prumyslovy vzor zpristupnen verejnosti v dusledku zneuziti vztahu k puvodci prumysloveho vzoru nebo jeho pravnimu nastupci.

§ 7

Prumyslove vzory dane technickou funkci a prumyslove vzory vzajemneho propojeni

(1) Pri hodnoceni zpusobilosti prumysloveho vzoru k zapisu se neprihlizi ke znakum, ktere jsou predurceny technickou funkci prumysloveho vzoru.

(2) Pri hodnoceni zpusobilosti prumysloveho vzoru k zapisu se neprihlizi ke znakum, ktere musi byt nutne reprodukovany v presnem tvaru a rozmerech, aby mohl vyrobek, v nemz je prumyslovy vzor ztelesnen nebo na kterem je aplikovan, byt mechanicky spojen s jinym vyrobkem nebo umisten do jineho vyrobku, kolem nej tak, aby oba vyrobky mohly plnit svou funkci.

(3) Ustanoveni odstavce 2 neplati, pokud ucelem prumysloveho vzoru, ktery jinak splnuje podminky § 4 a 5, je umoznit mnohacetne sestaveni nebo spojeni vzajemne zamenitelnych vyrobku v ramci stavebnicoveho systemu.

§ 8

Rozpor s verejnym poradkem nebo dobrymi mravy

Urad do rejstriku nezapise prumyslovy vzor, ktery je v rozporu se zasadami verejneho poradku nebo s dobrymi mravy.

§ 9

Urad do rejstriku nezapise prumyslovy vzor, je-li jiz v Ceske republice zapsan shodny

prumyslovy vzor s drivejsim pravem prednosti.

§ 10 Rozsah ochrany

(1) Rozsah ochrany je dan vyobrazenim prumysloveho vzoru tak, jak je zapsan v rejstriku (§ 38) s vyjimkou znaku, ktere jsou predurceny technickou funkci prumysloveho vzoru, nebo znaku, ktere musi byt nutne reprodukovany v presnem tvaru a rozmerech, aby mohl vyrobek, v nemz je prumyslovy vzor ztelesnen nebo na kterem je aplikovan, byt mechanicky spojen s jinym vyrobkem nebo umisten do jineho vyrobku, kolem nej nebo proti nemu tak, aby oba vyrobky mohly plnit svou funkci. Do rozsahu ochrany vyplyvajici ze zapisu prumysloveho vzoru spada kazdy prumyslovy vzor, ktery nevyvolava u informovaneho uzivatele odlisny celkovy dojem.

(2) Pri posuzovani rozsahu ochrany musi byt prihlednuto k mire volnosti, kterou mel jeho puvodce pri vyvoji prumysloveho vzoru.

§ 11

Pocatek a doba trvani ochrany

(1) Ochrana zapsaneho prumysloveho vzoru trva 5 let od data podani prihlasky.

(2) Vlastnik zapsaneho prumysloveho vzoru muze tuto dobu ochrany opakovane obnovit, a to vzdy o 5 let, az na celkovou dobu 25 let od data podani prihlasky prumysloveho vzoru.

(3) Zadost o obnovu lze podat behem posledniho roku prislusneho petileteho obdobi, nejpozdeji v den, ktery se cislem a pojmenovanim shoduje se dnem podani prihlasky prumysloveho vzoru. Se zadosti je vlastnik prumysloveho vzoru povinen zaplatit spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu. 1) Neni-li poplatek zaplacen, plati, ze zadost nebyla podana.

(4) Nebude-li zadost podana podle odstavce 3, je vlastnik opravnen ji podat do 6 mesicu ode dne, kdy mela byt nejpozdeji podana. V takovemto pripade je povinen zaplatit prislusny poplatek za zadost ve dvojnasobne vysi. Nebude-li zadost podana ani v teto dodatecne lhute, popripade neni-li spravni poplatek zaplacen v pozadovane vysi, ochrana prumysloveho vzoru zanika k datu, kdy podle odstavce 3 mela byt zadost nejpozdeji podana.

(5) Prava tretich osob, ktere po marnem uplynuti lhuty k podani zadosti o obnovu ochrany prumysloveho vzoru podle odstavce 3 v dobre vire zapocaly s vyuzivanim prumysloveho vzoru nebo k takovemu vyuzivani provedly vazne a ucinne pripravy, nejsou obnovou provedenou na zaklade dodatecneho podani zadosti o obnovu dotcena.

HLAVA II PRAVO K PRUMYSLOVEMU VZORU

§ 12

Pravo na prumyslovy vzor

Pravo k prumyslovemu vzoru ma puvodce nebo jeho pravni nastupce. Spolupuvodce ma pravo na prumyslovy vzor v rozsahu odpovidajicimu jeho podilu na vytvoreni prumysloveho vzoru.

Prihlasku prumysloveho vzoru je opravnen podat ten, kdo ma na nej pravo, (dale jen “prihlasovatel”).

Zamestnanecky prumyslovy vzor

§ 13

(1) Vytvoril-li puvodce prumyslovy vzor ke splneni ukolu vyplyvajiciho z pracovniho pomeru, z clenskeho nebo z jineho obdobneho vztahu (dale jen “pracovni pomer”), prechazi pravo na prumyslovy vzor na toho, kdo puvodci vytvoreni prumysloveho vzoru zadal, (dale jen “zadavatel”), neni-li smlouvou stanoveno jinak. Pravo na puvodcovstvi tim neni dotceno.

(2) Puvodce, ktery vytvoril prumyslovy vzor za podminek podle odstavce 1, je povinen zadavatele o teto skutecnosti neprodlene pisemne vyrozumet a predat mu podklady potrebne k posouzeni prumysloveho vzoru.

(3) Neuplatni-li zadavatel ve lhute 3 mesicu od vyrozumeni o vytvoreni prumysloveho vzoru vuci puvodci pravo na prumyslovy vzor, prechazi toto pravo zpet na puvodce. Zadavatel i puvodce jsou v teto lhute povinni zachovavat o prumyslovem vzoru vuci tretim osobam mlcenlivost. Zadavatel je povinen zachovavat mlcenlivost o prumyslovem vzoru jeste po dobu 1 mesice ode dne, kdy na puvodce preslo pravo na prumyslovy vzor.

(4) Puvodce, ktery vytvoril prumyslovy vzor v pracovnim pomeru, na nejz zadavatel uplatnil narok, ma vuci zadavateli pravo na primerenou odmenu. Pri stanoveni vyse odmeny se vychazi z prinosu dosazeneho uzivanim prumysloveho vzoru nebo jeho jinym uplatnenim, pricemz se prihlizi k materialnimu podilu zadavatele na vytvoreni prumysloveho vzoru a k rozsahu zadani puvodci. Dostane-li se jiz vyplacena odmena do zjevneho nepomeru s prinosem dosazenym pozdejsim uzivanim nebo jinym uplatnenim prumysloveho vzoru, ma puvodce pravo na dodatecne vyporadani.

§ 14

Prava a povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 13 zustavaji po skonceni pracovniho pomeru puvodce se zadavatelem nedotcena.

§ 15

Spory o pravo na prumyslovy vzor

(1) Spory o urceni prava na prumyslovy vzor rozhoduji soudy. 2)

(2) Zalobu na urceni opravneneho prihlasovatele, popripade vlastnika zapsaneho prumysloveho vzoru lze podat do 2 let od zapisu prumysloveho vzoru do rejstriku; to neplati, jestlize prihlasovatel nejednal v dobre vire.

§ 16

Odneti ochrany a prepis

(1) Urad na navrh odejme vlastniku zapsaneho prumysloveho vzoru ochranu, jestlize z rozhodnuti soudu zjisti, ze mu pravo na prumyslovy vzor ve smyslu § 12 neprisluselo.

(2) Navrh na odneti ochrany podle odstavce 1 je opravnena podat pouze osoba, ktere podle rozhodnuti soudu prislusi pravo na prumyslovy vzor, nebo jeji pravni nastupce.

(3) Na navrh osoby, ktere prislusi pravo na ochranu prumysloveho vzoru podle § 12, Urad zapise tuto osobu jako vlastnika prumysloveho vzoru. Navrh na prepis vlastnika prumysloveho vzoru je nutno dolozit rozhodnutim soudu.

(4) Nebude-li podan navrh na prepis vlastnika prumysloveho vzoru podle odstavce 3, Urad provede vymaz prumysloveho vzoru z rejstriku z moci uredni.

§ 17

Ucinky rozsudku ve sporu o pravo na prumyslovy vzor

(1) Po zapisu opravnene osoby do rejstriku podle § 16 odst. 3 licence a j ina prava poskytnuta puvodne zapsanym vlastnikem prumysloveho vzoru zanikaji.

(2) Jestlize puvodne zapsany vlastnik prumysloveho vzoru nebo treti osoba, ktera od nej nabyla licenci k uzivani prumysloveho vzoru, pred podanim zaloby podle § 15 odst. 2 uzivali nebo provedli vazne pripravy k uzivani prumysloveho vzoru, mohou v uzivani prumysloveho vzoru pokracovat, pokud pozadaji ve lhute 2 mesicu ode dne, kdy je opravneny vlastnik prumysloveho vzoru uvedomi o zmene zapisu vlastnika prumysloveho vzoru, o uzavreni nevylucne licence za obvyklych podminek. To neplati, jestlize puvodne zapsany vlastnik prumysloveho vzoru, popripade treti osoba, ktera od nej nabyla licenci k uzivani, nejednali v dobre vire.

§ 18

Puvodce prumysloveho vzoru ma pravo byt uveden v prihlasce prumysloveho vzoru a zapsan do rejstriku.

HLAVA III UCINKY ZAPSANEHO PRUMYSLOVEHO VZORU

§ 19

Prava vyplyvajici ze zapisu

(1) Zapis prumysloveho vzoru poskytuje jeho vlastniku vylucne pravo uzivat prumyslovy vzor, branit tretim osobam uzivat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s uzivanim prumysloveho vzoru jinym osobam nebo na ne pravo na prumyslovy vzor prevest. Uzivanim prumysloveho vzoru se rozumi zejmena vyroba, nabizeni, uvedeni na trh, dovoz, vyvoz nebo uzivani vyrobku, ve kterem je tento prumyslovy vzor ztelesnen nebo na kterem je aplikovan, nebo skladovani takoveho vyrobku k uvedenym ucelum.

(2) Prava ze zapsaneho prumysloveho vzoru plati ode dne podani prihlasky. Nebyl-li prumyslovy vzor zverejnen, jeho vlastnik muze uplatnovat prava ze zapisu vuci tretim osobam jen tehdy, neni-li prumyslovy vzor uzivan v dobre vire.

§ 20

zrusen

§ 21

zrusen

§ 22

zrusen

§ 23

Omezeni prav vyplyvajicich ze zapsaneho prumysloveho vzoru

(1) Prava vyplyvajici ze zapsaneho prumysloveho vzoru se nevztahuji na

a) jednani tretich osob uskutecnena pro neobchodni ucely,

b) jednani tretich osob uskutecnena pro experimentalni ucely,

c) jednani tretich osob spocivajici v reprodukci pro ucely citace nebo vyuky, za predpokladu, ze tato jednani j sou slucitelna s poctivou obchodni praxi a nejsou neprimerene na ukor radnemu uzivani prumysloveho vzoru a ze je uveden zdroj.

(2) Dale se prava vyplyvajici ze zapsaneho prumysloveho vzoru nevztahuji na

a) zarizeni lodi a letadel registrovanych v jine zemi, dostanou-li se prechodne na uzemi Ceske republiky,

b) dovoz nahradnich dilu a prislusenstvi do Ceske republiky za ucelem opravy takoveho dopravniho prostredku,

c) uskutecneni oprav tohoto dopravniho prostredku.

§ 24 Vycerpani prav

(1) Prava vyplyvajici ze zapsaneho prumysloveho vzoru se nevztahuji na nakladani s vyrobkem, ve kterem je prumyslovy vzor spadajici do rozsahu ochrany ztelesnen nebo na nemz je aplikovan, pokud byl tento vyrobek uveden na trh v Ceske republice vlastnikem zapsaneho prumysloveho vzoru nebo s jeho souhlasem.

(2) Prava vyplyvajici ze zapsaneho prumysloveho vzoru se nevztahuji na nakladani s vyrobkem, ve kterem je prumyslovy vzor spadajici do rozsahu ochrany ztelesnen nebo na nemz je aplikovan, pokud byl tento vyrobek uveden na trh v Evropskych spolecenstvich nebo jinem state tvoricim Evropsky hospodarsky prostor vlastnikem zapsaneho prumysloveho vzoru nebo s jeho souhlasem.

§ 25

Pravo predchoziho uzivatele

(1) Prava ze zapsaneho prumysloveho vzoru nepusobi vuci tretim osobam, ktere mohou prokazat, ze pred datem podani prihlasky nebo prede dnem vzniku prava prednosti zapocaly na uzemi Ceske republiky s uzivanim prumysloveho vzoru spadajiciho do rozsahu ochrany zapsaneho prumysloveho vzoru, jestlize uzivany prumyslovy vzor byl vytvoren nezavisle na zapsanem prumyslovem vzoru, nebo za timto ucelem ucinily vazne pripravy. Takoveto osoby j sou opravneny uzivat prumyslovy vzor pri sve podnikatelske cinnosti, pri ktere predchozi uziti bylo uskutecneno nebo pripravovano.

(2) Pravo predchoziho uzivatele nemuze byt prevedeno oddelene od podniku nebo jeho casti, ke ktere se vztahuje.

HLAVA IV ZANIK A VYMAZ PRUMYSLOVEHO VZORU

§ 26

Zanik prava ze zapsaneho prumysloveho vzoru

Pravo ze zapsaneho prumysloveho vzoru zanika, jestlize

a) uplyne doba ochrany,

b) vlastnik prumysloveho vzoru se ho vzda; v tomto pripade pravo zanikne dnem, kdy tato skutecnost byla vyznacena v rejstriku. Vaznou-li na prumyslovem vzoru prava tretich osob, Urad zanik prumysloveho vzoru vyznaci az pote, kdy obdrzi od vlastnika prumysloveho vzoru dukaz o tom, ze tyto treti osoby byly o tomto zameru vlastnika prumysloveho vzoru informovany.

Vymaz prumysloveho vzoru

§ 27

Zapsany prumyslovy vzor Urad vymaze z rejstriku,

a) jestlize prumyslovy vzor neodpovida pojmu prumysloveho vzoru podle § 2,

b) pokud prumyslovy vzor nesplnuje pozadavky kladene na nej podle § 3 az 8 tohoto zakona,

c) pokud jeho vlastnik nema pravo na prumyslovy vzor podle § 12,

d) je-li prumyslovy vzor jiz prihlasen nebo chranen s ucinky v Ceske republice j ako stars! prumyslovy vzor, avsak byl zpristupnen verejnosti po dni vzniku prava prednosti napadeneho prumysloveho vzoru,

e) je-li v prumyslovem vzoru pouzito rozlisovaci oznaceni, ktere pred vznikem prava prednosti prumysloveho vzoru poskytuje vlastniku oznaceni pravo takove uziti zakazat,

f) predstavuje-li prumyslovy vzor neopravnene uziti dila chraneneho podle autorskeho prava,

g) predstavuje-li prumyslovy vzor zneuziti nektereho z prvku uvedenych v clanku 6 ter Parizske umluvy na ochranu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Parizske umluvy”) 3) nebo jinych symbolickych znaku, vlajek, erbu, na ktere se nevztahuje clanek 6 ter Parizske umluvy, ktere vsak predstavuji v prislusnem clenskem state zvlastni verejny zajem.

(2) Navrh na vymaz podle odstavce 1 pism. c) je opravnena podat pouze osoba, ktera na zaklade rozhodnuti soudu ma pravo na podani prihlasky prumysloveho vzoru podle § 12.

(3) Navrh na vymaz podle odstavce 1 pism. d) az f) muze podat pouze osoba, jejiz prava jsou dotcena.

(4) Duvody uvedene v odstavci 1 pism. g) muze uplatnit pouze fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera je uzivanim dotcena.

(5) Ma-li byt zapsany prumyslovy vzor vymazan podle odstavce 1 pism. b) nebo pism. e) az g), muze byt vymazan i castecne.

(6) Prokaze-li navrhovatel pravni zajem, vymaz prumysloveho vzoru z rejstriku je mozne provest i po jeho zaniku.

§ 28

Vymaz zapsaneho prumysloveho vzoru z rejstriku ma ucinky, jako by prumyslovy vzor nebyl do rejstriku zapsan.

§ 29

(1) Navrh na vymaz zapsaneho prumysloveho vzoru z rejstriku se podava u Uradu pisemne. Navrh na vymaz musi byt vecne oduvodnen a soucasne musi byt predlozeny dukazni prostredky, o ktere se opira. Duvody vymazu, vcetne oznaceni dukazu, kterych se navrh dovolava, nemohou byt dodatecne meneny.

(2) Urad vyzve vlastnika prumysloveho vzoru, aby se k navrhu ve stanovene lhute vyjadril.

(3) Nevyjadri-li se vlastnik prumysloveho vzoru k navrhu na vymaz, neni to na prekazku rozhodnuti o navrhu na vymaz.

HLAVA V

ZAPSANY PRUMYSLOVY VZOR JAKO PREDMET VLASTNICTVI

§ 30

Prevod prav k zapsanemu prumyslovemu vzoru

(1) Prava k prumyslovemu vzoru se prevadi pisemnou smlouvou, ktera nabyva ucinnosti vuci tretim osobam zapisem do rejstriku prumyslovych vzoru.

(2) Do doby, nez prevod bude v rejstriku vyznacen, se pravni nastupce nemuze vuci tretim osobam dovolavat prav ze zapsaneho prumysloveho vzoru.

§ 31

(1) Zapsany prumyslovy vzor muze byt predmetem prava zastavniho. Zastavni pravo vznika zapisem do rejstriku.

(2) Zapsany prumyslovy vzor muze byt predmetem vykonu rozhodnuti.

§ 32

Licence

(1) Souhlas (licence) k vyuzivani zapsaneho prumysloveho vzoru se udeluje licencni smlouvou.

(2) Licence muze byt vylucna ci nevylucna.

(3) Licencni smlouva nabyva ucinnosti vuci tretim osobam zapisem do rejstriku prumyslovych

vzoru.

(4) Na licencni smlouvy a vztahy z nich vznikle se pouzije ustanoveni obchodniho zakoniku.

§ 33

Spoluvlastnictvi prumysloveho vzoru

(1) Prislusi-li prava ze zapsaneho prumysloveho vzoru nekolika osobam (dale jen “spoluvlastnici”), ridi se vztahy mezi nimi obecnymi predpisy o podilovem spoluvlastnictvi.

(2) Pokud neni spoluvlastniky dohodnuto jinak, ma pravo vyuzivat prumyslovy vzor kazdy z

nich.

(3) K platnemu uzavreni licencni smlouvy je treba, neni-li dohodnuto jinak, souhlasu vsech spoluvlastniku; kazdy ze spoluvlastniku je opravnen uplatnovat naroky z poruseni nebo ohrozeni prav k prumyslovemu vzoru samostatne.

(4) K prevodu prav k zapsanemu prumyslovemu vzoru je zapotrebi souhlasu vsech spoluvlastniku. Spoluvlastnik je opravnen bez souhlasu ostatnich prevest svuj podil jen na nektereho ze spoluvlastniku; na treti osobu muze prevest svuj podil jen v pripade, ze zadny ze spoluvlastniku neprijme ve lhute jednoho mesice pisemnou nabidku prevodu.

HLAVA VI

RIZENI O PRIHLASCE PRUMYSLOVEHO VZORU

§ 34

(1) Prihlaska prumysloveho vzoru se podava pisemne u Uradu.

(2) U Uradu muze byt podana rovnez prihlaska (prumysloveho) vzoru Spolecenstvi; 2a) na takovouto prihlasku Urad vyznaci den jejiho podani a do 14 dnu ji preda Uradu pro harmonizaci ve vnitrnim trhu (znamky a vzory). Za predani prihlasky je prihlasovatel povinen zaplatit uhradu nakladu spojenych s prijetim a predanim prihlasky ve vysi 500 Kc.

§ 35

Prihlaska prumysloveho vzoru

(1) Ma-li prihlaska prumysloveho vzoru zalozit pravo prednosti, musi obsahovat

a) zadost o zapis prumysloveho vzoru do rejstriku,

b) jmeno a prijmeni nebo obchodni firmu prihlasovatele a adresu trvaleho pobytu nebo mista podnikani, je-li prihlasovatelem osoba fyzicka, a obchodni firmu nebo nazev a sidlo, je-li prihlasovatelem osoba pravnicka,

c) vyobrazeni kazdeho prumysloveho vzoru, o jehoz zapis je v prihlasce zadano, z nehoz lze jednoznacne poznat podstatu prumysloveho vzoru a ktere lze reprodukovat.

(2) Prihlaska dale musi obsahovat

a) nazev prumysloveho vzoru,

b) urceni vyrobku, v nemz je prumyslovy vzor ztelesnen nebo na nemz je aplikovan, vcetne jeho zatrideni podle prislusnych trid mezinarodniho trideni prumyslovych vzoru, 4)

c) jmeno a prijmeni puvodce prumysloveho vzoru, popripade prohlaseni prihlasovatele, ze puvodce se vzdava prava byt uveden.

(3) Prihlaska dale muze obsahovat

a) popis, ktery vysvetluje vyobrazeni,

b) zadost o odklad zverejneni prumysloveho vzoru podle § 38 odst. 4.

(4) Prihlaska muze obsahovat zadost o zapis jednoho prumysloveho vzoru (jednoducha prihlaska prumysloveho vzoru) nebo zadost o zapis vice prumyslovych vzoru (hromadna prihlaska prumysloveho vzoru). S vyjimkou prumyslovych vzoru spocivajicich ve zdobeni se hromadna prihlaska prumysloveho vzoru muze tykat pouze prumyslovych vzoru patricich do jedne tridy mezinarodniho trideni prumyslovych vzoru.

(5) Hromadna prihlaska prumysloveho vzoru musi obsahovat seznam prumyslovych vzoru, o jejichz zapis se zada.

(6) Udaje obsazene v prihlasce prumysloveho vzoru uvedene v odstavci 2 pism. a) a b) a odstavci 3 pism. a) nemaji vliv na rozsah ochrany vyplyvajici z prumysloveho vzoru jako takoveho.

§ 36

Pravo prednosti

(1) Dnem podani prihlasky prumysloveho vzoru vznika prihlasovateli pravo prednosti za predpokladu, ze prihlaska obsahuje nalezitosti uvedene v § 35 odst. 1.

(2) Pravo prednosti, ktere vyplyva z Parizske umluvy,3) musi prihlasovatel uplatnit do jednoho mesice od podani prihlasky a na vyzvu Uradu v jim stanovene lhute toto pravo prokazat, jinak k nemu Urad neprihlizi.

(3) Pravo prednosti podle odstavce 2 lze uplatnit z prihlasky prumysloveho vzoru, v niz je pozadovana ochrana v clenskem state Parizske umluvy3) nebo ve state, ktery je clenem Svetove obchodni organizace; jestlize stat, v nemz je podana prvni prihlaska prumysloveho vzoru, neni smluvni stranou Parizske umluvy 3) ani clenem Svetove obchodni organizace, lze pravo prednosti z tohoto podani priznat jen za podminky vzajemnosti.

§ 37

Pruzkum prihlasky prumysloveho vzoru

(1) Urad podrobi prihlasku pruzkumu.

(2) Neobsahuje-li prihlaska nalezitosti uvedene v § 35 odst. 1 a 2, vyzve Urad prihlasovatele, aby nedostatky ve stanovene lhute odstranil.

(3) Tykaji-li se nedostatky nalezitosti uvedenych v § 35 odst. 1, ktere prihlasovatel ve stanovene lhute odstranil, povazuje se za den podani den, kdy tuto opravu obdrzel. Jinak se takova prihlaska poklada za nepodanou.

(4) Neodstrani-li prihlasovatel nedostatky uvedene v § 35 odst. 2 ve stanovene lhute, Urad rizeni o prihlasce prumysloveho vzoru zastavi.

(5) Prihlasovatel je az do zapisu v rejstriku opravnen rozdelit hromadnou prihlasku prumysloveho vzoru. Pravo prednosti z puvodni prihlasky bude zachovano i pro prihlasky rozdelene, jestlize obsahuji jen prumyslove vzory uvedene v puvodni prihlasce.

(6) Neni-li predmetem prihlasky prumyslovy vzor podle § 2, popripade jestlize prumyslovy vzor, ktery je predmetem prihlasky, nesplnuje pozadavky podle § 3 az 5 a § 7 az 9, Urad prihlasku zamitne. Prihlaska prumysloveho vzoru bude zamitnuta rovnez z duvodu kolize se starsim shodnym prumyslovym vzorem s ucinky na uzemi Ceske republiky, ktery byl zpristupnen verejnosti po dni podani prihlasky, popripade po dni vzniku prava prednosti teto prihlasky. Pred zamitnutim prihlasky musi byt prihlasovateli umozneno vyjadrit se k duvodum, pro ktere ma byt prihlaska zamitnuta.

§ 38

Zapis prumysloveho vzoru do rejstriku

(1) Urad zapise prumyslovy vzor do rejstriku, jestlize tomu nebrani skutecnosti uvedene v § 3 az 5, § 7 az 9, a prihlasovateli vyda o zapisu osvedceni.

(2) Soucasne se zapisem prumysloveho vzoru do rejstriku Urad zverejni zapsany prumyslovy

vzor.

(3) Zapis prumysloveho vzoru do rejstriku oznami Urad ve Vestniku Uradu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Vestnik”).

(4) V pripade, ze prihlasovatel v prihlasce pozadal o odklad zverejneni prumysloveho vzoru nepresahuj ici 30 mesicu od data podani prihlasky nebo ode dne vzniku prava prednosti, Urad prumyslovy vzor zverejni az po uplynuti pozadovane doby; spolu s oznamenim zapisu podle odstavce 3 Urad oznami odlozeni zverejneni prumysloveho vzoru.

(5) Soudni rizeni pro poruseni prav ze zapsaneho prumysloveho vzoru, ktery dosud nebyl zverejnen, lze zahajit jen za podminky, ze osobe, proti niz smeruje zaloba, byly sdeleny informace obsazene v rejstriku a ve spisu tykajicim se prihlasky prumysloveho vzoru.

§ 39

Rejstrik a udaje o prumyslovych vzorech zverejnovane ve Vestniku

(1) Urad vede rejstrik prumyslovych vzoru, do nehoz zaznamenava rozhodne udaje o zapsanych prumyslovych vzorech.

(2) Do rejstriku se u kazdeho prumysloveho vzoru zapisuje zejmena

a) cislo zapisu (osvedceni),

b) datum zapisu,

c) datum zverejneni prumysloveho vzoru,

d) nazev prumysloveho vzoru a v pripade hromadne prihlasky prumyslovych vzoru jejich pocet,

e) datum podani prihlasky a jeji spisova znacka,

f) urceni vyrobku, v nemz je prumyslovy vzor ztelesnen nebo na nemz je aplikovan, vcetne jeho zatrideni podle prislusnych trid mezinarodniho trideni prumyslovych vzoru, 4) a u prumysloveho vzoru zapsaneho na zaklade hromadne prihlasky prumyslovych vzoru jejich seznam,

g) prihlasovatel prumysloveho vzoru (jmeno a prijmeni, obchodni firma nebo nazev), jeho bydliste (sidlo), popripade jeho zastupce,

h) vlastnik prumysloveho vzoru (jmeno a prijmeni, obchodni firma nebo nazev), bydliste (sidlo), popripade jeho zastupce,

i) puvodce prumysloveho vzoru,

j) prevod prumysloveho vzoru,

k) licence,

l) vymaz prumysloveho vzoru z rejstriku,

m) odneti ochrany, popripade jeji prepis,

n) vznik a zanik zastavniho prava k prumyslovemu vzoru,

o) obnova doby ochrany prumysloveho vzoru,

p) zanik ochrany.

(3) Ve Vestniku zverejnuje Urad skutecnosti tykajici se zapsanych prumyslovych vzoru a dalsi udaje tykajici se ochrany prumyslovych vzoru, jakoz i uredni sdeleni a rozhodnuti zasadni povahy.

HLAVA VII

USTANOVENI O RIZENI

§ 40 Spravni rizeni

(1) Pro rizeni pred Uradem plati spravni rad s odchylkami uvedenymi v tomto zakone a s vyjimkou ustanoveni o overovani plnych moci pro neurcity pocet rizeni, 5) o moznosti volby nekolika spolecnych zmocnencu, 5a) o prominuti zmeskani ukonu, 5b) o preruseni rizeni, 5c) o lhutach pro vydani rozhodnuti 5d) a o ochrane pred necinnosti, 5e) dale z ustanoveni o zvlastnostech rizeni o rozkladu ustanoveni o slozeni rozkladove komise a o moznem zpusobu ukonceni rizeni o rozkladu5f) a dale ustanoveni o ucastnicich rizeni; 5g) ustanoveni spravniho radu o ucastnicich rizeni podle zvlastniho zakona 5h) se vsak pouziji.

(2) Za ukony spojene s rizenim podle tohoto zakona vybira Urad spravni poplatky podle zvlastniho pravniho predpisu. 1)

§ 41

§ 42 Prominuti lhu ty

(1) Urad promine zmeskani lhuty, k nemuz doslo ze zavaznych duvodu, pozada-li o to ucastnik do 2 mesicu ode dne, kdy pominula prekazka zmeskani, a ucini-li v teto dobe zmeskany ukon.

(2) Zmeskani lhuty nelze prominout po uplynuti j ednoho roku ode dne, kdy mel byt ukon ucinen, pri uplatneni prava prednosti, jakoz i pro zadost o odklad zverejneni [§ 35 odst. 3 pism. b)].

(3) Prava nabyta tretimi osobami v dobe mezi zmeskanim lhuty a jejim prominutim zustavaji nedotcena.

§ 43

Nahlizeni do spisu

(1) Urad povoli nahlednuti do spisu tretim osobam, jen pokud prokazi pravni zajem. Pred zapisem prumysloveho vzoru do rejstriku je vsak pripustne sdelit pouze udaj, kdo je puvodcem prumysloveho vzoru, jeho prihlasovatelem, udaj o pravu prednosti, nazev prihlasky prumysloveho vzoru a jeji spisovou znacku.

(2) Bylo-li zverejneni prumysloveho vzoru odlozeno, Urad po zapisu prumysloveho vzoru a pred jeho zverejnenim povoli nahlednuti do spisu pouze osobe, kterou vlastnik prumysloveho vzoru oznacil jako porusovatele prav z prumysloveho vzoru.

§ 44

Opravne rizeni

(1) Proti rozhodnuti Uradu, s vyjimkou rozhodnuti o prominuti zmeskani lhuty podle ustanoveni § 42, lze podat ve lhute jednoho mesice od doruceni rozhodnuti rozklad.

(2) O rozkladu rozhoduje predseda Uradu na navrh jim ustavene odborne komise.

§ 45 Zastupovani

Osoby, ktere nemaji na uzemi Ceske republiky bydliste nebo sidlo, musi byt v rizeni pred Uradem zastoupeny patentovym zastupcem nebo advokatem. 6)

HLAVA VIII USTANOVENI ZAVERECNA A PRECHODNA

§ 46

Ustanoveni prechodna

(1) Prihlasky prumyslovych vzoru, o nichz nebylo pred nabytim ucinnosti tohoto zakona rozhodnuto, se projednaji podle tohoto zakona. Splneni podminek zapisu prumysloveho vzoru do rejstriku se hodnoti podle zakona platneho v dobe podani prihlasky.

(2) Vztahy z prumyslovych vzoru zapsanych do rejstriku pred nabytim ucinnosti tohoto zakona se ridi ustanovenimi tohoto zakona. Vznik techto vztahu, jakoz i naroky z nich vznikle se vsak posuzuji podle predpisu platnych v dobe jejich vzniku.

(3) Urcovaci rizeni zahajena pred nabytim ucinnosti tohoto zakona se dokonci podle dosavadnich predpisu.

(4) Nakladani s prumyslovymi vzory, ktere byly podle dosavadnich predpisu utajovany, se ridi dosavadnimi predpisy.

§ 47

Zaverecna ustanoveni

(1) Ve vecech neupravenych timto zakonem se pouziji primerene ustanoveni obcanskeho zakoniku.

(2) Na licencni smlouvu se pouziji ustanoveni obchodniho zakoniku.

(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastnich pravnich predpisu. 6a)

(4) Rozhodnuti Uradu pro harmonizaci ve vnitrnim trhu (znamky a vzory) o nakladech ve prospech ucastnika rizeni pred Uradem pro harmonizaci ve vnitrnim trhu (znamky a vzory) opatri dolozkou vykonatelnosti Urad na zaklade zadosti opravneneho ucastnika po overeni pravosti titulu, aniz by provadel kontrolu ci vydaval rozhodnuti.

CAST DRUHA

Zmena zakona c. 527/1990 Sb., o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich, ve zneni pozdejsich predpisu

§ 48

Zakon c. 527/1990 Sb. , o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich, ve zneni zakona c. 519/1991 Sb. a zakona c. 116/2000 Sb., se meni takto:

V nazvu zakona se slova ” , prumyslovych vzorech” zrusuji.

V § 1 se slova “prumyslovych vzoru” zrusuji.

Cast druha se zrusuje.

V § 63 odst. 2 se cislovka “62” zrusuje.

5. § 66 vcetne nadpisu zni:

Nahlizeni do spisu

Urad muze povolit nahlizeni do spisu tretim osobam, jen pokud prokazi pravni zajem. Pred zverejnenim prihlasky vynalezu je vsak pripustne sdelit pouze udaj, kdo je puvodcem vynalezu, prihlasovatelem vynalezu, udaj o pravu prednosti, nazev prihlasky vynalezu a jeji spisovou znacku.”.

6. V § 67 se slova “ci zda vnejsi uprava vyrobku v zadosti zobrazena nebo i popsana spada do rozsahu urciteho prumysloveho vzoru” zrusuji.

7. V nadpisu § 69 se slova “rejstrik prumyslovych vzoru” zrusuji.

8. V § 69 odstavec 1 zni:

“(1) Urad vede patentovy rejstrik, do ktereho zaznamenava rozhodne udaje o prihlaskach vynalezu, rizeni o nich a rozhodne udaje o udelenych patentech.”.

9. V § 69 odst. 3 se slova “a zapsanych prumyslovych vzoru” a slova “a prumyslovych vzoru”

zrusuji.

10. V § 72 odst. 2 se slova “nebo ze zapsaneho prumysloveho vzoru” zrusuji.

11. V § 75 odst. 3 se slova “prumyslovych vzoru” zrusuji.

12. V § 75b odst. 1 se slova “ci prumysloveho vzoru” a slova “nebo majiteli prumysloveho vzoru” zrusuji.

CAST TRETI UCINNOST

§ 49

Tento zakon nabyva ucinnosti dnem 1. rijna 2000 s vyjimkou § 24 odst. 2, ktery nabyva ucinnosti dnem, kdy vstoupi v platnost smlouva o pristoupeni Ceske republiky k Evropske unii.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

1) Zakon c. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich predpisu.

2) § 9 odst. 2 pism. c) zakona c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve zneni pozdejsich predpisu. 2a) Narizeni Rady (ES) c. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (prumyslovych) vzorech Spolecenstvi.

3) Parizska umluva na ochranu prumysloveho vlastnictvi ze dne 20. brezna 1883, revidovana v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. cervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londyne dne 2. cervna 1934, v Lisabonu dne 31. rijna 1958 a ve Stockholmu dne 14. cervence 1967, uverejnena pod c. 64/1975 Sb.

4) Locarnska dohoda o zrizeni mezinarodniho trideni prumyslovych vzoru a modelu, podepsana v Locarnu dne 8. rijna 1968, uverejnena pod c. 28/1981 Sb., ve zneni vyhlasky c. 85/1985 Sb.

5) § 33 odst. 2 pism. c) spravniho radu. 5a) § 35 odst. 3 spravniho radu.

5b) § 41 spravniho radu.

5c) § 64 a 65 spravniho radu.

5d) § 71 odst. 1 a 3 spravniho radu.

5e) § 80 spravniho radu.

5g) § 27 odst. 1 a 2 spravniho radu.

5h) § 27 odst. 3 spravniho radu.

6) Zakon c. 237/1991 Sb., o patentovych zastupcich, ve zneni zakona c. 14/1993 Sb.

Zakon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zneni zakona c. 210/1999 Sb.

6a) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.