Zákon č. 441/2003 Sb. dne 3. prosince 2003, o ochranných známkách ao změně zákona č. 6 / 2002 o soudních rozhodnutí, soudcích, přísedících a státní Rozsudek správě ao změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

441/2003 Sb.

Zmena: 501/2004 Sb.

Zmena: 221/2006 Sb.

Zmena: 296/2007 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI

OCHRANNE ZNAMKY

HLAVA I OBECNA USTANOVENI Pojem ochranne znamky

§ 1

Oznaceni, ktera mohou tvorit ochrannou znamku

Ochrannou znamkou muze byt za podminek stanovenych timto zakonem jakekoliv oznaceni schopne grafickeho znazorneni, zejmena slova, vcetne osobnich jmen, barvy, kresby, pismena, cislice, tvar vyrobku nebo jeho obal, pokud je toto oznaceni zpusobile odlisit vyrobky nebo sluzby jedne osoby od vyrobku nebo sluzeb jine osoby.

§ 2

Na uzemi Ceske republiky pozivaji ochrany ochranne znamky, ktere jsou

a) zapsany v rejstriku ochrannych znamek (dale jen “rejstrik”) vedenem Uradem prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Urad”) (dale jen “narodni ochranne znamky”),

b) s ucinky pro Ceskou republiku zapsany v rejstriku vedenem Mezinarodnim uradem dusevniho vlastnictvi na zaklade mezinarodni prihlasky ve smyslu Madridske dohody o mezinarodnim zapisu tovarnich nebo obchodnich znamek nebo Protokolu k Madridske dohode 1) (dale jen “mezinarodni ochranne znamky”),

c) zapsany v rejstriku vedenem Uradem pro harmonizaci ve vnitrnim trhu (znamky a vzory) podle narizeni Rady Evropskych spolecenstvi o ochranne znamce Spolecenstvi 2) (dale jen “narizeni Rady”) (dale jen “ochranne znamky Spolecenstvi”),

d) na uzemi Ceske republiky vseobecne zname (dale jen “vseobecne zname znamky”) ve smyslu clanku 6bis Parizske umluvy na ochranu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Parizska umluva”) 3) a clanku 16 Dohody o obchodnich aspektech prav dusevniho vlastnictvi. 4)

§ 3

Stars! ochrannou znamkou se s prihlednutim k uplatnenemu pravu prednosti (§ 20) pro ucely tohoto zakona rozumi

a) zapsana, ma-li drivejsi datum podani,

1. narodni ochranna znamka,

2. mezinarodni ochranna znamka,

3. ochranna znamka Spolecenstvi;

b) ochranna znamka Spolecenstvi, k niz je ve smyslu cl. 34 narizeni Rady 2) uplatnen narok na vstup do prav ze stars! ochranne znamky uvedene v pismenu a) bodech 1 a 2, i kdyz se vlastnik

teto stars! znamky vzdal nebo znamka zanikla;

c) prihlasena ochranna znamka podle pismen a) a b), pokud bude zapsana;

d) vseobecne znama znamka, jejiz ochrana vznikla pred datem podani prihlasky pozdejsi ochranne znamky a k tomuto datu dosud trva.

Duvody pro odmitnuti ochrany

§ 4

Do rejstriku se nezapise oznaceni,

a) ktere nemuze tvorit ochrannou znamku ve smyslu § 1,

b) ktere nema rozlisovaci zpusobilost,

c) ktere je tvoreno vylucne oznacenimi nebo udaji, ktere slouzi v obchode k urceni druhu, jakosti, mnozstvi, ucelu, hodnoty, zemepisneho puvodu nebo doby vyroby vyrobku nebo poskytnuti sluzby nebo k oznaceni jinych jejich vlastnost!,

d) ktere je tvoreno vylucne oznacenimi nebo udaji, jez se staly obvyklymi v beznem jazyce nebo v poctivych obchodnich zvyklostech,

e) ktere je tvoreno vylucne tvarem, ktery vyplyva z povahy samotneho vyrobku nebo ktery je nezbytny pro dosazeni technickeho vysledku anebo ktery dava vyrobku podstatnou uzitnou hodnotu,

f) ktere je v rozporu s verejnym poradkem nebo dobrymi mravy,

g) ktere by mohlo klamat verejnost, zejmena pokud jde o povahu, jakost nebo zemepisny puvod vyrobku nebo sluzby,

h) prihlasovane pro vina ci lihoviny, ktere obsahuje zemepisne oznaceni, aniz by vino ci lihovina mely takovyto zemepisny puvod,

i) ktere obsahuje oznaceni pozivajici ochrany podle clanku 6ter Parizske umluvy, 3) k jehoz zapisu nebyl dan souhlas prislusnymi organy,

j) ktere obsahuje j ine znaky, emblemy a erby nez uvedene v clanku 6ter Parizske umluvy, 3) jestlize jejich uziti je predmetem zvlastniho verejneho zajmu, ledaze by prislusny organ dal souhlas k jeho zapisu,

k) ktere obsahuje znak vysoke symbolicke hodnoty, zejmena nabozensky symbol,

l) jehoz uzivani se prici ustanoveni jineho pravniho predpisu nebo je v rozporu se zavazky vyplyvajicimi pro Ceskou republiku z mezinarodnich smluv,

m) jestlize je zjevne, ze prihlaska ochranne znamky (dale jen “prihlaska”) nebyla podana v dobre vire.

§ 5

Oznaceni uvedene v § 4 pism. b) az d) muze byt zapsano do rejstriku, pokud prihlasovatel prokaze, ze takove oznaceni ziskalo pred zapisem ochranne znamky do rejstriku uzivanim v obchodnim styku ve vztahu k vyrobkum nebo sluzbam prihlasovatele, pro ktere je pozadovan jeho zapis do rejstriku, rozlisovaci zpusobilost.

je shodne se stars! ochrannou znamkou, ktera je prihlasovatele pro shodne vyrobky ci sluzby; to ochranne znamky udeli pisemny souhlas k zapisu

Do rejstriku se nezapise oznaceni, pokud prihlasena nebo zapsana pro jineho vlastnika ci neplati, pokud vlastnik ci prihlasovatel stars! pozdejsi ochranne znamky do rejstriku.

§ 7

(1) Prihlasovane oznaceni se nezapise do rejstriku na zaklade namitek proti zapisu ochranne znamky do rejstriku podanych u Uradu (dale jen “namitky”)

a) vlastnikem stars! ochranne znamky, pokud z duvodu shodnosti ci podobnosti se stars! ochrannou znamkou a shodnosti nebo podobnosti vyrobku ci sluzeb, na nez se prihlasovane oznaceni a ochranna

§ 6

znamka vztahuji, existuje pravdepodobnost zameny na strane verejnosti; za pravdepodobnost zameny se povazuje i pravdepodobnost asociace se stars! ochrannou znamkou,

b) vlastnikem stars! ochranne znamky, ktera je shodna s prihlasovanym oznacenim nebo mu je podobna, pokud ma byt takove oznaceni zapsano pro vyrobky nebo sluzby, ktere sice nejsou podobne tem, pro ktere je stars! ochranna znamka zapsana, avsak jde o stars! ochrannou znamku, ktera ma v Ceske republice dobre jmeno, a uzivani prihlasovaneho oznaceni by nepoctive tezilo z rozlisovaci zpusobilosti nebo dobreho jmena stars! ochranne znamky nebo jim bylo na ujmu,

c) vlastnikem stars! vseobecne zname znamky, pokud z duvodu shodnosti ci podobnosti se stars! vseobecne znamou ochrannou znamkou a shodnosti nebo podobnosti vyrobku nebo sluzeb, na nez se prihlasovane oznaceni a vseobecne znama ochranna znamka vztahuj!, existuje pravdepodobnost zameny na strane verejnosti; za pravdepodobnost zameny se povazuje i pravdepodobnost asociace se stars! ochrannou znamkou,

d) vlastnikem stars! vseobecne zname znamky, ktera je shodna s prihlasovanym oznacenim nebo je mu podobna, pokud ma byt takove oznaceni zapsano pro vyrobky nebo sluzby, ktere sice nejsou podobne tem, pro ktere je stars! vseobecne znama znamka chranena, avsak jde o stars! vseobecne znamou znamku, ktera ma v Ceske republice dobre jmeno, za predpokladu, ze uzivani teto ochranne znamky ve vztahu k temto vyrobkum nebo sluzbam by ukazovalo na vztah mezi temito vyrobky nebo sluzbami a vlastnikem vseobecne zname ochranne znamky,

e) vlastnikem stars! ochranne znamky Spolecenstvi, ktera je shodna s prihlasovanym oznacenim nebo je mu podobna, pokud ma byt takove oznaceni zapsano pro vyrobky nebo sluzby, ktere sice nejsou podobne tem, pro ktere je stars! ochranna znamka zapsana, avsak jde o stars! ochrannou znamku, ktera ma na uzem! Evropskych spolecenstvi dobre jmeno, a uzivani prihlasovaneho oznaceni bez radneho duvodu by nepoctive tezilo z rozlisovaci zpusobilosti nebo dobreho jmena stars! ochranne znamky Spolecenstvi nebo jim bylo na ujmu,

f) vlastnikem ochranne znamky zapsane v jine unijn! zemi Parizske umluvy 3) nebo ve state, ktery je clenem Svetove obchodn! organizace, 4) pokud prihlasku podal zastupce, zprostredkovatel, obstaravatel nebo jina osoba poverena hajit hospodarske zajmy vlastnika ochranne znamky podle clanku 6septies Parizske umluvy 3) (dale jen “obstaravatel”) na sve vlastni jmeno a bez souhlasu vlastnika, ledaze by tento obstaravatel sve jednani radne oduvodnil,

g) uzivatelem nezapsaneho oznaceni nebo jineho oznaceni uzivaneho v obchodn!m styku pro shodne nebo podobne vyrobky nebo sluzby, ktere je shodne s prihlasovanym oznacenim nebo je mu podobne, pokud oznaceni nema mistn! dosah a pravo k tomuto oznaceni vzniklo pred dnem podani prihlasky,

h) fyzickou osobou, jejiz pravo na jmeno a na ochranu projevu osobni povahy mohou byt dotcena prihlasovanym oznacenim, popripade osobou opravnenou uplatnovat tato prava na ochranu osobnosti,

i) osobou, ktere nalezej! prava k autorskemu dilu, pokud autorske dilo muze byt uzivanim prihlasovaneho oznaceni dotceno,

j) vlastnikem starsiho prava z jineho prumysloveho vlastnictv!, pokud prava z prumysloveho vlastnictvi mohou byt uzivanim prihlaseneho oznaceni dotcena,

k) t!m, kdo je dotcen ve svych pravech prihlaskou, ktera nebyla podana v dobre vire.

(2) Namitky podle odstavce 1 pism. a), b), e) a f) muze podat rovnez prihlasovatel ochrannych znamek v techto ustanovenich uvedenych.

(3) V pripade, ze osoba opravnena podat namitky podle odstavce 1 (dale jen “nam!tajic!”) po podani namitek udel! pisemny souhlas k zapisu prihlasene ochranne znamky do rejstriku, plati, ze sve namitky vzala zpet, a Urad rizeni o namitkach zastavi.

HLAVA II

UCINKY OCHRANNE ZNAMKY

§ 8

Prava z ochranne znamky

(2) Nestanov!-li tento zakon

(1) Vlastnik ochranne znamky ma vylucne pravo uzivat ochrannou znamku ve spojen! s vyrobky nebo sluzbami, pro nez je chranena. Sve pravo prokazuje vlastnik zapsane ochranne znamky vypisem z rejstriku, popripade osvedcenim o zapisu. Vlastnik ochranne znamky je opravnen pouzivat spolu s ochrannou znamkou znacku (R).

jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmi v obchodnim styku bez souhlasu

vlastnika ochranne znamky uzivat

a) oznaceni shodne s ochrannou znamkou pro vyrobky nebo sluzby, ktere jsou shodne s temi, pro ktere je ochranna znamka zapsana,

b) oznaceni, u nehoz z duvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou znamkou a shodnosti nebo podobnosti vyrobku nebo sluzeb oznacenych ochrannou znamkou a oznacenim existuje pravdepodobnost zameny na strane verejnosti, vcetne pravdepodobnosti asociace mezi oznacenim a ochrannou znamkou,

c) oznaceni shodne s ochrannou znamkou nebo ji podobne pro vyrobky nebo sluzby, ktere sice nejsou podobne tem, pro ktere je ochranna znamka zapsana, avsak jde o ochrannou znamku, ktera ma dobre jmeno v Ceske republice, a jeho uzivani by nepoctive tezilo z rozlisovaci zpusobilosti nebo dobreho jmena ochranne znamky nebo jim bylo na ujmu.

(3) Pro potreby odstavce 2 se za uzivani v obchodnim styku povazuje zejmena a) umistovani oznaceni na vyrobky nebo jejich obaly,

b) nabidka vyrobku pod timto oznacenim, jejich uvadeni na trh nebo skladovani za timto ucelem anebo nabidka ci poskytovani sluzeb pod timto oznacenim,

c) dovoz nebo vyvoz vyrobku pod timto oznacenim,

d) uzivani oznaceni v obchodnich listinach a v reklame.

 

 

(4) Byla-li ochranna znamka zapsana na (dale jen “ochranna znamka zapsana na jmeno uzivani znamky obstaravatelem, ledaze by tento jmeno obstaravatele bez souhlasu vlastnika znamky obstaravatele”), ma takovy vlastnik pravo zakazat obstaravatel sve jednani radne oduvodnil.

 

 

§ 9

Reprodukce ochrannych znamek ve slovnicich

Vzbuzuje-li reprodukce zapsane ochranne znamky publikovana ve slovniku, encyklopedii nebo obdobnem dile dojem, ze se jedna o druhovy nazev zbozi nebo sluzeb, ma vlastnik ochranne znamky pravo zadat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranne znamky byla nejpozdeji pri nasleduj icim uverejneni nebo vydani dila opatrena udajem, ze se jedna o zapsanou ochrannou znamku.

§ 10

Omezeni ucinku ochranne znamky

(1) Vlastnik ochranne znamky neni opravnen zakazat tretim osobam uzivat v obchodnim styku

a) jejich jmeno a prijmeni, obchodni firmu nebo nazev anebo adresu,

b) udaje tykajici se druhu, jakosti, mnozstvi, ucelu, hodnoty, zemepisneho puvodu, doby vyroby vyrobku nebo poskytnuti sluzby nebo jinych jejich vlastnosti,

c) oznaceni nezbytne k urceni ucelu vyrobku nebo sluzby, zejmena u prislusenstvi nebo nahradnich dilu,

pokud uzivani je v souladu s obchodnimi zvyklostmi, dobrymi mravy a pravidly hospodarske souteze.

(2) Vlastnik ochranne znamky je v obchodnim styku povinen strpet uzivani shodneho ci podobneho oznaceni, jestlize prava k tomuto oznaceni vznikla pred podanim prihlasky a uzivani tohoto oznaceni je v souladu s pravem Ceske republiky.

§ 11

Vycerpani prav z ochranne znamky

(1) Vlastnik ochranne znamky neni opravnen zakazat jeji uzivani na vyrobcich, ktere byly s touto ochrannou znamkou uvedeny na trh v Ceske republice timto vlastnikem nebo s jeho souhlasem.

(2) Vlastnik ochranne znamky neni opravnen zakazat jeji uzivani na vyrobcich, ktere byly s touto ochrannou znamkou uvedeny na trh v clenskem state Evropskych spolecenstvi nebo jinem state tvoricim Evropsky hospodarsky prostor timto vlastnikem nebo s jeho souhlasem.

(3) Ustanoveni predchozich odstavcu se nepouzije, pokud vlastnik ochranne znamky ma opravnene duvody zakazat pozdejsi obchodni vyuziti vyrobku, zejmena pokud se stav, popripade povaha vyrobku po jejich uvedeni na trh zmenily nebo zhorsily.

§ 12

(1) Vlastnik stars! ochranne znamky nebo uzivatel starsiho oznaceni uvedeneho v § 7 odst. 1 pism. g) neni opravnen pozadovat prohlaseni pozdejsi shodne ci podobne ochranne znamky za neplatnou (§ 32), popripade branit jejimu dalsimu uzivani, jestlize strpel jeji uzivani po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto uzivani dozvedel, ledaze by prihlaska pozdejsi ochranne znamky nebyla podana v dobre vire.

(2) Vlastnik pozdejsi ochranne znamky neni opravnen zakazat uzivani shodne ci podobne starsi ochranne znamky nebo navrhovat jeji prohlaseni za neplatnou, prestoze by vlastnik starsi ochranne znamky jiz sva prava z ochranne znamky nemohl uplatnit.

HLAVA III UZIVANI OCHRANNE ZNAMKY

§ 13

Uzivani ochranne znamky

(1) Pokud do 5 let od zapisu nezacal vlastnik ochrannou znamku radne uzivat pro vyrobky nebo sluzby, pro ktere je zapsana, nebo pokud toto uzivani bylo preruseno nejmene na nepretrzitou dobu 5 let, podleha ochranna znamka nasledkum uvedenym v tomto zakone (§ 14 a 31), ledaze pro neuzivani existuji radne duvody.

(2) Za radne uzivani ochranne znamky podle odstavce 1 se povazuje rovnez

uzivani ochranne znamky v podobe, ktera se od podoby, ve ktere byla ochranna znamka zapsana, lisi prvky nemenicimi jeji rozlisovaci zpusobilost,

umistovani ochranne znamky na vyrobcich nebo na jejich obalech pouze pro ucely vyvozu.

(3) Uzivani ochranne znamky na zaklade licencni smlouvy (§ 18) a uzivani kolektivni ochranne znamky osobou, ktera ma opravneni ji uzivat, se povazuje za uzivani vlastnikem.

§ 14

Nektere nasledky neuzivani ochranne znamky

(1) Ochranna znamka nemuze byt prohlasena za neplatnou z duvodu existence starsi ochranne znamky, pokud tato starsi ochranna znamka nesplnuje podminky uzivani uvedene v § 13.

(2) Neni-li starsi ochranna znamka uzivana ve smyslu § 13 pro vsechny vyrobky a sluzby, pro ktere byla zapsana, muze byt jeji existence duvodem pro prohlaseni pozdejsi ochranne znamky za neplatnou jen v rozsahu vyrobku a sluzeb, pro ktere je uzivana.

HLAVA IV

OCHRANNA ZNAMKA JAKO PREDMET VLASTNICTVI Zmena vlastnika

§ 15

(1) Ochranna znamka muze byt nezavisle na prevodu podniku prevedena, a to pro vsechny vyrobky nebo sluzby, pro ktere je zapsana, nebo jen pro nektere z nich. Prevod ochranne znamky musi byt ucinen pisemnou smlouvou.

(2) Ochranna znamka prechazi na noveho vlastnika tez v pripadech stanovenych zvlastnimi pravnimi predpisy. 6)

(3) Prevod, popripade prechod ochranne znamky je ucinny vuci tretim osobam zapisem do rejstriku; nabyvatel ochranne znamky muze vuci Uradu cinit ukony po doruceni zadosti o zapis prevodu ci prechodu prav k ochranne znamce. O zapis prevodu ci prechodu do rejstriku je opravnena pozadat kterakoli ze smluvnich stran, v pripade prechodu pravni nastupce puvodniho vlastnika. Nalezitosti zadosti o zapis prevodu ci prechodu ochranne znamky tykajici se udaj u o ucastnicich rizeni a udaj u o ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

(4) Ustanoveni odstavcu 1 az 3 se primerene pouzije pro prevod ci prechod prihlasky.

§ 16

Vlastnik ochranne znamky zapsane v unijni zemi Parizske umluvy 3) muze podat u soudu navrh na urceni prava na vyznaceni zmeny vlastnika ochranne znamky, byla-li ochranna znamka zapsana na jmeno obstaravatele. Soud navrh zamitne, pokud obstaravatel sve jednani radne oduvodni a duvody dolozi. Na zaklade pravomocneho rozhodnuti soudu Urad na zadost vyznaci zmenu vlastnika ochranne znamky v rejstriku a tuto skutecnost zverejni ve Vestniku Uradu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Vestnik”). Nalezitosti zadosti o vyznaceni zmeny vlastnika ochranne znamky tykajici se udaj u o ucastnicich rizeni a udaj u o ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

§ 17 Jina prava

(1) Ochranna znamka muze byt predmetem zastavniho prava, predmetem vykonu rozhodnuti ci exekuce a muze byt zahrnuta do majetkove podstaty podle zvlastniho pravniho predpisu 6a).

(2) Skutecnosti uvedene v odstavci 1 Urad na zadost zapise do rejstriku, a to ve lhute do 1 mesice od prijeti zadosti. Nalezitosti zadosti o zapis tykajici se udaju o ucastnicich rizeni a udaju o ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

(3) Zastavni pravo k ochranne znamce vznika zapisem do rejstriku, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak.

§ 18 Licence

(1) Pravo uzivat ochrannou znamku muze byt poskytnuto na zaklade licencni smlouvy uzavrene podle zvlastniho pravniho predpisu 7) pro vsechny vyrobky nebo sluzby, pro ktere byla ochranna znamka zapsana, nebo pro nektere z nich. Licence muze byt poskytnuta jako vylucna nebo nevylucna.

(2) Vlastnik ochranne znamky se muze dovolavat svych prav z ochranne znamky vuci nabyvateli licence, ktery porusil ustanoveni licencni smlouvy, pokud jde o dobu trvani licence, podobu, ve ktere muze byt ochranna znamka uzivana, rozsah vyrobku nebo sluzeb, pro ktere byla licence poskytnuta, uzemi, na kterem muze byt ochranna znamka uzivana, nebo jakost vyrobku nebo sluzeb vyrabenych ci poskytovanych nabyvatelem licence.

(3) Licencni smlouva je ucinna vuci tretim osobam zapisem do rejstriku; o zapis do rejstriku je opravnena pozadat kterakoli ze smluvnich stran. Nalezitosti zadosti o zapis licencni smlouvy do rejstriku tykajici se udaju o ucastnicich rizeni a udaju o ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

HLAVA V PRIHLASKA

§ 19 Prihlaska

(1) O zapis ochranne znamky do rejstriku se zada prihlaskou podanou u Uradu; kazda prihlaska se muze tykat jen jedne ochranne znamky.

(2) Prihlaska musi obsahovat

a) zadost o zapis ochranne znamky do rejstriku,

b) jmeno a prijmeni fyzicke osoby a adresu mista jejiho trvaleho pobytu, popripade adresu pro dorucovani, je-li prihlasovatelem fyzicka osoba, nebo obchodni firmu, popripade j iny nazev a sidlo, je-li prihlasovatelem pravnicka osoba, (dale jen “udaje o totoznosti”),

c) udaje o totoznosti zastupce, je-li prihlasovatel zastoupen,

d) seznam vyrobku nebo sluzeb, pro nez se pozaduje zapis ochranne znamky,

e) zneni nebo plosne vyobrazeni prihlasovane ochranne znamky.

(3) Prihlasovatel ochranne znamky je povinen ve lhute 1 mesice ode dne podani prihlasky zaplatit spravni poplatky podle zvlastniho pravniho predpisu; 8) neni-li spravni poplatek ve stanovene lhute zaplacen, povazuje se prihlaska za nepodanou. Lhutu pro zaplaceni spravniho poplatku nelze prodlouzit a jeji zmeskani nelze prominout.

(4) Seznam vyrobku nebo sluzeb, pro nez se pozaduje zapis ochranne znamky, se v prihlasce uvadi v poradi trid mezinarodniho trideni 9) spolu s prislusnym cislem tridy. Spravni poplatky podle odstavce 3 se plati ve vysi odpovidajici poctu trid mezinarodniho trideni 8) vyrobku a sluzeb, pro nez je ochranna znamka prihlasovana. Mezinarodni trideni vyrobku a sluzeb 9) Urad zverejnuje zpusobem umoznujicim dalkovy pristup.

(5) Uplatnuje-li prihlasovatel pravo prednosti podle § 20, uvede v prihlasce datum podani prihlasky, z niz odvozuje pravo prednosti, a stat, v nemz byla tato prihlaska podana. Pokud prihlasovatel uplatnuje pravo prednosti z nekolika prihlasek, musi zaroven uvest u kazdeho vyrobku nebo sluzby, ze ktere prihlasky pravo prednosti uplatnuje.

(6) Prihlaska musi byt podepsana prihlasovatelem nebo jeho zastupcem.

(7) Dalsi nalezitosti prihlasky tykajici se udaju o vyobrazeni ochranne znamky stanovi provadeci pravni predpis.

§ 20

Datum podani prihlasky

(1) Dnem podani prihlasky vznika prihlasovateli pravo prednosti pred kazdym, kdo poda pozdeji prihlasku shodne nebo podobne ochranne znamky pro shodne nebo podobne vyrobky nebo sluzby.

(2) Pravo prednosti, ktere vyplyva z Parizske umluvy, 3) musi prihlasovatel uplatnit jiz v prihlasce a dolozit je do 3 mesicu od jejiho podani, jinak je Urad neprizna. Pravo prednosti lze uplatnit z prihlasky, v niz je pozadovana ochrana v unijni zemi Parizske umluvy 3) nebo ve state, ktery je clenem Svetove obchodni organizace; 4) jestlize stat, v nemz je ucineno prvni podani prihlasky, neni unijni zemi Parizske umluvy 3) ani clenem Svetove obchodni organizace, 4) lze pravo prednosti z tohoto podani priznat jen za podminek vzajemnosti. Lhutu k prokazani prava prednosti nelze prodlouzit a jeji zmeskani prominout.

(3) Urad na zadost prihlasovatele vystavi doklad o priznani prava prednosti (prioritni

doklad).

HLAVA VI

RIZENI O PRIHLASCE

§ 21

Formalni pruzkum

(1) Urad zkouma, zda prihlaska splnuje nalezitosti stanovene v § 19.

(2) Nesplnuje-li prihlaska nalezitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 az 6, Urad vyzve prihlasovatele, aby ve stanovene lhute, ktera vsak musi cinit alespon 15 dnu, zjistene nedostatky odstranil.

(3) Nejsou-li odstraneny nedostatky nalezitosti uvedene v § 19 odst. 1, 2, 4 a 6, Urad podanou prihlasku odmitne.

(4) Neni-li spravni poplatek zaplacen ve vysi podle § 19 odst. 4, vyzve Urad prihlasovatele po uplynuti lhuty stanovene v § 19 odst. 3 k jeho doplaceni a stanovi mu k tomu lhutu 15 dnu. Neni-li nedoplatek zaplacen ani v teto lhute, povazuje se prihlaska za podanou v rozsahu trid vyrobku a sluzeb, na ktere se vztahuje zaplacena castka. Neni-li zrejme, na ktere tridy vyrobku nebo sluzeb se ma zaplacena castka vztahovat, povazuje se prihlaska za podanou v rozsahu trid vyrobku a sluzeb uvedenych na prihlasce v poradi od nejnizsi, ktere zaplacena castka zahrnuje. Neni-li spravni poplatek zaplacen ani v takove vysi, ktera odpovida spravnimu poplatku za podani prihlasky, poklada se spravni poplatek za nezaplaceny a Urad zaplacenou cast spravniho poplatku prihlasovateli vrati.

§ 22

Vecny pruzkum

Neni-li prihlasovane oznaceni zpusobile zapisu podle § 4 nebo § 6, Urad prihlasku zamitne. Neni-li prihlasovane oznaceni zpusobile zapisu do rejstriku jen pro cast vyrobku ci sluzeb, Urad prihlasku zamitne v tomto rozsahu. Udaje o rozhodnuti o zamitnut! prihlasky Urad zverejni ve Vestniku.

Urad prihlasku zamitne, obsahuje-li prihlasovane oznaceni prvky stars! ochranne znamky, ktera je prihlasena nebo zapsana pro jineho vlastnika, jestlize by tyto prvky mohly vest k zamene se stars! ochrannou znamkou; Urad prihlasku nezamitne, pokud vlastnik ci prihlasovatel stars! ochranne znamky udeli pisemny souhlas k zapisu pozdejs! ochranne znamky do rejstriku.

Obsahuje-li prihlasovane oznaceni prvek, ktery nema rozlisovaci zpusobilost, a muze-li ponechani tohoto prvku ve znamce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, muze prihlasovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku prihlasovaneho oznaceni; toto omezen! rozsahu ochrany Urad zverejni spolu s prihlaskou (§ 23). Omezen! rozsahu ochrany nelze vzit zpet.

Pred vydan!m rozhodnuti o zamitnuti prihlasky je Urad povinen prihlasovateli umoznit vyjadrit se k duvodum, pro ktere hodla prihlasku zamitnout.

§ 23

Zverejneni prihlasky

Jsou-li splneny podminky stanovene timto zakonem, zverejni Urad prihlasku ve Vestniku.

Pripominky a namitky § 24 Pripominky

(1) Kazdy muze do doby zapisu ochranne znamky do rejstriku podat Uradu pisemne pripominky zalozene zejmena na duvodech podle § 4 nebo § 6; k pripominkam Urad prihledne pri rozhodovani o zapisu ochranne znamky do rejstriku. Osoba, ktera podala pripominky, se nestava ucastnikem rizeni o prihlasce pred Uradem.

(2) Prihlasovatel musi byt Uradem o pripom!nkach a vysledku jejich posouzeni vyrozumen a ma pravo se k nim ve stanovene lhute vyj adrit. Osobu, ktera podala pripominky, Urad o vysledku posouzeni jejich pripom!nek vyrozumi.

(3) Pripominky uvedene v odstavci 1 nelze podat z duvodu podle § 7. Pripominky musi obsahovat nalezitosti stanovene provadecim pravnim predpisem.

§ 25 Namitky

(1) Osoby uvedene v § 7 mohou podat namitky ve lhute 3 mesicu od zverejneni prihlasky, a to z duvodu uvedenych v tomtez ustanoveni. Lhutu k podan! namitek nelze prodlouzit a jej! zmeskani nelze prominout.

(2) Namitky musej! byt podany pisemne a musej! byt oduvodneny a dolozeny dukazy. K doplneni namitek a k dukazum predlozenym na jejich podporu po lhute uvedene v odstavci 1 Urad neprihl!zi. Spolu s namitkami je nam!tajic! povinen zaplatit spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu; 8) neni-li spravni poplatek zaplacen, povazuji se namitky za nepodane.

(3) Podrobnosti o nalezitostech namitek stanovi provadeci pravni predpis.

§ 26

Rizeni o namitkach

(1) Urad rizeni o namitkach zastavi, pokud odpadl duvod podan! namitek. Rozhodnuti o zastaveni rizeni o namitkach Urad doruci prihlasovateli a nam!tajic!mu.

(2) Urad namitky zamitne, pokud nebyly podany v zakonne lhute, nebyly podany osobou uvedenou v § 7, nebyly-li uvedeny duvody podan! namitek ci dolozeny dukazy.

(3) Nezastavi-li Urad rizeni o namitkach podle odstavce 1 nebo nezamitne-li namitky podle odstavce 2, vyrozumi prihlasovatele o jejich obsahu a stanovi mu lhutu, ve ktere se muze k namitkam vyjadrit. Urad take muze vyzvat nam!tajic!ho a prihlasovatele, aby se ve stanovene lhute pokusili o namitkach dohodnout. Jsou-li namitky vzaty zpet, Urad rizeni o namitkach zastavi.

Pokud se prihlasovatel k namitkam ve stanovene lhute nevyjadri, Urad rozhodne o namitkach podle obsahu spisu.

(4) Zjisti-li Urad, ze prihlasovana ochranna znamka nezasahuje do zakonem chranenych starsich prav tretich osob uvedenych v § 7, namitky zamitne.

(5) Zjisti-li Urad v prubehu rizeni o namitkach, ze prihlasovana ochranna znamka nesplnuje podminky pro zapis jen pro nektere vyrobky nebo sluzby, pro ktere byla podana prihlaska, prihlasku zamitne v rozsahu vyrobku nebo sluzeb, pro ktere prihlaska nesplnuje podminky zapisu.

(6) Urad prihlasovateli a namitajicimu doruci pisemne vyhotoveni rozhodnuti o zamitnuti prihlasky nebo rozhodnuti o zamitnuti namitek. Udaje o zamitnuti prihlasky, popripade zamitnuti namitek Urad zverejni ve Vestniku.

§ 27

Uprava prihlasky

(1) Neni-li dale stanoveno jinak, nelze po podani prihlasky provadet v prihlasce zmeny, zejmena nelze rozsirit seznam vyrobku a sluzeb, pro ktere byla prihlaska podana.

(2) Prihlaska muze byt upravena na zadost prihlasovatele pouze za ucelem zmeny jmena a prijmeni, nazvu, obchodni firmy a adresy mista trvaleho pobytu, sidla, popripade chyb ve formulaci, prepisu nebo zjevnych nespravnosti, pokud tato zmena uvadi udaje z ochranne znamky do souladu se skutecnosti, aniz by se tim zmenilo prihlasovane oznaceni podstatnym zpusobem. Tyka-li se uprava prihlasovaneho oznaceni nebo seznamu vyrobku nebo sluzeb a dojde-li k nim po zverejneni prihlasky, prihlaska se znovu zverejni tak, jak byla zmenena.

(3) Prihlasovatel muze kdykoli vzit prihlasku zpet. O prihlasce, ktera byla vzata zpet, Urad rizeni zastavi; v tomto pripade se jiz zaplaceny spravni poplatek nevraci.

(4) Prihlasovatel muze kdykoli omezit seznam vyrobku nebo sluzeb v prihlasce. Toto omezeni nelze vzit zpet.

(5) Prihlasovatel je az do zapisu ochranne znamky do rejstriku opravnen prihlasku prihlasovanou pro vice vyrobku ci sluzeb rozdelit. Pravo prednosti z puvodni prihlasky bude zachovano i pro prihlasky rozdelene, jestlize obsahuji jen vyrobky ci sluzby uvedene v puvodni prihlasce. Prihlasovatel je povinen zaplatit spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu 8) za tolik prihlasek, kolik jich v dusledku rozdeleni puvodni prihlasky vzniklo.

(6) Nalezitosti podani zadosti o upravu a rozdeleni prihlasky tykajici se udaju o prihlasovateli, popripade jeho zastupci, rizeni a udaju o prihlasovane ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

(7) Ustanoveni odstavcu 1 a 2 se primerene pouziji pro zapsanou ochrannou znamku.

§ 28 Zapis

(1) Vyhovuje-li prihlaska pozadavkum tohoto zakona, nebylo-li rizeni o prihlasce zastaveno a nebyly-li podany ve lhute stanovene v § 25 odst. 1 namitky nebo byly-li namitky pravomocnym rozhodnutim zamitnuty ci rizeni o nich pravomocne zastaveno, zapise Urad ochrannou znamku do rejstriku spolu s uvedenim dne zapisu a vyda vlastniku ochranne znamky osvedceni o zapisu ochranne znamky do rejstriku.

(2) Zapis ochranne znamky do rejstriku Urad oznami ve Vestniku.

(3) Ucinky zapisu ochranne znamky do rejstriku nastavaji dnem zapisu do rejstriku.

HLAVA VII

DOBA PLATNOSTI A OBNOVA ZAPISU OCHRANNE ZNAMKY

§ 29

Doba platnosti a obnova zapisu

(1) Zapis ochranne znamky plati 10 let ode dne podani prihlasky. Nepozada-li vlastnik o obnovu zapisu, ochranna znamka zanikne.

(2) Zapis ochranne znamky se na zadost vlastnika ochranne znamky obnovi, a to vzdy na dalsich 10 let. Za podani zadosti o obnovu zapisu je vlastnik povinen zaplatit spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu. 8) Zadost o obnovu zapisu ochranne znamky se podava nejdrive ve lhute 12 mesicu pred skoncenim doby platnosti, avsak nejpozdeji v den skonceni doby platnosti. Nalezitosti zadosti o obnovu zapisu ochranne znamky stanovi provadeci pravni predpis. Lhutu k podani zadosti o obnovu zapisu nelze prodlouzit a jeji zmeskani nelze prominout.

(3) Neni-li spravni poplatek zaplacen, popripade neni-li zaplacen ve stanovene vysi, vyzve Urad vlastnika ochranne znamky, aby jej ve stanovene lhute zaplatil, popripade doplatil. Neni-li spravni poplatek ve stanovene lhute zaplacen, popripade doplacen, hledi se na zadost o obnovu zapisu, jako by nebyla podana; Urad zaplacenou cast spravniho poplatku zadateli vrati.

(4) Zadost o obnovu zapisu lze podat nejpozdeji v dodatecne lhute 6 mesicu po uplynuti doby platnosti; v tomto pripade musi byt spravni poplatek podle odstavce 2 zaplacen v dvojnasobne vysi.

(5) Je-li zadost podana mimo lhuty uvedene v odstavci 2 nebo 4, povazuje se za nepodanou; v tomto pripade Urad zadateli vrati jiz zaplaceny spravni poplatek.

(6) Je-li zadost o obnovu zapisu podana pouze pro nektere z vyrobku nebo sluzeb, pro ktere je ochranna znamka zapsana, je zapis obnoven pouze pro tyto vyrobky nebo sluzby.

(7) Obnova zapisu ochranne znamky nabyva ucinnosti k datu, k nemuz uplyne doba platnosti zapisu ochranne znamky; obnovu zapisu Urad zapise do rejstriku a zverejni ve Vestniku.

HLAVA VIII VZDANI SE, ZRUSENI A NEPLATNOST

§ 30

Vzdani se prav k ochranne znamce

(1) Vlastnik se muze u Uradu pisemnym prohlasenim vzdat prav k ochranne znamce v rozsahu vsech vyrobku ci sluzeb, pro ktere byla zapsana, nebo nekterych z nich; ucinky tohoto prohlaseni nastavaji dnem doruceni prohlaseni vlastnika ochranne znamky Uradu a nelze je vzit zpet. Urad vyznaci vzdani se prav k ochranne znamce v rejstriku a oznami je ve Vestniku.

(2) Vlastnik muze u Uradu pisemnym prohlasenim omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranne znamky. O tomto omezeni rozsahu ochrany Urad rozhodne s ohledem na splneni podminek stanovenych timto zakonem. Omezeni rozsahu ochrany nelze vzit zpet.

§ 31 Zruseni

(1) Urad zrusi ochrannou znamku v rizeni zahajenem na navrh treti osoby, jestlize

a) ochranna znamka nebyla po nepretrzitou dobu 5 let radne uzivana pro vyrobky nebo sluzby, pro ktere je zapsana, a pro neuzivani neexistuji radne duvody; k uzivani, ktere bylo zahajeno, popripade v nemz bylo pokracovano po petiletem neuzivani ochranne znamky ve lhute 3 mesicu pred podanim navrhu, se neprihlizi, pokud pripravy pro zapoceti uzivani nebo pokracovani v uzivani nastaly az pote, co se vlastnik dozvedel o tom, ze by mohl byt podan navrh na zruseni ochranne znamky,

b) se ochranna znamka stala pro vyrobky nebo sluzby, pro ktere je zapsana, v dusledku cinnosti nebo necinnosti sveho vlastnika, oznacenim, ktere je v obchode obvykle,

c) ochranna znamka po dni jejiho zapisu v dusledku uzivani svym vlastnikem nebo s jeho souhlasem pro vyrobky nebo sluzby, pro ktere byla zapsana, muze vest ke klamani verejnosti, zejmena pokud jde o povahu, jakost nebo zemepisny puvod techto vyrobku nebo sluzeb.

(2) V rizeni zahajenem na navrh podany do 6 mesicu od pravni moci soudniho rozhodnuti, podle nehoz je uziti ochranne znamky nedovolenym souteznim jednanim, Urad tuto ochrannou znamku zrusi. Lhutu k podani navrhu na zruseni nelze prodlouzit a jeji zmeskani nelze prominout.

(3) Je-li duvod zruseni pouze ve vztahu k nekterym z vyrobku nebo sluzeb, pro ktere je ochranna znamka zapsana, Urad ochrannou znamku zrusi v rozsahu techto vyrobku nebo sluzeb.

Neplatnost

(1) Urad v rizeni zahajenem na navrh treti osoby nebo z vlastniho podnetu prohlasi ochrannou znamku za neplatnou, pokud byla zapsana v rozporu s § 4 nebo § 6.

(2) Byla-li ochranna znamka zapsana v rozporu s § 4 pism. b) nebo c) anebo d), nebude prohlasena za neplatnou, pokud v dusledku uzivani ziskala po svem zapisu rozlisovaci zpusobilost pro vyrobky nebo sluzby, pro ktere je zapsana.

(3) Urad prohlasi ochrannou znamku za neplatnou rovnez v rizeni zahajenem na navrh osoby uvedene v § 7 a z duvodu v tomto ustanoveni uvedenych.

(4) Na ochrannou znamku, ktera byla prohlasena za neplatnou, se hledi, j ako by nikdy nebyla zapsana.

(5) Ochranna znamka muze byt prohlasena za neplatnou i pote, co se ji vlastnik vzdal nebo co zanikla uplynutim doby platnosti.

(6) Existuje-li duvod neplatnosti pouze ve vztahu k nekterym z vyrobku nebo sluzeb, pro ktere byla ochranna znamka zapsana, je ochranna znamka prohlasena za neplatnou pouze pro tyto vyrobky nebo sluzby.

§ 33

Zvlastni ustanoveni o ucincich zruseni a neplatnosti

(1) Ucinky zruseni nebo neplatnosti ochranne znamky se netykaji

a) rozhodnuti ve veci poruseni prav z ochranne znamky, ktera nabyla pravni moci a byla vykonana pred nabytim pravni moci rozhodnuti o zruseni nebo neplatnosti ochranne znamky,

b) smluv uzavrenych pred nabytim pravni moci rozhodnuti o zruseni nebo neplatnosti ochranne znamky v rozsahu plneni poskytnuteho na jejich zaklade pred nabytim pravni moci tohoto rozhodnuti; lze vsak pozadovat vraceni plneni poskytnuteho na zaklade smlouvy.

(2) Ustanovenim odstavce 1 neni dotcena odpovednost vlastnika ochranne znamky za skodu nebo bezduvodne obohaceni.

§ 34

Navrh na zruseni nebo prohlaseni neplatnosti

(1) Navrh na zruseni ochranne znamky nebo prohlaseni ochranne znamky za neplatnou se podava pisemne a musi byt oduvodnen a dolozen dukazy. Povazuje se za podany az po zaplaceni spravniho poplatku podle zvlastniho pravniho predpisu. 8)

(2) Nalezitosti navrhu na zruseni ochranne znamky nebo prohlaseni ochranne znamky za neplatnou tykajici se udaju o ucastnicich rizeni a udaju o ochranne znamce stanovi provadeci pravni predpis.

(3) Urad vyzve vlastnika ochranne znamky, aby se k navrhu na zruseni nebo prohlaseni neplatnosti vyjadril. Nevyjadri-li se vlastnik ochranne znamky ve stanovene lhute, Urad rozhodne podle obsahu spisu.

HLAVA IX

ZVLASTNI USTANOVENI O KOLEKTIVNICH OCHRANNYCH ZNAMKACH

§ 35

Kolektivni ochranna znamka

(1) Kolektivni ochrannou znamkou je ochranna znamka, ktera je takto oznacena jiz pri podani prihlasky a ktera je zpusobila rozlisovat vyrobky nebo sluzby clenu ci spolecniku pravnicke osoby nebo ucastniku sdruzeni 10) od vyrobku nebo sluzeb jinych osob.

(2) Podminky uzivani kolektivni ochranne znamky vcetne sankci za jejich poruseni se stanovi pisemnou smlouvou o uzivani kolektivni ochranne znamky uzavrenou vsemi cleny ci spolecniky pravnicke osoby nebo ucastniky sdruzeni (dale jen “smlouva o uzivani”).

(3) Neni-li stanoveno dale jinak, plati pro prihlasku kolektivni ochranne znamky, pro rizeni o prihlasce, o pravech z kolektivni ochranne znamky, o rizeni ve veci zruseni a nebo prohlaseni kolektivni ochranne znamky za neplatnou ustanoveni hlav I az VIII a hlavy X obdobne.

§ 36

Nalezitosti prihlasky kolektivni ochranne znamky

(1) O zapis kolektivni ochranne znamky se zada pisemnou prihlaskou podanou u Uradu.

(2) Prihlaska kolektivni ochranne znamky musi mimo nalezitosti uvedene v § 19 obsahovat udaje o totoznosti clenu, spolecniku ci ucastniku prihlasovatele, kteri mohou kolektivni ochrannou znamku uzivat.

(3) K prihlasce kolektivni ochranne znamky musi byt prilozena smlouva o uzivani.

§ 37

Pruzkum prihlasky kolektivni ochranne znamky

(1) Urad podrobi prihlasku kolektivni ochranne znamky pruzkumu v rozsahu stanovenem v § 21 az 27 s tim, ze splneni podminky stanovene v § 4 pism. b) Urad hodnoti s prihlednutim k § 35 odst. 1.

(2) Urad na zadost zapise v rejstriku zmenu slozeni clenu ci spolecniku pravnicke osoby nebo ucastniku sdruzeni.

§ 38

Prava z kolektivni ochranne znamky

(1) Vylucne pravo oznacovat vyrobky ci sluzby kolektivni ochrannou znamkou, pro ktere je kolektivni ochranna znamka zapsana, nebo ji uzivat ve spojeni s temito vyrobky ci sluzbami maji clenove ci spolecnici pravnicke osoby nebo ucastnici sdruzeni zapsani v rejstriku.

(2) Vlastnik kolektivni ochranne znamky ma prava v rozsahu podle hlavy II tohoto zakona, neni-li v teto hlave stanoveno jinak.

(3) Clenove ci spolecnici pravnicke osoby nebo ucastnici sdruzeni maji prava podle odstavce 1 za podminek stanovenych smlouvou o uzivani.

§ 39

Omezeni prav z kolektivni ochranne znamky

Kolektivni ochranna znamka nemuze byt predmetem licence, nemuze byt poskytnuta jako zastava a nemuze byt prevedena na jinou osobu.

§ 40

Zruseni kolektivni ochranne znamky a jeji prohlaseni za neplatnou

(1) Pro zruseni kolektivni ochranne znamky se pouzije ustanoveni § 31.

(2) Urad zrusi kolektivni ochrannou znamku take v pripade, jestlize clenove ci spolecnici pravnicke osoby nebo ucastnici sdruzeni zasadnim zpusobem porusuji smlouvu o uzivani a na zmene smlouvy o uzivani se nedohodnou nebo pokud pravnicka osoba ci sdruzeni zanikne.

(3) Pro prohlaseni kolektivni ochranne znamky za neplatnou se pouzije ustanoveni § 32 s tim, ze splneni § 4 pism. b) se posuzuje s prihlednutim k § 35 odst. 1.

HLAVA X

OBECNA USTANOVENI O RIZENI PRED URADEM

§ 41 Podani

Kazde podani Uradu se cini v jazyce ceskem.

Rozklad

(1) Proti rozhodnuti Uradu lze podat ve lhute 1 mesice ode dne doruceni rozhodnuti rozklad. Rozklad ma odkladny ucinek. Lhutu k podani rozkladu nelze prodlouzit a jeji zmeskani nelze prominout.

(2) Rozklad se povazuje za podany az pote, co je zaplacen spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu. 8)

(3) Vecne oduvodneni rozkladu musi byt Uradu predlozeno ve lhute 1 mesice ode dne podani rozkladu. Lhutu k podani oduvodneni rozkladu nelze prodlouzit a jeji zmeskani nelze prominout.

§ 43

Prominuti zmeskani lhuty

Predlozil-li ucastnik dukaz o tom, ze nemohl nikoli vlastni vinou dodrzet lhutu stanovenou zakonem nebo Uradem, Urad na jeho zadost promine zmeskani lhuty, nestanovi-li tento zakon jinak.

Zadost podle odstavce 1 musi byt podana pisemne do 2 mesicu od odpadnuti prekazky, pro kterou ukon nemohl byt ucinen, nejpozdeji vsak do 12 mesicu ode dne uplynuti lhuty, v niz mel byt ukon ucinen; ucastnik je povinen v zadosti uvest duvody, pro ktere zmeskal provedeni ukonu, ucinit zmeskany ukon a zaplatit spravni poplatek za prominuti zmeskani lhuty podle zvlastniho pravniho predpisu. 8) Lhutu k podani zadosti o prominuti zmeskani lhuty nelze prodlouzit a jeji zmeskani prominout.

Vyhovi-li Urad zadosti o prominuti zmeskani lhuty, nenastavaji pravni ucinky zastaveni rizeni, popripade ztraty jineho prava; rozhodnuti o prominuti zmeskani lhuty Urad oznami ve Vestniku.

Prava nabyta tretimi osobami v dobre vire mezi zastavenim rizeni a oznamenim o prominuti zmeskani lhuty ve Vestniku zustavaji rozhodnutim o prominuti zmeskani lhuty nedotcena.

§ 44

Rejstrik a Vestnik

(1) Urad vede rejstrik, ktery obsahuje rozhodne udaje o prihlaskach a rozhodne udaje o zapsanych ochrannych znamkach stanovene timto zakonem, provadecim pravnim predpisem nebo urcene Uradem.

(2) Rejstrik je verejny a kazdy ma pravo do nej nahlizet, porizovat si kopie a vypisy. Na zadost vyda Urad uredne overeny uplny vypis nebo castecny vypis z rejstriku nebo opis zapisu nebo potvrzeni o urcitem zapisu anebo potvrzeni, ze v rejstriku urcity udaj neni. Urednim overenim se potvrzuje shoda vypisu nebo opisu se zapisem v rejstriku. Zadatel o vypis nebo opis je povinen spolu se zadosti zaplatit spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu. 8)

(3) Urad bezodkladne po doruceni zapise do rejstriku zmenu udaju o prihlasce ci zapsane ochranne znamce vyplyvajici z pravomocneho rozhodnuti prislusneho organu.

(4) Rejstrik je veden v elektronicke podobe a Urad zverejnuje informace uvedene v rejstriku zpusobem umoznujicim dalkovy pristup.

(5) Podrobnosti o obsahu rejstriku stanovi provadeci pravni predpis.

(6) Urad vydava Vestnik, v nemz zverejnuje zejmena prihlasky a zapsane ochranne znamky a dalsi udaje tykajici se ochrannych znamek, popripade sdeleni a informace obecne povahy vydane Uradem, jakoz i uredni sdeleni a rozhodnuti zasadni povahy.

§ 45

(1) Nestanovi-li tento zakon jinak, plati pro rizeni o ochrannych znamkach spravni rad, s vyjimkou ustanoveni o overovani plnych moci pro neurcity pocet rizeni, 11) o overovani urednich razitek a podpisu na verejnych listinach vydanych organy cizich statu, 11a) o preruseni rizeni, 11b) o lhutach pro vydani rozhodnuti, 11c) o ochrane proti necinnosti, 11d) dale z ustanoveni o zvlastnostech rizeni o rozkladu ustanoveni o slozeni rozkladove komise a o moznem zpusobu ukonceni rizeni o rozkladu 11e) a ustanoveni o zakazu zmeny napadeneho rozhodnuti z duvodu ztraty moznosti odvolat se. 11f)

(2) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu. 12)

HLAVA XI VZTAHY K ZAHRANICI

§ 46

(1) Osoby, ktere maji podnik, misto trvaleho pobytu nebo sidlo ve statu, ktery je smluvni stranou Parizske umluvy, 3) nebo statu, ktery je clenem Svetove obchodni organizace, 4) popripade jsou statnimi prislusniky tohoto statu, maji stejna prava jako osoby, ktere maji ceskou statni prislusnost nebo maji na uzemi Ceske republiky podnik, misto trvaleho pobytu nebo sidlo; jestlize stat, jehoz je osoba statnim prislusnikem nebo na jehoz uzemi ma podnik, misto trvaleho pobytu nebo sidlo, neni unijni zemi Parizske umluvy 3) nebo clenem Svetove obchodni organizace, 4) lze prava podle tohoto zakona priznat jen za podminky vzajemnosti.

(2) Osoba, ktera nema na uzemi Ceske republiky podnik, misto trvaleho pobytu nebo sidlo, musi byt v rizeni o ochrannych znamkach zastoupena podle zvlastnich pravnich predpisu. 13)

(3) Ustanoveni odstavce 2 se nevztahuje na fyzicke osoby, ktere jsou statnimi prislusniky clenskeho statu Evropske unie nebo statu, ktery je smluvni stranou smlouvy o Evropskem hospodarskem prostoru, a jsou usazeny na uzemi Ceske republiky anebo poskytuji sluzby na uzemi Ceske republiky, a na pravnicke osoby, ktere maji svou spravu anebo sidlo sve podnikatelske cinnosti na uzemi clenskeho statu Evropske unie nebo statu, ktery je smluvni stranou smlouvy o Evropskem hospodarskem prostoru, a jsou usazeny na uzemi Ceske republiky anebo poskytuji sluzby na uzemi Ceske republiky. Tyto osoby musi pro rizeni pred Uradem uvest adresu v Ceske republice, kam ji budou dorucovany uredni pisemnosti tykajici se prihlasky ci zapsane ochranne znamky.

Zadost o mezinarodni zapis

§ 47

(1) Osoby, ktere maji podnik, misto trvaleho pobytu nebo sidlo v Ceske republice, nebo maji ceskou statni prislusnost, mohou pozadat o mezinarodni zapis ochranne znamky podle mezinarodni smlouvy, 1) popripade o zapis zmen tykajicich se mezinarodniho zapisu prostrednictvim Uradu.

(2) Nalezitosti prihlasky se zadosti o mezinarodni zapis a zadosti o zapis zmen tykajicich se mezinarodniho zapisu stanovi provadeci pravni predpis.

(3) Prihlasovatel ochranne znamky se zadosti o mezinarodni zapis je povinen za ukony podle odstavce 1 zaplatit rovnez poplatky stanovene podle mezinarodni smlouvy; 3) vysi poplatku stanovenych mezinarodni smlouvou oznami Urad ve Vestniku.

§ 48

(1) Zapis mezinarodni ochranne znamky, jiz byla priznana ochrana v Ceske republice, ma tytez ucinky jako zapis narodni ochranne znamky do rejstriku vedeneho Uradem.

(2) Lhuta pro podani namitek proti zapisu mezinarodni ochranne znamky zacne bezet prvnim dnem mesice nasledujiciho po mesici, v nemz byla ochranna znamka zverejnena ve Vestniku Mezinarodniho uradu dusevniho vlastnictvi. 14)

HLAVA XII

OCHRANNA ZNAMKA PODLE PRAVA EVROPSKYCH SPOLECENSTVI O OCHRANNE ZNAMCE SPOLECENSTVI

Ochranna znamka Spolecenstvi

§ 49

Prihlaska ochranne znamky Spolecenstvi 2) muze byt podana u Uradu, ktery vyznaci na prihlasce den jejiho podani a do 14 dnu ji preda Uradu pro harmonizaci ve vnitrnim trhu (znamky a vzory). 2) Za predani prihlasky je prihlasovatel povinen zaplatit uhradu nakladu spojenych s prijetim a predanim prihlasky; jeji vysi stanovi provadeci pravni predpis.

§ 50

Premena na prihlasku narodni ochranne znamky

(1) Urad projedna zadost o zahajeni narodniho rizeni o premene prihlasky nebo prihlasky ochranne znamky Spolecenstvi na prihlasku narodni ochranne znamky podle clanku 109 narizeni Rady, 2) jestlize prihlasovatel do 2 mesicu od doruceni vyzvy

a) zaplati spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu, 8)

b) predlozi preklad zadosti a jejich priloh do ceskeho jazyka a pripoji original zadosti,

c) uvede adresu pro dorucovani v Ceske republice,

d) predlozi zneni nebo vyobrazeni ochranne znamky v poctu stanovenem provadecim pravnim predpisem.

(2) Urad proveri, zda je zadost pripustna podle clanku 108 odst. 2 narizeni Rady. 2) Je-li zadost nepripustna, Urad ji zamitne.

(3) Prihlasce, ktera vznikla premenou prihlasky ochranne znamky Spolecenstvi, se prizna datum podani nebo den vzniku prava prednosti z puvodni prihlasky a pripadne i vstup do prav ze starsi ochranne znamky, na nejz byl uplatnen narok podle clanku 34 a 35 narizeni Rady. 2)

(4) V pripade prihlasky vznikle premenou jiz zapsane ochranne znamky Spolecenstvi, Urad tuto znamku zapise bez dalsiho do rejstriku s pravem prednosti, ktere bylo priznano ochranne znamce Spolecenstvi, a tuto skutecnost zverejni ve Vestniku.

§ 51

(1) Vlastnik narodni ochranne znamky, jejiz prihlaska byla podana v dobre vire pred pristupem Ceske republiky k Evropske unii, popripade dovozuje pravo prednosti z doby pred pristupem Ceske republiky k Evropske unii, ma pravo zakazat v Ceske republice uzivani ochranne znamky Spolecenstvi, jejiz ucinky byly rozsireny na uzemi Ceske republiky na zaklade pristupu Ceske republiky k Evropske unii, jestlize

a) ochranna znamka Spolecenstvi je shodna s takovou narodni ochrannou znamkou a vyrobky nebo sluzby, pro nez jsou obe znamky zapsany, jsou shodne, nebo

b) z duvodu shodnosti ci podobnosti takoveto narodni ochranne znamky s ochrannou znamkou Spolecenstvi a shodnosti ci podobnosti vyrobku ci sluzeb, na nez se ochranne znamky vztahuji, existuje pravdepodobnost zameny na strane verejnosti, vcetne pravdepodobnosti asociace s narodni ochrannou znamkou, nebo

c) ochranna znamka Spolecenstvi je shodna s takovouto narodni ochrannou znamkou nebo je ji podobna, pricemz vyrobky nebo sluzby, na nez se ochranne znamky vztahuji, nejsou shodne nebo podobne, ma-li narodni ochranna znamka v Ceske republice dobre jmeno a pokud by uzivani ochranne znamky Spolecenstvi nepoctive tezilo z rozlisovaci zpusobilosti nebo dobreho jmena teto narodni ochranne znamky nebo jim bylo na ujmu.

(2) Vlastnik narodni ochranne znamky uvedene v odstavci 1 muze za poruseni svych prav pozadovat nahradu skody, ktera mu vznikla uzivanim znamky Spolecenstvi na uzemi Ceske republiky v rozsahu stanovenem zakonem c. 221/2006 Sb., o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi a o zmene zakonu na ochranu prumysloveho vlastnictvi (zakon o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi).

HLAVA XIII

USTANOVENI PRECHODNA, ZMOCNOVACI A ZRUSOVACI

§ 52

Prechodna ustanoveni

(1) Ochranne znamky zapsane podle drivejsich pravnich predpisu zustavaji v platnosti. Je- li podan navrh na prohlaseni ochranne znamky za neplatnou z duvodu jejiho zapisu v rozporu se zakonem, posuzuje se zapisna zpusobilost ochranne znamky podle zakona platneho v dobe zapisu ochranne znamky do rejstriku. Ochranna znamka vsak nebude prohlasena za neplatnou, je-li jeji zapis v souladu s timto zakonem.

(2) Pro rizeni o prihlaskach, ktera neskoncila prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, se pouzije tento zakon. Ucinky procesnich ukonu ucinenych v techto rizenich zustavaji zachovany a posoudi se primerene podle tohoto zakona. Ma-li prihlaska podana prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona vady, ktere podle tohoto zakona brani jejimu projednani, Urad vyzve prihlasovatele k jejich odstraneni a stanovi mu k tomu primerenou lhutu.

(3) Je-li prihlaska prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona zverejnena, avsak lhuta k podani namitek stanovena § 25 tohoto zakona prede dnem nabyti jeho ucinnosti neskoncila, je mozne podat ve stanovene lhute, nejpozdeji vsak do 1 mesice ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, proti zapisu ochranne znamky namitky i podle § 7 tohoto zakona. Pred zapisem ochranne znamky do rejstriku Urad prezkouma i splneni podminek zapisu stanovenych podle § 1, 2, 5 a 6 tohoto zakona.

(4) Byl-li prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona podan navrh na vymaz podle § 25 dosavadniho zakona, bude projednan jako navrh na zruseni ochranne znamky nebo prohlaseni ochranne znamky za neplatnou pri splneni podminek a s ucinky stanovenymi v tomto zakone.

(5) Neskoncilo-li rizeni o vymazu ochranne znamky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadniho zakona prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, je navrhovatel vymazu na vyzvu Uradu povinen prokazat uzivani stars! ochranne znamky ve smyslu § 13 tohoto zakona.

(6) Zadost o vymaz ochranne znamky z rejstriku podle § 26 dosavadniho zakona lze podat do 1 roku ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona.

(7) Byla-li kolektivni ochranna znamka zapsana podle drivejsich pravnich predpisu bez toho, ze by dosavadni majitele vytvorili zvlastni pravnickou osobu, mohou tak ucinit do 1 roku ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona. Po marnem uplynuti teto lhuty se vztahy mezi dosavadnimi majiteli kolektivni ochranne znamky ridi obecnymi pravnimi predpisy o spoluvlastnictvi.

(8) Vztahy z ochrannych znamek zapsanych do rejstriku prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona se ridi ustanovenimi tohoto zakona. Vznik techto vztahu, jakoz i naroky z nich vznikle se vsak posuzuji podle predpisu platnych v dobe jejich vzniku.

(9) Prohlaseni ochranne znamky za proslulou podle § 18 zakona c. 174/1988 Sb. , o ochrannych znamkach, zustava po dobu stanovenou v § 42 odst. 3 zakona c. 137/1995 Sb. , o ochrannych znamkach, v platnosti.

§ 53

Zmocnovaci ustanoveni

Urad vyda vyhlasku, v niz upravi nalezitosti zadosti o zapis prevodu a prechodu ochranne znamky (§ 15), nalezitosti zadosti o vyznaceni zmeny vlastnika ochranne znamky (§ 16), nalezitosti zadosti o zapis zastavniho prava, vykonu rozhodnuti a exekuce, insolvencniho rizeni (§ 17), nalezitosti zadosti o zapis licencni smlouvy (§ 18), nalezitosti prihlasky (§ 19), nalezitosti pripominek k prihlasce (§ 24), nalezitosti namitek proti zapisu (§ 25), nalezitosti zadosti o upravu ci rozdeleni prihlasky (§ 27), nalezitosti zadosti o obnovu zapisu ochranne znamky (§ 29), nalezitosti navrhu na zruseni nebo prohlaseni ochranne znamky za neplatnou (§ 34), udaje uvadene v rejstriku (§ 44), nalezitosti zadosti o mezinarodni zapis a zadosti o ukony v mezinarodnim rejstriku ochrannych znamek (§ 47), vysi uhrady nakladu za predani prihlasky ochranne znamky Spolecenstvi (§ 49) a pocet zneni nebo vyobrazeni ochranne znamky [§ 50 odst. 1 pism. d)].

§ 54

Zrusovaci ustanoveni

Zrusuji se:

1. Zakon c. 137/1995 Sb., o ochrannych znamkach, ve zneni pozdejsich predpisu.

2. Vyhlaska c. 213/1995 Sb., k provedeni zakona o ochrannych znamkach.

CAST DRUHA Zmena zakona o soudech a soudcich

§ 55

V § 39 zakona c. 6/2002 Sb., o soudech, soudcich, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon o soudech a soudcich), se dosavadni text oznacuje jako odstavec 1 a doplnuje se odstavec 2, ktery zni:

“(2) Mestsky soud v Praze rozhoduje v Ceske republice jako soud prvniho stupne pro ochranne znamky Spolecenstvi podle cl. 92 Narizeni Rady Evropskych spolecenstvi c. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranne znamce Spolecenstvi.”.

CAST TRETI

UCINNOST

§ 56

Tento zakon pism. c), § 3 pism.

hlavy XII a casti

republiky k Evropske unii v platnost.

Zaoralek v. r. Klaus v. r. Spidla v. r.

1) Madridska dohoda o mezinarodnim zapisu tovarnich nebo obchodnich znamek ze dne 14. dubna 1891, revidovana v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. cervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londyne dne 2. cervna 1934, v Nice dne 15. cervna 1957 a ve Stockholmu dne 14. cervence 1967 , uverejnena pod c. 65/1975 Sb., ve zneni vyhlasky c. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridske dohode o mezinarodnim zapisu ochrannych znamek sjednany v Madridu dne 27. cervna 1989, uverejneny pod c. 248/1996 Sb.

2) Narizeni Rady Evropskych spolecenstvi c. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranne znamce Spolecenstvi, Narizeni Rady Evropskych spolecenstvi c. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterym se meni narizeni c. 40/94.

3) Parizska umluva na ochranu prumysloveho vlastnictvi ze dne 20. brezna 1883, revidovana v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. cervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londyne dne 2. cervna 1934, v Lisabonu dne 31. rijna 1958 a ve Stockholmu dne 14. cervence 1967, uverejnena pod c. 64/1975 Sb., ve zneni vyhlasky c. 81/1985 Sb.

4) Priloha 1C Dohody o zrizeni Svetove obchodni organizace (WTO), uverejnene pod c. 191/1995 Sb.

5) § 9 zakona c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve zneni pozdejsich predpisu.

6) Napriklad § 460 zakona c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, § 69a a 479 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu.

6a) Zakon c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho reseni (insolvencni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu.

7) § 508 az 515 obchodniho zakoniku.

8) Zakon c. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich predpisu.

9) Niceska umluva o mezinarodnim trideni vyrobku a sluzeb pro ucely zapisu znamek ze dne 15. cervna 1957, revidovana ve Stockholmu dne 14. cervence 1967 a v Zeneve dne 13. kvetna 1977, uverejnena pod c. 118/1979 Sb., ve zneni vyhlasky c. 77/1985 Sb.

10) Napriklad § 69 zakona c. 455/1991 Sb. , o zivnostenskem podnikani (zivnostensky zakon), zakon c. 83/1990 Sb., o sdruzovani obcanu, ve zneni pozdejsich predpisu, a § 20f a nasledujici a § 829 a nasledujici obcanskeho zakoniku.

11) § 33 odst. 2 pism. c) spravniho radu. 11a) § 53 odst. 4 spravniho radu.

11b) § 64 a 65 spravniho radu.

11c) § 71 odst. 1 a 3 spravniho radu.

11d) § 80 spravniho radu.

11e) § 152 odst. 3 a 5 spravniho radu.

11f) § 90 odst. 1 pism. c) spravniho radu.

12) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni zakona c. 192/2003 Sb.

13) Zakon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zneni pozdejsich predpisu.

Zakon c. 237/1991 Sb., o patentovych zastupcich, ve zneni pozdejsich predpisu.

nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2004, s vyjimkou ustanoveni casti prvni § 2 a) bodu 3 a § 3 pism. b), § 7 odst. 1 pism. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, druhe, ktera nabyvaji ucinnosti dnem vstupu smlouvy o pristoupeni Ceske

14) Umluva o zrizeni Svetove organizace dusevniho vlastnictvi, podepsana ve Stockholmu dne 14. cervence 1967, uverejnena pod c. 69/1975 Sb., ve zneni vyhlasky c. 80/1985 Sb.