Zákon 231/2001 Sb., ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

231/2001 Sb.

Zmena: 274/2003 Sb.

Zmena: 341/2004 Sb.

Zmena: 626/2004 Sb.

Zmena: 82/2005 Sb.

Zmena: 127/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI OBECNA USTANOVENI

 

§ 1

Predmet upravy

Tento a fyzickych vysilani.

zakon upravuje prava a povinnosti pravnickych osob pri provozovani rozhlasoveho a televizniho

§ 2

Zakladni pojmy

(1) Pro ucely tohoto zakona se rozumi

a) rozhlasovym a televiznim vysilanim prvotni sireni puvodnich rozhlasovych a televiznich programu a teletextu, urcenych k prijmu verejnosti v kodovane nebo nekodovane forme, prostrednictvim zemskych vysilacich radiovych zarizeni (dale jen “vysilac”), kabelovych systemu a druzic, a to analogove i digitalne,

b) prevzatym rozhlasovym a televiznim vysilanim prijem vysilani puvodnich rozhlasovych a televiznich programu nebo jejich podstatnych casti a jejich soucasne, uplne a nezmenene sireni pro verejnost prostrednictvim vysilacu, kabelovych systemu a druzic ci jinych technickych prostredku; za nezmenene sireni se povazuje i sireni ceske verze televizniho programu prvotne vysilaneho v cizim jazyce,

c) celoplosnym vysilanim rozhlasove a televizni vysilani, ktere muze prijimat alespon 70 % obyvatel Ceske republiky pocitanych podle udaju vyplyvajicich z posledniho scitani lidu,1) pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak,1a)

d) programovou siti spolecne sestavovani programu nebo jejich podstatnych casti nebo vzajemne prejimani programu nebo jejich podstatnych casti a jejich soucasne sireni vice provozovateli,

e) mistnim vysilanim vysilani rozhlasoveho nebo televizniho programu urceneho svym dosahem pro mistne vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvareneho,

f) provozovatelem rozhlasoveho a televizniho vysilani pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera sestavuje program, je odpovedna za jeho obsah a pod zvukovym nebo obrazovym oznacenim, jez program nezamenitelne identifikuje, tento program siri nebo prostrednictvim tretich osob nechava sirit, (dale jen “provozovatel vysilani”),

g) provozovatelem prevzateho vysilani pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera rozhoduje o skladbe programu prevzateho vysilani a ktera tyto programy siri nebo prostrednictvim tretich osob

nechava v uplne a nezmenene podobe sirit (dale jen “provozovatel prevzateho vysilani”) na zaklade opravneni k provozovani prevzateho vysilani (dale jen “registrace”) podle tohoto zakona,

h) zakladni programovou specifikaci vymezeni prevazujicich zanru v celku programove skladby,

i) programem zamerne casove usporadani jednotlivych rozhlasovych nebo televiznich poradu a dalsich casti vysilani a v rozhlasovem vysilani i toku programovych prvku v ramci jednoho vysilaneho programu,

j) poradem obsahove souvisla, celistva a casove ohranicena cast rozhlasoveho nebo televizniho vysilani; v rozhlasovem vysilani se poradem rozumi i programovy prvek, k) teletextem system vysilani textovych nebo grafickych informaci soubezne s vysilanim televizniho signalu, pricemz tyto informace lze vyvolat jen na obrazovce televizniho prijimace, ktery je vybaven prislusnym dekodovacim zarizenim, l) reklamou jakekoliv verejne oznameni, vysilane za uplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysilane za ucelem vlastni propagace provozovatele vysilani, urcene k podpore prodeje, nakupu nebo pronajmu vyrobku nebo sluzeb, vcetne nemoviteho majetku, prav a zavazku,

m) skrytou reklamou slovni nebo obrazova prezentace zbozi, sluzeb, obchodni firmy, ochranne znamky nebo cinnosti vyrobce zbozi nebo poskytovatele sluzeb, uvedena provozovatelem vysilani v poradu, ktery nema charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace zamerne sleduje reklamni cil a muze verejnost uvest v omyl o povaze teto prezentace; takova prezentace je povazovana za zamernou zejmena tehdy, dojde-li k ni za uplatu nebo jinou protihodnotu, n) teleshoppingem prima nabidka zbozi, a to vcetne nemoviteho majetku, prav a zavazku, nebo sluzeb, urcena verejnosti a zarazena do rozhlasoveho ci televizniho vysilani za uplatu ci jinou protihodnotu, o) sponzorovanim jakykoliv prispevek poskytnuty fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera neprovozuje televizni vysilani nebo produkci audiovizualnich del, k prlmemu nebo neprimemu financovani rozhlasovych nebo televiznich poradu za ucelem propagace jmena a prijmeni fyzicke osoby nebo nazvu pravnicke osoby, obchodni firmy, obrazoveho symbolu (loga) nebo ochranne znamky, sponzora nebo jeho sluzby, vyrobku nebo jinych vykonu, p) podprahovym sdelenim zvukova, obrazova nebo zvukove-obrazova informace, ktera je zamerne zpracovana tak, aby mela vliv na podvedomi posluchace nebo divaka, aniz by ji mohl vedome vnimat,

r) nejnizsi programovou nabidkou soubor programu poskytovany

provozovatelem kabeloveho systemu za nejnizsi cenu, s) kabelovym systemem soubor telekomunikacnich zarizeni, jejichz prostrednictvim provozovatel vysilani nebo provozovatel prevzateho vysilani siri programy predplatitelum za sjednanou cenu; kabelovy system zahrnuje televizni kabelove rozvody, mikrovlnne systemy sireni programu prostrednictvim vysilacu ci jinych technickych prostredku, t) souborem technickych parametru v pripade zemskeho vysilani

kmitocet, vyzareny vykon a vysilaci stanoviste, u) opakovanym porusenim povinnosti poruseni povinnosti, za niz byla vice nez jednou ulozena pokuta ve dvou po sobe jdoucich kalendarnich letech.

(2) Za rozhlasove a televizni vysilani se nepovazuje a) zajistovani komunikacnich sluzeb zamerenych na poskytovani

informaci nebo jinych sdeleni na zaklade individualnich pozadavku,

b) provozovani telekomunikacnich zarizeni a poskytovani telekomunikacnich sluzeb podle zvlastniho pravniho predpisu,2)

c) sireni rozhlasovych a televiznich programu prostrednictvim druzice, pokud jsou sireny provozovatelem vysilani na zaklade opravneni k provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani (dale jen “licence”) udeleneho podle § 12 nebo jde-li o provozovatele vysilani podle § 3 odst. 1 pism. a) a toto vysilani slouzi pouze k doprave kodoveho signalu k vysilacum,

d) sdelovani informaci souvisejicich s provozem technickych prostredku vyuzivanych k realizaci rozhlasoveho a televizniho vysilani.

(3) Za prevzate vysilani se nepovazuje soucasne, uplne a nezmenene sireni prejimanych rozhlasovych a televiznich programu urcenych pro verejnost prostrednictvim kabelu, do nehoz je zapojeno nejvyse 100 ucastniku s prijimaci podlehajicimi oznamovaci povinnosti; tento pocet muze byt prekrocen, jestlize ucastnici spolecneho prijmu jsou umisteni v jedne budove nebo v komplexu budov k sobe prostorove nebo funkcne prinalezejicich, jestlize prenos signalu je veden tak, ze neprekracuje pozemni komunikaci, a jestlize tento spolecny prijem neni obchodne vyuzivan.

(4) Za sit podle tohoto zakona se nepovazuje

a) dohoda provozovatelu vysilani o spolecnem vysilani reklamy a teleshoppingu, spolecne sestavovani nebo vzajemne prejimani takovych casti programu, ktere nejsou vyznamne z hlediska jejich podilu na denni vysilaci dobe v programu,

b) vysilani programu dvema nebo vice provozovateli vysilani na spolecne sdilenych kmitoctech.

1) § 12 odst. 2 zakona c. 89/1995 Sb., o statni statisticke sluzbe.

1a) § 3 odst. 3 zakona c. 483/1991 Sb., ve zneni pozdejsich predpisu.

2) Zakon c. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zmene dalsich zakonu.

§ 3

Pusobnost zakona

(1) Tento zakon se vztahuje na

a) provozovatele vysilani, ktery toto vysilani provozuje na zaklade zvlastnich pravnich predpisu,3),4) (dale jen “provozovatel vysilani ze zakona”),

b) provozovatele vysilani, ktery toto vysilani provozuje na zaklade licence udelene podle tohoto zakona, (dale jen “provozovatel vysilani s licenci”),

c) provozovatele prevzateho vysilani, ktery toto vysilani provozuje na zaklade registrace podle tohoto zakona.

(2) Na pravnickou nebo fyzickou osobu, ktera neni uvedena v odstavci 1 a provozuje televizni vysilani nebo prevzate televizni vysilani, se tento zakon vztahuje, lze-li ji povazovat za usazenou v Ceske republice podle odstavcu 3, 4, popripade 5.

(3) Pravnicka nebo fyzicka osoba se povazuje za usazenou v Ceske republice, pokud

ma sidlo nebo misto podnikani4a) v Ceske republice a rozhoduje o skladbe televizniho programu v Ceske republice, nebo ma sidlo nebo misto podnikani v Ceske republice a o skladbe televizniho programu rozhoduje v jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi nebo naopak, jestlize

1. vyznamna cast jejich zamestnancu uskutecnuje cinnosti souvisejici s provozovanim televizniho vysilani v Ceske republice, nebo

2. vyznamna cast jejich zamestnancu uskutecnuje cinnosti souvisejici s provozovanim televizniho vysilani jak v Ceske republice, tak v uvedenem jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi za podminky, ze ma sidlo nebo misto podnikani v Ceske republice, nebo

3. provozovani televizniho vysilani poprve zahajila v Ceske republice podle ceskeho pravniho radu a je schopna prokazat trvale a skutecne zapojeni do hospodarskeho zivota v Ceske republice, pokud vyznamna cast jejich zamestnancu neuskutecnuje cinnosti souvisejici s provozovanim televizniho vysilani v Ceske republice, ani v uvedenem jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi, anebo

ma sidlo nebo misto podnikani v Ceske republice a o skladbe televizniho programu rozhoduje ve state, ktery neni clenskym statem Evropskych spolecenstvi nebo naopak, pokud vyznamna cast jejich zamestnancu uskutecnuje cinnosti souvisejici s provozovanim televizniho vysilani v Ceske republice.

(4) Nelze-li pravnickou nebo fyzickou osobu povazovat za usazenou v Ceske republice nebo v jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi podle odstavce 3, tento zakon se na ni vztahuje, pokud k televiznimu vysilani nebo k prevzatemu televiznimu vysilani vyuziva

a) kmitocet prideleny Ceskou republikou, nebo

b) druzici, jejiz pozice na obezne draze prislusi Ceske republice, pokud nevyuziva kmitocet prideleny Ceskou republikou nebo jinym clenskym statem Evropskych spolecenstvi, anebo

c) vzestupny signal vysilany k druzici z uzemi Ceske republiky, pokud nevyuziva kmitocet prideleny Ceskou republikou nebo jinym clenskym statem Evropskych spolecenstvi, ani druzici, jejiz pozice na obezne draze prislusi Ceske republice nebo jinemu clenskemu statu Evropskych spolecenstvi.

(5) Na pravnickou nebo fyzickou osobu, ktera provozuje televizni vysilani nebo prevzate televizni vysilani a nelze ji povazovat za usazenou v Ceske republice nebo v jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi podle odstavce 3, ani nesplnuje v Ceske republice nebo v jinem clenskem state Evropskych spolecenstvi nekterou z podminek podle odstavce 4, se tento zakon vztahuje jen tehdy, lze-li ji povazovat za usazenou v Ceske republice podle Smlouvy o zalozeni Evropskeho spolecenstvi.4b)

3) Zakon c. 483/1991 Sb., o Ceske televizi, ve zneni pozdejsich predpisu.

4) Zakon c. 484/1991 Sb., o Ceskem rozhlasu, ve zneni pozdejsich predpisu.

4a) § 2 odst. 3 obchodniho zakoniku.

4b) Cl. 43 a nasledujici Smlouvy o zalozeni Evropskeho spolecenstvi vyhlasene v Urednim vestniku Evropskych spolecenstvi c. C 340 dne 10. listopadu 1997.

a)

b)

§ 3a

Predpoklady pro ucast v rizeni o udeleni licence k provozovani vysilani a v rizeni o registraci prevzateho vysilani

(1) Predpokladem k tomu, aby pravnicka osoba ziskala licenci nebo registraci, je, ze splnuje podminky stanovene pro podnikani v Ceske republice zvlastnim pravnim predpisem.4c) Ma-li pravnicka osoba pravni formu akciove spolecnosti, jeji akcie museji znit na jmeno.

(2) Predpokladem k tomu, aby fyzicka osoba ziskala licenci nebo registraci, je, ze ma plnou zpusobilost k pravnim ukonum a splnuje podminky stanovene pro podnikani v Ceske republice zvlastnim pravnim predpisem.4c)

(3) Je-li osoba uvedena v odstavci 2 zahranicni osobou,4d) ktera nema v Ceske republice organizacni slozku nebo trvaly pobyt, je povinna ustanovit si zastupce v Ceske republice, opravneneho jednat za ni ve vecech upravenych timto zakonem.

 

 

5, § 22 a nasledujici obchodniho

4

a

4c) Obchodni zakonik. 4d) § 21 odst. 1, 2, zakoniku.

 

 

CAST DRUHA RADA PRO ROZHLASOVE A TELEVIZNI VYSILANI

§ 4

Postaveni Rady pro rozhlasove a televizni vysilani

(1) Zrizuje se Rada pro rozhlasove a televizni vysilani (dale jen “Rada”) se sidlem v Praze.

(2) Rada je spravni urad, ktery vykonava statni spravu v oblasti rozhlasoveho a televizniho vysilani a prevzateho vysilani a dohlizi na zachovavani a rozvoj plurality programove nabidky a informaci v oblasti rozhlasoveho a televizniho vysilani a prevzateho vysilani, dba na jeho obsahovou nezavislost a plni dalsi ukoly stanovene timto zakonem a zvlastnimi pravnimi predpisy.

§ 5

Pusobnost Rady

Rada

a) dohlizi na dodrzovani pravnich predpisu v oblasti rozhlasoveho a televizniho vysilani a podminek stanovenych v rozhodnuti o udeleni licence ci v rozhodnuti o registraci,

b) udeluje, men! a odnima licence k provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani,

c) vydava, men! a zrusuje rozhodnuti o registraci k provozovani prevzateho vysilani,

d) vede evidenci provozovatelu vysilani a provozovatelu prevzateho vysilani,

e) pravidelne uverejnuje zpusobem umoznujicim dalkovy pristup prehled zadosti o licenci a registraci a prehled udelenych licenci a jejich zmen, registraci a jejich zmen a prehledy vyuzivani kmitoctu kmitoctoveho spektra urceneho pro rozhlasove

a televizni vysilani,

f) uklada sankce podle tohoto zakona,

g) monitoruje vysilani,

h) udeluje souhlas Ceskemu telekomunikacnimu uradu k vydavani povoleni k provozovani vysilacu pro jine radiokomunikacni sluzby v casti kmitoctoveho spektra urcene pro rozhlasove a televizni vysilani,

i) zpracovava v soucinnosti s Ceskym telekomunikacnim uradem cast planu prideleni kmitoctoveho spektra urceneho pro rozhlasove a televizni vysilani,

j) stanovi soubor technickych parametru, ktere jsou soucasti opravneni k provozovani vysilani pro provozovatele vysilani podle § 3 odst. 1 pism. a) a b), k) podili se svymi stanovisky a navrhy na vytvareni zasad statni politiky Ceske republiky ve vztahu k vysilani a koncepci jeho rozvoje,

l) vydava statut a jednaci rad Rady a organizacni rad Uradu Rady, m) predklada navrh sveho rozpoctu a zaverecneho uctu Ministerstvu

financi a prlslusnemu organu Poslanecke snemovny, n) zverejnuje usneseni Rady, vyrocni zpravu Rady, zapisy z jednani Rady, nebrani-li tomu zvlastni pravni predpisy, a pripadne dalsi informace zpusobem umoznujicim dalkovy pristup, o) zverejnuje rozhodnuti soudu o opravnem prostredku a zalobe proti rozhodnuti Rady. Tim nejsou dotcena ustanoveni zvlastnich pravnich predpisu,5) p) plni dalsi ukoly stanovene timto zakonem.

5) Napriklad zakon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu.

§ 6

Povinnosti Rady

(1) Rada je povinna predkladat Poslanecke snemovne kazdorocne

vyrocni zpravu o sve cinnosti a o stavu v oblasti rozhlasoveho

a televizniho vysilani (dale jen “vyrocni zprava”), ktera obsahuje

zejmena

a) aktualni seznam provozovatelu vysilani a provozovatelu prevzateho vysilani,

b) informaci o situaci v rozhlasovem a televiznim vysilani a v prevzatem rozhlasovem a televiznim vysilani,

c) informaci o dodrzovani pravnich predpisu v oblasti rozhlasoveho a televizniho vysilani a o ulozenych sankcich,

d) informaci o vysledcich kontrol dodrzovani povinnosti stanovenych timto zakonem a podminek stanovenych provozovatelum vysilani a provozovatelum prevzateho vysilani,

e) informaci o udelenych licencich a kriteriich, na zaklade kterych byly licence udeleny zadatelum o licenci a zamitnuty zadosti vsech ostatnich ucastniku rizeni,

f) informaci o zmenach licencnich podminek provozovatelu vysilani s licenci,

g) informaci o podpore evropske tvorby a evropske nezavisle tvorby v televiznim vysilani, plneni podilu evropske tvorby (§ 42) a nezavisle tvorby (§ 43) a o duvodech pripadneho nedosahovani stanovenych podilu,

h) informaci o vyuzivani kmitoctoveho spektra urceneho pro rozhlasove a televizni vysilani,

i) navrhy opatreni zohlednujicich nove technologie v oblasti

rozhlasoveho a televizniho vysilani.

(2) Vyrocni zpravu je Rada povinna predlozit Poslanecke snemovne ke schvaleni a soucasne predsedovi vlady ke stanovisku nejpozdeji do konce unora kazdeho kalendarniho roku. Soucasne je povinna ji zverejnit zpusobem umoznujicim dalkovy pristup. Vyrocni zprava je verejna ode dne jejiho schvaleni Radou, jenz na ni musi byt vyznacen. Poslanecka snemovna je opravnena vyzadovat od Rady vysvetleni a dodatecne informace k vyrocni zprave. Rada je povinna poskytnout vysvetleni a dodatecne informace v primerene lhute, kterou stanovi Poslanecka snemovna.

(3) Poslanecka snemovna muze predsedovi vlady navrhnout odvolani Rady, neplni-li Rada opakovane zavaznym zpusobem povinnosti uvedene v § 5 a v odstavcich 1 a 2 nebo pokud opetovne neschvali pro zavazne nedostatky vyrocni zpravu.

(4) Vlada a organy statni spravy spolupracuji s Radou ve vecech vysilani a jsou zejmena povinny, jde-li o veci vysilani, vyzadat si vzdy stanovisko Rady a v mezich sve pusobnosti poskytnout Rade potrebnou soucinnost.

§ 7

Clenstvi v Rade

(1) Radu tvori 13 clenu, ktere jmenuje a odvolava predseda vlady na navrh Poslanecke snemovny, a to neprodlene po obdrzeni navrhu.

(2) Funkcni obdobi clena Rady je 6 let.

(3) Do funkce clena Rady muze byt navrzen a jmenovan obcan Ceske republiky, ktery

a) je plne zpusobily k pravnim ukonum,

b) ma trvaly pobyt na uzemi Ceske republiky,

c) dosahl veku 25 let,

d) je bezuhonny; za bezuhonneho se nepovazuje obcan, ktery byl pravomocne odsouzen pro trestny cin, ktery byl spachan v prime souvislosti s provozovanim rozhlasoveho nebo televizniho vysilani nebo prevzateho vysilani nebo s vydavanim periodickeho tisku anebo pro jiny trestny cin spachany umyslne, pokud jeho odsouzeni pro trestne ciny nebylo zahlazeno anebo se na nej z jineho duvodu hledi, jako by nebyl odsouzen. Za bezuhonneho se dale nepovazuje obcan, ktery nesplnuje podminky stanovene zvlastnim zakonem.6)

(4) Do funkce clena Rady nemuze byt navrzena a jmenovana osoba, ktera jiz po dve po sobe jdouci funkcni obdobi, popripade jejich casti vykonavala funkci clena Rady.

(5) Clenstvi v Rade vznika dnem uvedenym ve jmenovacim dekretu.

(6) Clenstvi v Rade zanika

a) uplynutim funkcniho obdobi clena Rady,

b) dnem nasledujicim po doruceni vzdani se funkce predsedovi vlady,

c) dnem nasledujicim po dni doruceni pisemneho rozhodnuti predsedy vlady o odvolani clena Rady z funkce, popripade dnem uvedenym v pisemnem rozhodnuti o odvolani clena Rady z funkce,

d) dnem nabyti pravni moci rozsudku, jimz byl clen Rady zbaven zpusobilosti k pravnim ukonum nebo jimz byla jeho zpusobilost k pravnim ukonum omezena,

e) dnem nabyti pravni moci rozsudku, kterym byl clen Rady odsouzen pro nektery z trestnych cinu uvedenych v odstavci 3 pism. d),

f) umrtim nebo prohlasenim za mrtveho.

(7) Poslanecka snemovna muze navrhnout predsedovi vlady odvolani clena Rady z funkce z techto duvodu:

a) nevykonava-li radne svoji funkci,

b) nesplnuje-li podminky pro vykon funkce uvedene v tomto zakone,

c) dopustil-li se takoveho jednani, ktere zpochybnuje jeho nestrannost, nezavislost nebo nestrannost Rady.

(8) Clenu Rady, ktery byl v souvislosti s trestnim stihanim vzat do vazby, pozastavi predseda vlady na dobu vazby vykon funkce clena Rady, navrhne-li to Poslanecka snemovna.

(9) S funkci clena Rady je neslucitelna funkce prezidenta Ceske republiky, poslance, senatora, clena vlady, soudce, statniho zastupce, clena Nejvyssiho kontrolniho uradu, clena bankovni rady Ceske narodni banky, funkce clena Rady Ceske tiskove kancelare, clena Rady Ceske televize, clena Rady Ceskeho rozhlasu.

(10) Clenove Rady vykonavaji sve funkce osobne a pro jejich vykon nesmeji prijimat zadne pokyny a instrukce.

(11) Clenove Rady nesmeji zastavat funkce v politickych stranach nebo hnutich a vystupovat v jejich prospech.

(12) Clenove Rady ani osoby jim blizke nesmeji zastavat ani neplacene funkce v jakychkoliv organech spolecnosti, ktere podnikaji v oblasti hromadnych sdelovacich prostredku, audiovize a reklamy. Clenove Rady ani osoby jim blizke se dale nesmeji podilet na podnikani obchodnich spolecnosti, ktere pusobi v oblasti hromadnych sdelovacich prostredku nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat primo nebo zprostredkovane za uplatu poradenskou nebo obdobnou pomoc provozovatelum vysilani a provozovatelum prevzateho vysilani.

(13) Pokud vykonavaji vedle sve funkce vydelecnou cinnost, jsou povinni cinit tak zpusobem, ktery neohrozi radny vykon funkce clena Rady. Clenove Rady nesmeji vykonavat ani vedeckou, pedagogickou, literarni, publicistickou a umeleckou cinnost zpusobem, jimz by mohli narusit nebo ohrozit duveru v nezavislost a nestrannost Rady.

6) Zakon c. 451/1991 Sb., kterym se stanovi nektere dalsi predpoklady pro vykon nekterych funkci ve statnich organech a organizacich Ceske a Slovenske Federativni Republiky, Ceske republiky a Slovenske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu.

§ 8

Jednani Rady

(1) Pokud zakon nestanovi jinak (odstavec 2), je Rada zpusobila se usnaset, je-li pritomna nadpolovicni vetsina jejich clenu a je-li soucasne pritomen predseda Rady nebo nektery z mistopredsedu.

(2) Rada rozhoduje nadpolovicni vetsinou hlasu svych clenu, s vyjimkou rozhodnuti o udeleni licence podle § 18, prodlouzeni licence podle § 12 odst. 8 az 12 nebo o odneti licence podle § 63 nebo o zruseni registrace podle § 64, kdy je k rozhodnuti treba 9 hlasu clenu Rady.

(3) Z rozhodovani Rady jsou vylouceni clenove Rady, u nichz se zretelem na jejich pomer k veci nebo k ucastnikum rizeni nebo jejich zastupcum jsou duvodne pochybnosti o jejich podjatosti. Clen Rady je povinen oznamit Rade skutecnosti nasvedcujici svemu vylouceni z projednavani a rozhodovani veci, jakmile se o nich dozvi. O namitce podjatosti rozhoduje Rada bez zbytecneho odkladu.

(4) Pri jednani se Rada ridi svym jednacim radem, ktery stanovi zejmena zpusob hlasovani a zpusob zaznamenavani a zverejnovani rozdilnych stanovisek clenu Rady, zpusob volby a odvolavani predsedy Rady a mistopredsedu Rady, jakoz i pravidla zastupovani predsedy.

(5) O hlasovani se vede protokol, do ktereho se zaznamenava, jak jednotlivi clenove Rady hlasovali.

§ 9

Predseda Rady a mistopredsedove Rady

(1) Rada voli a odvolava ze svych clenu predsedu a 3 mistopredsedy.

(2) Predseda Rady ridi cinnost Rady a jedna jejim jmenem.

(3) Rada predsedu z funkce odvola,

a) nevykonaval-li funkci po dobu delsi nez 3 mesice, nebo

b) nesplnuje-li podminky pro vykon funkce clena Rady, nebo

c) vyskytuji-li se ve vykonu jeho funkce opetovne vazne nedostatky.

(4) Vykon funkce predsedy Rady zanika

a) dnem zaniku jeho clenstvi v Rade, nebo

b) uplynutim obdobi, na ktere byl Radou zvolen, nebo

c) dnem nasledujicim po doruceni pisemneho rozhodnuti o odvolani z funkce, nebo

d) dnem nasledujicim po doruceni pisemneho vzdani se funkce Rade, nebo

e) umrtim nebo prohlasenim za mrtveho.

(5) Po dobu, kdy predseda Rady nevykonava funkci, jej zastupuje jim povereny mistopredseda Rady; odstavce 3 a 4 se primerene pouziji i na odvolani a zanik funkce mistopredsedy.

(6) Byl-li predseda Rady nebo mistopredseda Rady odvolan, je Rada povinna noveho predsedu Rady nebo mistopredsedu zvolit do 30 dnu ode dne odvolani.

(7) Obdobne je Rada povinna ucinit v pripade odstoupeni ci ukonceni funkcniho obdobi predsedy nebo nektereho z mistopredsedu.

§ 10

Pracovnepravni vztah clena Rady

(1) Pokud tento zakon nestanovi jinak, vztahuji se na cleny Rady ustanoveni zakoniku prace.

(2) Predseda Rady, mistopredsedove Rady a clenove Rady maji narok na plat a odchodne podle zvlastniho pravniho predpisu.7)

7) Zakon c. 236/1995 Sb., o platu a dalsich nalezitostech spojenych s vykonem funkce predstavitelu statni moci a nekterych statnich organu a soudcu, ve zneni pozdejsich predpisu.

§ 11

Zabezpeceni cinnosti Rady

(1) Rada hospodari s vlastnim rozpoctem podle zvlastniho pravniho predpisu8) a jeji cinnost je hrazena ze samostatne kapitoly statniho rozpoctu Ceske republiky.

(2) Ukoly spojene s odbornym, organizacnim a technickym zabezpecenim cinnosti Rady zajistuje Urad Rady, ktery je organem Rady, a jeho cinnost je hrazena z rozpoctu Rady.

(3) Vedouciho Uradu Rady jmenuje a odvolava Rada. Vedouci Uradu Rady je podrizen predsedovi Rady.

(4) Ostatni zamestnance Uradu Rady prijima do pracovniho pomeru vedouci Uradu Rady.

(5) Plat a odmena za pracovni pohotovost zamestnancu Uradu Rady se ridi zvlastnim pravnim predpisem.9)

(6) Podrobnosti a organizaci cinnosti Rady a Uradu Rady upravuje jednaci rad Rady a organizacni rad Uradu Rady.

8) Zakon c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (rozpoctova pravidla), ve zneni pozdejsich predpisu.

9) Zakon c. 143/1992 Sb., o platu a odmene za pracovni pohotovost v rozpoctovych a v nekterych dalsich organizacich a organech, ve zneni pozdejsich predpisu.

CAST TRETI LICENCE

HLAVA I

RIZENI O UDELENI LICENCE K PROVOZOVANI ROZHLASOVEHO A TELEVIZNIHO VYSILANI SIRENEHO PROSTREDNICTVIM VYSILACU

§ 12

Licence

(1) Licenci udeluje Rada v rizeni o udeleni licence (dale jen “licencni rizeni”). Licence opravnuje provozovatele vysilani k rozhlasovemu a televiznimu vysilani a k sireni teletextu v rozsahu a za podminek stanovenych timto zakonem a jinymi pravnimi predpisy. Licence vstupuje v platnost dnem, kdy rozhodnuti Rady nabylo pravni moci s vyjimkou pripadu podle § 18

odst. 2.

(2) Samostatnou licenci k vysilani teletextu nelze udelit bez souhlasu provozovatele vysilani.

(3) Rada je opravnena vydat licenci k vysilani sirenemu prostrednictvim

a) vysilacu,

b) druzic a kabelovych systemu.

(4) Na udeleni licence neni pravni narok, pokud neni dale stanoveno jinak.

(5) Licence se udeluje na dobu urcitou, a to nejdele na dobu

a) 8 let k rozhlasovemu vysilani,

b) 12 let k televiznimu vysilani.

(6) Provozovatel rozhlasoveho vysilani s licenci je povinen zahajit vysilani nejdele do 180 dnu a provozovatel televizniho vysilani s licenci do 360 dnu od nabyti pravni moci rozhodnuti o udeleni licence.

(7) Licence je neprevoditelna na jinou osobu.

(8) Na zadost provozovatele vysilani s licenci Rada dobu platnosti licence prodlouzi. Dobu platnosti licence lze prodlouzit jedenkrat, a to u rozhlasoveho vysilani o dobu 8 let a u televizniho vysilani o dobu 12 let. Na zadost provozovatele vysilani s licenci muze Rada prodlouzit dobu platnosti licence i o kratsi dobu.

(9) V zadosti o prodlouzeni licence muze provozovatel vysilani s licenci zaroven pozadat o souhlas se zmenou pravni formy spolecnosti; Rada zadosti vyhovi, pujde-li o zmenu na akciovou spolecnost s akciemi znejicimi na jmeno.

(10) Provozovatel vysilani s licenci muze pisemne pozadat Radu o prodlouzeni doby platnosti licence, na zaklade ktere vysila. Tato zadost musi byt Rade dorucena

a) u celoplosneho rozhlasoveho vysilani v obdobi od pocatku 36. do konce 30. mesice pred pozbytim platnosti stavajici licence,

b) u celoplosneho televizniho vysilani v obdobi od pocatku 48. do konce 42. mesice pred pozbytim platnosti stavajici licence,

c) u mistniho rozhlasoveho nebo televizniho vysilani v obdobi od pocatku 36. do konce 30. mesice pred pozbytim platnosti stavajici licence.

(11) Rada platnost licence neprodlouzi v pripade, ze zadatel nesplnuje podminky podle § 13 odst. 3 nebo doslo-li ke zmene planu vyuziti kmitoctoveho spektra urceneho pro rozhlasove ci televizni vysilani z duvodu plneni mezinarodni smlouvy tykajici se koordinace kmitoctu a tato zmena by podstatnym zpusobem znemoznila vysilani provozovatele vysilani s licenci; pokud zmena planu vyuziti kmitoctoveho spektra neni podstatna, Rada platnost licence neprodlouzi v teto casti.

(12) Rada dale platnost licence neprodlouzi v pripade, ze provozovateli vysilani s licenci byla opakovane pravomocnym rozhodnutim ulozena sankce za zavazne poruseni nasledujicich povinnosti:

a) zaradil do vysilani porady, ktere propaguji valku nebo lici

kruta nebo jinak nelidska jednani takovym zpusobem, ktery je jejich zlehcovanim, omlouvanim nebo schvalovanim,

b) zaradil do vysilani porady, ktere podnecovaly k nenavisti z duvodu rasy, pohlavi, nabozenstvi, narodnosti nebo prislusnosti k urcite skupine obyvatelstva,

c) zaradil do vysilani porady, ktere bezduvodne zobrazuji osoby umirajici nebo vystavene tezkemu telesnemu nebo dusevnimu utrpeni zpusobem snizujicim lidskou dustojnost,

d) zaradil do vysilani podprahova sdeleni,

e) zaradil do vysilani porady, ktere mohou vazne narusit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych tim, ze obsahuji pornografii a hrube samoucelne nasili,

f) prevedl bez predchoziho souhlasu Rady na treti osoby podil ve spolecnosti provozovatele vysilani s licenci, a porusil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7.

(13) Prodlouzeni doby platnosti licence Radou podle odstavce 8 ma stejne pravni ucinky jako rozhodnuti Rady o udeleni licence. Ustanoveni odstavce 8 tim neni dotceno.

§ 13

Ucastnici licencniho rizeni

(1) Ucastniky licencniho rizeni jsou vsichni zadatele o udeleni licence, jejichz zadost byla dorucena Rade ve lhute stanovene ve vyhlaseni licencniho rizeni (§ 15 odst. 2).

(2) Podat zadost o licenci muze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba uvedena v § 3 odst. 2 az 4.

(3) Zadatel o licenci splnuje predpoklady pro ucast v licencnim rizeni, jestlize

a) na jeho majetek nebyl prohlasen konkurz nebo na jeho majetek nebylo zahajeno rizeni o vyrovnani anebo nevstoupil do likvidace,

b) prokaze, ze nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky,

c) prokaze, ze nema splatny nedoplatek pojistneho na verejne zdravotni pojisteni, pojistneho na socialni zabezpeceni nebo prispevku na statni politiku zamestnanosti,

d) mu nebyla v poslednich 5 letech zrusena licence nebo registrace; tento predpoklad neplati v pripadech, kdy licence nebo registrace byly zruseny na zadost provozovatele,

e) nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany umyslne. Je-li zadatelem o licenci pravnicka osoba, vztahuje se tato podminka i na fyzicke osoby, ktere jsou jejim statutarnim organem nebo jsou cleny jejiho statutarniho nebo kontrolniho organu,

f) neni spolecnikem provozovatele vysilani ze zakona ani obchodnich spolecnosti zrizenych provozovatelem vysilani ze zakona.

(4) Ucastnik licencniho rizeni nema pravo nahlizet do casti spisu tykajici se jineho ucastnika. Rada ucini vhodna opatreni, aby se ucastnik licencniho rizeni nemohl seznamit s udaji o zpusobu technickeho, organizacniho a financniho zajisteni vysilani jineho ucastnika.

§ 14

Zadost o licenci

(1) Zadost o licenci musi obsahovat nasledujici zakladni udaje:

a) u pravnicke osoby obchodni firmu, sidlo, pravni formu, identifikacni cislo (bylo-li prideleno), jmeno, prijmeni a rodne cislo osoby opravnene za ni jednat. Je-li zadatel o licenci zahranicni pravnickou osobou, uvede tez udaje o umisteni a oznaceni organizacni slozky na uzemi Ceske republiky, jmeno, prijmeni a rodne cislo nebo datum narozeni vedouciho organizacni slozky a misto jeho pobytu; je-li ustanoven zastupce, musi tez obsahovat jeho jmeno, prijmeni a misto pobytu,

b) u fyzicke osoby jmeno, prijmeni, rodne cislo (bylo-li prideleno), jinak datum narozeni, bydliste, doklad o trvalem pobytu na uzemi Ceske republiky, dale obchodni firmu, identifikacni cislo (bylo-li prideleno), jinak datum zahajeni podnikani a adresu bydliste. Je-li zadatel o licenci zahranicni fyzickou osobou, uvede adresu bydliste mimo uzemi Ceske republiky a adresu pobytu na uzemi Ceske republiky, pokud mu byl povolen, udaje o umisteni a oznaceni organizacni slozky, ktera se zapisuje do obchodniho rejstriku podle zvlastniho pravniho predpisu,9a) jmeno, prijmeni a rodne cislo nebo datum narozeni vedouciho organizacni slozky a misto pobytu; je-li ustanoven zastupce, musi obsahovat tez jeho jmeno, prijmeni a misto pobytu,

c) udaje podle pismene a) nebo b) o vsech spolecnicich a osobach, ktere jsou statutarnim organem nebo clenem statutarniho nebo kontrolniho organu, je-li zadatel o licenci pravnickou osobou,

d) udaje o vysi zakladniho kapitalu, o podilech na hlasovacich pravech a vkladech spolecniku, jsou-li povinne, a to vcetne urceni druhu a penezniho oceneni nepenezitych vkladu, je-li zadatel o licenci pravnickou osobou,

e) oznaceni (nazev) programu,

f) casovy a uzemni rozsah vysilani,

g) zakladni programovou specifikaci, vcetne udaje o casti programu prevzateho od jineho provozovatele vysilani,

h) u zadatele o provozovani televizniho vysilani navrhovany podil celkoveho vysilaciho casu, ktery by mel byt vyhrazen vysilani evropskych del a evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci, tyka-li se zadost provozovani televizniho vysilani,

i) udaje a doklady o vysi financnich prostredku, ktere je schopen vynalozit na provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani.

(2) Zakladni udaje uvedene v odstavci 1 doklada zadatel zakladatelskou nebo spolecenskou smlouvou, popr. zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem akcionaru, vypisem z obchodniho rejstriku nebo obdobneho rejstriku ne starsim nez 3 mesice, dokladem o pobytu. K zadosti o licenci zadatel soucasne pripojuje potvrzeni prislusneho organu ne stars! nez 3 mesice o tom, ze zadatel o licenci nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky a ze nema splatny nedoplatek pojistneho na verejne zdravotni pojisteni, pojistneho na socialni zabezpeceni nebo prispevku na statni politiku zamestnanosti, vypis z evidence Rejstriku trestu ne stars! nez 30 dnu zadatele o licenci a clenu jeho statutarniho a kontrolniho organu.

(3) Je-li zadatel provozovatelem vysilani nebo provozovatelem prevzateho vysilani v Ceske republice nebo v zahranici nebo vydavatelem periodickeho tisku v Ceske republice nebo v zahranici anebo ucastnikem spolecnosti jineho provozovatele vysilani nebo spolecnosti vydavajici periodicky tisk v Ceske republice nebo v zahranici, uvede obdobne udaje uvedene vyse tez o techto aktivitach.

(4) Zadatel je povinen v prubehu licencniho rizeni neprodlene ohlasit Rade zmeny udaju uvadenych v zadosti o licenci, ktere nastaly po podani zadosti.

(5) Pokud zadost nema predepsane nalezitosti, vyzve pisemne Rada ucastnika, aby v primerene lhute, ktera nesmi byt kratsi nez 15 dnu, odstranil nedostatky. V pripade, ze zadatel nedostatky neodstrani ve stanovene lhute, Rada zadost odmitne. Po dobu lhuty k odstraneni nedostatku se spolecne licencni rizeni neprerusuje.

9a) § 21 odst. 4 a 5 obchodniho zakoniku.

§ 15

Zahajeni licencniho rizeni

(1) Licencni rizeni se zahajuje z vlastniho podnetu Rady vyhlasenim licencniho rizeni.

(2) Rada ve vyhlaseni licencniho rizeni stanovi lhutu a misto podani zadosti o licenci, casovy a uzemni rozsah a soubor technickych parametru predpokladaneho vysilani; u licencniho rizeni na celoplosne vysilani Rada stanovi pozadavky na zakladni programovou specifikaci celoplosneho vysilani (dale jen “pozadavky”). Rada oznameni o vyhlaseni licencniho rizeni zverejni na uredni desce, nejmene ve dvou celostatnich denicich a zpusobem umoznujicim dalkovy pristup.

(3) Rada odmitne zadosti o licenci dorucene po stanovene lhute a zadosti, ktere jsou v rozporu s vyhlasenymi pozadavky.

(4) O zadostech dorucenych Rade ve lhute podle odstavce 2 se vede spolecne licencni rizeni.

§ 16 Verejne slyseni

(1) Ve lhute 90 dnu ode dne zahajeni licencniho rizeni naridi predseda Rady konani verejneho slyseni.

(2) Verejne slyseni je urceno k projednani otazek tykajicich se programove skladby navrhovane jednotlivymi ucastniky licencniho rizeni.

(3) Ve verejnem slyseni konanem v ramci licencniho rizeni k jinemu nez mistnimu televiznimu vysilani musi byt projednana otazka zastoupeni evropskych del, evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci a del soucasne evropske tvorby v navrhovane programove skladbe televizniho vysilani jednotlivych ucastniku licencniho rizeni k provozovani televizniho vysilani.

(4) Ve verejnem slyseni navrhnou ucastnici licencniho rizeni zneni licencnich podminek, ktere se v pripade udeleni licence stanou licencnimi podminkami podle § 18 odst. 4, s vyjimkou podminek podle pismene c), ktere stanovi Rada po dohode s ucastnikem rizeni.

(5) Pozvanka na verejne slyseni, kterou je Rada povinna zaslat vsem ucastnikum licencniho rizeni nejpozdeji 14 dnu pred konanim verejneho slyseni, musi obsahovat

a) misto a termin konani verejneho slyseni,

b) oznaceni vsech ucastniku licencniho rizeni, vcetne adresy jejich sidla, jde-li o pravnicke osoby, anebo adresy jejich bydliste nebo mista pobytu, popripade mista podnikani, jde-li o fyzicke osoby,

c) predmet jednani vymezeny ve vztahu k jednotlivym ucastnikum licencniho rizeni.

(6) Konani verejneho slyseni oznamuje Rada vyvesenim pozvanky na sve uredni desce a prostrednictvim hromadnych sdelovacich prostredku a zpusobem umoznujicim dalkovy pristup nejpozdeji 14 dnu pred konanim verejneho slyseni.

(7) Verejne slyseni zahajuje, ridi a ukoncuje predseda Rady nebo jim povereny clen Rady.

(8) Krome pozvanych ucastniku licencniho rizeni mohou pri verejnem slyseni k projednavanym otazkam vystoupit, podavat pisemne navrhy a vyjadrovat sva stanoviska pouze osoby, ktere k tomu maji vyslovne svoleni predsedy Rady nebo jim povereneho clena Rady.

(9) Predmetem verejneho slyseni nemohou byt skutecnosti chranene podle zvlastnich pravnich predpisu.

(10) Za nepristojne narusovani verejneho slyseni muze predseda Rady nebo jim povereny clen Rady zastupce verejnosti napomenout a za opakovane nepristojne narusovani verejneho slyseni vykazat z jednacich prostor nejdele do konce jednaciho dne, v nemz k vykazani doslo.

(11) Z verejneho slyseni se porizuje zvukovy zaznam. O verejnem slyseni se vyhotovuje protokol, jehoz soucasti jsou udaje o jeho konani, ucasti na nem, texty jednotlivych vystoupeni, pisemne podane navrhy a stanoviska. Protokol je verejny a od tretiho dne po konani verejneho slyseni musi byt na vyzadani predlozen k nahlednuti v sidle Rady.

§ 17

Skutecnosti vyznamne pro rozhodovani o zadostech o udeleni licenci

(1) Pri rozhodovani o udeleni licence Rada hodnoti

a) ekonomickou, organizacni a technickou pripravenost zadatele k zajisteni vysilani, vcetne vysledku dosavadniho podnikani zadatele v oblasti rozhlasoveho a televizniho vysilani, pokud v teto oblasti podnikal,

b) transparentnost vlastnickych vztahu ve spolecnosti zadatele,

c) prinos programove skladby navrhovane zadatelem o licenci k rozmanitosti stavajici nabidky programu rozhlasoveho nebo televizniho vysilani na uzemi, ktere by melo byt rozhlasovym nebo televiznim vysilanim pokryto,

d) zastoupeni evropske tvorby (§ 42), tvorby evropskych nezavislych producentu a soucasne tvorby (§ 43) v navrhovane programove skladbe televizniho vysilani, jde-li o licenci k televiznimu vysilani,

e) prinos uchazece pro rozvoj puvodni tvorby,

f) v televiznim vysilani pripravenost zadatele opatrit urcite procento vysilanych poradu skrytymi nebo otevrenymi titulky pro sluchove postizene,

g) prinos zadatele k zajisteni rozvoje kultury narodnostnich, etnickych a jinych mensin v Ceske republice.

(2) Licenci nelze udelit uchazeci, kteremu byla licence odejmuta nebo zrusena registrace v predchazejicich peti letech z duvodu poruseni zakona a nebo pokud osoba, ktera predklada vypis z evidence Rejstriku trestu, byla pravomocne odsouzena pro umyslny trestny cin.

§ 18

Rozhodnuti o udeleni licence

(1) O udeleni licence rozhoduje Rada hlasovanim. Hlasovani o udeleni licence probiha na neverejnem zasedani Rady.

(2) Na zadost zakladatelu, popripade organu nebo osob opravnenych podat navrh na zapis pravnicke osoby se sidlem v Ceske republice do obchodniho rejstriku, lze vydat rozhodnuti o udeleni licence pred zapisem do tohoto rejstriku, je-li prokazano, ze pravnicka osoba byla zalozena. Temto osobam vznika opravneni k vysilani dnem zapisu do obchodniho rejstriku. Obdobne se postupuje i u osob, ktere nemaji sidlo na uzemi Ceske republiky.

(3) Rozhodnuti o udeleni licence obsahuje vyrok o udeleni licence jednomu ze zadatelu o licenci a o zamitnuti zadosti ostatnich zadatelu, podrobne oduvodneni, ktere obsahuje kriteria, na zaklade kterych byla licence udelena zadateli o licenci a zamitnuty zadosti vsech ostatnich ucastniku rizeni, a pouceni o opravnem prostredku.

(4) Rozhodnuti o udeleni licence dale obsahuje

a) oznaceni provozovatele vysilani s licenci,

b) oznaceni (nazev) programu,

c) casovy a uzemni rozsah vysilani a soubor technickych parametru,

d) dobu, na kterou byla licence udelena,

e) zakladni programovou specifikaci a dalsi programove podminky,

f) uzemni rozsah vysilani u kabelovych systemu, (dale jen “licencni podminky”).

(5) V oduvodnenych pripadech Rada rozhodne, ze licence se neudeluje zadnemu z zadatelu.

§ 19

Rozhodnuti o zamitnuti zadosti o licenci

Proti vyroku v rozhodnuti Rady o zamitnuti zadosti o licenci lze podat ve lhute do 30 dnu ode dne doruceni rozhodnuti zalobu podle zvlastniho pravniho predpisu9b).

9b) § 65 a nasledujici zakona c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni.

§ 20

Omezeni a zmena uzemniho rozsahu vysilani

(1) Rada muze omezit uzemni rozsah vysilani provozovateli vysilani s licenci a provozovateli vysilani ze zakona, ktery po zahajeni vysilani v prubehu kalendarniho roku na teto casti uzemi nevysilal vice nez 90 dnu nebo efektivne nevyuzival prideleny kmitocet; do teto doby se nezapocitava doba, po kterou vysilani nebo efektivnimu vyuzivani kmitoctu branily oduvodnene technicke prekazky.

(2) Rada rovnez muze zmenit uzemni rozsah vysilani, pokud ji k tomu zavazuje mezinarodni smlouva, kterou je Ceska republika vazana.

(3) Rada muze v nezbytnych pripadech se souhlasem provozovatele vysilani s licenci a provozovatele vysilani ze zakona provest zmenu v souboru technickych parametru vysilani, pokud se tim zasadnim zpusobem nezmeni uzemni rozsah vysilani.

(4) Rada muze vyhovet pisemne zadosti provozovatelu vysilani s licenci a provozovatelu vysilani ze zakona o vymene technickych parametru, nedojde-li vymenou k poruseni mezinarodni smlouvy, kterou je Ceska republika vazana, nebo zvlastniho zakona.

(5) Jinym zpusobem nelze uzemni rozsah vysilani menit.

§ 21

Zmena nekterych skutecnosti a zmena licencnich podminek

(1) Provozovatel vysilani s licenci je povinen predem pozadat

Radu o pisemny souhlas se zmenou techto skutecnosti uvedenych

v zadosti o licenci:

a) oznaceni nazvu programu,

b) zmena casoveho a uzemniho rozsahu vysilani a souboru technickych parametru,

c) zmena uzemniho rozsahu vysilani u kabelovych systemu,

d) zmena licencnich podminek,

e) zmena vyse zakladniho kapitalu, zpusobu rozdeleni hlasovacich prav, vkladu jednotlivych spolecniku (vcetne obsahove specifikace a financniho ohodnoceni nepenezitych vkladu) nebo clenu a vyse jejich obchodnich podilu, spolecenske nebo zakladatelske smlouvy, stanov a seznamu spolecniku nebo akcionaru.

(2) Zmenu ostatnich skutecnosti uvadenych v § 14 odst. 1 a 2 s vyjimkou zmeny pravni formy pravnicke osoby je provozovatel vysilani s licenci povinen Rade oznamit do 15 dnu ode dne, kdy k temto zmenam doslo.

(3) Rada je povinna rozhodnout o zmene skutecnosti podle odstavce 1 do 60 dnu ode dne, kdy ji byla dorucena zadost provozovatele vysilani s licenci. Pokud Rada v teto lhute nerozhodne, ma se za to, ze se zmenou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudeli pouze tehdy, pokud by zmena vedla k neudeleni licence na zaklade verejneho slyseni. Duvody neudeleni souhlasu musi byt shodne s kriterii uvedenymi v § 6 odst. 1 pism. e). Zakladni programovou specifikaci nelze menit. Rada muze rizeni prerusit v pripade, ze je treba odstranit ve stanovene lhute nedostatky v zadosti o zmenu nebo pokud bylo zahajeno rizeni o predbezne otazce.9) V takovem pripade Rada v rozhodnuti o preruseni rizeni uvede, o jakou otazku se jedna; po dobu preruseni rizeni lhuty nebezi.

(4) Doklady o schvalenych zmenach je provozovatel vysilani s licenci povinen predlozit Rade do 30 dnu od jejich provedeni. V pripade zmen, ktere se zapisuji do obchodniho rejstriku, do 30 dnu ode dne zapsani zmen v obchodnim rejstriku.

(5) Rada muze podminky licence zmenit i v pripade, ze je to nezbytne k dodrzeni mezinarodnich zavazku, jimiz je Ceska republika vazana.

(6) Provozovatel rozhlasoveho vysilani s licenci, ktery je pravnickou osobou, nebo jeho spolecnik muze po predchozim souhlasu Rady prevadet na treti osoby podil ve spolecnosti provozovatele rozhlasoveho vysilani s licenci; Rada souhlas neudeli pouze tehdy, pokud by doslo k omezeni plurality informaci podle § 55 a 56. Osobam, ktere byly spolecniky pravnicke osoby ke dni vydani rozhodnuti o udeleni licence, musi byt zachovan alespon 66% podil nebo 66 % hlasovacich prav po dobu 2 roku od udeleni licence.

(7) Provozovatel televizniho vysilani s licenci, ktery je pravnickou osobou, nebo jeho spolecnik muze po predchozim souhlasu Rady prevadet na treti osoby podil ve spolecnosti provozovatele televizniho vysilani s licenci. Rada souhlas neudeli pouze tehdy, pokud by doslo k omezeni plurality informaci podle § 55 a 56. Osobam, ktere byly spolecniky pravnicke osoby ke dni vydani rozhodnuti o udeleni licence, musi byt zachovan alespon 66% podil nebo 66 % hlasovacich prav po dobu 2 roku od udeleni licence.

9) § 29 a 40 zakona c. 71/1967 Sb., o spravnim rizeni (spravni rad).

§ 22

Kratkodoba licence

(1) Rada muze svym rozhodnutim udelit kratkodobou licenci, vcetne licence ke zkusebnimu vysilani, na dobu nepresahujici 60 dnu v prubehu jednoho kalendarniho roku. Zadost o kratkodobou licenci musi obsahovat nalezitosti uvedene v § 14.

(2) Rada je povinna rozhodnout o udeleni kratkodobe licence do 60 dnu od doruceni zadosti.

§ 23 Zkracene rizeni

(1) Na zaklade zadosti bez vyhlaseni licencniho rizeni Rada rozhoduje ve zkracenem rizeni

a) o prodlouzeni doby platnosti licence podle § 12 odst. 8 az 12,

b) o souhlasu se zmenou pravni formy spolecnosti,

c) o udeleni kratkodobe licence jednomu zadateli.

(2) O zadostech ve zkracenem rizeni Rada rozhodne nejpozdeji do 60 dnu od jejich doruceni.

§ 24

Zanik platnosti licence

Platnost licence zanika

a) uplynutim doby, na kterou byla udelena,

b) dnem zaniku pravnicke osoby, ktere byla licence udelena,

c) smrti fyzicke osoby, ktere byla licence udelena,

d) dnem nabyti pravni moci rozhodnuti Rady o odejmuti licence z duvodu uvedenych v § 63,

e) dnem nabyti pravni moci rozsudku, kterym byl provozovatel vysilani s licenci, ktery je fyzickou osobou, pravomocne odsouzen pro zvlast zavazny trestny cin nebo pro trestny cin hospodarsky nebo trestny cin proti majetku,

f) dnem, ke kteremu provozovatel vysilani s licenci pozadal o ukonceni vysilani.

§ 24a

(1) Ustanoveni tohoto zakona tykajici se souboru technickych parametru se nevztahuji na zemske digitalni vysilani.

(2) Uzemni rozsah zemskeho digitalniho vysilani Rada stanovi v souladu se stanoviskem Ceskeho telekomunikacniho uradu vyctem okresu, popripade obvodu hlavniho mesta Prahy zcela anebo zcasti pokrytych vysilanim.

HLAVA II

LICENCNI RIZENI K PROVOZOVANI ROZHLASOVEHO NEBO TELEVIZNIHO VYSILANI SIRENEHO PROSTREDNICTVIM DRUZIC A KABELOVYCH SYSTEMU

§ 25

(1) Licencni rizeni k provozovani vysilani sireneho prostrednictvim druzic a kabelovych systemu se zahajuje z podnetu zadatele o licenci. Ucastnikem rizeni je pouze zadatel o licenci.

(2) Zadost o licenci musi krome nalezitosti stanovenych v § 14 obsahovat

a) pisemny souhlas osoby opravnene k provozovani kabelove site podle zvlastniho pravniho predpisu s umistenim programu zadatele o licenci do kabelove site, jde-li o vysilani programu prostrednictvim kabelove site a ucastnik rizeni nema opravneni ke zrizeni a provozovani kabelove site,

b) informaci o tom, ve kterych statech lze program prijimat, a specifikaci druzice, jde-li o vysilani programu prostrednictvim druzice.

(3) Rada je povinna naridit ve lhute 30 dnu ode dne zahajeni licencniho rizeni ustni jednani s ucastnikem licencniho rizeni, ve kterem ucastnik navrhuje programovou skladbu. O ustnim jednani se vyhotovuje protokol.

(4) Rozhodnuti o udeleni licence musi obsahovat vyrok o udeleni licence, oduvodneni a pouceni o opravnem prostredku.

(5) Rada licenci zadateli o licenci neudeli pouze tehdy, pokud zadatel nesplnuje podminky podle § 13 odst. 3 nebo pokud navrhovana programova skladba nesplnuje pozadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.

CAST CTVRTA REGISTRACE

Registrace prevzateho vysilani

(1) Registrace provozovatele prevzateho vysilani v kabelovem systemu nebo prostrednictvim druzic opravnuje provozovatele k provozovani prevzateho vysilani prostrednictvim kabeloveho systemu nebo prostrednictvim druzice.

(2) Na registraci je pravni narok, jsou-li splneny podminky uvedene v § 27.

(3) Registrace vznika dnem, kdy rozhodnuti Rady o registraci nabylo pravni moci.

§ 27

Prihlaska k registraci

(1) Prihlaska k registraci se podava nejmene 60 dnu pred zamyslenym zahajenim prevzateho vysilani.

(2) Prihlaska k registraci obsahuje udaje uvedene v § 14 odst. 1 s vyjimkou pismen g) a h) a dale zpusob technickeho, organizacniho a financniho zajisteni vysilani, informace o programech, ktere prihlasovatel zamysli sirit, popripade planovane obsazeni kanalu a technickou specifikaci kabeloveho systemu.

§ 28

Nektera ustanoven! o rizeni o registraci

(1) Rizeni o registraci se zahajuje dorucenim pisemne prihlasky Rade. Nema-li prihlaska nalezitosti podle § 27 odst. 2 nebo jsou-li udaje neuplne, poskytne zadateli bezodkladne, nejpozdeji vsak do 15 dnu od jejiho doruceni, lhutu k odstraneni vad.

(2) Rada registraci odmitne v pripade, ze vady prihlasky nebudou odstraneny ve stanovene lhute.

(3) Rada rozhodne o prihlasce k registraci do 30 dnu ode dne jejiho doruceni Rade. Jestlize Rada nerozhodne o prihlasce k registraci ve lhute podle predchazejici vety, plati, ze prihlasovatel je registrovan dnem nasledujicim po uplynuti teto lhuty; o tom Rada vyda prihlasovateli potvrzeni.

(4) Rada zamitne prihlasku k registraci, jestlize

a) prihlasovateli byla odejmuta licence nebo zrusena registrace v predchazejicich peti letech z duvodu porusovani zakona, nebo

b) osoba, ktera predklada vypis z evidence Rejstriku trestu, byla pravomocne odsouzena pro umyslny trestny cin, nebo

c) z prihlasky vyplyva, ze prevzatym vysilanim dojde k poruseni pravnich predpisu.

§ 29

Zmena registrace

(1) Provozovatel prevzateho vysilani je povinen oznamit Rade predem zmenu nasledujicich skutecnosti uvadenych v prihlasce o registraci:

a) vklady jednotlivych spolecniku, vyse jejich obchodnich podilu a zpusob rozdeleni hlasovacich prav,

b) seznam akcionaru (spolecniku),

c) zmenu programove nabidky,

d) uzemni rozsah vysilani.

(2) Zmena muze byt provedena pote, co Rada zmenu zaregistrovala.

(3) Zmenu ostatnich skutecnosti uvedenych v prihlasce k registraci je provozovatel prevzateho vysilani povinen oznamit Rade do 15 dnu ode dne, kdy k temto zmenam doslo.

(4) Ustanoveni § 28 odst. 1 az 3 se pouziji obdobne.

§ 30

Zanik platnosti registrace

Registrace zanika

a) dnem zaniku pravnicke osoby, ktera byla registrovana,

b) smrti fyzicke osoby, ktera byla registrovana,

c) rozhodnutim Rady o zruseni registrace z duvodu uvedenych v § 64,

d) zrusenim registrace na zadost provozovatele prevzateho vysilani,

e) dnem nabyti pravni moci rozsudku, kterym byl provozovatel prevzateho vysilani, ktery je fyzickou osobou, pravomocne odsouzen pro zvlast zavazny trestny cin nebo pro trestny cin hospodarsky nebo trestny cin proti majetku.

CAST PATA

PRAVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELU VYSILANI A PROVOZOVATELU PREVZATEHO VYSILANI

HLAVA I

PRAVA A POVINNOSTI PRI VYSILANI PROGRAMU § 31 Obsah programu

(1) Provozovatel vysilani a provozovatel prevzateho vysilani ma pravo vysilat programy svobodne a nezavisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na zaklade zakona a v jeho mezich.

(2) Provozovatel vysilani poskytuje objektivni a vyvazene informace nezbytne pro svobodne vytvareni nazoru. Nazory nebo hodnotici komentare musi byt oddeleny od informaci zpravodajskeho charakteru.

(3) Provozovatel vysilani je povinen zajistit, aby ve zpravodajskych a politicko-publicistickych poradech bylo dbano zasad objektivity a vyvazenosti a zejmena nebyla v celku vysilaneho programu jednostranne zvyhodnovana zadna politicka strana nebo hnuti, popripade jejich nazory nebo nazory jednotlivych skupin verejnosti, a to s prihlednutim k jejich realnemu postaveni v politickem a spolecenskem zivote.

(4) Provozovatel vysilani ze zakona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svem vysilani poskytoval vyvazenou nabidku pro vsechny obyvatele se zretelem na jejich vek, pohlavi, barvu pleti, viru, nabozenstvi, politicke ci jine smysleni, narodnostni, etnicky nebo socialni puvod a prislusnost k mensine.

§ 32

Zakladni povinnosti provozovatelu vysilani a provozovatelu prevzateho vysilani

(1) Provozovatel vysilani je povinen

a) provozovat vysilani vlastnim jmenem, na vlastni ucet a na vlastni odpovednost a nest odpovednost za obsah programu,

b) zajistit, aby vysilane porady nepropagovaly valku nebo nelicily kruta nebo jinak nelidska jednani takovym zpusobem, ktery je jejich zlehcovanim, omlouvanim nebo schvalovanim,

c) zajistit, aby vysilane porady nepodnecovaly k nenavisti z duvodu rasy, pohlavi, nabozenstvi, narodnosti nebo prislusnosti k urcite skupine obyvatelstva,

d) zajistit, aby vysilane porady neobsahovaly podprahova sdeleni,

e) nezarazovat do vysilani porady, ktere mohou vazne narusit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych zejmena tim, ze obsahuji pornografii a hrube samoucelne nasili,

f) bezduvodne nezobrazovat osoby umirajici nebo vystavene tezkemu telesnemu nebo dusevnimu utrpeni zpusobem snizujicim lidskou dustojnost,

g) nezarazovat v dobe od 06.00 hodin do 22.00 hodin porady a upoutavky, ktere by mohly ohrozit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych,

h) zajistit, aby rozhlasovemu a televiznimu vysilani poradu, na ktere se vztahuje omezeni podle pismene g), bezprostredne predchazelo slovni upozorneni na nevhodnost poradu pro deti a mladistve a aby porad, ktery by mohl ohrozit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych, byl oznacen v pripade televizniho vysilani obrazovym symbolem upozornujicim na jeho nevhodnost pro deti a mladistve po celou dobu vysilani,

i) poskytnout v nalehavem verejnem zajmu statnim organum a organum uzemni samospravy na jejich zadost nezbytny vysilaci cas pro dulezita a neodkladna oznameni v souvislosti s vyhlasenim nouzoveho stavu, stavu ohrozeni statu, valecneho stavu, nebo opatreni na ochranu verejneho zdravi; odpovednost za obsah techto oznameni ma osoba, ktere byl vysilaci cas poskytnut,

j) uchovavat zaznamy vsech odvysilanych poradu nejmene po dobu 30 dnu ode dne jejich vysilani a poskytnout je Rade; provozovatel vysilani ma vuci Rade pravo na nahradu nutnych nakladu spojenych s plnenim teto povinnosti, k) bylo-li v dusledku vysilani urciteho poradu Radou nebo jinym statnim organem zahajeno spravni rizeni o ulozeni sankce podle tohoto zakona nebo podle zvlastniho pravniho predpisu anebo trestni rizeni, popripade obcanske soudni rizeni, je provozovatel vysilani povinen na vyzvu prislusneho statniho organu uchovat zaznam poradu, jehoz se zahajene rizeni tyka, v nalezite technicke kvalite az do ukonceni rizeni pravomocnym rozhodnutim,

l) uvadet oznaceni televizniho programu (logo) v televiznim

vysilani, s vyjimkou vysilani reklamy a teleshoppingu, m) identifikovat rozhlasovy program alespon jedenkrat za hodinu,

nenarusi-li tim celistvost vysilaneho poradu, n) oznamovat Rade, ze doslo k technickym prekazkam vysilani, ktere

mu brani ve vysilani, o) pozadat Radu o predchozi souhlas s kazdym prerusenim vysilani z jinych duvodu nez uvedenych v pismenu n).

Provozovatel celoplosneho televizniho vysilani s licenci je povinen opatrit minimalne 15 % vysilanych poradu skrytymi nebo otevrenymi titulky pro sluchove postizene a provozovatel celoplosneho televizniho vysilani ze zakona je povinen opatrit 70 % vysilanych poradu skrytymi nebo otevrenymi titulky pro sluchove postizene, pokud zvlastni zakon nestanovi jinak.

Provozovatel prevzateho vysilani neni opravnen sirit takovy program, ktery obsahuje

a) porady, ktere jsou vysilany v rozporu s ustanovenimi § 31 a odstavcem 1 pism. b), c), e) a f),

b) porady, ktere mohou narusit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych, pokud jsou vysilany v rozporu s ustanovenimi odstavce 1 pism. g) a h).

§ 33

Povinnosti provozovatele vysilani pri vysilani udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu

(1) Provozovatel televizniho vysilani nesmi vyuzivat vyhradni prava k vysilani udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu zpusobem, ktery by podstatnou cast verejnosti v Ceske republice zbavoval moznosti sledovat tuto udalost v primem prenosu nebo ze zaznamu v celoplosnem televiznim vysilani v nezakodovane podobe a bez zvlastniho poplatku.

(2) Je-li taz udalost znacneho spolecenskeho vyznamu vzhledem ke sve povaze vysilana zaroven v primem prenosu i ze zaznamu, musi byt toto vysilani uskutecnovano tak, aby tvorilo ucelne a prehledne usporadany celek. Udalost znacneho spolecenskeho vyznamu lze vysilat pouze ze zaznamu jen tehdy, je-li v primem prenosu vysilana jina udalost znacneho spolecenskeho vyznamu, ktera se kona soucasne s udalosti, jejiz vysilani ze zaznamu proto musi byt na nezbytnou dobu pozdrzeno.

(3) Za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu se povazuje udalost uvedena v Seznamu udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu, ktery po projednani s Radou stanovi Ministerstvo kultury (dale jen “ministerstvo”) vyhlaskou.

(4) Za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu se dale povazuje udalost, ktera byla za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu prohlasena nekterym z clenskych statu Evropskych spolecenstvi a tato skutecnost byla oznamena v Urednim vestniku Evropskych spolecenstvi. Provozovatel televizniho vysilani nesmi vyuzivat vyhradni prava k vysilani udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu oznamene v Urednim vestniku Evropskych spolecenstvi zpusobem, ktery by podstatnou cast verejnosti v clenskem state Evropskych spolecenstvi, jenz ji prohlasil za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu, v rozporu s jeho pravnimi predpisy zbavoval moznosti sledovat tuto udalost v primem prenosu nebo ze zaznamu na volne dostupnem televiznim programu. Seznam udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu oznamenych v Urednim vestniku Evropskych spolecenstvi je Rada povinna zpristupnit zpusobem umoznujicim dalkovy pristup.

(5) Za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu se povazuje rovnez udalost, ktera byla za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu prohlasena nekterym z clenskych statu Rady Evropy a tato skutecnost byla podle mezinarodni smlouvy stanovenym zpusobem zverejnena prislusnym organem Rady Evropy (dale jen “udalost zverejnena organem Rady Evropy”). Provozovatel televizniho vysilani nesmi vyuzivat vyhradni prava k vysilani udalosti zverejnene organem Rady Evropy zpusobem, ktery by podstatnou cast verejnosti v clenskem state Rady Evropy, jenz ji prohlasil za udalost znacneho spolecenskeho vyznamu, v rozporu s jeho pravnimi predpisy zbavoval moznosti sledovat tuto udalost v primem prenosu nebo ze zaznamu na volne dostupnem televiznim programu. Seznam udalosti zverejnenych organem Rady Evropy je Rada povinna zpristupnit zpusobem umoznujicim dalkovy pristup.

§ 34

Vysilani strucnych informaci

(1) Provozovatel televizniho vysilani ma pravo vysilat v ramci pravidelnych zpravodajskych poradu strucne aktualni informace o udalosti, ktera je predmetem zvyseneho zajmu verejnosti, prestoze k jejimu vysilani ma jiny provozovatel televizniho vysilani vyhradni vysilaci prava, je-li tato udalost verejne pristupna. Celkova doba vysilani strucnych informaci o kazde takove udalosti nesmi presahnout 3 minuty denne.

(2) Provozovatel televizniho vysilani, ktery v Ceske republice vykonava vyhradni prava k vysilani udalosti uvedene v odstavci 1, je povinen poskytnout zaznam teto udalosti provozovatelum televizniho vysilani, jimz pritomnost na miste konani udalosti nebyla umoznena z duvodu ohrozeni verejne bezpecnosti, poradku nebo neruseneho prubehu udalosti anebo z technickych nebo prostorovych duvodu na strane poradatele, a to bez zbytecneho odkladu a za uhradu nutnych nakladu spojenych s prepisem zaznamu teto udalosti.

HLAVA II

OCHRANA OSOB DOTCENYCH OBSAHEM ROZHLASOVEHO NEBO TELEVIZNIHO VYSILANI

§ 35

Pravo na odpoved’

(1) Jestlize bylo v rozhlasovem nebo televiznim vysilani uverejneno sdeleni obsahujici skutkove tvrzeni, ktere se dotyka cti, dustojnosti nebo soukromi urcite fyzicke osoby anebo jmena nebo dobre povesti urcite pravnicke osoby, ma tato osoba pravo pozadovat na provozovateli vysilani uverejneni odpovedi. Provozovatel vysilani je povinen na zadost teto osoby odpoved’ uverejnit.

(2) Odpoved’ se musi omezit pouze na skutkove tvrzeni, kterym se tvrzeni podle odstavce 1 uvadi na pravou miru, nebo neuplne ci jinak pravdu zkreslujici tvrzeni se doplnuje nebo zpresnuje. Odpoved’ musi byt primerena rozsahu napadeneho sdeleni, a je-li napadana jen jeho cast, pak teto casti; z odpovedi musi byt patrno, kdo ji cini.

(3) Osoba, na jejiz zadost byla provozovatelem vysilani uverejnena odpoved’ podle tohoto zakona, nemuze pozadovat uverejneni dalsi odpovedi na tuto odpoved’.

(4) Po smrti fyzicke osoby jejimu manzelu a detem, a neni-li

(5) Ustanoveni zvlastniho osobnosti a ochrane jmena nebo zustavaji upravou podle odstavcu 1

§ 36

prislusi pravo podle odstavce 1 jich, jejim rodicum.

pravniho predpisu o ochrane dobre povesti pravnicke osoby az 4 nedotcena.

 

 

Dodatecne sdeleni

(1) Jestlize bylo v rozhlasovem nebo televiznim vysilani uverejneno sdeleni o trestnim rizeni nebo o rizeni ve vecech prestupku vedenem proti fyzicke osobe anebo o rizeni ve vecech spravnich deliktu vedenem proti fyzicke nebo pravnicke osobe, kterou lze podle tohoto sdeleni ztotoznit, a toto rizeni nebylo ukonceno pravomocnym rozhodnutim, ma tato osoba pravo pozadovat na provozovateli vysilani uverejneni informace o vysledku tohoto rizeni jako dodatecneho sdeleni. Provozovatel vysilani je povinen na zadost teto osoby informaci o pravomocnem rozhodnuti uverejnit.

(2) Po smrti fyzicke osoby prislusi pravo podle odstavce 1 jejimu manzelu a detem, a neni-li jich, jejim rodicum.

(3) Ustanoveni zvlastniho pravniho predpisu o ochrane osobnosti a ochrane jmena nebo dobre povesti pravnicke osoby zustavaji upravou podle odstavcu 1 a 2 nedotcena.

§ 37

Podavani a nalezitosti zadosti o uverejneni odpovedi a dodatecneho sdeleni

(1) Zadost o uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni musi mit pisemnou formu.

(2) Ze zadosti o uverejneni odpovedi musi byt zrejme, v cem se skutkove tvrzeni obsazene v uverejnenem sdeleni dotyka cti, dustojnosti nebo soukromi fyzicke osoby anebo jmena nebo dobre povesti pravnicke osoby. Soucasti zadosti musi byt tez navrh zneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni.

(3) Zadost o uverejneni odpovedi musi byt provozovateli vysilani dorucena nejpozdeji do 30 dnu ode dne uverejneni napadeneho sdeleni v rozhlasovem nebo televiznim vysilani, jinak pravo na uverejneni odpovedi zanika.

(4) Zadost o uverejneni dodatecneho sdeleni musi byt provozovateli vysilani dorucena nejpozdeji do 30 dnu od pravni moci rozhodnuti, kterym bylo rizeni pravomocne skonceno, jinak pravo na uverejneni dodatecneho sdeleni zanika. Bylo-li pravomocne rozhodnuti zruseno, plati predchozi ustanoveni obdobne.

§ 38

Podminky uverejneni odpovedi a dodatecneho sdeleni

(1) Odpoved’ nebo dodatecne sdeleni je provozovatel vysilani povinen uverejnit

a) ve stejnem poradu, v nemz bylo uverejneno napadene sdeleni, a nebude-li to mozne, ve stejne hodnotnem vysilacim case,

v jakem bylo uverejneno napadene sdeleni, a to takovym zpusobem, aby nove sdeleni bylo formou rovnocenne a rozsahem primerene napadenemu sdeleni,

b) vyslovnym oznacenim “odpoved'” nebo “dodatecne sdeleni”,

c) na vlastni naklady,

d) v temze jazyce, ve kterem bylo uverejneno napadene sdeleni,

e) s uvedenim jmena a prijmeni nebo nazvu osoby, ktera o uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni zada, jestlize osoba takovy pozadavek uplatnila.

(2) Provozovatel vysilani je povinen odpoved’ nebo dodatecne sdeleni uverejnit do 8 dnu od doruceni zadosti o uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni.

(3) Pokud opravneni provozovatele k rozhlasovemu a televiznimu vysilani zanikne, je provozovatel vysilani povinen na svuj naklad zajistit uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni za podminek stanovenych timto zakonem v rozhlasovem nebo televiznim vysilani jineho provozovatele vysilani pokryvajicim obdobny pocet posluchacu nebo divaku ve shodnem regionu jako vysilani, ve kterem bylo napadene sdeleni uverejneno.

§ 39

Uplatneni prava na uverejneni odpovedi a dodatecneho sdeleni u soudu

(1) Neuverejni-li provozovatel vysilani odpoved’ nebo dodatecne sdeleni vubec nebo nedodrzi-li podminky pro uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni stanovene v § 38, rozhodne o povinnosti uverejnit odpoved’ nebo dodatecne sdeleni na navrh osoby, ktera o jejich uverejneni pozadala, soud.

(2) Navrh musi byt podan u soudu do 15 dnu po uplynuti lhuty stanovene pro zverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni, jinak pravo domahat se uverejneni odpovedi nebo dodatecneho sdeleni u soudu zanika.

§ 40

Vyjimky z povinnosti uverejnit odpoved’ a dodatecne sdeleni

Provozovatel vysilani neni povinen uverejnit odpoved’ nebo dodatecne sdeleni, jestlize

a) uverejnenim navrzeneho textu by byl spachan trestny cin nebo spravni delikt,

b) uverejneni navrzeneho textu by bylo v rozporu s dobrymi mravy,

c) napadene sdeleni, popripade jeho napadena cast je citaci sdeleni treti osoby urceneho pro verejnost nebo jeho pravdivou interpretaci a jako takove bylo oznaceno nebo prezentovano.

(2) Provozovatel vysilani neni povinen uverejnit odpoved’, jestlize zadost o jeji uverejneni smeruje vuci textu uverejnenemu na zaklade prokazatelneho predchoziho souhlasu osoby, ktera zadost podala.

(3) Provozovatel vysilani neni povinen uverejnit dodatecne sdeleni, jestlize jeste predtim, nez mu byla zadost o jeho uverejneni dorucena, uverejnil sdeleni odpovidajici dodatecnemu sdeleni z vlastniho podnetu a dodrzel pritom podminky stanovene timto zakonem.

Ochrana zdroje a obsahu informaci

(1) Fyzicka osoba nebo pravnicka osoba, ktera se podilela na ziskavani nebo zpracovani informaci pro uverejneni nebo uverejnenych v rozhlasovem nebo televiznim vysilani, ma pravo odeprit soudu, jinemu statnimu organu nebo organu verejne spravy poskytnuti informace o puvodu ci obsahu techto informaci.

(2) Fyzicka osoba nebo pravnicka osoba, ktera se podilela na ziskavani nebo zpracovani informaci pro uverejneni nebo uverejnenych v rozhlasovem nebo televiznim vysilani, ma pravo soudu, jinemu statnimu organu nebo organu verejne spravy odeprit predlozeni nebo vydani veci, z nichz by mohl byt zjisten puvod ci obsah techto informaci.

(3) Pravy podle odstavcu 1 a 2 nejsou dotceny zvlastnim pravnim predpisem stanovene povinnosti nenadrzovat pachateli trestneho cinu a prekazit nebo oznamit trestny cin a ve vztahu k temto zvlastnim pravnim predpisem stanovenym povinnostem ani povinnosti, ktere jsou stanoveny v trestnim rizeni.

HLAVA III PODPORA EVROPSKE TVORBY A EVROPSKE NEZAVISLE A SOUCASNE TVORBY

§ 42

Provozovatel televizniho vysilani je povinen tam, kde je to proveditelne, vyhradit pro evropska dila nadpolovicni podil celkoveho vysilaciho casu kazdeho sveho programu. Do celkoveho vysilaciho casu programu, z nehoz se urcuje podil vysilaciho casu vyhrazeneho pro evropska dila, se nezapocitava cas urceny vysilani zpravodajskych poradu, sportovnich udalosti, soutezi, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

§ 43

(1) Provozovatel televizniho vysilani je povinen tam, kde je to proveditelne, vyhradit pro evropska dila vyrobena nezavislymi vyrobci alespon 10 % celkoveho vysilaciho casu kazdeho sveho programu. Do celkoveho vysilaciho casu programu, z nehoz se urcuje podil vysilaciho casu vyhrazeneho pro evropska dila vyrobena nezavislymi vyrobci, se nezapocitava cas urceny vysilani zpravodajskych poradu, sportovnich udalosti, soutezi, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se povazuje za splnenou, pokud provozovatel televizniho vysilani vynaklada alespon 10 % sveho programoveho rozpoctu na vyrobu nebo nakup evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci.

(3) Za nezavisleho vyrobce se povazuje pravnicka osoba nebo fyzicka osoba, ktera neni provozovatelem televizniho vysilani anebo jejiz dodavky del pro jednoho provozovatele televizniho vysilani nepresahnou v prubehu 3 let 90 % jeji celkove vyroby.

(1) Provozovatel televizniho vysilani je povinen tam, kde je to proveditelne, zajistit, aby v ramci vysilaciho casu vyhrazeneho pro vysilani evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci tvorilo vysilani del, od jejichz prvniho zverejneni neuplynulo vice nez 5 let, alespon 10 %.

(2) Provozovatel televizniho vysilani, ktery plni povinnost podpory evropske nezavisle tvorby v souladu s ustanovenim § 43 odst. 2 tak, ze vynaklada nejmene 10 % z programoveho rozpoctu na vyrobu nebo nakup evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci, je povinen vynalozit alespon 10 % z takto stanovene castky na dila, od jejichz prvniho zverejneni neuplynulo vice nez 5 let.

§ 45

(1) Povinnosti provozovatele televizniho vysilani stanovene v § 42 az 44 se nevztahuji na provozovatele

a) mistniho vysilani, ktery neni ucastnikem celoplosne televizni site,

b) programu vysilaneho vyhradne v jinem nez ceskem jazyce nebo v jinem nez v nekterem z jazyku clenskych statu Evropskych spolecenstvi; je-li vsak v jinem nez ceskem jazyce nebo v jinem nez v nekterem z jazyku clenskych statu Evropskych spolecenstvi vysilana jen podstatna cast programu, povinnosti provozovatele televizniho vysilani stanovene v § 42 az 44 se nevztahuji jen na tuto cast.

(2) Povinnosti provozovatele televizniho vysilani stanovene v § 42 az 44 se nevztahuji na provozovatele televizniho vysilani urceneho vylucne pro prijem mimo uzemi Ceske republiky, jakoz i mimo uzemi clenskych statu Evropskych spolecenstvi, ktere neni primo nebo neprimo prijimano verejnosti v Ceske republice anebo v nekterem z clenskych statu Evropskych spolecenstvi.

§ 46 Evropska dila

(1) Za evropska dila se pro ucely tohoto zakona povazuji

a) dila pochazejici z clenskych statu Evropskych spolecenstvi,

b) dila pochazejici z evropskych statu, ktere nejsou clenskymi staty Evropskych spolecenstvi, avsak jsou stranami Evropske umluvy o preshranicni televizi Rady Evropy a splnuji podminky odstavce 2,

c) dila pochazejici z evropskych statu, ktere nejsou uvedeny v pismenech a) a b), jestlize splnuji podminky podle odstavce 3,

d) dila pochazejici z Ceske republiky.

Ustanoveni pismen b) a c) se pouziji pouze tehdy, nebudou-li v prislusnych evropskych statech uplatnovana diskriminacni opatreni vuci dilum z clenskych statu Evropskych spolecenstvi.

(2) Za dila uvedena v odstavci 1 pism. a) nebo b) se povazuji dila vytvorena prevazne autory a pracovniky s pobytem v jednom nebo nekolika statech uvedenych v odstavci 1 pism. a) nebo b) za predpokladu, ze

a) jsou vyrobena vyrobcem nebo nekolika vyrobci se sidlem v jednom nebo vice z techto statu,

b) vyroba del je sledovana a skutecne kontrolovana vyrobcem nebo nekolika vyrobci se sidlem v jednom nebo vice z techto statu,

nebo

c) podil koproducentu z techto statu na celkovych koprodukcnich nakladech je prevazujici a spolecna vyroba neni kontrolovana jednim nebo vice vyrobci se sidlem mimo uzemi techto statu.

(3) Dily uvedenymi v odstavci 1 pism. c) se rozumeji dila vyrobena vyrobci sidlicimi v jednom nebo vice evropskych statech, se kterymi Evropska spolecenstvi uzavrela smlouvy tykajici se audiovizualni oblasti, jestlize jsou tato dila vytvorena prevazne autory a pracovniky sidlicimi v jednom nebo vice evropskych statech. Takovymi dily jsou i dila vyrobena temito vyrobci v koprodukci s vyrobci se sidlem v jednom nebo vice clenskych statech Evropskych spolecenstvi.

(4) Dila, ktera nelze povazovat za evropska dila podle odstavce 1, avsak byla vyrobena na zaklade dvoustrannych smluv

0 koprodukci uzavrenych mezi clenskymi staty Evropskych spolecenstvi a evropskymi staty, ktere nejsou clenskymi staty Evropskych spolecenstvi, lze povazovat za evropska dila za predpokladu, ze podil koproducentu z clenskych statu Evropskych spolecenstvi na jejich celkovych vyrobnich nakladech je prevazujici a jejich vyroba neni kontrolovana jednim nebo vice vyrobci se sidlem mimo uzemi clenskych statu Evropskych spolecenstvi.

(5) Dila, ktera nejsou evropskymi dily podle odstavcu 1 a 4, avsak byla vyrobena prevazne autory a pracovniky sidlicimi v jednom nebo vice clenskych statech Evropskych spolecenstvi, se pokladaji za evropska dila v rozsahu odpovidajicim podilu koproducentu z clenskych statu Evropskych spolecenstvi na jejich celkovych vyrobnich nakladech.

§ 47

Sledovani podpory evropske tvorby a evropske nezavisle a soucasne tvorby

(1) Na plneni povinnosti podle § 42 az 44 dohlizi Rada, ktere je provozovatel televizniho vysilani povinen za sledovane obdobi predkladat

a) udaje o poctu a delce vysilanych evropskych del vcetne identifikace techto del a jejich vyrobcu,

b) udaje o poctu a delce vysilanych evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci, vcetne identifikace techto del a jejich vyrobcu, popripade doklady, ktere prokazuji, ze vynalozil nejmene 10 % sveho programoveho rozpoctu na vyrobu nebo nakup evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci, vcetne identifikace vyrobcu techto del,

c) seznamy vysilanych evropskych del vyrobenych nezavislymi vyrobci, od jejichz vyroby neuplynulo vice nez 5 let.

(2) V pripade, ze z udaju predlozenych Rade podle odstavce

1 vyplyva, ze povinnosti podle § 42 az 44 ve sledovanem obdobi splneny nebyly, je provozovatel televizniho vysilani povinen sdelit Rade duvody jejich nesplneni.

(3) Sledovanym obdobim se pro ucely odstavcu 1 a 2 rozumi 1 kalendarni rok.

(4) Ministerstvo je opravneno vyzadat si od Rady udaje potrebne pro ucely plneni zavazku, ktere pro Ceskou republiku vyplyvaji z mezinarodnich smluv, popripade z jejiho clenstvi v mezinarodnich organizacich. Rada je povinna tyto udaje ministerstvu poskytnout.

HLAVA IV

REKLAMA, TELESHOPPING A SPONZOROVANI PORADU

§ 48

Povinnosti provozovatelu vysilani pri vysilani reklamy a teleshoppingu

(1) Provozovatele vysilani jsou povinni nezarazovat do vysilani

a) reklamy a teleshopping, ktere podporuji chovani ohrozujici moralku, zajmy spotrebitele nebo zajmy ochrany zdravi, bezpecnosti nebo zivotniho prostredi,

b) reklamy a teleshopping urcene detem nebo v nichz vystupuji deti, pokud podporuji chovani ohrozujici jejich fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj,

c) reklamy a teleshopping, v nichz ucinkuji hlasatele, moderatori a redaktori zpravodajskych a politicko-publicistickych poradu,

d) nabozenske a ateisticke reklamy a teleshopping, reklamy politickych stran a hnuti a reklamy nezavislych kandidatu na poslance, senatory nebo cleny zastupitelstva mesta nebo obce nebo vyssiho uzemniho samospravneho celku, pokud zvlastni zakon nestanovi jinak,

e) reklamy a teleshopping na lecive pripravky a prostredky zdravotnicke techniky, jejichz vydej je vazan na lekarsky predpis v tuzemsku,

f) reklamy a teleshopping na tabak a tabakove vyrobky,

g) skryte a podprahove reklamy a teleshopping,

h) reklamy a teleshopping obsahujici podprahove sdeleni,

i) reklamy a teleshopping, ktere snizuji uctu k lidske dustojnosti,

j) reklamy a teleshopping utocici na viru a nabozenstvi nebo

politicke ci jine smysleni, k) reklamy a teleshopping obsahujici diskriminaci na zaklade pohlavi, rasy, barvy pleti, jazyka, narodniho nebo socialniho puvodu, anebo prislusnosti k narodnostni nebo etnicke mensine.

(2) Provozovatele televizniho vysilani pri vysilani reklamy nesmeji

a) primo pobizet deti a mladistve, aby kupovali nejaky vyrobek nebo sluzbu s vyuzitim jejich nezkusenosti nebo duverivosti,

b) primo pobizet deti a mladistve, aby premlouvali sve rodice nebo nekoho jineho k nakupu nabizeneho zbozi nebo sluzeb,

c) vyuzivat zvlastni duveru deti a mladistvych vuci jejich rodicum nebo jinym osobam,

d) bezduvodne ukazovat deti a mladistve v nebezpecnych situacich.

(3) Provozovatel televizniho vysilani musi zajistit, aby teleshopping byl v souladu s pozadavky uvedenymi v odstavci 2 a aby nevybizel deti a mladistve k uzavirani smluv o prodeji nebo pronajmu zbozi a sluzeb.

(4) Provozovatel vysilani je povinen zajistit, aby

a) reklamy a teleshopping byly rozeznatelne a u provozovatele rozhlasoveho vysilani zretelne zvukove, u provozovatele televizniho vysilani zretelne zvukove, obrazove ci

zvukove-obrazove oddelene od ostatnich casti programu,

b) reklamy a teleshoppingove soty byly zasadne vysilany v blocich mezi jednotlivymi porady a izolovane reklamni a teleshoppingove soty byly zarazovany do vysilani pouze vyjimecne; to neplati pro rozhlasove vysilani,

c) reklamy a teleshopping na eroticke sluzby a eroticke vyrobky nebyly zarazovany do vysilani v dobe od 06.00 hodin do 22.00 hodin,

d) reklamy a teleshopping nebyly zarazovany bezprostredne pred vysilanim bohosluzeb ani bezprostredne po jejich vysilani.

(5) Za pravdivost udaju obsazenych v reklame a teleshoppingu odpovida zadavatel reklamy a teleshoppingu; pokud zadavatele reklamy a teleshoppingu nelze urcit, odpovida provozovatel vysilani.

(6) Provozovatel vysilani je povinen vyloucit vliv zadavatele reklamy a teleshoppingu na obsah vysilanych poradu.

§ 49

Povinnosti pri zarazovani reklam a teleshoppingu do programu

(1) Provozovatel televizniho vysilani je opravnen zarazovat reklamu a teleshoppingove soty do poradu slozenych ze samostatnych casti nebo do sportovnich a podobne strukturovanych poradu nebo poradu obsahujicich prestavky, avsak pouze mezi tyto samostatne casti nebo do prestavek.

(2) Provozovatel televizniho vysilani s licenci je opravnen za podminek uvedenych v odstavcich 3 a 4 prerusit vysilani televiznich poradu reklamou a teleshoppingovymi soty, pokud tim nebude narusena integrita a hodnota poradu pri respektovani charakteru, doby trvani poradu a vnitrni struktury poradu. Nesmi byt pritom porusena prava vlastniku prav k poradum priznana podle zvlastniho zakona.

(3) Provozovatel televizniho vysilani s licenci muze prerusit vysilani audiovizualnich del, jako jsou hrane filmy a televizni filmy (s vyjimkou serialu, zabavnych poradu a dokumentarnich poradu), reklamou nebo teleshoppingovymi soty, jen pokud je jejich planovane trvani delsi nez 45 minut, a to ne casteji nez jednou behem kazdeho 45minutoveho casoveho useku. Dalsi preruseni je pripustne, jestlize jejich planovane trvani je nejmene o 20 minut delsi nez dva nebo vice 45minutovych casovych useku. Mezi dvema po sobe nasledujicimi prerusenimi techto poradu reklamou nebo teleshoppingovymi soty musi uplynout vzdy nejmene 20 minut.

(4) Provozovatel televizniho vysilani s licenci muze vysilani poradu, na ktere se nevztahuji ustanoveni podle odstavce 3, prerusit reklamou nebo teleshoppingovymi soty, jen pokud je planovane trvani poradu delsi nez 30 minut, a to ne casteji nez jednou behem kazdeho 30minutoveho casoveho useku. Mezi dvema po sobe nasledujicimi prerusenimi poradu reklamou nebo teleshoppingovymi soty musi uplynout nejmene 20 minut.

(5) Zpravodajske, publicisticke, dokumentarni, nabozenske porady a porady pro deti nesmi provozovatel vysilani s licenci prerusovat reklamou nebo teleshoppingem, je-li jejich planovane trvani kratsi nez 30 minut.

(6) Reklamou a teleshoppingem nesmeji byt prerusovany bohosluzby.

(7) Do planovaneho trvani poradu podle predchozich odstavcu se zapocitava zarazena reklama a teleshopping a ohlaseni poradu.

§ 50

Casovy rozsah reklamy a teleshoppingu v televiznim vysilani

(1) Cas vyhrazeny reklame nesmi v televiznim vysilani provozovatele vysilani ze zakona presahnout 1 % denniho vysilaciho casu; provozovatel vysilani ze zakona muze tento podil zvysit vysilanim teleshoppingu az na 10 % denniho vysilaciho casu. Vysilani reklam a teleshoppingovych sotu u provozovatele vysilani ze zakona v dobe od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmi prekrocit 6 minut v prubehu jedne vysilaci hodiny.

(2) Cas vyhrazeny reklame v televiznim vysilani provozovatelu vysilani s licenci nesmi presahnout 15 % denniho vysilaciho casu; tento podil muze provozovatel vysilani s licenci zvysit vysilanim teleshoppingovych sotu az na 20 % denniho vysilaciho casu.

(3) Cas vyhrazeny reklame a teleshoppingovym sotum v televiznim vysilani provozovatelu vysilani nesmi presahnout v prubehu 1 vysilaci hodiny 12 minut.

(4) Do vysilaciho casu se pro ucely ustanoven! odstavcu 1 az 3 nezapocitava vysilani teletextu.

(5) Oznameni provozovatele televizniho vysilani ucinena ve spojeni s vlastnimi porady, zbozim a sluzbami primo odvozenymi od techto programu, bezplatne odvysilana oznameni ucinena ve verejnem zajmu a ve prospech obecne prospesnych cilu se nezapocitavaji do casoveho omezeni reklamy ve vysilani podle predchozich odstavcu.

(6) Souvisle teleshoppingove porady trvaji bez preruseni alespon 15 minut. Provozovatel televizniho vysilani s licenci muze v programu, ktery neni zameren vyhradne na teleshopping, vysilat souvisle teleshoppingove porady nad ramec casovych omezeni vysilani reklamy a teleshoppingovych sotu podle odstavcu 2 a 3.

(7) V prubehu jednoho dne muze provozovatel televizniho vysilani s licenci vysilat nejvyse 8 souvislych teleshoppingovych poradu, avsak jejich celkova doba trvani nesmi prekrocit 3 hodiny. Jednotlive souvisle teleshoppingove porady musi byt zvukove a obrazove oznaceny a mezi jejich vysilanim musi uplynout nejmene 15 minut.

§ 51

Casovy rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovem vysilani

(1) Cas vyhrazeny reklame a teleshoppingu provozovatele rozhlasoveho vysilani ze zakona nesmi presahnout na celoplosnem vysilacim okruhu 3 minuty denniho vysilaciho casu a 5 minut denniho vysilaciho casu na mistnim okruhu.

(2) Cas vyhrazeny reklame a teleshoppingu v rozhlasovem vysilani ostatnich provozovatelu vysilani nesmi presahnout 25 % denniho vysilaciho casu.

(3) Provozovatel rozhlasoveho vysilani ze zakona nesmi cas vyhrazeny reklame a teleshoppingu, ktery nevyuzil na nekterem ze svych programu, vyuzit k vysilani reklamy a teleshoppingu nad ramec casovych omezeni vysilani reklamy a teleshoppingu na jinem svem programu.

(4) Oznameni provozovatele rozhlasoveho vysilani ucinena ve spojeni s vlastnimi porady, zbozim a sluzbami primo odvozenymi od techto programu, bezplatne odvysilana oznameni ucinena ve verejnem zajmu a charitativni oznameni se nezapocitavaji do casoveho omezeni reklamy ve vysilani podle predchozich odstavcu.

§ 52

Zvlastni ustanoveni o reklame a teleshoppingu na alkoholicke napoje

Reklama a teleshopping na alkoholicke napoje nesmeji

a) byt zamereny specialne na mladistve nebo zobrazovat mladistve konzumujici alkoholicke napoje,

b) spojovat spotrebu alkoholickych napoju se zvysenymi telesnymi vykony nebo rizenim vozidla,

c) vytvaret dojem, ze spotreba alkoholickych napoju prispiva ke spolecenskemu nebo sexualnimu uspechu,

d) tvrdit, ze alkoholicke napoje maji lecebne, stimulujici nebo uklidnujici ucinky nebo ze jsou prostredkem reseni osobnich konfliktu,

e) podporovat nestridmou spotrebu alkoholickych napoju nebo ukazovat abstinenci nebo umirnenost v pozivani alkoholickych napoju v nepriznivem svetle,

f) zduraznovat vysoky obsah alkoholu jako pozitivni kvalitu alkoholickeho napoje.

§ 53

Povinnosti provozovatelu vysilani pri vysilani sponzorovanych poradu

(1) Provozovatel vysilani je povinen oznacit kazdy porad sponzorovany zcela nebo zcasti zejmena na jeho zacatku nebo na jeho konci obchodni firmou, obrazovym symbolem (logem), ochrannou znamkou nebo znamkou sluzeb sponzora.

(2) Sponzorovat nelze politicko-publicisticke porady a zpravodajske porady s vyjimkou samostatnych servisnich informaci, zejmena o pocasi, doprave, casomiry ve vysilani sportovnich poradu a informaci o presnem casu.

(3) Porady nemohou byt sponzorovany osobami, jejichz hlavnim predmetem cinnosti je vyroba nebo prodej tabaku nebo tabakovych vyrobku.11)

(4) Provozovatel vysilani je povinen zajistit, aby obsah a cas zarazeni sponzorovaneho poradu do vysilani nemohly byt ovlivneny sponzorem.

(5) Provozovatel vysilani je povinen zabezpecit, aby obsah sponzorovanych poradu nepropagoval prodej, nakup ci pronajem vyrobku nebo sluzeb sponzora nebo treti osoby, zejmena tim, ze by v techto poradech byly jejich vyrobky ci sluzby zvlaste zminovany.

11) § 2 pism. v) zakona c. 110/1997 Sb., o potravinach a tabakovych vyrobcich a o zmene a doplneni nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni zakona c. 306/2000 Sb.

HLAVA V

ZVLASTNI OPRAVNENI A POVINNOSTI PROVOZOVATELU VYSILANI A PROVOZOVATELU PREVZATEHO VYSILANI V KABELOVEM SYSTEMU

§ 54

Zajisteni mistniho vysilani a povinna nejnizsi programova nabidka

(1) Provozovatel vysilani s licenci v kabelovem systemu a provozovatel prevzateho vysilani v kabelovem systemu na zadost obce nebo dobrovolneho svazku obci vyhradi jeden kanal pro bezplatny mistni informacni system slouzici vyhradne potrebam obce, ktery nesmi byt bez souhlasu provozovatele vysilani s licenci a provozovatele prevzateho vysilani vyuzivan k reklame a teleshoppingu.

(2) Provozovatel prevzateho vysilani v kabelovem systemu je pri vytvareni nejnizsi programove nabidky povinen zajistit, aby v ni bylo zahrnuto zemske a nezakodovane vysilani vsech celoplosnych programu provozovatelu vysilani ze zakona a vsech celoplosnych provozovatelu vysilani s licenci, vcetne mistniho vysilani na sdilenych kmitoctech s provozovatelem celoplosneho vysilani s licenci, krome programu vysilanych pouze digitalne.

(3) Provozovatel vysilani ze zakona a provozovatel celoplosneho vysilani s licenci a provozovatel mistniho vysilani na sdilenych kmitoctech s provozovatelem celoplosneho vysilani s licenci jsou povinni poskytnout sve programy provozovateli prevzateho vysilani bezplatne a provozovatel prevzateho vysilani je povinen tyto programy ve sve nejnizsi programove nabidce bezplatne umistit.

CAST SESTA

ZAJISTENI PLURALITY INFORMACI V ROZHLASOVEM VYSILANI A TELEVIZNIM VYSILANI

§ 55

Zajisteni plurality informaci v celoplosnem rozhlasovem a televiznim vysilani

 

 

(1) Jedna pravnicka osoba nebo drzitelem vice nez jedne licence vysilani.

(2) Jedna pravnicka osoba nebo drzitelem vice nez jedne licence vysilani.

jedna fyzicka osoba nesmi byt k celoplosnemu televiznimu

jedna fyzicka osoba nesmi byt k celoplosnemu rozhlasovemu

 

 

(3) Provozovatel celoplosneho rozhlasoveho vysilani se nesmi majetkove podilet na podnikani jineho provozovatele celoplosneho

rozhlasoveho vysilani.

(4) Provozovatel celoplosneho televizniho vysilani se nesmi majetkove podilet na podnikani jineho provozovatele celoplosneho televizniho vysilani.

(5) Provozovatel celoplosneho televizniho vysilani ze zakona se nesmi slucovat s provozovatelem celoplosneho televizniho vysilani, a to tak, ze jejich statutarni organy nebo clenove statutarnich organu jsou stejne osoby nebo osoby blizke nebo jsou spolecniky ve stejne obchodni spolecnosti nebo jsou osobami blizkymi.

(6) Provozovatel celoplosneho rozhlasoveho vysilani ze zakona se nesmi slucovat s jinym provozovatelem celoplosneho rozhlasoveho vysilani, a to tak, ze jejich statutarni organy nebo clenove statutarnich organu jsou stejne osoby nebo osoby blizke nebo jsou spolecniky ve stejne obchodni spolecnosti nebo jsou osobami blizkymi.

(7) Provozovatel celoplosneho televizniho vysilani se nesmi slucovat s provozovatelem celoplosneho televizniho vysilani jinym zpusobem (58).

(8) Provozovatel celoplosneho rozhlasoveho vysilani se nesmi slucovat s provozovatelem celoplosneho rozhlasoveho vysilani jinym zpusobem (§ 58).

(9) Povinnosti uvedene v odstavcich 1 a 2 se nevztahuji na digitalni vysilani a na rozhlasove a televizni vysilani sirene prostrednictvim kabelovych systemu a druzic.

(10) Ustanoveni odstavcu 7 a 8 se nevztahuji na osoby zabyvajici se naborem a prodejem reklamnich sluzeb, sluzeb spojenych se sponzorstvim a teleshoppingem, sluzeb spojenych s vyzkumem trhu a sluzeb spojenych s nakupem poradu, vyjma poradu zpravodajskych.

§ 56

Zajisteni plurality informaci v mistnim rozhlasovem a televiznim vysilani

(1) Jestlize je jedna pravnicka osoba nebo jedna fyzicka osoba drzitelem vice licenci k provozovani jineho nez celoplosneho televizniho vysilani nebo vice licenci k provozovani jineho nez celoplosneho rozhlasoveho vysilani, nesmi pokryti Ceske republiky jejim vysilanim v celkovem souctu licenci k provozovani jineho nez celoplosneho rozhlasoveho vysilani ani v celkovem souctu licenci k provozovani jineho nez celoplosneho televizniho vysilani presahnout 70 % celkoveho poctu obyvatel Ceske republiky, pocitano podle udaju vyplyvajicich z posledniho scitani lidu.

(2) Jedna pravnicka osoba nebo jedna fyzicka osoba se muze majetkove podilet na podnikani vice provozovatelu jineho nez celoplosneho rozhlasoveho vysilani nebo vice provozovatelu jineho nez celoplosneho televizniho vysilani pouze v pripade, ze celkove pokryti obyvatel Ceske republiky vysilanim vsech provozovatelu jineho nez celoplosneho rozhlasoveho vysilani ani vsech provozovatelu jineho nez celoplosneho televizniho vysilani, na jejichz podnikani se tato osoba podili, nepresahne 70 % celkoveho poctu obyvatel Ceske republiky, pocitano podle udaju vyplyvajicich z posledniho scitani lidu.

(3) Povinnosti uvedene v odstavcich 1 a 2 se nevztahuji na digitalni vysilani a na rozhlasove a televizni vysilani sirene prostrednictvim kabelovych systemu a druzic.

§ 57

Vytvareni programovych siti

Programova sit nesmi pokryvat rozhlasovym vysilanim nebo televiznim vysilanim vice nez 70 % celkoveho poctu obyvatel Ceske republiky, pocitano podle udaju vyplyvajicich z posledniho scitani lidu.

§ 58

Slouceni provozovatelu vysilani nebo provozovatelu prevzateho vysilani

Provozovatel vysilani a provozovatel prevzateho vysilani je povinen oznamit Rade, jestlize

a) doslo ke vzajemnemu slouceni provozovatelu rozhlasoveho vysilani a vzajemnemu slouceni provozovatelu televizniho vysilani formou slouceni pravnickych osob nebo prodeje podniku nebo jeho podstatne casti;

b) doslo k takovemu slouceni mezi provozovateli rozhlasoveho vysilani a provozovateli televizniho vysilani, ze

1. jejich statutarni organy nebo clenove statutarnich nebo jinych organu nebo zamestnanci, kteri jsou v prime ridici pusobnosti statutarniho organu nebo jeho clena anebo prokuristy, jsou stejne osoby nebo osoby blizke,

2. spolecne podnikaji na zaklade smlouvy o sdruzeni, nebo

3. jsou osobami blizkymi;

c) doslo k takovemu slouceni provozovatelu rozhlasoveho vysilani, kdy jedna pravnicka osoba nebo jedna fyzicka osoba ma podstatny vliv na dva nebo vice provozovatelu rozhlasoveho vysilani;

d) doslo k takovemu slouceni provozovatelu televizniho vysilani, kdy jedna pravnicka osoba nebo jedna fyzicka osoba ma podstatny vliv na dva nebo vice provozovatelu televizniho vysilani.

Pravnicka nebo fyzicka osoba ma na provozovatele vysilani podstatny vliv, pokud

a) ma primy nebo neprimy podil na hlasovacich pravech vyssi nez 34 %, pricemz neprimym podilem se rozumi podil drzeny zprostredkovane prostrednictvim ovladane osoby,

b) rozhoduje o vetsine jeho zamestnancu, kteri jsou v prime ridici pusobnosti statutarniho organu nebo jeho clena, anebo rozhoduje o osobach, ktere na zaklade mandatni nebo jine smlouvy zajistuji vyznamne spravni, ridici nebo obchodni cinnosti provozovatele vysilani,

c) ma moznost vykonavat rozhodujici vliv na rizeni provozovatele vysilani na zaklade smlouvy, zvlastniho ustanoveni ve stanovach, spolecenske smlouve nebo zakladatelske listine, dohody s osobami, ktere jsou spolecniky nebo akcionari provozovatele vysilani, a to bez ohledu na platnost nebo neplatnost takove dohody.

(3) Povinnosti uvedene v § 56 a 57 se nevztahuji na provozovatele vysilani ze zakona a na provozovatele vysilani

s kratkodobou licenci.

CAST SEDMA SANKCNI USTANOVENI

§ 59

Opatreni k naprave

(1) Jestlize provozovatel vysilani a provozovatel prevzateho vysilani porusuje povinnosti stanovene timto zakonem nebo podminky udelene licence, upozorni jej Rada na poruseni tohoto zakona a stanovi mu lhutu k naprave.

(2) Delka lhuty k naprave podle predchoziho odstavce musi byt primerena charakteru porusene povinnosti.

(3) Dojde-li k naprave ve stanovene lhute, Rada sankci neulozi.

(4) Ustanoveni odstavcu 1 az 3 se nepouziji, porusi-li provozovatel vysilani a provozovatel prevzateho vysilani zvlast zavaznym zpusobem povinnosti uvedene v § 32 odst. 1 pism. c), d) a e), a dale z duvodu uvedeneho v § 63 odst. 1 a § 64 odst. 1.

§ 60 Pokuty

(1) Pokutu ve vysi od 5 000 Kc do 2 500 000 Kc Rada ulozi provozovateli vysilani a provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) zarazuje do vysilani porady, ktere bezduvodne zobrazuji umirajici nebo lidi vystavene tezkemu telesnemu nebo dusevnimu utrpeni zpusobem snizujicim lidskou dustojnost,

b) neplni povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3,

c) neposkytne nezbytny vysilaci cas pro dulezita a neodkladna oznameni v nalehavem verejnem zajmu podle § 32 odst. 1 pism. i),

d) skartuje zaznamy odvysilanych poradu pred uplynutim lhuty uvedene v § 32 odst. 1 pism. j),

e) neposkytne Rade vyzadany zaznam poradu do 15 dnu ode dne doruceni zadosti podle § 32 odst. 1 pism. j),

f) porusi povinnosti tykajici se oznacovani programu podle § 32 odst. 1 pism. l) a m),

g) nezabezpeci v kabelovem rozvodu umisteni provozovatele celoplosneho vysilani podle § 54 odst. 2,

h) neoznami Rade, ze doslo k technickym prekazkam vysilani, ktere mu brani ve vysilani podle § 32 odst. 1 pism. n),

i) porusi povinnosti nebo nesplni podminky pri vysilani udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu podle § 33 odst. 1 a 2,

j) neposkytuje zaznam vysilani udalosti, ktera je udalosti znacneho spolecenskeho vyznamu, je-li v primem prenosu vysilana jina udalost znacneho spolecenskeho vyznamu podle § 33 odst. 2, k) porusi zakaz sponzorovani zpravodajskych

a politicko-publicistickych poradu podle § 53 odst. 2, l) nedodrzi povinnosti stanovene pro vysilani reklam,

teleshoppingu a sponzorovanych poradu, m) neposkytne Rade udaje potrebne pro ucely kontroly podilu

evropske tvorby a nezavisle tvorby podle § 47 odst. 1, n) nezduvodni plneni pozadovaneho podilu evropske tvorby

a nezavisle tvorby podle § 47 odst. 2, o) nedodrzi ustanoveni § 32 odst. 2.

(2) Pokutu ve vysi od 10 000 Kc do 5 000 000 Kc Rada ulozi provozovateli vysilani a provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) nevyhradi stanoveny podil vysilaciho casu pro evropska dila a pro evropska dila vyrobena nezavislymi vyrobci podle § 42 az 44,

b) neoznami Rade zmenu udaju uvedenych v zadosti o licenci podle § 21 odst. 2,

c) nepozada Radu predem o souhlas se zmenou casoveho a uzemniho rozsahu vysilani a souboru technickych parametru podle § 21 odst. 1 pism. b),

d) nepozada Radu predem o souhlas se zmenou technickych parametru, nepozada Radu predem o souhlas se zmenou uzemniho rozsahu vysilani u kabelovych systemu,

e) nedodrzi casovy nebo uzemni rozsah vysilani a soubor technickych parametru,

f) nedodrzi zakladni programovou specifikaci,

g) neplni licencni podminky,

h) predem Rade neoznami zmenu skutecnosti uvadenych v prihlasce k registraci podle § 29 odst. 1,

i) nevyhradi jeden kanal k vysilani programu pro potreby mistne omezene oblasti pokryte kabelovym systemem podle § 54 odst. 1,

j) nedodrzi uzemni rozsah vysilani u kabelovych systemu.

(3) Pokutu od 20 000 Kc do 10 000 000 Kc ulozi Rada provozovateli vysilani a provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) zarazuje do vysilani porady, ktere propaguji valku nebo lici kruta nebo jinak nelidska jednani takovym zpusobem, ktery je jejich zlehcovanim, omlouvanim nebo schvalovanim,

b) zarazuje do vysilani porady, ktere obsahuji podprahova sdeleni,

c) zarazuje do vysilani porady, ktere mohou vazne narusit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych zejmena tim, ze obsahuji pornografii a hrube samoucelne nasili,

d) zarazuje do vysilani od 06.00 hodin do 22.00 hodin porady a upoutavky, ktere by mohly ohrozit fyzicky, psychicky nebo mravni vyvoj deti a mladistvych,

e) porusi povinnosti podle § 32 odst. 1 pism. a),

f) porusi povinnosti podle § 32 odst. 1 pism. c),

g) porusi povinnosti podle § 32 odst. 1 pism. o).

(4) Pokutu od 50 000 Kc do 5 000 000 Kc ulozi Rada tomu, kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysilani a provozovatele prevzateho vysilani v rozporu s § 31 odst. 1 a porusi povinnosti tykajici se vyroby a vysilani poradu uvedenych ve zvlastnich zakonech.3), 4)

(5) Pokutu do vyse 10 000 000 Kc Rada ulozi tomu, kdo provozuje vysilani, aniz je k tomu opravnen podle tohoto zakona nebo podle zvlastniho zakona.

(6) Pokutu od 20 000 Kc do 5 000 000 Kc ulozi Rada provozovateli vysilani a provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) porusi omezeni nekterych jednani uvedenych v § 21 odst. 6 a 7,

b) porusi oznamovaci povinnost podle § 58,

c) porusi zavazne licencni podminky.

3) Zakon c. 483/1991 Sb., o Ceske televizi, ve zneni pozdejsich predpisu.

4) Zakon c. 484/1991 Sb., o Ceskem rozhlasu, ve zneni pozdejsich

predpisu.

Spolecna ustanoveni o ukladani pokut

(1) Pokutu Rada ulozi do jednoho roku ode dne, kdy se dozvedela o poruseni povinnosti, nejdele vsak do 2 let ode dne, kdy k poruseni povinnosti doslo. Spravni rizeni o ulozeni pokuty lze zahajit nejpozdeji do 3 mesicu ode dne, kdy Rade byl dorucen zaznam vyzadany podle § 32 odst. 1 pism. j). Pri ukladani pokut se postupuje podle spravniho radu.

(2) Pri ukladani pokuty za poruseni povinnosti podle tohoto zakona Rada prihlizi k povaze vysilaneho programu a k postaveni provozovatele vysilani a provozovatele prevzateho vysilani na medialnim trhu se zretelem k jeho odpovednosti vuci divacke verejnosti v oblasti informaci, vychovy, kultury a zabavy.

(3) Rada stanovi vysi pokuty podle zavaznosti veci, miry zavineni a s prihlednutim k rozsahu, typu a dosahu zavadneho vysilani a k vysi pripadneho financniho prospechu.

(4) Pokuta je splatna do 30 dnu ode dne, kdy rozhodnuti, kterym byla ulozena, nabylo pravni moci. Ulozenim pokuty nejsou dotcena ustanoveni zvlastnich pravnich predpisu o nahrade skody a nezanikaji povinnosti stanovene timto zakonem.

(5) Vynosy z pokut jsou prijmem statniho rozpoctu Ceske republiky.

(6) Proti rozhodnuti o udeleni pokuty lze podat zalobu podle zvlastniho pravniho predpisu.9b) Podani zaloby ma odkladny ucinek. Soud o zalobe rozhodne ve lhute 90 dnu.

9b) § 65 a nasledujici zakona c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni.

§ 62

Pozastaveni prevzateho vysilani

(1) V souladu se zavazky vyplyvajicimi z mezinarodni smlouvy muze Rada rozhodnout o pozastaveni sireni programu televizniho vysilani prejimaneho z jineho statu, jehoz obsahem je opetovne porusovano ustanoveni § 32 odst. 3 a toto porusovani je zrejme a ma zavaznou povahu.

(2) O pozastaveni sireni programu televizniho vysilani prejimaneho z clenske statu Evropskych spolecenstvi muze Rada rozhodnout jen tehdy, jestlize provozovatele prevzateho vysilani v poslednich 12 mesicich jiz alespon dvakrat pisemne upozornila, ze obsahem tohoto programu zrejmym a zavaznym zpusobem porusil ustanoveni § 32 odst. 3 a jeho sireni muze byt pozastaveno, pokud by k takovemu poruseni doslo opetovne.

§ 63 Odneti licence

(1) Rada odejme licenci provozovateli vysilani s licenci,

pokud

a) dosahl jejiho udeleni na zaklade nepravdivych udaju uvedenych v zadosti o licenci nebo porusil povinnost podle § 55 a 56,

b) zvlast zavaznym zpusobem opakovane porusuje povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 pism. a), c), d) a e) a za takove poruseni povinnosti mu byla ulozena opakovane pokuta,

c) zvlast zavaznym zpusobem opakovane porusuje licencni podminky.

(2) Rada muze odejmout licenci provozovateli vysilani

s licenci, pokud

nezahajil vysilani po nabyti pravni moci rozhodnuti o udeleni licence do 180 dnu u rozhlasoveho vysilani a do 360 dnu u televizniho vysilani,

po zahajeni vysilani v prubehu kalendarniho roku nevysilal celkem 30 dnu; do teto doby se nezapocitava doba, po kterou vysilani branily oduvodnene technicke prekazky,

na jeho majetek byl prohlasen konkurs.

§ 64

Zruseni registrace

(1) Rada zrusi registraci nebo jeji cast provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) uvedl v prihlasce k registraci nepravdive udaje,

b) opakovane porusuje povinnosti uvedene v § 32 odst. 3 a byla mu za to jiz udelena pokuta.

(2) Rada muze zrusit registraci ci jeji cast provozovateli prevzateho vysilani, pokud

a) zavaznym zpusobem porusil tento zakon nebo mezinarodni dohodu, kterou je Ceska republika vazana,

b) na jeho majetek byl prohlasen konkurs.

§ 65

Spolecna ustanoveni o odneti licence a zruseni registrace

(1) Proti rozhodnuti Rady podle § 63 a 64 lze podat ve lhute 30 dnu ode dne doruceni rozhodnuti zalobu podle zvlastniho pravniho predpisu.9b) Podani zaloby ma odkladny ucinek. Soud o zalobe rozhodne ve lhute 90 dnu.

(2) Byla-li licence odnata nebo registrace zrusena, je provozovatel vysilani s licenci a provozovatel prevzateho vysilani povinen ukoncit vysilani ve lhute stanovene Radou.

9b) § 65 a nasledujici zakona c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni.

CAST OSMA USTANOVENI SPOLECNA A PRECHODNA

Ustanoveni spolecna § 66

Nestanovi-li tento zakon jinak, postupuje se v rizeni podle zakona c. 71/1967 Sb., o spravnim rizeni (spravni rad), ve zneni pozdejsich predpisu, s vyjimkou § 53 az 69 spravniho radu. Proti vyroku rozhodnuti, kterym se zamita zadost o udeleni licence, rozhodnuti o zmene licence, rozhodnuti o odneti licence, rozhodnuti o neprodlouzeni licence, rozhodnuti o odmitnuti registrace, rozhodnuti o zruseni registrace a rozhodnuti o sankci je mozno podat zalobu podle zvlastniho pravniho predpisu.9b) Podani zaloby ma odkladny ucinek. Soud o zalobe rozhodne ve lhute 9 0 dnu.

9b) § 65 a nasledujici zakona c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni.

§ 66a

Nestanovi-li tento zakon jinak, postupuje se pri regulaci reklamy podle zakona c. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmene a doplneni zakona c. 468/1991 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani, ve zneni pozdejsich predpisu, ve zneni pozdejsich predpisu.

§ 67

(1) Na televizni vysilani programu zamereneho vyhradne na propagaci vlastniho televizniho vysilani a vyrobku, sluzeb a dalsich cinnosti souvisejicich s provozovanim vlastniho televizniho vysilani se nevztahuji ustanoveni § 42 az 47. Jina reklama muze byt v ramci takoveho programu vysilana pouze za predpokladu, ze splnuje podminky stanovene timto zakonem.

(2) Na televizni vysilani programu zamereneho vyhradne na teleshopping se ustanoveni § 49 vztahuje primerene, reklama muze byt v ramci takoveho programu vysilana pouze za predpokladu, ze splnuje podminky stanovene timto zakonem. Ustanoveni § 42 az 47 se na vysilani takoveho programu nevztahuji.

Ustanoveni prechodna

§ 68

(1) Licence k vysilani a registrace k prevzatemu vysilani vydane podle dosavadnich predpisu se povazuji za licence k vysilani a registrace k vysilani podle tohoto zakona. Provozovatel vysilani v kabelovem systemu nebo prostrednictvim druzice pozada o licenci k tem programum, ktere nejsou prevzate; o licenci muze pozadat i dodavatel programu do kabeloveho systemu nebo druzice; zadost je treba podat do 12 mesicu ode dne ucinnosti tohoto zakona, jinak opravneni sirit takovy program pozbyva platnosti. Rada vyhovi takove zadosti do 30 dnu ode dne doruceni zadosti Rade, nebrani-li tomu ustanoveni tohoto zakona.

(2) Rizeni o udeleni licence a o registraci k vysilani zahajene pred ucinnosti tohoto zakona se prerusuji na 3 mesice ode dne ucinnosti tohoto zakona; do teto doby se prodluzuje platnost stavajicich licenci, mela-li byt jejich platnost v teto dobe ukoncena. Ucastnici rizeni doplni v teto lhute zadost o udeleni licence k vysilani nebo prihlasku k registraci vysilani podle tohoto zakona. Rizeni podle predchozi vety se pote dokonci podle tohoto zakona a za podminek stanovenych timto zakonem.

(3) Lhuta podle § 12 odst. 10 k podani zadosti o prodlouzeni licence je zachovana, poda-li provozovatel vysilani s licenci zadost o prodlouzeni licence nejpozdeji do 1 mesice od ucinnosti

tohoto zakona.

(4) Doba rozhodna pro uziti ustanoveni § 12 odst. 12 pocina bezet dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona.

(5) Pokud licencni podminky provozovatele vysilani s licenci neobsahuji zakladni programovou specifikaci, navrhne provozovatel vysilani s licenci do 6 mesicu ode dne ucinnosti zakona jeji zneni a Rada je ucini soucasti licencnich podminek. Navrh musi byt shodny s praxi provozovatele vysilani s licenci behem posledniho roku pred nabytim ucinnosti tohoto zakona.

(6) Fyzicka osoba, ktera je provozovatelem vysilani s licenci nebo provozovatelem prevzateho vysilani, muze do 6 mesicu od ucinnosti tohoto zakona pozadat, aby licence nebo registrace, ktera ji byla udelena, byla prevedena na pravnickou osobu; Rada zadosti vyhovi pouze v pripade, ze pujde o pravnickou osobu, v niz ma fyzicka osoba 100% majetkovou ucast.

(7) Rizeni o ulozeni pokuty zahajena pred ucinnosti tohoto zakona se dokonci podle dosavadnich predpisu.

(8) Rada Ceske republiky pro rozhlasove a televizni vysilani ustavena podle zakona c. 103/1992 Sb., o Rade Ceske republiky pro rozhlasove a televizni vysilani, ve zneni pozdejsich predpisu, se povazuje za Radu podle tohoto zakona. Do 6 mesicu od nabyti ucinnosti tohoto zakona uvedou clenove Rady sve pomery do souladu s § 7.

(9) Provozovatel vysilani s licenci je povinen prizpusobit sve pravni pomery nejpozdeji do 1 roku ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona pozadavkum podle tohoto zakona. Nesplni-li provozovatel vysilani s licenci tuto povinnost, jeho licence pozbude platnosti uplynutim uvedene lhuty. Ke zmenam, ktere nejsou v rozporu s pozadavky uvedenymi v 55 az 58, udeli Rada souhlas.

(10) Za evropska dila se pro ucely tohoto zakona povazuji audiovizualni dila, jejichz tvorbu, vyrobu nebo koprodukci kontroluje ceska pravnicka osoba nebo ceska fyzicka osoba anebo pravnicka osoba nebo fyzicka osoba se sidlem nebo mistem trvaleho pobytu v nekterem z clenskych statu Rady Evropy, pokud z mezinarodni smlouvy nevyplyva neco jineho.

Zrusovaci ustanoveni § 69

Zrusuji se:

1. Zakon c. 468/1991 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani, ve zneni zakona c. 597/1992 Sb., zakona c. 36/1993 Sb., zakona c. 253/1994 Sb., zakona c. 40/1995 Sb., zakona c. 237/1995 Sb., zakona c. 301/1995 Sb., zakona c. 135/1997 Sb., zakona c. 46/2000 Sb., zakona c. 121/2000 Sb. a zakona c. 39/2001 Sb.

2. Zakon c. 103/1992 Sb., o Rade Ceske republiky pro rozhlasove a televizni vysilani, ve zneni zakona c. 474/1992 Sb., zakona c. 36/1993 Sb., zakona c. 331/1993 Sb., zakona c. 253/1994 Sb., zakona c. 301/1995 Sb., zakona c. 135/1997 Sb. a zakona c. 151/2000 Sb.

CAST DEVATA

Zmena zakona c. 236/1995 Sb., o platu a dalsich nalezitostech spojenych s vykonem funkce predstavitelu statni moci a nekterych statnich organu a soudcu

§ 70

Zakon c. 236/1995 Sb., o platu a dalsich nalezitostech spojenych s vykonem funkce predstavitelu statni moci a nekterych statnich organu a soudcu, ve zneni zakona c. 138/1996 Sb., zakona c. 287/1997 Sb. a zakona c. 155/2000 Sb., se men! takto:

1. V § 1 se za pismeno e) vklada nove pismeno f), ktere zni: “f) clena, mistopredsedy a predsedy Rady pro rozhlasove

a televizni vysilani,”.

Dosavadni pismena f) a g) se oznacuji jako pismena g) a h).

2. V casti druhe se za hlavu patou vklada nova hlava pata A, ktera vcetne nadpisu zni:

“HLAVA PATA A NALEZITOSTI CLENA, MISTOPREDSEDY A PREDSEDY RADY PRO ROZHLASOVE A TELEVIZNI VYSILANI

Plat a dalsi plat

§ 24a

(1) Clenu Rady pro rozhlasove a televizni vysilani nalezi plat urceny z platove zakladny platovym koeficientem ve vysi 1,00.

(2) Clenu Rady pro rozhlasove a televizni vysilani nalezi dalsi plat.

§ 24b

(1) Mistopredsedovi Rady pro rozhlasove a televizni vysilani nalezi plat urceny z platove zakladny platovym koeficientem ve vysi 1,10.

(2) Mistopredsedovi Rady pro rozhlasove a televizni vysilani nalezi dalsi plat.

§ 24c

 

 

(1) Predsedovi Rady pro nalezi plat urceny z platove vysi 1,20.

(2) Predsedovi Rady pro nalezi dalsi plat.”.

rozhlasove a televizni vysilani zakladny platovym koeficientem ve

rozhlasove a televizni vysilani

 

 

CAST DESATA Zmena zakona c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve zneni pozdejsich predpisu

§ 71

Zakon c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve zneni zakona c. 36/1967 Sb., zakona c. 158/1969 Sb., zakona c. 49/1973 Sb., zakona

c. 20/1975 Sb., zakona c. 133/1982 Sb. , zakona c. 180/1990 Sb.,

zakona c. 328/1991 Sb., zakona c. 519/1991 Sb. , zakona c.

263/1992 Sb., zakona c. 24/1993 Sb , zakona c. 171/1993 Sb.,

zakona c. 117/1994 Sb., zakona c. 152/1994 Sb. , zakona c.

216/1994 Sb., zakona c. 84/1995 Sb , zakona c. 118/1995 Sb.,

zakona c. 160/1995 Sb., zakona c. 238/1995 Sb. , zakona c.

 

247/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu c. 31/1996 Sb., zakona c. 142/1996 Sb., nalezu Ustavniho soudu c. 269/1996 Sb., zakona c. 202/1997 Sb., zakona c. 227/1997 Sb., zakona c. 15/1998 Sb., zakona c. 91/1998 Sb., zakona c. 165/1998 Sb., zakona c. 326/1999 Sb., zakona c. 360/1999 Sb., nalezu Ustavniho soudu c. 2/2000 Sb., zakona c. 27/2000 Sb., zakona c. 30/2000 Sb., zakona c. 46/2000 Sb., zakona c. 105/2000 Sb., zakona c. 130/2000 Sb., zakona c. 155/2000 Sb., zakona c. 204/2000 Sb., zakona c. 220/2000 Sb., zakona c. 227/2000 Sb., zakona c. 367/2000 Sb., zakona c. 370/2000 Sb., zakona c. 120/2001 Sb. a zakona c. 137/2001 Sb., se men! takto:

1. V § 9 se tecka na konci odstavce 2 nahrazuje carkou a doplnuje se pismeno j), ktere vcetne poznamky pod carou c. 1a) zni:

“j) v rizeni proti rozhodnuti Rady pro rozhlasove a televizni vysilani podle zvlastniho zakona.1a)

1a) § 66 zakona c. 231/2001 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani a o zmene dalsich zakonu.”.

2. V § 250m se na konci doplnuje odstavec 4, ktery vcetne poznamky pod carou c. 57b) zni:

“(4) O navrhu podanem podle zvlastniho zakona57b) musi soud rozhodnout nejpozdeji do 60 dnu ode dne podani.

57b) § 19 a § 65 odst. 1 zakona c. 231/2001 Sb.”.

CAST JEDENACTA Zmena zakona o regulaci reklamy

§ 72

Zakon c. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmene a doplneni zakona c. 468/1991 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani, ve zneni pozdejsich predpisu, ve zneni zakona c. 258/2000 Sb., se men! takto:

1. V § 3 odstavec 1 vcetne poznamky pod carou c. 3) zni:

“(3) Reklama na tabak a tabakove vyrobky se v televiznim a rozhlasovem vysilani zakazuje.3)

3) § 48 odst. 1 pism. f) zakona c. 231/2001 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani a o zmene dalsich zakonu.”.

V § 7 pism. a) se slova “Rada Ceske republiky pro rozhlasove a televizni vysilani7) pro reklamu rozsirovanou v rozhlasovem a televiznim vysilani8)” nahrazuji slovy “Rada pro rozhlasove a televizni vysilani7) pro reklamu rozsirovanou v rozhlasovem a televiznim vysilani7)”.

Poznamka pod carou c. 7) zni:

“7) Zakon c. 231/2001 Sb.”.

4. Dosavadni poznamka pod carou c. 8) se zrusuje.

CAST DVANACTA Zmena zakona c. 483/1991 sb., o ceske televizi, ve zneni pozdejsich predpisu

§ 73

Zakon c. 483/1991 Sb., o Ceske televizi, ve zneni zakona c. 36/1993 Sb., zakona c. 253/1994 Sb., zakona c. 301/1995 Sb. a zakona c. 39/2001 Sb., se men! takto:

V § 3 odstavec 2 zni:

“(2) Statni organ, ktery vykonava spravu kmitoctoveho spektra podle zvlastniho pravniho predpisu,1a) vyhradi po predchozim souhlasu Rady pro rozhlasove a televizni vysilani pro Ceskou televizi kmitocty umoznujici provozovani televizniho vysilani v rozsahu stanovenem v odstavci 1 pism. a).”.

CAST TRINACTA Zmena zakona o spravnich poplatcich

§ 74

Sazebnik spravnich poplatku, uvedeny v priloze k zakonu c. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, ve zneni zakona c. 10/1993 Sb., zakona c. 85/1994 Sb., zakona c. 273/1994 Sb., zakona c. 36/1995 Sb., zakona c. 301/1995 Sb., zakona c. 305/1997 Sb., zakona c. 149/1998 Sb., zakona c. 157/1998 Sb., zakona c. 167/1998 Sb., zakona c. 63/1999 Sb., zakona c. 166/1999 Sb., zakona c. 167/1999 Sb., zakona c. 326/1999 Sb., zakona c. 352/1999 Sb., zakona c. 357/1999 Sb., zakona c. 360/1999 Sb., zakona c. 363/1999 Sb., zakona c. 46/2000 Sb., zakona c. 62/2000 Sb., zakona c. 117/2000 Sb., zakona c. 133/2000 Sb., zakona c. 151/2000 Sb., zakona c. 153/2000 Sb., zakona c. 154/2000 Sb., zakona c. 156/2000 Sb., zakona c. 158/2000 Sb., zakona c. 227/2000 Sb., zakona c. 242/2000 Sb., zakona c. 307/2000 Sb., zakona c. 365/2000 Sb. a zakona c. 140/2001 Sb., se men! takto:

1. Nadpis nad polozkou 65 zni: “Opravnen! k provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani a opravneni k provozovani prevzateho vysilani”.

2. Polozka 66 vcetne poznamky zni:

“Polozka 66

a) Podani zadosti

– o udeleni opravneni k provozovani

televizniho vysilani Kc 50 000,¬

– o prodlouzeni doby platnosti opravneni

k provozovani televizniho vysilani Kc 50 000,-

b) Podani zadosti

– o udeleni opravneni k provozovani

rozhlasoveho vysilani Kc 15 000,¬

– o prodlouzeni doby platnosti opravneni

k provozovani rozhlasoveho vysilani Kc 15 000,-

c) Podani prihlasky k provozovani prevzateho vysilani v kabelovem systemu nebo

prostrednictvim druzic Kc 50 000,-

d) Podani zadosti o zmeny skutecnosti uvedenych

– v zadosti o udeleni opravneni k provozovani

televizniho vysilani Kc 10 000,¬

– v zadosti o udeleni opravneni k provozovani

rozhlasoveho vysilani Kc 3 000,¬

– v prihlasce k provozovani prevzateho vysilani v kabelovem systemu

nebo prostrednictvim druzic Kc 10 000,-

e) Rozhodnuti Rady pro rozhlasove a televizni vysilani o prodlouzeni doby

platnosti opravneni k provozovani celoplosneho

televizniho vysilani Kc 200 000 000,-

Poznamka:

Poplatek podle pismena d) teto polozky nevybere spravni organ za zmeny, ktere se provadeji tez zapisem v obchodnim rejstriku [§ 14 odst. 1 pism. a) az d) zakona c. 231/2001 Sb., o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani a o zmene dalsich zakonu].”.

CAST CTRNACTA Zmena zakona c. 252/1994 Sb., o rozhlasovych a televiznich poplatcich, ve zneni zakona c. 135/1997 Sb.

§ 75

Zakon c. 252/1994 Sb., o rozhlasovych a televiznich poplatcich, ve zneni zakona c. 135/1997 Sb., se men! takto:

1. V § 5 odstavec 1 zni:

“(1) Poplatnik plati rozhlasovy poplatek Ceskemu rozhlasu a televizni poplatek Ceske televizi prostrednictvim Ceske posty nebo jine osoby, kterou provozovatel ze zakona urci. Nezaplati-li poplatnik do konce kalendarniho mesice nasledujiciho po mesici, v nemz byl poplatek splatny, je poplatnik povinen zaplatit dluznou castku poplatku Ceskemu rozhlasu nebo Ceske televizi primo, pokud neni v tomto zakone uvedeno jinak.”.

2. V § 5 se za odstavec 1 vklada novy odstavec 2, ktery zni: “(2) Poplatnik plati rozhlasovy poplatek Ceskemu rozhlasu

nebo televizni poplatek Ceske televizi primo, je-li k tomu provozovatelem ze zakona vyzvan.”.

Dosavadni odstavce 2 az 4 se oznacuji jako odstavce 3 az 5.

3. Nadpis pod § 6 zni: “Evidence poplatniku”.

4. V § 6 odstavec 1 zni:

“(1) Evidence poplatniku vede posta v provozovnach mistne prislusnych podle trvaleho pobytu nebo sidla poplatnika nebo provozovatel ze zakona.”.

CAST PATNACTA UCINNOST

§ 76

(1) Tento zakon nabyva ucinnosti dnem vyhlaseni, s vyjimkou ustanoveni § 33 odst. 4 a 5 a § 46, ktera nabyvaji ucinnosti dnem, kdy vstoupi v platnost smlouva o pristoupeni Ceske republiky k Evropske unii.

(2) Ustanoveni § 68 odst. 10 pozbyva platnosti dnem, kdy

vstoupi v platnost smlouva o k Evropske unii.

Klaus v. Zeman v.

pristoupeni Ceske republiky

r. r.