Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity)

Rozdziat 1 Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwor).

2. W szczegolnosci przedmiotem prawa autorskiego sq utwory:

1) wyrazone stowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemystowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i stowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochronq obj?ty moze bye wytqcznie sposob wyrazenia; nie sq obj?te ochronq odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziatania oraz koncepcje matematyczne.

3. Utwor jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociazby miat postac nieukonczonq.

4. Ochrona przystuguje tworcy niezaleznie od spetnienia jakichkolwiek formalnosci.

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczegolnosci ttumaczenie, przerobka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporzqdzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy utworu pierwotnego (prawo zalezne), chyba ze autorskie prawa majqtkowe do utworu pierwotnego wygasty. W przypadku baz danych spetniajqcych cechy utworu zezwolenie tworcy jest konieczne takze na sporzqdzenie opracowania.

3. Tworca utworu pierwotnego moze cofnqc zezwolenie, jezeli w ciqgu pi^ciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostato rozpowszechnione. Wyptacone tworcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uwaza si? utworu, ktory powstat w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania nalezy wymienic tworc? i tytut utworu pierwotnego.

Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spetniajqce cechy utworu sq przedmiotem prawa autorskiego, nawet jezeli zawierajq niechronione materiaty, o ile przyj?ty w nich dobor, uktad lub zestawienie ma tworczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworow.

Art. 4. Nie stanowiq przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urz?dowe projekty;

2) urz?dowe dokumenty, materiaty, znaki i symbole;

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4) proste informacje prasowe.

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si? do utworow:

1) ktorych tworca lub wspottworca jest obywatelem polskim lub

11) ktorych tworca jest obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2) ktore zostaty opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rownoczesnie na tym terytorium i za granicq, lub

3) ktore zostaty opublikowane po raz pierwszy w j?zyku polskim, lub

4) ktore sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1) utworem opublikowanym jest utwor, ktory za zezwoleniem tworcy zostat zwielokrotniony i ktorego egzemplarze zostaty udost?pnione publicznie;

2) opublikowaniem rownoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicq w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji;

3) utworem rozpowszechnionym jest utwor, ktory za zezwoleniem tworcy zostat w jakikolwiek sposob udost?pniony publicznie;

4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogq emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposob bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposob przewodowy;

5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niz pierwotnie nadajqcy, drogq przejmowania w catosci i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz rownoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udost?pnienie jego oryginatu albo egzemplarzy drogq przeniesienia ich wtasnosci dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodq;

7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezposredniego lub posredniego uzyskania korzysci majqtkowej;

8) uzyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemajqce na celu bezposredniego lub posredniego uzyskania korzysci majqtkowej;

9) odtworzeniem utworu jest jego udost?pnienie bqdz przy pomocy nosnikow dzwi^ku, obrazu lub dzwi?ku i obrazu, na ktorych utwor zostat zapisany, bqdz przy pomocy urzqdzen stuzqcych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w ktorym utwor jest nadawany;

10) technicznymi zabezpieczeniami sq wszelkie technologie, urzqdzenia lub ich elementy, ktorych przeznaczeniem jest zapobieganie dziataniom lub ograniczenie dziatan umozliwiajqcych korzystanie z utworow lub artystycznych wykonan z naruszeniem prawa;

11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami sq techniczne zabezpieczenia umozliwiajqce podmiotom uprawnionym kontrol? nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dost?pu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczegolnosci szyfrowania, zaktocania lub kazdej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, ktore spetniajq cel ochronny;

12) informacjami na temat zarzqdzania prawami sq informacje identyfikujqce utwor, tworc?, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostaty one dotqczone do egzemplarza utworu lub sq przekazywane w zwiqzku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne.

2. Ilekroc w ustawie jest mowa o rownowartosci danej kwoty wyrazonej w euro, nalezy przez to rozumiec jej rownowartosc wyrazonq w walucie polskiej, ustalonq przy zastosowaniu sredniego kursu euro, lub jej rownowartosc wyrazonq w innej walucie, ustalonq przy zastosowaniu sredniego kursu euro oraz sredniego kursu tej waluty ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajqcym dokonanie czynnosci.

Art. 6. 1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drogq emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposob satelitarny jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizacj? radiowq lub telewizyjnq i na jej odpowiedzialnosc, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadzqcej do satelity i z powrotem na Ziemi?.

2. Jezeli rozpowszechnianie utworu drogq emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej w sposob satelitarny ma miejsce w panstwie nieb?dqcym cztonkiem Unii Europejskiej, ktore nie zapewnia poziomu ochrony okreslonego w rozdziale II dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzesnia 1993 r. w sprawie koordynacji niektorych zasad dotyczqcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogq kablowq (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 134) oraz gdy:

1) sygnat przekazujqcy utwor jest przesytany do satelity za posrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdujqcej si? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwaza si?, ze utwor zostat rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji;

2) sygnat przekazujqcy utwor jest przesytany do satelity za posrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdujqcej si? na terytorium panstwa nieb?dqcego cztonkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa si? na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej majqcej siedzib? w jednym z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej oraz gtowne przedsi?biorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwaza si?, ze utwor zostat rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez t? organizacj?.

3. W przypadku gdy sygnat przekazujqcy utwor jest kodowany w sposob uniemozliwiajqcy jego powszechny i nieograniczony odbior, jest to rozpowszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem rownoczesnego udost?pnienia przez organizacj? radiowq lub telewizyjnq, lub za jej zgodq, srodkow do odbioru tego sygnatu.

4. Satelitq jest sztuczny satelita Ziemi dziatajqcy w pasmach cz?stotliwosci, ktore na mocy przepisow ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pozn. zm.) sq przeznaczone dla celow emisji sygnatow przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla zamkni?tej komunikacji pomi?dzy dwoma punktami, przy czym odbior sygnatow w obu tych przypadkach musi odbywac si? w porownywalnych warunkach.

Art. 7. Jezeli umowy mi?dzynarodowe, ktorych Rzeczpospolita Polska jest stronq, przewidujq dalej idqcq ochron?, niz to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworow obywateli polskich albo do utworow opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rownoczesnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w j?zyku polskim – stosuje si? postanowienia tych umow.

Rozdziat 2 Podmiot prawa autorskiego

Art. 8. 1. Prawo autorskie przystuguje tworcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

2. Domniemywa si?, ze tworcq jest osoba, ktorej nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub ktorej autorstwo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek inny sposob w zwiqzku z rozpowszechnianiem utworu.

3. Dopoki tworca nie ujawnit swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zast?puje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – wtasciwa organizacja zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi.

Art. 9. 1. Wspottworcom przystuguje prawo autorskie wspolnie. Domniemywa si?, ze wielkosci udziatow sq rowne. Kazdy ze wspottworcow moze zqdac okreslenia wielkosci udziatow przez sqd, na podstawie wktadow pracy tworczej.

2. Kazdy ze wspottworcow moze wykonywac prawo autorskie do swojej cz?sci utworu majqcej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostatych wspottworcow.

3. Do wykonywania prawa autorskiego do catosci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wspottworcow. W przypadku braku takiej zgody kazdy ze wspottworcow moze zqdac rozstrzygni?cia przez sqd, ktory orzeka uwzgl?dniajqc interesy wszystkich wspottworcow.

4. Kazdy ze wspottworcow moze dochodzic roszczen z tytutu naruszenia prawa autorskiego do catosci utworu. Uzyskane swiadczenie przypada wszystkim wspottworcom, stosownie do wielkosci ich udziatow.

5. Do autorskich praw majqtkowych przystugujqcych wspottworcom stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspotwtasnosci w cz?sciach utamkowych.

Art. 10. Jezeli tworcy potqczyli swoje odr?bne utwory w celu wspolnego rozpowszechniania, kazdy z nich moze zqdac od pozostatych tworcow udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstatej catosci, chyba ze istnieje stuszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje si? odpowiednio.

Art. 11. Autorskie prawa majqtkowe do utworu zbiorowego, w szczegolnosci do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przystugujq producentowi lub wydawcy, a do poszczegolnych cz?sci majqcych samodzielne znaczenie – ich tworcom. Domniemywa si?, ze producentowi lub wydawcy przystuguje prawo do tytutu.

Art. 12. 1. Jezeli ustawa lub umowa o prac? nie stanowiq inaczej, pracodawca, ktorego pracownik stworzyt utwor w wyniku wykonywania obowiqzkow ze stosunku pracy, nabywa z chwilq przyj?cia utworu autorskie prawa majqtkowe w granicach wynikajqcych z celu umowy o prac? i zgodnego zamiaru stron.

2. Jezeli pracodawca, w okresie dwoch lat od daty przyj?cia utworu, nie przystqpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prac? do rozpowszechnienia, tworca moze wyznaczyc pracodawcy na pismie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, ze po jego bezskutecznym uptywie prawa uzyskane przez pracodawc? wraz z wtasnosciq przedmiotu, na ktorym utwor utrwalono, powracajq do tworcy, chyba ze umowa stanowi inaczej. Strony mogq okreslic inny termin na przystqpienie do rozpowszechniania utworu.

3. Jezeli umowa o prac? nie stanowi inaczej, z chwilq przyj?cia utworu pracodawca nabywa wtasnosc przedmiotu, na ktorym utwor utrwalono.

Art. 13. Jezeli pracodawca nie zawiadomi tworcy w terminie szesciu miesi?cy od dostarczenia utworu o jego nieprzyj?ciu lub uzaleznieniu przyj?cia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza si?, ze utwor zostat przyj?ty bez zastrzezen. Strony mogq okreslic inny termin.

Art. 14. 1. Jezeli w umowie o prac? nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przystuguje pierwszenstwo opublikowania utworu naukowego pracownika, ktory stworzyt ten utwor w wyniku wykonywania obowiqzkow ze stosunku pracy. Tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszenstwo opublikowania wygasa, jezeli w ciqgu szesciu miesi?cy od dostarczenia utworu nie zawarto z tworcq umowy o wydanie utworu albo jezeli w okresie dwoch lat od daty jego przyj?cia utwor nie zostat opublikowany.

2. Instytucja naukowa moze, bez odr?bnego wynagrodzenia, korzystac z materiatu naukowego zawartego w utworze, o ktorym mowa w ust. 1, oraz udost?pniac ten utwor osobom trzecim, jezeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostato postanowione w umowie.

Art. 15. Domniemywa si?, ze producentem lub wydawcq jest osoba, ktorej nazwisko lub nazw? uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na ktorych utwor utrwalono, albo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek sposob w zwiqzku z rozpowszechnianiem utworu.

Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym przystuguje pierwszenstwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jezeli uczelnia nie opublikowata pracy dyplomowej w ciqgu 6 miesi?cy od jej obrony, student, ktory jq przygotowat, moze jq opublikowac, chyba ze praca dyplomowa jest cz?sciq utworu zbiorowego.

Rozdziat 3 Tresc prawa autorskiego

Oddziat 1 Autorskie prawa osobiste

Art. 16. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chroniq nieograniczonq w czasie i niepodlegajqcq zrzeczeniu si? lub zbyciu wi?z tworcy z utworem, a w szczegolnosci prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udost?pniania go

anonimowo;

3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udost?pnieniu utworu publicznosci;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Oddziat 2 Autorskie prawa majqtkowe

Art. 17. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, tworcy przystuguje wytqczne prawo do korzystania z utworu i rozporzqdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Art. 17. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spetniajqcej cechy utworu, dokonane przez legalnego uzytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jesli jest ono konieczne dla dost?pu do zawartosci bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartosci. Jezeli uzytkownik jest upowazniony do korzystania tylko z cz?sci bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi si? tylko do tej cz?sci.

Art. 18. 1. Autorskie prawa majqtkowe nie podlegajq egzekucji, dopoki stuzq tworcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.

2. Po smierci tworcy, spadkobiercy mogq sprzeciwic si? egzekucji z prawa autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba ze sprzeciw bytby niezgodny z ujawnionq wolq tworcy co do rozpowszechniania utworu.

3. Prawo do wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20 ust. 2-4, art. 201, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu si?, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.

Art. 19. 1. Tworcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedazy oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przystuguje prawo do wynagrodzenia stanowiqcego sum? ponizszych stawek:

1) 5 % cz?sci ceny sprzedazy, jezeli ta cz?sc jest zawarta w przedziale do rownowartosci

50.000 euro, oraz

2) 3 % cz?sci ceny sprzedazy, jezeli ta cz?sc jest zawarta w przedziale od rownowartosci 50.000,01 euro do rownowartosci 200.000 euro, oraz

3) 1 % cz?sci ceny sprzedazy, jezeli ta cz?sc jest zawarta w przedziale od rownowartosci 200.000,01 euro do rownowartosci 350.000 euro, oraz

4) 0,5 % cz?sci ceny sprzedazy, jezeli ta cz?sc jest zawarta w przedziale od rownowartosci 350.000,01 euro do rownowartosci 500.000 euro, oraz

5) 0,25 % cz?sci ceny sprzedazy, jezeli ta cz?sc jest zawarta w przedziale przekraczajqcym rownowartosc 500.000 euro

– jednak nie wyzszego niz rownowartosc 12.500 euro.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si? w przypadku ceny sprzedazy nizszej niz rownowartosc 100 euro.

3. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 sq:

1) egzemplarze wykonane osobiscie przez tworc?;

2) kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jezeli zostaty wykonane osobiscie, w ograniczonej ilosci, przez tworc? lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposob przez niego oznaczone.

Art. 19 . Tworcy i jego spadkobiercom przystuguje prawo do wynagrodzenia w wysokosci 5 % ceny dokonanych zawodowo odsprzedazy r?kopisow utworow literackich i muzycznych.

2 1 Art. 19. 1. Odsprzedazq w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 19 jest kazda sprzedaz

nast?pujqca po pierwszym rozporzqdzeniu egzemplarzem przez tworc?.

2. Zawodowq odsprzedazq w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 sq wszystkie czynnosci o

charakterze odsprzedazy dokonywane, w ramach prowadzonej dziatalnosci, przez sprzedawcow,

kupujqcych, posrednikow oraz inne podmioty zawodowo zajmujqce si? handlem dzietami sztuki

lub r?kopisami utworow literackich i muzycznych.

Art. 193. 1. Do zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wart. 19 ust. 1 i art. 191, jest obowiqzany sprzedawca, o ktorym mowa w art. 192 ust. 2, a gdy dziata na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmujqcej si? handlem dzietami sztuki lub r?kopisami utworow literackich i muzycznych, odpowiada z niq solidarnie.

2. Sprzedawca jest obowiqzany do ujawnienia osoby trzeciej, o ktorej mowa w ust. 1. Z obowiqzku tego moze si? zwolnic ptacqc nalezne wynagrodzenie.

3. Tworca utworu, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, oraz jego spadkobiercy mogq domagac si? od osob wymienionych w ust. 1 udzielenia informacji oraz udost?pnienia dokumentow niezb?dnych do okreslenia naleznego wynagrodzenia z tytutu odsprzedazy oryginalnego egzemplarza lub r?kopisu utworu przez okres 3 lat od dnia dokonania odsprzedazy.

Art. 194. Ceny sprzedazy okreslone w art. 19 ust. 1 i art. 191 sq cenami po odliczeniu podatku od towarow i ustug naleznego z tytutu dokonanej odsprzedazy oryginalnego egzemplarza lub r?kopisu utworu.

Art. 195. Przepisy art. 19-194 stosuje si? takze do oryginalnych egzemplarzy i r?kopisow utworow innych niz wymienione w art. 5, ktorych tworcy w dniu dokonania odsprzedazy majq miejsce statego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 20. 1. Producenci i importerzy:

1) magnetofonow, magnetowidow i innych podobnych urzqdzen,

2) kserokopiarek, skanerow i innych podobnych urzqdzen reprograficznych umozliwiajqcych pozyskiwanie kopii catosci lub cz?sci egzemplarza opublikowanego utworu,

3) czystych nosnikow stuzqcych do utrwalania, w zakresie wtasnego uzytku osobistego, utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, przy uzyciu urzqdzen wymienionych w pkt 1 i 2

– sq obowiqzani do uiszczania, okreslonym zgodnie z ust. 5, organizacjom zbiorowego zarzqdzania, dziatajqcym na rzecz tworcow, artystow wykonawcow, producentow fonogramow i wideogramow oraz wydawcow, optat w wysokosci nieprzekraczajqcej 3 % kwoty naleznej z tytutu

sprzedazy tych urzqdzen i nosnikow.

2. Z kwoty uzyskanej z tytutu optat ze sprzedazy magnetofonow i innych podobnych urzqdzen oraz zwiqzanych z nimi czystych nosnikow przypada:

1) 50 % – tworcom;

2) 25 % – artystom wykonawcom;

3) 25 % – producentom fonogramow.

3. Z kwoty uzyskanej z tytutu optat ze sprzedazy magnetowidow i innych podobnych urzqdzen oraz zwiqzanych z nimi czystych nosnikow przypada:

1) 35 % – tworcom;

2) 25 % – artystom wykonawcom;

3) 40 % – producentom wideogramow.

4. Z kwoty uzyskanej z tytutu optat ze sprzedazy urzqdzen reprograficznych oraz zwiqzanych z nimi czystych nosnikow przypada:

1) 50 % – tworcom;

2) 50 % – wydawcom.

5. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasi?gni?ciu opinii organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszen tworcow, artystow wykonawcow, organizacji producentow fonogramow, producentow wideogramow oraz wydawcow, jak rowniez organizacji producentow lub importerow urzqdzen i czystych nosnikow wymienionych w ust. 1, okresla, w drodze rozporzqdzenia: kategorie urzqdzen i nosnikow oraz wysokosc optat, o ktorych mowa w ust. 1, kierujqc si? zdolnosciq urzqdzenia i nosnika do zwielokrotniania utworow, jak rowniez ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niz zwielokrotnianie utworow, sposob pobierania i podziatu optat oraz organizacje zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

Art. 201. 1. Posiadacze urzqdzen reprograficznych, ktorzy prowadzq dziatalnosc gospodarczq w zakresie zwielokrotniania utworow dla wtasnego uzytku osobistego osob trzecich, sq obowiqzani do uiszczania, za posrednictwem organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, optat w wysokosci do 3 % wptywow z tego tytutu na rzecz tworcow oraz wydawcow, chyba ze zwielokrotnienie odbywa si? na podstawie umowy z uprawnionym. Optaty te przypadajq tworcom i wydawcom w cz?sciach rownych.

2. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasi?gni?ciu opinii organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszen tworcow oraz wydawcow, a takze opinii wtasciwej izby gospodarczej okresla, w drodze rozporzqdzenia, wysokosc optat, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgl?dniajqc proporcje udziatu w zwielokrotnianych materiatach utworow zwielokrotnianych dla wtasnego uzytku osobistego, sposob ich pobierania i podziatu oraz wskazuje organizacj? lub organizacje zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

Art. 21. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawac opublikowane drobne utwory muzyczne, stowne i stowno-muzyczne wytqcznie na podstawie umowy zawartej z organizacjq zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi, chyba ze prawo do nadania utworow zamowionych przez organizacj? radiowq lub telewizyjnq przystuguje jej na podstawie odr?bnej umowy.

2. Tworca moze w umowie z organizacjq radiowq lub telewizyjnq zrzec si? posrednictwa organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi, o ktorym mowa w ust. 1. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do publicznego udost?pniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt miec do nich dost?p w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

1

Art. 21 . 1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowac w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wytqcznie na podstawie umowy

zawartej z wtasciwq organizacjq zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi.

2. W przypadku sporow zwiqzanych z zawarciem umowy, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje si? przepisy art. 11018.

Art. 22. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno przy pomocy wtasnych srodkow i dla wtasnych nadan utrwalac utwory w celu zgodnego z prawem korzystania z nich.

2. Utrwalenia, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc zniszczone w terminie miesiqca od dnia wygasni?cia uprawnienia do nadania utworu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si? do utrwalen dokonanych przy przygotowywaniu wtasnych audycji i programow majqcych wyjqtkowy charakter dokumentalny, i ktore zostanq umieszczone w archiwum.

Oddziat 3

Dozwolony uzytek chronionych utworow

Art. 23. 1. Bez zezwolenia tworcy wolno nieodptatnie korzystac z juz rozpowszechnionego utworu w zakresie wtasnego uzytku osobistego. Przepis ten nie upowaznia do budowania wedtug cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spetniajqcych cechy utworu, chyba ze dotyczy to wtasnego uzytku naukowego niezwiqzanego z celem zarobkowym.

2. Zakres wtasnego uzytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworow przez krqg osob pozostajqcych w zwiqzku osobistym, w szczegolnosci pokrewienstwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 23 . Nie wymaga zezwolenia tworcy przejsciowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworow, niemajqce samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiqce integralnq i podstawowq cz?sc procesu technologicznego oraz majqce na celu wytqcznie umozliwienie:

1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomi?dzy osobami trzecimi przez

posrednika lub

2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Art. 24. 1. Wolno rozpowszechniac za pomocq anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez innq organizacj? radiowq lub telewizyjnq drogq satelitarnq albo naziemnq, jezeli nast?puje to w ramach rownoczesnego, integralnego i nieodptatnego rozpowszechniania programow radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorcow znajdujqcych si? w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujqcych do 50 gospodarstw domowych.

2. Posiadacze urzqdzen stuzqcych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogq za ich pomocq odbierac nadawane utwory, chocby urzqdzenia te byty umieszczone w miejscu ogolnie dost?pnym, jezeli nie tqczy si? z tym osiqganie korzysci majqtkowych.

3. (uchylony).

4. (utracit moc).

Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniac w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) juz rozpowszechnione:

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

b) aktualne artykuty na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba ze zostato wyraznie zastrzezone, ze ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

2) krotkie wyciqgi ze sprawozdan i artykutow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) przeglqdy publikacji i utworow rozpowszechnionych;

4) mowy wygtoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upowaznia to jednak do

publikacji zbiorow mow jednej osoby;

5) krotkie streszczenia rozpowszechnionych utworow.

2. Za korzystanie z utworow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, tworcy przystuguje

prawo do wynagrodzenia.

3. Rozpowszechnianie utworow na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarowno w oryginale, jak i w ttumaczeniu.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si? odpowiednio do publicznego udost?pniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt miec do nich dost?p w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym ze jezeli wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie nastqpita na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wyptacane za posrednictwem wtasciwej organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczac utwory udost?pniane podczas tych wydarzen, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji.

Art. 27. Instytucje naukowe i oswiatowe mogq, w celach dydaktycznych lub prowadzenia wtasnych badan, korzystac z rozpowszechnionych utworow w oryginale i w ttumaczeniu oraz sporzqdzac w tym celu egzemplarze fragmentow rozpowszechnionego utworu.

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoty mogq:

1) udost?pniac nieodptatnie, w zakresie swoich zadan statutowych, egzemplarze utworow

rozpowszechnionych;

2) sporzqdzac lub zlecac sporzqdzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworow w celu

uzupetnienia, zachowania lub ochrony wtasnych zbiorow;

3) udost?pniac zbiory dla celow badawczych lub poznawczych za posrednictwem koncowek

systemu informatycznego (terminali) znajdujqcych si? na terenie tych jednostek.

Art. 29. 1. Wolno przytaczac w utworach stanowiqcych samoistnq catosc urywki rozpowszechnionych utworow lub drobne utwory w catosci, w zakresie uzasadnionym wyjasnianiem, analizq krytycznq, nauczaniem lub prawami gatunku tworczosci.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczac rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wi?kszych utworow w podr?cznikach i wypisach.

21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczac rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wi?kszych utworow w antologiach.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 i 21, tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia.

Art. 30. 1. Osrodki informacji lub dokumentacji mogq sporzqdzac i rozpowszechniac wtasne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie wi?kszych niz jeden arkusz wydawniczy, fragmentow opublikowanych utworow.

2. Tworca albo wtasciwa organizacja zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od osrodkow, o ktorych mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odptatne udost?pnianie egzemplarzy fragmentow utworow.

Art. 301. Do baz danych spetniajqcych cechy utworu nie stosuje si? art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 30.

Art. 31. Wolno nieodptatnie wykonywac publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystosci panstwowych, jezeli nie tqczy si? z tym osiqganie posrednio lub bezposrednio korzysci majqtkowych i artysci wykonawcy nie otrzymujq wynagrodzenia, z wytqczeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

Art. 32. 1. Wtasciciel egzemplarza utworu plastycznego moze go wystawiac publicznie, jezeli nie tqczy si? z tym osiqganie korzysci majqtkowych.

2. W razie podj?cia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdujqcego si? w miejscu publicznie dost?pnym, wtasciciel jest obowiqzany ztozyc tworcy utworu lub jego bliskim ofert? sprzedazy, jezeli porozumienie si? z nim, celem ztozenia oferty, jest mozliwe. Gornq granic? ceny okresla wartosc materiatow. Jezeli sprzedaz nie jest mozliwa, wtasciciel jest obowiqzany umozliwic tworcy sporzqdzenie kopii bqdz – zaleznie od rodzaju utworu – stosownej dokumentacji.

Art. 33. Wolno rozpowszechniac:

1) utwory wystawione na state na ogolnie dost?pnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakze nie do tego samego uzytku;

2) utwory wystawione w publicznie dost?pnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworow, a takze w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji;

3) w encyklopediach i atlasach – opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiqzanie porozumienia z tworcq celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyci?zenia przeszkody. Tworcy przystuguje wowczas prawo do wynagrodzenia.

Art. 331. Wolno korzystac z juz rozpowszechnionych utworow dla dobra osob niepetnosprawnych, jezeli to korzystanie odnosi si? bezposrednio do ich uposledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikajqcym z natury uposledzenia.

Art. 33 . Wolno korzystac z utworow dla celow bezpieczenstwa publicznego lub na potrzeby post?powan administracyjnych, sqdowych lub prawodawczych oraz sprawozdan z tych post?powan.

3

Art. 33 . Wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedazy utworow korzystac z egzemplarzy utworow juz rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocjq wystawy lub sprzedazy, z wytqczeniem innego handlowego wykorzystania.

Art. 334. Wolno korzystac z utworow w zwiqzku z prezentacjq lub naprawq sprz?tu.

Art. 335. Wolno korzystac z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego.

Art. 34. Mozna korzystac z utworow w granicach dozwolonego uzytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska tworcy oraz zrodta. Podanie tworcy i zrodta powinno uwzgl?dniac istniejqce mozliwosci. Tworcy nie przystuguje prawo do wynagrodzenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 35. Dozwolony uzytek nie moze naruszac normalnego korzystania z utworu lub godzic w stuszne interesy tworcy.

Rozdziat 4

Czas trwania autorskich praw majqtkowych

Art. 36. Z zastrzezeniem wyjqtkow przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majqtkowe gasnq z uptywem lat siedemdziesi?ciu:

1) od smierci tworcy, a do utworow wspotautorskich – od smierci wspottworcy, ktory przezyt pozostatych;

2) w odniesieniu do utworu, ktorego tworca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba ze pseudonim nie pozostawia wqtpliwosci co do tozsamosci autora lub jezeli autor ujawnit swojq tozsamosc;

3) w odniesieniu do utworu, do ktorego autorskie prawa majqtkowe przystugujq z mocy ustawy innej osobie niz tworca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwor nie zostat rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od smierci najpozniej zmartej z wymienionych osob: gtownego rezysera, autora scenariusza, autora dialogow, kompozytora muzyki

skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37. Jezeli bieg terminu wygasni?cia autorskich praw majqtkowych rozpoczyna si? od rozpowszechnienia utworu, a utwor rozpowszechniono w cz?sciach, odcinkach, fragmentach lub wktadkach, bieg terminu liczy si? oddzielnie od daty rozpowszechnienia kazdej z wymienionych cz?sci.

Art. 38. (uchylony).

Art. 39. Czas trwania autorskich praw majqtkowych liczy si? w latach petnych nast?pujqcych po roku, w ktorym nastqpito zdarzenie, od ktorego zaczyna si? bieg terminow okreslonych w art. 36 i art. 37.

Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworow literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystajqcych z ochrony autorskich praw majqtkowych, sq obowiqzani do przekazywania na rzecz Funduszu, o ktorym mowa w art. 111, wptaty wynoszqcej od 5 % do 8 % wptywow brutto ze sprzedazy egzemplarzy tych utworow. Dotyczy to wydan publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Producenci i wydawcy dokonujq wptat, o ktorych mowa w ust. 1, za okresy kwartalne w terminie do konca miesiqca nast?pujqcego po zakonczeniu kwartatu, w ktorym uzyskano wptywy ze sprzedazy. Jezeli wysokosc wptaty nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 1.000 euro, mozliwe jest rozliczanie w innych regularnych okresach, nie dtuzszych jednak niz rok obrotowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowan utworow niekorzystajqcych z ochrony autorskich praw majqtkowych.

3. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzqdzenia, wysokosc procentu, o ktorym mowa w ust. 1.

Rozdziat 5 Przejscie autorskich praw majqtkowych

Art. 41. 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majqtkowe mogq przejsc na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na

podstawie umowy;

2) nabywca autorskich praw majqtkowych moze przeniesc je na inne osoby, chyba ze umowa

stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majqtkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej “licencjq”, obejmuje pola eksploatacji wyraznie w niej wymienione.

3. Niewazna jest umowa w cz?sci dotyczqcej wszystkich utworow lub wszystkich utworow okreslonego rodzaju tego samego tworcy majqcych powstac w przysztosci.

4. Umowa moze dotyczyc tylko pol eksploatacji, ktore sq znane w chwili jej zawarcia.

5. Tworca utworu wykorzystanego lub wtqczonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzqcego w sktad utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobow eksploatacji utworow, nie moze bez waznego powodu odmowic udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.

Art. 42. Jezeli autorskie prawa majqtkowe jednego ze wspottworcow miatyby przypasc Skarbowi Panstwa jako spadkobiercy ustawowemu, cz?sc ta przechodzi na pozostatych przy zyciu wspottworcow lub ich nast?pcow prawnych, stosownie do wielkosci ich udziatow.

Art. 43. 1. Jezeli z umowy nie wynika, ze przeniesienie autorskich praw majqtkowych lub udzielenie licencji nastqpito nieodptatnie, tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia.

2. Jezeli w umowie nie okreslono wysokosci wynagrodzenia autorskiego, wysokosc wynagrodzenia okresla si? z uwzgl?dnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci wynikajqcych z korzystania z utworu.

Art. 44. W razie razqcej dysproporcji mi?dzy wynagrodzeniem tworcy a korzysciami nabywcy autorskich praw majqtkowych lub licencjobiorcy, tworca moze zqdac stosownego podwyzszenia wynagrodzenia przez sqd.

Art. 45. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, tworcy przystuguje odr?bne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odr?bnym polu eksploatacji.

Art. 46. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, tworca zachowuje wytqczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, mimo ze w umowie postanowiono o przeniesieniu catosci autorskich praw majqtkowych.

Art. 47. Jezeli wynagrodzenie tworcy zalezy od wysokosci wptywow z korzystania z utworu, tworca ma prawo do otrzymania informacji i wglqdu w niezb?dnym zakresie do dokumentacji majqcej istotne znaczenie dla okreslenia wysokosci tego wynagrodzenia.

Art. 48. 1. Jezeli wynagrodzenie tworcy jest okreslone procentowo od ceny sprzedazy egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyzszeniu, tworcy nalezy si? umowiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyzszonej cenie.

2. Jednostronne obnizenie ceny sprzedazy egzemplarzy przed uptywem roku od przystqpienia do rozpowszechniania utworu nie wptywa na wysokosc wynagrodzenia. Strony mogq przedtuzyc ten termin.

Art. 49. 1. Jezeli w umowie nie okreslono sposobu korzystania z utworu, powinien on byc zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyj?tymi zwyczajami.

2. Nast?pca prawny, chocby nabyt catosc autorskich praw majqtkowych, nie moze, bez zgody tworcy, czynic zmian w utworze, chyba ze sq one spowodowane oczywistq koniecznosciq, a tworca nie miatby stusznej podstawy im si? sprzeciwic. Dotyczy to odpowiednio utworow, ktorych czas ochrony autorskich praw majqtkowych uptynqt.

Art. 50. Odr?bne pola eksploatacji stanowiq w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okreslonq technikq egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowq;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono – wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udost?pnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 51. 1. (utracit moc).

(utracit moc).

Wprowadzenie do obrotu oryginatu albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrot takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjqtkiem jego najmu lub uzyczenia.

Art. 52. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie wtasnosci egzemplarza utworu nie powoduje przejscia autorskich praw majqtkowych do utworu.

2. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przejscie autorskich praw majqtkowych nie powoduje przeniesienia na nabywc? wtasnosci egzemplarza utworu.

3. Nabywca oryginatu utworu jest obowiqzany udost?pnic go tworcy w takim zakresie, w jakim jest to niezb?dne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginatu moze jednak

domagac si? od tworcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie.

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majqtkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 54. 1. Tworca jest obowiqzany dostarczyc utwor w terminie okreslonym w umowie, a jezeli termin nie zostat oznaczony – niezwtocznie po ukonczeniu utworu.

2. Jezeli tworca nie dostarczyt utworu w przewidzianym terminie, zamawiajqcy moze wyznaczyc tworcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrozeniem odstqpienia od umowy, a po jego bezskutecznym uptywie moze od umowy odstqpic.

Art. 55. 1. Jezeli zamowiony utwor ma usterki, zamawiajqcy moze wyznaczyc tworcy odpowiedni termin do ich usuni?cia, a po jego bezskutecznym uptywie moze od umowy odstqpic lub zqdac odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, chyba ze usterki sq wynikiem okolicznosci, za ktore tworca nie ponosi odpowiedzialnosci. Tworca zachowuje w kazdym razie prawo do otrzymanej cz?sci wynagrodzenia, nie wyzszej niz 25 % wynagrodzenia umownego.

2. Jezeli utwor ma wady prawne, zamawiajqcy moze od umowy odstqpic i zqdac naprawienia poniesionej szkody.

3. Roszczenia, o ktorych mowa w ust. 1, wygasajq z chwilq przyj?cia utworu.

4. Jezeli zamawiajqcy nie zawiadomi tworcy w terminie szesciu miesi?cy od dostarczenia utworu o jego przyj?ciu, nieprzyj?ciu lub uzaleznieniu przyj?cia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza si?, ze utwor zostat przyj?ty bez zastrzezen. Strony mogq okreslic inny termin.

Art. 56. 1. Tworca moze odstqpic od umowy lub jq wypowiedziec ze wzgl?du na swoje istotne interesy tworcze.

2. Jezeli w ciqgu dwoch lat od odstqpienia lub wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, tworca zamierza przystqpic do korzystania z utworu, ma obowiqzek zaoferowac to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczajqc mu w tym celu odpowiedni termin.

3. Jezeli odstqpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nast?puje po przyj?ciu utworu, skutecznosc odstqpienia lub wypowiedzenia moze byc przez drugq stron? umowy uzalezniona od zabezpieczenia kosztow poniesionych przez niq w zwiqzku z zawartq umowq. Nie mozna jednak zqdac zwrotu kosztow, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest nast?pstwem okolicznosci, za ktore tworca nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si? do utworow architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworow zamowionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

Art. 57. 1. Jezeli nabywca autorskich praw majqtkowych lub licencjobiorca, ktory zobowiqzat si? do rozpowszechniania utworu, nie przystqpi do rozpowszechniania w umowionym terminie, a w jego braku – w ciqgu dwoch lat od przyj?cia utworu, tworca moze odstqpic od umowy lub jq wypowiedziec i domagac si? naprawienia szkody po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, nie krotszego niz szesc miesi?cy.

2. Jezeli wskutek okolicznosci, za ktore nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialnosc, utwor nie zostat udost?pniony publicznosci, tworca moze si? domagac, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwojnego wynagrodzenia w stosunku do okreslonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba ze licencja jest niewytqczna.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje si? do utworow architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

Art. 58. Jezeli publiczne udost?pnienie utworu nast?puje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, ktorym tworca mogtby stusznie si? sprzeciwic, moze on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstqpic od umowy lub jq wypowiedziec. Tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia okreslonego umowq.

Art. 59. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, kazda ze stron odst?pujqc od umowy lub wypowiadajqc jq moze zqdac od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymata z tytutu umowy.

Art. 60. 1. Korzystajqcy z utworu jest obowiqzany umozliwic tworcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jezeli wniesione w zwiqzku z nadzorem zmiany w utworze sq niezb?dne i wynikajq z okolicznosci od tworcy niezaleznych, koszty ich wprowadzenia obciqzajq nabywc? autorskich praw majqtkowych lub licencjobiorc?.

2. Jezeli tworca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uwaza si?, ze wyrazit zgod? na rozpowszechnianie utworu.

3. Jezeli ustawa lub umowa nie stanowiq inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przystuguje tworcy odr?bne wynagrodzenie.

4. Tworcy utworu plastycznego przystuguje prawo do sprawowania odptatnego nadzoru autorskiego.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi regulujq odr?bne przepisy.

Art. 61. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od tworcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Art. 62. 1. Tworca moze w zbiorowej publikacji swych utworow umiescic utwory, o ktorych publikacj? zawart odr?bnq umow?.

2. Umowa o zbiorowe wydanie utworow nie obejmuje prawa publikacji poszczegolnych utworow, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

Art. 63. Jezeli umowa obejmuje sporzqdzenie egzemplarzy przeznaczonych do udost?pnienia publicznosci, tworcy nalezq si? egzemplarze autorskie w liczbie okreslonej w umowie.

Art. 64. Umowa zobowiqzujqca do przeniesienia autorskich praw majqtkowych przenosi na nabywc?, z chwilq przyj?cia utworu, prawo do wytqcznego korzystania z utworu na okreslonym w umowie polu eksploatacji, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

Art. 65. W braku wyraznego postanowienia o przeniesieniu prawa, uwaza si?, ze tworca udzielit licencji.

Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pi?ciu lat na terytorium panstwa, w ktorym licencjobiorca ma swojq siedzib?, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

2. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Art. 67. 1. Tworca moze udzielic upowaznienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okresleniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

2. Jezeli umowa nie zastrzega wytqcznosci korzystania z utworu w okreslony sposob (licencja wytqczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez tworc? upowaznienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewytqczna).

3. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie moze upowaznic innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

4. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wytqcznej moze dochodzic roszczen z tytutu naruszenia autorskich praw majqtkowych, w zakresie obj?tym umowq licencyjnq.

5. Umowa licencyjna wytqczna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 68. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, tworca moze jq wypowiedziec z zachowaniem terminow umownych, a w ich braku na rok naprzod, na koniec roku kalendarzowego.

2. Licencj? udzielonq na okres dtuzszy niz pi?c lat uwaza si?, po uptywie tego terminu, za udzielonq na czas nieoznaczony.

Rozdziat 6

Przepisy szczegolne dotyczqce utworow audiowizualnych

Art. 69. Wspottworcami utworu audiowizualnego sq osoby, ktore wniosty wktad tworczy w jego powstanie, a w szczegolnosci: rezyser, operator obrazu, tworca adaptacji utworu literackiego, tworca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworow muzycznych lub stowno-muzycznych oraz tworca scenariusza.

Art. 70. 1. Domniemywa si?, ze producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie juz istniejqcego utworu wytqczne prawa majqtkowe do eksploatacji tych utworow w ramach utworu audiowizualnego jako catosci.

2. (utracit moc).

21. Wspottworcy utworu audiowizualnego oraz artysci wykonawcy sq uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wptywow z tytutu wyswietlania utworu audiowizualnego w kinach;

2) stosownego wynagrodzenia z tytutu najmu egzemplarzy utworow audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

3) stosownego wynagrodzenia z tytutu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne srodki publicznego udost?pniania utworow;

4) stosownego wynagrodzenia z tytutu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do wtasnego uzytku osobistego.

3. Korzystajqcy z utworu audiowizualnego wyptaca wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, za posrednictwem wtasciwej organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

4. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicq lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej moze byc ustalone ryczattowo.

Art. 71. Producent moze bez zgody tworcow utworu audiowizualnego dokonywac ttumaczen na rozne wersje j?zykowe.

Art. 72. Tworca utworu zamowionego do utworu audiowizualnego moze, po uptywie pi?ciu lat od przyj?cia zamowionego utworu, zezwolic na rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jezeli w tym terminie nie doszto do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony mogq skrocic ten termin.

Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego moze byc wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.

Rozdziat 7

Przepisy szczegolne dotyczqce programow komputerowych

Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegajq ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowiq inaczej.

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrazenia. Idee i zasady b?dqce podstawq jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawq tqczy, nie podlegajq ochronie.

3. Prawa majqtkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiqzkow ze stosunku pracy przystugujq pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

4. Autorskie prawa majqtkowe do programu komputerowego, z zastrzezeniem przepisow art. 75 ust. 2 i 3, obejmujq prawo do:

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w cz?sci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezb?dne jest jego zwielokrotnienie, czynnosci te wymagajq zgody uprawnionego;

2) ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Art. 75. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, czynnosci wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagajq zgody uprawnionego, jezeli sq niezb?dne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania bt?dow przez osob?, ktora legalnie weszta w jego posiadanie.

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

1) sporzqdzenie kopii zapasowej, jezeli jest to niezb?dne do korzystania z programu komputerowego. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie moze byc uzywana rownoczesnie z programem komputerowym;

2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osob? posiadajqcq prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jezeli, b?dqc do tych czynnosci upowazniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

3) zwielokrotnianie kodu lub ttumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, jezeli jest to niezb?dne do uzyskania informacji koniecznych do osiqgni?cia wspotdziatania niezaleznie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostanq spetnione nast?pujqce warunki:

a) czynnosci te dokonywane sq przez licencjobiorc? lub innq osob? uprawnionq do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bqdz przez innq osob? dziatajqcq na ich rzecz,

b) informacje niezb?dne do osiqgni?cia wspotdziatania nie byty uprzednio tatwo dost?pne dla osob, o ktorych mowa pod lit. a,

c) czynnosci te odnoszq si? do tych cz?sci oryginalnego programu komputerowego, ktore sq niezb?dne do osiqgni?cia wspotdziatania.

3. Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogq byc:

1) wykorzystane do innych celow niz osiqgni?cie wspotdziatania niezaleznie stworzonego programu komputerowego;

2) przekazane innym osobom, chyba ze jest to niezb?dne do osiqgni?cia wspotdziatania niezaleznie stworzonego programu komputerowego;

3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrazenia lub do innych czynnosci naruszajqcych prawa autorskie.

Art. 76. Postanowienia umow sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 sq niewazne.

Art. 77. Do programow komputerowych nie stosuje si? przepisow art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62.

Art. 771. Uprawniony moze domagac si? od uzytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego srodkow technicznych (w tym programow komputerowych), ktorych jedynym przeznaczeniem jest utatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczen programu.

Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych spetniajqcym cechy utworu nie obejmuje programow komputerowych uzywanych do sporzqdzenia lub obstugi baz danych dost?pnych przy pomocy srodkow elektronicznych.

Rozdziat 8

Ochrona autorskich praw osobistych

Art. 78. 1. Tworca, ktorego autorskie prawa osobiste zostaty zagrozone cudzym dziataniem, moze zqdac zaniechania tego dziatania. W razie dokonanego naruszenia moze takze zqdac, aby osoba, ktora dopuscita si? naruszenia, dopetnita czynnosci potrzebnych do usuni?cia jego skutkow, w szczegolnosci aby ztozyta publiczne oswiadczenie o odpowiedniej tresci i formie. Jezeli naruszenie byto zawinione, sqd moze przyznac tworcy odpowiedniq sum? pieni?znq tytutem zadoscuczynienia za doznanq krzywd? lub – na zqdanie tworcy – zobowiqzac sprawc?, aby uiscit odpowiedniq sum? pieni?znq na wskazany przez tworc? cel spoteczny.

2. Jezeli tworca nie wyrazit innej woli, po jego smierci z powodztwem o ochron? autorskich praw osobistych zmartego moze wystqpic matzonek, a w jego braku kolejno: zst?pni, rodzice, rodzenstwo, zst?pni rodzenstwa.

3. Jezeli tworca nie wyrazit innej woli, osoby wymienione w ust. 2 sq uprawnione w tej samej kolejnosci do wykonywania autorskich praw osobistych zmartego tworcy.

4. Jezeli tworca nie wyrazit innej woli, z powodztwem, o ktorym mowa w ust. 2, moze rowniez wystqpic stowarzyszenie tworcow wtasciwe ze wzgl?du na rodzaj tworczosci lub organizacja zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, ktora zarzqdzata prawami autorskimi zmartego tworcy.

Rozdziat 9

Ochrona autorskich praw majqtkowych

Art. 79. 1. Uprawniony, ktorego autorskie prawa majqtkowe zostaty naruszone, moze zqdac od osoby, ktora naruszyta te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usuni?cia skutkow naruszenia;

3) naprawienia wyrzqdzonej szkody:

na zasadach ogolnych albo

poprzez zaptat? sumy pieni?znej w wysokosci odpowiadajqcej dwukrotnosci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzysci.

2. Niezaleznie od roszczen, okreslonych w ust. 1, uprawniony moze si? domagac:

1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogtoszenia w prasie oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomosci cz?sci albo catosci orzeczenia sqdu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposob i w zakresie okreslonym przez sqd;

2) zaptaty przez osob?, ktora naruszyta autorskie prawa majqtkowe, odpowiedniej sumy pieni?znej, nie nizszej niz dwukrotna wysokosc uprawdopodobnionych korzysci odniesionych przez sprawc? z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o ktorym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostato dokonane w ramach dziatalnosci gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we wtasnym imieniu, chocby na cudzy rachunek.

3. Sqd moze nakazac osobie, ktora naruszyta autorskie prawa majqtkowe, na jej wniosek i za zgodq uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zaptat? stosownej sumy pieni?znej na rzecz uprawnionego, jezeli zaniechanie naruszania lub usuni?cie skutkow naruszenia bytoby dla osoby naruszajqcej niewspotmiernie dotkliwe.

4. Sqd, rozstrzygajqc o naruszeniu prawa, moze orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz srodkach i materiatach uzytych do ich wytworzenia, w szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

naleznego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekajqc, sqd uwzgl?dnia wag? naruszenia oraz interesy osob trzecich.

5. Domniemywa si?, ze srodki i materiaty, o ktorych mowa w ust. 4, sq wtasnosciq osoby, ktora naruszyta autorskie prawa majqtkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczen przed dost?pem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jezeli dziatania te majq na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upowaznienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a takze swiadomego rozpowszechniania utworow z bezprawnie usuni?tymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Art. 80. 1. Sqd wtasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majqtkowych miejsca, w ktorym sprawca wykonuje dziatalnosc lub w ktorym znajduje si? jego majqtek, takze przed wytoczeniem powodztwa rozpoznaje, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia w sqdzie, wniosek majqcego w tym interes prawny:

1) o zabezpieczenie dowodow oraz o zabezpieczenie zwiqzanych z nimi roszczen;

2) o zobowiqzanie naruszajqcego autorskie prawa majqtkowe do udzielenia informacji i udost?pnienia okreslonej przez sqd dokumentacji majqcej znaczenie dla roszczen, o ktorych mowa w art. 79 ust. 1;

3) o zobowiqzanie innej niz naruszajqcy osoby do udzielenia informacji, ktore majq znaczenie dla roszczen, okreslonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilosci i cenie towarow lub ustug naruszajqcych autorskie prawa majqtkowe, jezeli:

a) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajqce autorskie prawa majqtkowe, lub

b) stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajqcych autorskie prawa majqtkowe, lub

c) stwierdzono, ze swiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naruszajqcych autorskie prawa majqtkowe, lub

d) zostata przez osob? okreslonq w lit. a, b lub c wskazana jako uczestniczqca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarow lub swiadczeniu ustug naruszajqcych autorskie prawa majqtkowe,

a powyzsze dziatania majq na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku lub innej korzysci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziatan konsumentow b?dqcych w dobrej wierze.

2. Sqd, dopuszczajqc dowod lub rozpoznajqc wnioski, o ktorych mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie tajemnicy przedsi?biorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

3. Od obowiqzku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, moze uchylic si? ten, kto wedtug przepisow Kodeksu post?powania cywilnego mogtby jako swiadek odmowic zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

4. W uzasadnionych przypadkach sqd moze uzaleznic wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, od ztozenia kaucji.

5. Zazalenia na postanowienia sqdu w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, sqd rozpoznaje w terminie 7 dni.

6. Do zabezpieczenia dowodow stosuje si? odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744-746 Kodeksu post?powania cywilnego.

Rozdziat 10

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy zrodet informacji

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraznego zastrzezenia zezwolenie nie jest wymagane, jezeli osoba ta otrzymata umowionq zaptat? za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jezeli wizerunek wykonano w zwiqzku z petnieniem przez niq funkcji publicznych, w szczegolnosci politycznych, spotecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiqcej jedynie szczegot catosci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna

impreza.

Art. 82. Jezeli osoba, do ktorej korespondencja jest skierowana, nie wyrazita innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej smierci, wymaga zezwolenia matzonka, a w jego braku kolejno zst?pnych, rodzicow lub rodzenstwa.

Art. 83. Do roszczen w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do ktorej zostata skierowana, stosuje si? odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczen tych nie mozna dochodzic po uptywie dwudziestu lat od smierci tych osob.

Art. 84. 1. Tworca, a wydawca lub producent na zqdanie tworcy majq obowiqzek zachowania w tajemnicy zrodet informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania zwiqzanych z tym dokumentow.

2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodq osoby, ktora powierzyta tajemnic?, lub na podstawie postanowienia wtasciwego sqdu.

Rozdziat 11 Prawa pokrewne Oddziat 1 Prawa do artystycznych wykonan

Art. 85. 1. Kazde artystyczne wykonanie utworu lub dzieta sztuki ludowej pozostaje pod ochronq niezaleznie od jego wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, sq w szczegolnosci: dziatania aktorow, recytatorow, dyrygentow, instrumentalistow, wokalistow, tancerzy i mimow oraz innych osob w sposob tworczy przyczyniajqcych si? do powstania wykonania.

Art. 86. 1. Artyscie wykonawcy przystuguje, w granicach okreslonych przepisami ustawy, wytqczne prawo do:

1) ochrony dobr osobistych, w szczegolnosci w zakresie:

a) wskazywania go jako wykonawcy, z wytqczeniem przypadkow, gdy pomini?cie jest zwyczajowo przyj?te,

b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowosci albo postuzenia si? pseudonimem,

c) sprzeciwiania si? jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, ktore mogtyby naruszac jego dobre imi?;

2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporzqdzania prawami do niego na nast?pujqcych

polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania okreslonq technikq egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowq,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktorych artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposob inny niz okreslony w lit. b) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba ze sq one dokonywane za pomocq wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a takze publicznego udost?pniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposob, aby kazdy mogt miec do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Artyscie wykonawcy stuzy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporzqdzanie prawami do takiego wykonania okreslone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy.

3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocq wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyscie wykonawcy przystuguje prawo do stosownego wynagrodzenia.

Art. 87. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artyst? wykonawc? z producentem utworu audiowizualnego umowy o wspotudziat w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporzqdzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.

Art. 89. Prawo, o ktorym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku, w ktorym artystyczne wykonanie ustalono. Jezeli jednak w tym czasie nastqpita publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy si? od tych zdarzen, a gdy miaty miejsce obydwa – od tego z nich, ktore miato miejsce wczesniej.

Art. 90. Przepisy ustawy stosuje si? do artystycznych wykonan, ktore:

1) dokonane zostaty przez obywatela polskiego albo osob? zamieszkatq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

11) dokonane zostaty przez obywatela panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2) zostaty ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) zostaty opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

Art. 91. Domniemywa si?, ze kierownik zespotu jest umocowany do reprezentowania praw do zespotowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje si? odpowiednio do cz?sci artystycznego wykonania majqcych samodzielne znaczenie.

Art. 92. Do artystycznych wykonan stosuje si? odpowiednio przepisy art. 8-10, 12, 18, 21, 211, 41-45, 47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.

Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje si? odpowiednio przepisy art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Oddziat 2

Prawa do fonogramow i wideogramow

Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dzwi?kowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych.

Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazow, z dzwi?kiem lub bez, niezaleznie od tego, czy stanowi ono utwor audiowizualny.

Domniemywa si?, ze producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod ktorej nazwiskiem lub firmq (nazwq) fonogram lub wideogram zostat po raz pierwszy sporzqdzony.

Bez uszczerbku dla praw tworcow lub artystow wykonawcow, producentowi fonogramu lub wideogramu przystuguje wytqczne prawo do rozporzqdzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

1) zwielokrotniania okreslonq technikq;

2) wprowadzenia do obrotu;

3) najmu oraz uzyczania egzemplarzy;

4) publicznego udost?pniania fonogramu lub wideogramu w taki sposob, aby kazdy mogt miec

do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przystuguje prawo do stosownego wynagrodzenia.

Art. 95. Prawo, o ktorym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku, w ktorym fonogram lub wideogram zostat sporzqdzony.

2. Jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, fonogram zostat opublikowany, prawo, o ktorym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku, w ktorym fonogram zostat opublikowany.

3. Jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, fonogram nie zostat opublikowany i jezeli w tym okresie zostat rozpowszechniony, prawo, o ktorym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku, w ktorym fonogram zostat rozpowszechniony.

4. Jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, wideogram zostat opublikowany lub rozpowszechniony, prawo, o ktorym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku, w ktorym miato miejsce pierwsze z tych zdarzen.

Art. 95. 1. Do fonogramow stosuje si? odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, chyba ze nadawanie odbywa si? na podstawie umowy z uprawnionym.

2. Do fonogramow i wideogramow stosuje si? odpowiednio przepisy art. 211.

Art. 96. Przepisy ustawy stosuje si? do fonogramow i wideogramow:

1) ktorych producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzib?, lub

11) ktorych producent ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzib?, lub

2) ktore sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

Oddziat 3

Prawa do nadan programow

Art. 97. Bez uszczerbku dla praw tworcow, artystow wykonawcow, producentow fonogramow i wideogramow, organizacji radiowej lub telewizyjnej przystuguje wytqczne prawo do rozporzqdzania i korzystania ze swoich nadan programow w zakresie:

1) utrwalania;

2) zwielokrotniania okreslonq technikq;

3) nadawania przez innq organizacj? radiowq lub telewizyjnq;

4) reemitowania;

5) wprowadzania do obrotu ich utrwalen;

6) odtwarzania w miejscach dost?pnych za optatq wst?pu;

7) udost?pniania ich utrwalen w taki sposob, aby kazdy mogt miec do nich dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 98. Prawo, o ktorym mowa w art. 97, gasnie z uptywem pi?cdziesi?ciu lat nast?pujqcych po roku pierwszego nadania programu.

Art. 99. Przepisy ustawy stosuje si? do nadan programow:

1) organizacji radiowej i telewizyjnej, ktora ma siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) organizacji radiowej i telewizyjnej, ktora ma siedzib? na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

3) ktore sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

Oddzial 31

Prawa do pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych

Art. 99 . Wydawcy, ktory jako pierwszy w sposob zgodny z prawem opublikowat lub w inny sposob rozpowszechnit utwor, ktorego czas ochrony juz wygast, a jego egzemplarze nie byty jeszcze publicznie udost?pniane, przystuguje wytqczne prawo do rozporzqdzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pi?ciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Art. 99 . Temu, kto po uptywie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotowat jego wydanie krytyczne lub naukowe, nieb?dqce utworem, przystuguje wytqczne prawo do rozporzqdzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.

Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje si? odpowiednio do utworow i tekstow, ktore ze wzgl?du na czas ich powstania lub charakter nigdy nie byty obj?te ochronq prawa autorskiego.

Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o ktorym mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje si? odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.

Art. 995. 1. Przepisy ustawy stosuje si? do pierwszych wydan:

1) ktorych wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzib? lub

2) ktorych wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzib?, lub

3) ktore sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

2. Przepisy ustawy stosuje si? do wydan naukowych i krytycznych, ktore:

1) zostaty dokonane przez obywatela polskiego albo osob? zamieszkatq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zostaty ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) zostaty opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) sq chronione na podstawie umow mi?dzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umow.

Oddzial 4

Postanowienia wspolne dotyczqce praw pokrewnych

Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych wykonan, fonogramow, wideogramow, nadan programow, a takze pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikajqcym z przepisow art. 23-35.

Art. 101. Do artystycznych wykonan, fonogramow, wideogramow, nadan programow, pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych stosuje si? odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80.

Art. 102. 1. Na kazdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza si?, poza oznaczeniami dotyczqcymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytutami utworow oraz datq sporzqdzenia, nazwisko lub firm? (nazw?) producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazw? organizacji radiowej lub telewizyjnej.

2. Domniemywa si?, ze egzemplarze niespetniajqce wymogow okreslonych w ust. 1 zostaty sporzqdzone bezprawnie.

Art. 103. Spory dotyczqce praw pokrewnych nalezq do wtasciwosci sqdow okr?gowych.

Rozdziat 12

Organizacje zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej “organizacjami zbiorowego zarzqdzania”, w rozumieniu ustawy, sq stowarzyszenia zrzeszajqce tworcow, artystow wykonawcow, producentow lub organizacje radiowe i telewizyjne, ktorych statutowym zadaniem jest zbiorowe zarzqdzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnien wynikajqcych z ustawy.

2. Do organizacji, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje si? przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym ze:

1) cztonkiem organizacji moze byc rowniez osoba prawna;

2) podj?cie przez organizacje dziatalnosci okreslonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) nadzor nad organizacjami sprawuje minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dajqcym r?kojmi? nalezytego zarzqdzania powierzonymi prawami.

31. Organizacja zbiorowego zarzqdzania sporzqdza roczne sprawozdanie ze swojej dziatalnosci nie pozniej niz w terminie 6 miesi?cy od dnia bilansowego.

32. Organizacja zbiorowego zarzqdzania prowadzi ksi?gi rachunkowe i sporzqdza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

33. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarzqdzania podlega badaniu przez biegtego rewidenta. Wyboru biegtego rewidenta dokonuje organ kontroli wewn?trznej organizacji.

34. Organizacja zbiorowego zarzqdzania niezwtocznie przekazuje sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 31, i sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 32, wraz z opiniq i raportem biegtego rewidenta ministrowi wtasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

35. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresli, w drodze rozporzqdzenia, szczegotowy zakres sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 31, uwzgl?dniajqc informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarzqdzania, jej organow wewn?trznych i majqtku oraz dziatalnosci w zakresie zbiorowego zarzqdzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a takze koniecznosc dokonania oceny prawidtowosci realizacji przez organizacj? jej celow statutowych.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizacj? do usuni?cia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrozeniem cofni?cia zezwolenia.

5. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, moze byc cofni?te, jezeli organizacja:

1) nie wykonuje nalezycie obowiqzkow w zakresie zarzqdzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;

2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia;

3) nie wypetnia obowiqzku ztozenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzen za korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, w przypadkach okreslonych w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

6. Decyzja ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o cofni?ciu zezwolenia na podj?cie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarzqdzania uprawnien okreslonych w ust. 1 podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Art. 105. 1. Domniemywa si?, ze organizacja zbiorowego zarzqdzania jest uprawniona do zarzqdzania i ochrony w odniesieniu do pol eksploatacji obj?tych zbiorowym zarzqdzaniem oraz ze ma legitymacj? procesowq w tym zakresie. Na domniemanie to nie mozna si? powotac, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rosci sobie tytut wi?cej niz jedna organizacja zbiorowego zarzqdzania.

2. W zakresie swojej dziatalnosci organizacja zbiorowego zarzqdzania moze si? domagac udzielenia informacji oraz udost?pnienia dokumentow niezb?dnych do okreslenia wysokosci dochodzonych przez niq wynagrodzen i optat.

Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarzqdzania jest obowiqzana do jednakowego traktowania praw swoich cztonkow oraz innych podmiotow przez siebie reprezentowanych w zakresie zarzqdzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony.

2. Organizacja zbiorowego zarzqdzania nie moze, bez waznych powodow, odmowic zgody na korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych w granicach wykonywanego przez siebie zarzqdu.

3. Organizacja zbiorowego zarzqdzania nie moze, bez waznych powodow, odmowic podj?cia zarzqdzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarzqdzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.

Art. 107. Jezeli na danym polu eksploatacji dziata wi?cej niz jedna organizacja zbiorowego zarzqdzania, organizacjq wtasciwq w rozumieniu ustawy jest organizacja, do ktorej nalezy tworca lub uprawniony z tytutu prawa pokrewnego, a gdy tworca lub uprawniony z tytutu prawa pokrewnego nie nalezy do zadnej organizacji albo nie ujawnit swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisj? Prawa Autorskiego, o ktorej mowa w art. 110.

Art. 107 . 1. Organizacje zbiorowego zarzqdzania mogq zawierac porozumienia dotyczqce udzielania licencji na korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzen z tytutu tego korzystania na zasadach okreslonych w tych porozumieniach.

2. Organizacje zbiorowego zarzqdzania zawierajq porozumienia dotyczqce wspolnego poboru wynagrodzen za korzystanie z przedmiotow praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, na zasadach okreslonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach wynagrodzen.

3. Jezeli w ciqgu 6 miesi?cy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzen w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczqce poboru wynagrodzen za korzystanie z przedmiotow praw pokrewnych, minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznaczy, w drodze decyzji, po zasi?gni?ciu opinii organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami pokrewnymi, ktore w udzielonym im zezwoleniu, o ktorym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, majq wskazane pole eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszen artystow wykonawcow i producentow oraz organizacji zrzeszajqcych podmioty korzystajqce z przedmiotow praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, jednq organizacj? zbiorowego zarzqdzania sposrod organizacji reprezentujqcych uprawnionych z tytutu praw pokrewnych, do wykonywania wspolnego poboru, o ktorym mowa w ust. 2, biorqc pod uwag? koniecznosc zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzen i ich wyptaty uprawnionym oraz ocen? skutecznosci i prawidtowosci dziatania organizacji zbiorowego zarzqdzania prawami pokrewnymi na polu odtworzen.

4. Organizacje zbiorowego zarzqdzania mogq, w drodze porozumienia, wskazac sposrod siebie jednq organizacj? upowaznionq do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, 2 lub 3, bqdz wyznaczyc podmiot, ktory w ich imieniu b?dzie te czynnosci wykonywac w oparciu o udzielone zezwolenia i petnomocnictwa.

Art. 108. (uchylony).

Art. 109. (uchylony).

Art. 110. Wysokosc wynagrodzen dochodzonych w zakresie zbiorowego zarzqdzania przez organizacje zbiorowego zarzqdzania powinna uwzgl?dniac wysokosc wptywow osiqganych z korzystania z utworow i przedmiotow praw pokrewnych, a takze charakter i zakres korzystania z

tych utworow i przedmiotow praw pokrewnych.

Rozdzial 121 Komisja Prawa Autorskiego Oddzial 1 Przepisy ogolne

Art. 110 . 1. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powotuje Komisj? Prawa Autorskiego, zwanq dalej “Komisjq”.

2. Do zadan Komisji nalezy:

1) rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmian? zatwierdzonych tabel wynagrodzen za korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych;

2) rozstrzyganie sporow dotyczqcych stosowania tabel, o ktorych mowa w pkt 1;

3) rozstrzyganie sporow zwiqzanych z zawarciem umowy, o ktorej mowa w art. 211 ust. 1;

4) wskazywanie organizacji wtasciwej w rozumieniu ustawy, w przypadku, o ktorym mowa w art. 107;

5) rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupetnienie lub sprostowanie orzeczenia Komisji;

6) rozpatrywanie spraw o wyktadni? orzeczenia Komisji.

3. Jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowiq inaczej, do post?powan przed Komisjq stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o post?powaniu nieprocesowym.

4. Przepisu art. 49 Kodeksu post?powania cywilnego nie stosuje si?.

Art. 110. 1. Komisja sktada si? z trzydziestu arbitrow powotywanych sposrod kandydatow, o ktorych mowa w ust. 3.

2. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogtasza w co najmniej dwoch drukowanych dziennikach o zasi?gu ogolnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie pozniej niz na 60 dni przed uptywem kadencji Komisji, informacj? o rozpocz?ciu procedury powotywania arbitrow Komisji i wyznacza termin do przedstawiania kandydatow, nie krotszy niz 30 dni od dnia publikacji ogtoszenia.

3. Kandydatow na arbitrow Komisji przedstawiajq:

1) organizacje zbiorowego zarzqdzania;

2) stowarzyszenia tworcow, artystow wykonawcow i producentow;

3) organizacje zrzeszajqce podmioty korzystajqce z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych;

4) organizacje radiowe i telewizyjne.

4. Kandydaci na arbitrow Komisji powinni posiadac odpowiedniq wiedz? oraz niezb?dne doswiadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

5. Arbitrem Komisji nie moze byc osoba:

1) petniqca funkcj? w organie podmiotu, o ktorym mowa w ust. 3, niezaleznie od tego, czy podmiot ten przedstawit kandydatur? arbitra;

2) skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umyslne lub przest?pstwo umyslne skarbowe lub w stosunku do ktorej orzeczono zakaz zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej.

6. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powotuje do Komisji pi?tnastu arbitrow sposrod kandydatow przedstawionych przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pi?tnastu arbitrow przedstawionych przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 3 i 4.

7. Arbiter Komisji w wykonywaniu swojej funkcji jest niezalezny.

8. Kadencja Komisji trwa 3 lata.

9. Arbiter Komisji nie moze bez waznych powodow odmowic petnienia funkcji cztonka zespotu orzekajqcego Komisji oraz przewodniczqcego lub zast?pcy przewodniczqcego Komisji.

Art. 1103. 1. Przed uptywem terminu okreslonego w art. 1102 ust. 8 mandat arbitra Komisji wygasa w przypadku jego smierci albo odwotania.

2. Arbitra Komisji odwotuje minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przypadku:

1) zrzeczenia si? petnienia funkcji arbitra Komisji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umyslne lub przest?pstwo umyslne

skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania

okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej;

3) choroby uniemozliwiajqcej petnienie funkcji arbitra Komisji, trwajqcej dtuzej niz 6 miesi?cy;

4) obj?cia funkcji w organie podmiotu, o ktorym mowa w art. 1102 ust. 3.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powotuje nowego arbitra Komisji, na zasadach okreslonych w art. 110 ust. 1-6. Mandat nowo powotanego arbitra Komisji wygasa z uptywem kadencji Komisji.

4. W przypadku gdy arbiter Komisji, o ktorym mowa w ust. 1, byt cztonkiem zespotu orzekajqcego Komisji lub gdy arbiter b?dqcy cztonkiem zespotu orzekajqcego zostat wybrany na przewodniczqcego lub zast?pc? przewodniczqcego Komisji, nowy cztonek zespotu orzekajqcego jest wybierany zgodnie z zasadami okreslonymi dla tego post?powania w terminie 7 dni.

Art. 1104. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogtasza w swoim dzienniku urz?dowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej nazwiska arbitrow wchodzqcych w sktad Komisji oraz informacje o wygasni?ciu mandatu arbitra Komisji i powotaniu nowego arbitra Komisji.

Art. 1105. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa si? w terminie 14 dni od dnia jej powotania.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwotuje i prowadzi minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu tym arbitrzy Komisji dokonujq wyboru przewodniczqcego Komisji.

3. Wybor przewodniczqcego Komisji jest dokonywany wi?kszosciq 2/3 gtosow w obecnosci co najmniej 20 arbitrow Komisji.

4. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczqcego na pierwszym posiedzeniu Komisji, przewodniczqcego powotuje minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 14 dni od dnia zakonczenia posiedzenia Komisji.

5. Zast?pca przewodniczqcego Komisji jest wybierany, powotywany i odwotywany na wniosek przewodniczqcego Komisji, ktory wskazuje kandydata na to stanowisko, na zasadach okreslonych w ust. 3.

6. Wniosek o odwotanie arbitra Komisji z funkcji przewodniczqcego Komisji, ze wskazaniem kandydatow na to stanowisko, moze ztozyc co najmniej dziesi?ciu arbitrow.

7. Przewodniczqcy Komisji, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, zwotuje posiedzenie Komisji, na ktorym wniosek poddaje si? pod gtosowanie wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

8. Przewodniczqcy Komisji oraz jego zast?pca nie mogq byc cztonkami zespotow orzekajqcych Komisji.

9. Przewodniczqcy Komisji wykonuje czynnosci okreslone w art. 130 § 1-4 i art. 1302 § 1 i 2 Kodeksu post?powania cywilnego oraz przekazuje sprawy do rozpoznania przez wtasciwy zespot orzekajqcy Komisji.

Art. 1106. 1. Posiedzenia zespotow orzekajqcych Komisji odbywajq si? w obecnosci co najmniej 2/3 sktadu trzyosobowego zespotu orzekajqcego i 3/5 sktadu pi?cioosobowego zespotu orzekajqcego.

2. Orzeczenia zespotu orzekajqcego Komisji zapadajq wi?kszosciq gtosow sktadu zespotu orzekajqcego.

3. Orzeczenia konczqce post?powanie zapadajq w obecnosci catego sktadu zespotu orzekajqcego Komisji.

4. Orzeczenia konczqce post?powanie dor?cza si? z urz?du uczestnikom wraz z uzasadnieniem.

5. Przewodniczqcy Komisji publikuje wszystkie orzeczenia zespotow orzekajqcych Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 1107. Przewodniczqcemu Komisji i jego zast?pcy przystuguje wynagrodzenie miesi?czne w wysokosci dwukrotnosci przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw, wtqcznie z wyptatami z zysku, za poprzedni kwartat, ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, wyptacane z budzetu panstwa, z cz?sci b?dqcej w dyspozycji ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8

Art. 110 . 1. Cztonkom zespotow orzekajqcych Komisji przystuguje wynagrodzenie:

1) za udziat w orzekaniu w sprawach, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1 – w wysokosci dwukrotnego przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw, wtqcznie z wyptatami z zysku, w kwartale poprzedzajqcym ztozenie wniosku, ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”,

2) za udziat w post?powaniu mediacyjnym w sprawach, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 2 i 3 – w wysokosci przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1,

3) za udziat w orzekaniu w sprawach, o ktorych mowa w art. 110 ust. 2 pkt 4 – w wysokosci przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1,

4) za udziat w orzekaniu w sprawach, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5 i 6 – w wysokosci 1/3 przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1

– wyptacane po wydaniu orzeczenia konczqcego post?powanie przed Komisjq lub po przeprowadzeniu post?powania mediacyjnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wyptacane z budzetu panstwa, z cz?sci b?dqcej w dyspozycji ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 1103 ust. 4, wynagrodzenie jest wyptacane cztonkom zespotu orzekajqcego Komisji, proporcjonalnie do liczby posiedzen, w ktorych brali udziat.

Q

Art. 110. 1. Wniosek w sprawie nalezqcej do wtasciwosci Komisji podlega optacie w wysokosci:

1) dziesi?ciokrotnego przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw, wtqcznie z wyptatami z zysku, w kwartale poprzedzajqcym ztozenie wniosku, ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” – w sprawach, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1;

2) trzykrotnego przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 – w sprawach, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 2-4;

3) przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 – w sprawach o wyktadni? orzeczenia Komisji wydanego w sktadzie trzyosobowym;

4) jednego i 2/3 przeci?tnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 – w sprawach o wyktadni? orzeczenia Komisji wydanego w sktadzie pi?cioosobowym.

2. Optat? wnosi si? wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 1, na rachunek ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Optaty, o ktorych mowa w ust. 1, stanowiq dochod budzetu panstwa.

4. Nie pobiera si? optat od wnioskow, o ktorych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o ktorej mowa w ust. 1, przewodniczqcy Komisji wyznacza z listy arbitrow Komisji do zespotu orzekajqcego Komisji dwoch arbitrow przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 110 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz dwoch arbitrow przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 1102 ust. 3 pkt 3 i 4.

3. Arbitrzy Komisji wyznaczeni zgodnie z ust. 2, na posiedzeniu zwotanym przez przewodniczqcego Komisji, wybierajq przewodniczqcego zespotu orzekajqcego Komisji z listy arbitrow Komisji, bezwzgl?dnq wi?kszosciq gtosow w obecnosci co najmniej trzech arbitrow.

4. Jezeli arbitrzy Komisji nie wybiorq przewodniczqcego zespotu orzekajqcego Komisji w terminie miesiqca od dnia ich wyznaczenia do zespotu orzekajqcego, zostanie on wyznaczony przez przewodniczqcego Komisji.

Art. 110 . 1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen za korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych obj?tych zbiorowym zarzqdzaniem sktada organizacja zbiorowego zarzqdzania. Wniosek o zatwierdzenie wspolnej tabeli moze ztozyc wspolnie kilka organizacji.

2. Organizacja zbiorowego zarzqdzania jest obowiqzana do przedtozenia Komisji do zatwierdzenia tabel wynagrodzen za korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych w przypadkach, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

3. Sprawy z wnioskow o zatwierdzenie tabel wynagrodzen na polu eksploatacji odtwarzanie podlegajq wspolnemu rozpoznaniu w ramach jednego post?powania.

4. We wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen okresla si?:

1) pola eksploatacji, ktorych dotyczy tabela wynagrodzen;

2) kategorie utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, ktorych dotyczy tabela wynagrodzen;

3) kategorie podmiotow uprawnionych, na rzecz ktorych wnioskodawca dziata;

4) wysokosc stawek wynagrodzenia.

5. Organizacja zbiorowego zarzqdzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel wynagrodzen ma obowiqzek przedstawic nizsze stawki wynagrodzen obowiqzujqce podmioty prowadzqce dziatalnosc kulturalnq oraz instytucje oswiatowe, korzystajqce z utworow i przedmiotow praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie dziatalnosci statutowej, jezeli to korzystanie nie tqczy si? z osiqganiem korzysci majqtkowych.

6. Uczestnikami post?powania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzen sq:

1) wnioskodawca;

2) inne organizacje zbiorowego zarzqdzania, ktore w udzielonym im zezwoleniu, o ktorym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, majq wskazane pola eksploatacji, ktorych dotyczq tabele wynagrodzen, jezeli ztozq wniosek o udziat w tym post?powaniu, w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez przewodniczqcego zespotu orzekajqcego Komisji;

3) organizacje zrzeszajqce podmioty korzystajqce z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, ktorych dziatalnosc obejmuje pola eksploatacji wynikajqce z tabel wynagrodzen, jezeli ztozq wniosek o udziat w tym post?powaniu, w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez przewodniczqcego zespotu orzekajqcego Komisji.

7. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzi?cia udziatu w sprawie przystuguje zazalenie.

8. Przewodniczqcy zespotu orzekajqcego Komisji zamieszcza w co najmniej dwoch drukowanych dziennikach o zasi?gu ogolnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogtoszenie o wszcz?ciu post?powania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen i wzywa zainteresowane podmioty, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, do wst?powania do post?powania, wyznaczajqc termin nie krotszy niz 14 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia opublikowania ogtoszenia.

orzekajqcy Komisji moze przedtuzyc termin, o ktorym mowa w ust. 1, na dalszy czas oznaczony, niezb?dny do wydania orzeczenia w sprawie.

3. W przypadku niezakonczenia post?powania w terminach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, zespot orzekajqcy Komisji umarza post?powanie.

4. Zespot orzekajqcy Komisji zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, w catosci albo w cz?sci. W zakresie, w ktorym odmowit jej zatwierdzenia, przedstawia na pismie propozycje zmian w przedtozonej do zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, wraz z ich uzasadnieniem.

5. Wydajqc orzeczenie, zespot orzekajqcy Komisji bierze pod uwag?:

1) kryteria okreslone w art. 110;

2) kwot? ogolnego obciqzenia podmiotow korzystajqcych z utworow lub przedmiotow praw

pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarzqdzania z tytutu korzystania z

praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji;

3) zebrany w sprawie materiat dowodowy;

4) stanowiska uczestnikow post?powania;

5) uzasadniony interes spoteczny.

6. Zatwierdzone tabele wynagrodzen zawierajq stawki wynagrodzen, okreslone kwotowo lub procentowo.

7. Przewodniczqcy Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodzen w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Organizacje zbiorowego zarzqdzania do dnia 15 lutego kazdego roku dokonujq waloryzacji okreslonych kwotowo stawek wynagrodzen w oparciu o srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego za ostatni rok oraz przekazujq informacj? o zwaloryzowanych stawkach wynagrodzen przewodniczqcemu Komisji. Stawki te sq publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

14

Art. 110 . 1. Uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji moze ztozyc, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia mu orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o zatwierdzenie albo odmow? zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, w catosci albo w cz?sci, przez sqd.

2. W przypadku ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, przewodniczqcy Komisji przekazuje go w terminie 14 dni wraz z aktami sprawy do sqdu oraz publikuje informacj? o ztozeniu tego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Jezeli post?powanie zostato umorzone z przyczyn, o ktorych mowa w art. 110 ust. 3, wnioskodawca moze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o umorzeniu post?powania przed zespotem orzekajqcym Komisji, ztozyc wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen przez sqd. W przypadku ztozenia wniosku przepis ust. 2 stosuje si? odpowiednio.

4. W razie nieztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzen staje si? prawomocne. W razie ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzen staje si? prawomocne w cz?sci co do ktorej nie ztozono wniosku. W zakresie, w ktorym orzeczenie odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, prawomocne stajq si? zawarte w orzeczeniu propozycje zmian w przedtozonej do zatwierdzenia tabeli, w cz?sci co do ktorej nie ztozono wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Ztozenie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, powoduje utrat? mocy orzeczenia Komisji w catosci albo w cz?sci, co do ktorej wniosek zostat ztozony.

15

Art. 110 . W przypadku istotnej zmiany okolicznosci stanowiqcych podstaw? orzeczenia w sprawie zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, kazdy z uczestnikow post?powania, moze ztozyc do Komisji wniosek o zmian? zatwierdzonej tabeli wynagrodzen. Do post?powania w sprawie zmiany zatwierdzonej tabeli wynagrodzen stosuje si? przepisy dotyczqce zatwierdzania tabel wynagrodzen.

Art. 11016. 1. Stawki okreslone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzen stosuje si? w umowach, ktorych stronq jest organizacja zbiorowego zarzqdzania.

2. Postanowienia umowne okreslajqce wynagrodzenie mniej korzystne dla tworcow oraz uprawnionych z tytutu praw pokrewnych, niz wynikatoby to z zatwierdzonych tabel wynagrodzen, sq niewazne, a ich miejsce zajmujq odpowiednie postanowienia tych tabel.

Oddziat 3

Wskazywanie organizacji wtasciwej w rozumieniu ustawy

17

Art. 110 . 1. Organizacj? wtasciwq w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 107, wskazuje zespot orzekajqcy Komisji w sktadzie dwoch arbitrow Komisji oraz przewodniczqcego zespotu, wyznaczonych z listy arbitrow Komisji przez przewodniczqcego Komisji.

2. Wniosek w sprawie, o ktorej mowa w ust. 1, moze ztozyc:

1) tworca lub uprawniony z tytutu prawa pokrewnego;

2) organizacja zbiorowego zarzqdzania, ktora na podstawie tresci udzielonego jej zezwolenia, o ktorym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarzqdza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, na polu eksploatacji, ktorego dotyczy wniosek;

3) organizacja zrzeszajqca podmioty korzystajqce z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych;

4) podmiot korzystajqcy z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych.

3. Uczestnikami post?powania, o ktorym mowa w ust. 1, sq:

1) wnioskodawca;

2) organizacje zbiorowego zarzqdzania, ktore na podstawie tresci udzielonego im zezwolenia, o ktorym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarzqdzajq prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, na polu eksploatacji, ktorego dotyczy wniosek;

3) organizacje zrzeszajqce podmioty korzystajqce z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych, ktorych dziatalnosc obj?ta jest zakresem wniosku, jezeli ztozq wniosek o udziat w tym post?powaniu.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzi?cia udziatu w sprawie przystuguje zazalenie.

5. Przewodniczqcy zespotu orzekajqcego Komisji zamieszcza ogtoszenie o wszcz?ciu post?powania, o ktorym mowa w ust. 1. Do ogtoszenia stosuje si? przepis art. 11012 ust. 8.

6. Od orzeczenia zespotu orzekajqcego Komisji wydanego w trybie okreslonym w ust. 1-4, w terminie 14 dni od dnia jego dor?czenia, przystuguje odwotanie do sqdu. W post?powaniu toczqcym si? wskutek wniesienia odwotania stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o apelacji.

Oddziat 4

Rozstrzyganie sporow

Art. 11018. 1. Spory dotyczqce stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzen oraz spory zwiqzane z zawarciem umowy, o ktorej mowa w art. 211 ust. 1, mogq byc rozpatrywane w drodze post?powania mediacyjnego pomi?dzy stronami.

2. Mediacja jest dobrowolna.

3. Przewodniczqcy Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrow Komisji; jednakze strony mogq wybrac z tej listy innego mediatora.

4. Mediator moze przedstawiac stronom propozycje ugody. Jezeli zadna ze stron w terminie trzech miesi?cy od dnia przedtozenia propozycji ugody nie zgtosi sprzeciwu, propozycj? uwaza si? za przyj?tq.

5. Do post?powania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o mediacji.

Oddziat 5

Pozostale post^powania

Art. 11019. 1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatrujq zespoty orzekajqce Komisji w sktadzie dwoch arbitrow Komisji oraz przewodniczqcego, wyznaczonych z listy arbitrow Komisji przez przewodniczqcego Komisji.

2. Do post?powania przed Komisjq w sprawie o odtworzenie akt stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania cywilnego o post?powaniu w razie zagini?cia lub zniszczenia akt.

3. Sprawy o uzupetnienie, sprostowanie lub wyktadni? orzeczenia Komisji rozpatruje zespot orzekajqcy Komisji w takim samym sktadzie, ktory wydat orzeczenie w sprawie.

Oddzial 6 Post^powanie przed sqdem

Art. 11020. 1. Sqdem wtasciwym do rozpoznawania spraw, o ktorych mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust. 6, jest sqd okr?gowy.

2. Minister Sprawiedliwosci wyznaczy, w drodze rozporzqdzenia, jeden sqd okr?gowy wtasciwy do rozpoznawania spraw, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Wnioski, o ktorych mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, oraz odwotanie, o ktorym mowa w art. 11017 ust. 6, wnosi si? za posrednictwem Komisji.

21 20

Art. 110 . Sqd, o ktorym mowa w art. 110 ust. 2, rozpoznaje takze zazalenia na

orzeczenia zespotow orzekajqcych Komisji wydane w toku post?powaniu przed Komisjq.

22

Art. 110 . 1. Uczestnikami w sprawie sq:

1) wnioskodawca;

2) podmiot sktadajqcy wniosek o odmow? zatwierdzenia tabeli wynagrodzen albo odwotanie, o

ktorym mowa w art. 11017 ust. 6;

3) podmioty uczestniczqce w post?powaniu przed Komisjq, jezeli przystqpiq do post?powania

przed jego zakonczeniem w drugiej instancji.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzi?cia udziatu w sprawie przystuguje zazalenie.

23 14

Art. 110 . W sprawach z wnioskow, o ktorych mowa w art. 110 ust. 1 i 3, sqd orzeka o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia tabeli wynagrodzen, w catosci albo w cz?sci, biorqc pod uwag? kryteria okreslone w art. 11013 ust. 5. Postanowienie konczqce post?powanie w sprawie dor?czane jest z urz?du przewodniczqcemu Komisji.

Rozdzial 122 Kontrola produkcji nosnikow optycznych

Art. 11024. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrol? w zakresie produkcji i zwielokrotniania nosnikow optycznych, w szczegolnosci w celu zapewnienia ich zgodnosci z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, upowaznieniami.

Art. 11025. Przedsi?biorca prowadzqcy dziatalnosc gospodarczq w zakresie, o ktorym mowa w art. 11024, jest obowiqzany do stosowania kodow identyfikacyjnych we wszystkich urzqdzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji nosnikow optycznych.

Art. 11026. 1. Przedsi?biorca prowadzqcy dziatalnosc gospodarczq w zakresie, o ktorym mowa w art. 1 1024, informuje ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o przedmiocie i zakresie prowadzonej dziatalnosci w terminie trzydziestu dni od dnia rozpocz?cia tej dziatalnosci.

2. Przedsi?biorca przekazuje ministrowi wtasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacje dotyczqce:

1) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu, osob uprawnionych do jego reprezentowania, a takze miejsca wykonywania dziatalnosci;

2) posiadanych urzqdzen do produkcji i zwielokrotniania nosnikow optycznych;

3) zastosowanych, we wszystkich urzqdzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji, kodach identyfikacyjnych.

3. Przedsi?biorca przekazuje, w terminie do dziesiqtego dnia kazdego miesiqca, informacje za okres miesiqca poprzedzajqcego, dotyczqce:

1) zbiorczej wielkosci produkcji i jej rodzaju;

2) wykonywania zamowien poza miejscem prowadzenia dziatalnosci;

3) rozporzqdzenia urzqdzeniami do produkcji i zwielokrotniania nosnikow optycznych.

4. Pierwsze przekazanie przez przedsi?biorc? informacji, o ktorych mowa w ust. 3, nast?puje w terminie do dziesiqtego dnia miesiqca nast?pujqcego po miesiqcu przekazania przez przedsi?biorc? informacji, o ktorych mowa w ust. 1, za okres od dnia rozpocz?cia dziatalnosci gospodarczej w zakresie, o ktorym mowa w art. 11024, nie dtuzszy jednak niz dwa poprzednie miesiqce.

5. Przedsi?biorca niezwtocznie informuje ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji, o ktorych mowa w ust. 2.

6. Informacje sq sktadane na formularzach.

7. Przedsi?biorca przechowuje dokumentacj? stanowiqcq podstaw? sporzqdzenia informacji, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przez okres pi?ciu lat.

27

Art. 110 . 1. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi rejestr informacji, o ktorych mowa w art. 11026.

2. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela kazdemu, kto ma w tym interes prawny, informacji zawartych w rejestrze, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, w zakresie niezb?dnym do dochodzenia ich ochrony.

3. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzqdzenia:

1) sposob prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez przedsi?biorc? oraz wzory formularzy,

2) rodzaje kodow identyfikacyjnych zgodnych ze standardami mi?dzynarodowymi w tym zakresie,

uwzgl?dniajqc koniecznosc zapewnienia przejrzystosci zapisu informacji znajdujqcych si? w rejestrze oraz nieobciqzanie przedsi?biorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Art. 11028. 1. W ramach sprawowanej kontroli minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moze, w kazdym czasie, z uwzgl?dnieniem przepisow o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, zarzqdzic przeprowadzenie kontroli dziatalnosci przedsi?biorcy w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym informacji, o ktorych mowa w art. 110 6.

2. Kontrol? przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upowaznienia zawierajqcego wskazanie przedsi?biorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpocz?cia i zakonczenia kontroli oraz dowodu tozsamosci.

3. Przedsi?biorca udost?pnia na zqdanie kontrolera wszystkie dokumenty i materiaty niezb?dne do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroler ma prawo do:

1) wst?pu na teren nieruchomosci, do obiektu, lokalu lub ich cz?sci nalezqcych do przedsi?biorcy prowadzqcego dziatalnosc gospodarczq w zakresie, o ktorym mowa w art. 11024;

2) wglqdu do dokumentow zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej b?dqcej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisow o ochronie tajemnic ustawowo chronionych;

3) zqdania od pracownikow ustnych i pisemnych wyjasnien;

4) zabezpieczania dowodow.

Art. 11029. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokot kontroli sporzqdza si? w dwoch egzemplarzach; jeden egzemplarz otrzymuje przedsi?biorca.

3. Protokot kontroli podpisujq kontroler i przedsi?biorca.

4. W przypadku odmowy albo niemozliwosci podpisania protokotu kontroli przez przedsi?biorc? protokot podpisuje tylko kontroler, dokonujqc w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemozliwiajqcych podpisanie protokotu kontroli.

30

Art. 110 1. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sporzqdza w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu kontroli wystqpienie pokontrolne, ktore niezwtocznie przekazuje przedsi?biorcy.

2. Przedsi?biorca, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystqpienia pokontrolnego, moze zgtosic na pismie zastrzezenia do ustalen i wnioskow zawartych w wystqpieniu pokontrolnym.

Rozdzial 13 Fundusz Promocji Tworczosci

Art. 111. 1. Tworzy si? Fundusz Promocji Tworczosci, zwany dalej “Funduszem”.

2. Funduszem dysponuje minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Fundusz jest panstwowym funduszem celowym.

Art. 111 . 1. Podstawq gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporzqdzany na kazdy rok budzetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu.

2. Roczny plan finansowy okresla w szczegolnosci:

1) przychody i wydatki;

2) stan srodkow obrotowych Funduszu na poczqtek i koniec roku budzetowego;

3) naleznosci i zobowiqzania.

3. Sprawozdania budzetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporzqdza si? w terminach i na zasadach okreslonych w odr?bnych przepisach.

Art. 112. Przychodami Funduszu sq:

1) wptywy okreslone w art. 40;

2) wptywy okreslone w art. 79 ust. 2;

3) dobrowolne wptaty, zapisy i darowizny;

4) inne wptywy.

Art. 113. Srodki Funduszu przeznacza si? na:

1) stypendia dla tworcow;

2) pokrycie w catosci lub w cz?sci kosztow wydan utworow o szczegolnym znaczeniu dla

kultury i nauki polskiej oraz wydan dla niewidomych;

3) pomoc socjalnq dla tworcow.

Art. 1131. Do wptat, o ktorych mowa w art. 40, stosuje si? przepisy dziatu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pozn. zm.), z tym ze uprawnienia organow podatkowych okreslone w tej ustawie przystugujq ministrowi wtasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 114. 1. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasi?gni?ciu opinii wtasciwych stowarzyszen tworcow, powotuje komisj? opiniujqcq wnioski w sprawie dofinansowania wydan utworow o szczegolnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wydan dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiow i pomocy socjalnej dla tworcow.

2. Minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresli, w drodze rozporzqdzenia, podmioty uprawnione do wyst?powania z wnioskiem o przyznanie srodkow z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien odpowiadac wniosek, uwzgl?dniajqc koniecznosc wtasciwej realizacji zadan Funduszu.

Rozdziat 14

Odpowiedzialnosc karna

Art. 115. 1. Kto przywtaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w btqd co do autorstwa catosci lub cz?sci cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu tworcy cudzy utwor w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie znieksztatca taki utwor, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Kto w celu osiqgni?cia korzysci majqtkowej w inny sposob niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okreslone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiqzkow okreslonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwor w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Jezeli sprawca dopuszcza si? czynu okreslonego w ust. 1 w celu osiqgni?cia korzysci majqtkowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

3. Jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania przest?pstwa okreslonego w ust. 1 state zrodto dochodu albo dziatalnosc przest?pnq, okreslonq w ust. 1, organizuje lub niq kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesi?cy do lat 5.

4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w ust. 1 dziata nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwor w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. 2. Jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania przest?pstwa okreslonego w ust. 1 state zrodto dochodu albo dziatalnosc przest?pnq, okreslonq w ust. 1, organizuje lub niq kieruje, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 118. 1. Kto w celu osiqgni?cia korzysci majqtkowej przedmiot b?dqcy nosnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi?cy do lat 5.

2. Jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania przest?pstwa okreslonego w ust. 1 state zrodto dochodu albo dziatalnosc przest?pnq, okreslonq w ust. 1, organizuje lub niq kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 5.

3. Jezeli na podstawie towarzyszqcych okolicznosci sprawca przest?pstwa okreslonego w ust. 1 lub 2 powinien i moze przypuszczac, ze przedmiot zostat uzyskany za pomocq czynu zabronionego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 1181. 1. Kto wytwarza urzqdzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczen przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworow lub przedmiotow praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urzqdzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedazy lub najmu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3. 2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urzqdzenia lub ich komponenty, o ktorych mowa w ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 119. Kto uniemozliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 120. (uchylony).

Art. 121. 1. W wypadku skazania za czyn okreslony w art. 115, 116, 117, 118 lub 118 , sqd orzeka przepadek przedmiotow pochodzqcych z przest?pstwa, chociazby nie byty wtasnosciq sprawcy.

2. W wypadku skazania za czyn okreslony w art. 115, 116, 117 lub 118, sqd moze orzec przepadek przedmiotow stuzqcych do popetnienia przest?pstwa, chociazby nie byty wtasnosciq sprawcy.

Art. 122. Sciganie przest?pstw okreslonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 nast?puje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 122. W sprawach o przest?pstwa okreslone w art. 115-119 pokrzywdzonym jest rowniez wtasciwa organizacja zbiorowego zarzqdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Art. 123. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzqdzenia, moze wyznaczyc sqdy rejonowe wtasciwe do rozpoznawania spraw o przest?pstwa, o ktorych mowa w art. 115-119 – na obszarze wtasciwosci danego sqdu okr?gowego.

Rozdzial 15 Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje si? do utworow:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejsciu w zycie;

2) do ktorych prawa autorskie wedtug przepisow dotychczasowych nie wygasty;

3) do ktorych prawa autorskie wedtug przepisow dotychczasowych wygasty, a ktore wedtug niniejszej ustawy korzystajq nadal z ochrony, z wytqczeniem okresu mi?dzy wygasni?ciem ochrony wedtug ustawy dotychczasowej i wejsciem w zycie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza wtasnosci egzemplarzy utworow rozpowszechnionych przed dniem jej wejscia w zycie.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si? do utworow obywateli obcych stale zamieszkatych za granicq, pod warunkiem wzajemnosci.

3. (uchylony).

4. Postanowienia umow, zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 sq niewazne.

Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje si? do artystycznych wykonan:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejsciu w zycie;

2) w zakresie korzystania z nich po jej wejsciu w zycie, jezeli wedtug przepisow niniejszej ustawy korzystajq nadal z ochrony.

2. Ustawa nie narusza wtasnosci egzemplarzy, na ktorych utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem jej wejscia w zycie.

Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje si? do:

1) fonogramow i wideogramow, ktore zostaty sporzqdzone po jej wejsciu w zycie;

2) programow radiowych i telewizyjnych, ktore zostaty nadane po jej wejsciu w zycie;

3) fonogramow i wideogramow oraz programow radiowych i telewizyjnych, ktore wedtug

niniejszej ustawy korzystajq nadal z ochrony.

2. Zasady, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje si? do korzystania przez szkoty w celach dydaktycznych ze sporzqdzonych przed dniem wejscia w zycie ustawy nadan, fonogramow i wideogramow nieb?dqcych filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a takze do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonan.

Art. 127. 1. Jezeli rozpocz?te przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub programu radiowego albo telewizyjnego byto wedtug przepisow dotychczasowych dozwolone, natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to moze byc ono dokonczone, pod warunkiem ze uprawniony otrzymat stosowne wynagrodzenie.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy czynnosci prawne odnoszqce si? do prawa autorskiego sq skuteczne i podlegajq ocenie wedtug przepisow prawa dotychczasowego; odnosi si? to rowniez do zdarzen innych niz czynnosci prawne.

3. Ustaw? stosuje si? do umow dtugoterminowych, ktore zawarte zostaty przed dniem jej wejscia w zycie, w odniesieniu do okresu nast?pujqcego po tej dacie oraz do zobowiqzan, ktore powstaty przed dniem wejscia w zycie ustawy, w odniesieniu do skutkow prawnych zdarzen nast?pujqcych po tej dacie, nie zwiqzanych z istotq zobowiqzania.

4. Umowy zawarte przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy nie obejmujq praw pokrewnych, chyba ze strony postanowity inaczej.

Art. 127. Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarzqdzenia, utworzy zespot do spraw przeciwdziatania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz okresli jego sktad, zadania i tryb dziatania.

Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

Art. 129. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 3 miesi?cy od dnia ogtoszenia, z wyjqtkiem przepisu art. 124 ust. 3, ktory wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996). Dane dotyczqce ogtoszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitq Polskq cztonkostwa w Unii Europejskiej – dotyczq ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470.

Art. 110 . Obstug? techniczno-organizacyjnq Komisji zapewnia urzqd obstugujqcy ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Oddzial 2

Zatwierdzanie tabel wynagrodzen

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast?pujqcych

dyrektyw Wspolnot Europejskich:

2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uzyczenia oraz niektorych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wtasnosci intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

3) dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 wrzesnia 1993 r. w sprawie koordynacji niektorych zasad dotyczqcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogq kablowq (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),

4) dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 pazdziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektorych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),

5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz