Lege privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (1998)

Lege nr. 93 din 13 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 20 mai 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

Statul român recunoaşte o protecţie tranzitorie titularilor de brevete, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991, dintr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, pentru invenţiile care au ca obiect substanţele obţinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare şi tratament medical, dezinfectante, produse alimentare şi condimente, precum şi soiuri noi de plante, tulpini de bacterii şi ciuperci, noi rase de animale şi viermi de mătase.

ART. 2

(1) Protecţia tranzitorie se acordă la cerere.

(2) Protecţia tranzitorie începe de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi încetează la data expirării valabilităţii brevetului de invenţie, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet, fără a putea depăşi 20 de ani de la data depozitului reglementar în ţara de origine.

ART. 3

Protecţia tranzitorie se acordă, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) invenţia face obiectul unui brevet de invenţie în vigoare într-un stat membru al Uniunii de la Paris sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu data de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991;

b) obiectul invenţiei nu a fost brevetat în România şi se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1;

c) produsul care face obiectul brevetului de invenţie de referinţă nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993;

d) cererea pentru acordarea protecţiei tranzitorii a fost depusă într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. 4

(1) Cererea de protecţie tranzitorie, redactată în limba română, se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin mandatar autorizat, şi va conţine:

a) solicitarea expresă de protecţie tranzitorie;

b) numele sau denumirea, adresa/sediul şi semnătura titularului brevetului de invenţie de referinţă;

c) numărul brevetului de invenţie de referinţă şi titlul invenţiei, perioada pentru care a fost eliberat şi ţara în care a fost eliberat.

(2) La cererea de protecţie tranzitorie se anexează:

a) un exemplar al brevetului de invenţie de referinţă;

b) o traducere în limba română a brevetului de invenţie de referinţă;

c) dovada, din partea oficiului care a eliberat brevetul de invenţie de referinţă, privind validitatea acestuia;

d) declaraţia autentică a titularului de brevet de invenţie de referinţă că produsul care face obiectul brevetului nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993;

e) procura mandatarului autorizat.

(3) Actele prevăzute la alin. (2) vor fi depuse o dată cu cererea de protecţie tranzitorie sau într-un termen de cel mult două luni de la data acesteia.

ART. 5 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrează cererea de protecţie tranzitorie, examinează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi, în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială protecţia tranzitorie acordată, pe care o înregistrează în anexa la Registrul naţional al brevetelor de invenţie, şi eliberează certificatul de protecţie tranzitorie, însoţit de traducerea în limba română a brevetului de invenţie.

(2) Taxele pentru procedurile prevăzute la alin. (1) se plătesc în termen de cel mult două luni de la data depunerii cererii de protecţie tranzitorie.

(3) Cererile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta lege se resping.

ART. 6

(1) Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind cererile de protecţie tranzitorie pot fi contestate la Comisia de reexaminare, în termen de 30 de zile de la comunicare, în cazul respingerii, sau de la publicare, în cazul admiterii cererilor.

(2) Hotărârile Comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Anularea certificatului de protecţie tranzitorie pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege se poate cere în tot cursul duratei de protecţie şi se judecă de către Tribunalul Bucureşti.

ART. 7

(1) Pentru procedurile, drepturile conferite prin protecţia tranzitorie, transmiterea, apărarea şi menţinerea în vigoare a acestora se aplică prevederile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu excepţia termenelor pentru procedurile menţionate la art. 5, care sunt cele prevăzute în prezenta lege.

(2) În aplicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor, emite norme, care se vor publica în Monitorul Oficial al României.

ART. 8

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 1998, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN SORIN DUMITRESC