Act No. 529 /1991 Coll., of December 3, 1991 on the Protection of Topographies of Semiconductor Products (as amended by Act No. 221/2006 Coll.)

529/1991 Sb.

Zmena: 116/2000 Sb. Zmena: 501/2004 Sb. Zmena: 221/2006 Sb.

Federalni shromazdeni Ceske a Slovenske Federativni Republiky se usneslo na tomto zakone:

Predmet ochrany

§ 1

(1) Podle tohoto zakona jsou chraneny topografie polovodicovych vyrobku (dale jen “topografie”), ktere jsou vysledkem tvurci cinnosti puvodce a ktere nejsou v prumyslu polovodicovych vyrobku bezne. Ochrana podle tohoto zakona se vztahuje rovnez na casti topografie, ktere jsou vyuzitelne samostatne, jakoz i na zobrazeni slouzici k vyrobe topografie.

(2) Jestlize topografie je tvorena z prvku vseobecne znamych, je chranena pouze tehdy, splnuje-li kombinace techto prvku podminky uvedene v odstavci 1.

(3) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na technologii uzitou pri vytvareni topografie nebo vyrobe polovodicoveho vyrobku, ani na informace ulozene v tomto vyrobku.

§ 2

(1) Topografii se pro ucely tohoto zakona rozumi serie jakkoli zafixovanych nebo zakodovanych vzaj emne souvisejIcich zobrazeni, znazornuj ici troj rozmerne trvale usporadani vrstev, z nichz se polovodicovy vyrobek sklada, pricemz kazde zobrazeni znazornuje vzor jedne vrstvy polovodicoveho vyrobku nebo jeho casti, popripade povrchu polovodicoveho vyrobku v jednotlivych stupnich vyroby nebo jeho casti.

(2) Polovodicovym vyrobkem se pro ucely tohoto zakona rozumi konecna nebo mezitimni forma mikroelektronickeho vyrobku, ktery je urcen k plneni elektronicke funkce a ktery se sklada ze zakladniho telesa obsahujiciho vrstvu polovodicoveho materialu a opatreneho alespon jednou vrstvou vodiveho, izolacniho nebo polovodicoveho materialu v predem danem usporadani.

(3) Obchodnim vyuzitim se pro ucely tohoto zakona rozumi prodej, pronajem, nabidka nebo j iny zpusob obchodni distribuce topografie nebo polovodicoveho vyrobku obsahujiciho topografii nebo vyrobku obsahujiciho polovodicovy vyrobek.

Pravo na ochranu

§ 3

(1) Pravo na ochranu topografie prislusi jejimu puvodci nebo jeho pravnimu nastupci.

(2) Jestlize topografie byla vytvorena ke splneni ukolu z pracovniho pomeru nebo obdobneho vztahu, prislusi pravo na ochranu zamestnavateli nebo tomu, pro koho byla na zaklade smlouvy vytvorena, pokud smlouva nestanovi jinak.

§ 4

Pravo na ochranu topografie je prevoditelne.

§ 5

Pravo na ochranu topografie zanikne uplynutim 15 let ode dne jejiho vytvoreni, jestlize topografie nebyla obchodne vyuzivana jinak nez skryte nebo nebyla prihlasena u Uradu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Urad”).

(1) Pravo na ochranu mohou uplatnit obcane Ceske republiky, jakoz i osoby, ktere ma j 1 bydliste nebo sidlo na uzemi statu, ktery je clenem Svetove obchodni organizace; 1a) jestlize stat, v nemz ma prihlasovatel bydliste nebo sidlo, neni clenem Svetove obchodni organizace, 1a) lze pravo na ochranu priznat jen za podminky vzajemnosti.

(2) Jestlize pravo na ochranu neuplatni osoby uvedene v § 3, mohou je uplatnit osoby, ktere na zaklade vylucneho souhlasu osoby uvedene v § 3 jako prvni v Ceske republice vyuzily topografii, ktera dosud ve svete nebyla vyuzivana.

§ 7

Prihlaska topografie

(1) Kazdy, kdo chce uplatnit pravo na ochranu topografie (dale jen “prihlasovatel”), musi podat pisemnou prihlasku topografie (dale jen “prihlaska”) u Uradu. Pro kazdou topografii musi byt podana samostatna prihlaska.

(2) Prihlaska musi obsahovat:

a) zadost o zapis do rejstriku topografii (dale jen “rejstrik”), s uvedenim nazvu topografie,

b) podklady umoznujici identifikaci topografie, a pripadne i samotny polovodicovy vyrobek obsahujici topografii,

c) datum prvniho, nikoliv vsak skryteho obchodniho vyuziti topografie, je-li drivejsi, nez je datum podani prihlasky,

d) doklad o nabyti prava na ochranu topografie podle ustanoveni § 4 a udaje svedcici o pravu na ochranu topografie podle ustanoveni § 6.

(3) Prihlasovatel je opravnen nektere z pozadovanych podkladu umoznujlcich identifikaci topografie nebo jejich cast! oznacit jako obchodni nebo vyrobni tajemstvi; v tomto pripade musi byt tyto podklady predlozeny v dalsim vyhotoveni, jehoz prislusne casti oznacene jako obchodni nebo vyrobni tajemstvi jsou necitelne. Jako obchodni nebo vyrobni tajemstvi nemohou byt oznaceny podklady jako celek.

(4) Urad muze stanovit blizsi formalni nalezitosti prihlasky.

§ 8

Zapis topografie

(1) Splnuje-li prihlaska podminky stanovene v ustanoveni § 7, zapise Urad topografii do rejstriku. Urad vyda prihlasovateli, jehoz topografie byla zapsana do rejstriku (dale jen “majitel topografie”) osvedceni o zapisu topografie do rejstriku a zapis topografie do rejstriku oznami ve Vestniku Uradu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Vestnik”).

(2) Jestlize prihlaska neodpovida pozadavkum uvedenym v ustanoveni § 7, Urad vyzve prihlasovatele, aby ve stanovene lhute nedostatky odstranil. Neodstrani-li prihlasovatel vytcene nedostatky ve stanovene lhute, Urad rizeni o prihlasce zastavi. Na tento dusledek musi byt prihlasovatel pri stanoveni lhuty upozornen. Tykaji-li se nedostatky prihlasky nalezitosti uvedenych v ustanoveni § 7 odst. 2 pism. a) az c), povazuje se za datum podani prihlasky den, kdy tyto nedostatky byly odstraneny. Byla-li prihlaska podana v rozporu s ustanovenim § 6 a § 9 odst. 1 pism. a), Urad prihlasku zamitne.

(3) Po zapisu topografie do rejstriku Urad zpristupni podklady uvedene v ustanoveni § 7 odst. 2 tretim osobam k nahlednuti. Porizovani vypisu z techto podkladu neni tretim osobam dovoleno. Podklady, ktere obsahuji obchodni tajemstvi, 1b) je Urad opravnen zpristupnit tretim osobam, jen jsou-li ucastniky rizeni o vymazu topografie z rejstriku podle § 13, nebo na zaklade prikazu soudu, jsou-li ucastniky rizeni o poruseni prav podle § 10.

§ 9

Vznik a doba trvani ochrany

(1) Ochrana topografie vznika a) ke dni prvniho nikoli skryteho obchodniho vyuziti topografie, jestlize tato topografie byla predmetem radne prihlasky podane u Uradu ve lhute 2 let od tohoto vyuziti, nebo

b) ke dni podani radne prihlasky podle ustanoveni § 7, jestlize topografie nebyla drive obchodne vyuzita (§ 11), popripade byla-li vyuzita pouze skryte.

(2) Doba trvani ochrany topografie skonci uplynutim 10 let od konce kalendarniho roku, v nemz tato ochrana vznikla.

(3) Zmeskani lhuty uvedene v odstavci 1 pism. a) nelze prominout.

Ucinky ochrany

§ 10

(1) Bez souhlasu (licence) majitele topografie nikdo nesmi:

a) reprodukovat topografii nebo j ej i samostatne vyuzitelne casti a zhotovovat zobrazeni topografie pro vyrobni ucely,

b) vyrabet polovodicovy vyrobek, ve kterem je chranena topografie obsazena,

c) obchodne vyuzivat topografii nebo polovodicovy vyrobek, ktery obsahuje chranenou topografii nebo jeji samostatne vyuzitelne casti, jakoz i zobrazeni topografie slouzici k jeho vyrobe, nebo je k tomuto ucelu dovazet.

(2) Ucinky ochrany lze vuci tretim osobam uplatnit az po zapisu topografie do rejstriku.

(3) Jestlize majitel topografie prokaze, ze treti osoba pred datem uvedenym v § 9 odst. 1 topografii podvodne reprodukovala, obchodne vyuzila, popripade ji za temito ucely dovezla, ma pravo se vuci teto treti osobe domahat primerene nahrady.

§ 11

(1) Ucinky ochrany topografie se nevztahuji na

a) cinnosti provadene k neobchodnim ucelum,

b) reprodukci topografie k ucelum analyzy, vyzkumu, vyvoje nebo vzdelavani,

c) obchodni vyuziti topografie, ktera byla vytvorena na zaklade analyzy, vyzkumu nebo vyvoje podle ustanoveni pismene b), pokud tato dalsi topografie odpovida podminkam stanovenym v § 1 odst. 1,

d) nasledne obchodni vyuzivani topografie nebo polovodicoveho vyrobku obsahujiciho chranenou topografii, uvedenych do obehu majitelem topografie nebo s jeho vyslovnym souhlasem.

(2) Ucinky ochrany topografie se nevztahuji na osobu, ktera v dobre vire ziska polovodicovy vyrobek obsahujici chranenou topografii, uvedeny do obehu bez souhlasu majitele topografie. Od doby, kdy se tato osoba dozvedela nebo lze duvodne predpokladat, ze se dozvedet mohla, ze tento vyrobek obsahuje chranenou topografii, je povinna zaplatit majiteli topografie na jeho zadost za dalsi obchodni vyuzivani tohoto vyrobku primerenou nahradu, pro jejiz vysi je rozhodny rozsah dalsiho obchodniho vyuzivani.

§ 12 zrusen Vymaz topografie

§ 13

(1) Urad provede na navrh, ktery muze podat kazda osoba, vymaz topografie z rejstriku,

a) neni-li zapsana topografie zpusobila k ochrane podle ustanoveni § 1,

b) nebyla-li prihlaska topografie podana ve lhute podle ustanoveni § 9 odst. 1 pism. a) nebo pravo na ochranu zaniklo podle ustanoveni § 5,

c) byla-li prihlasovatelem nebo majitelem topografie osoba, ktera nemohla uplatnit pravo na ochranu podle ustanoveni § 6,

d) jestlize podklady podle ustanoveni § 7 odst. 2 pism. b) neodpovidaji polovodicovemu vyrobku prilozenemu k prihlasce.

(2) Vymaz topografie z rejstriku ma ucinky, j ako by topografie nebyla do rejstriku

zapsana.

(1) Navrh na vymaz topografie z rejstriku se podava u Uradu pisemne ve dvojim vyhotoveni.

(2) Navrh na vymaz topografie z rejstriku musi byt vecne oduvodnen a soucasne musi byt predlozeny dukazni prostredky, o ktere se navrh na vymaz opira.

(3) Urad vyzve majitele topografie, aby se k navrhu na vymaz topografie z rejstriku ve stanovene lhute vyjadril. Majitel topografie predklada sve vyjadreni k navrhu na vymaz pisemne ve dvojim vyhotoveni.

(4) Nevyjadri-li se majitel topografie ve stanovene lhute, Urad provede vymaz topografie z rejstriku.

(5) Vyjadri-li se majitel topografie ve stanovene lhute proti navrhu na vymaz topografie z rejstriku, zasle Urad jeho vyjadreni navrhovateli vymazu a stanovi datum ustniho projednavani navrhu.

(6) Neucast ucastniku rizeni na stanovenem ustnim projednavani navrhu na vymaz topografie z rejstriku neni na prekazku rozhodnuti Uradu o navrhu.

(7) Vznikly-li Uradu v rizeni o vymaz topografie z rejstriku naklady na znalecky posudek, ma Urad pravo na jejich nahradu vuci tomu ucastniku rizeni, ktery nemel ve veci uspech.

§ 15

Odneti ochrany a prepis

(1) Urad na navrh odejme ochranu majiteli zapsane topografie, jestlize z rozhodnuti soudu zjisti, ze mu pravo na ochranu topografie ve smyslu ustanoveni § 3 neprisluselo.

(2) Navrh na odneti ochrany podle odstavce 1 je opravnena podat pouze osoba, ktere podle rozhodnuti soudu prislusi pravo na ochranu topografie, nebo jeji pravni nastupce.

(3) Na navrh osoby, ktere prislusi pravo na ochranu topografie a ktera muze uplatnit pravo na ochranu podle ustanoveni § 6, podany do 1 mesice od pravomocneho rozhodnuti soudu, Urad zapise tuto osobu jako majitele topografie. Navrh na prepis majitele topografie je nutno dolozit rozhodnutim soudu.

(4) Nebude-li podan navrh na prepis podle odstavce 3, Urad provede vymaz topografie z rejstriku z moci uredni.

§ 16

Rejstrik a udaje o topografiich zverejnovane ve Vestniku

(1) Urad vede rejstrik topografii, do nehoz zaznamenava rozhodne udaje o prihlaskach topografii a o zapsanych topografiich.

(2) Do rejstriku se u kazde topografie zapisuje zejmena: a) cislo zapisu (osvedceni);

b) datum zapisu;

c) datum zverejneni zapisu topografie ve Vestniku;

d) nazev topografie;

e) datum podani prihlasky a jeji spisova znacka, popripade datum prvniho verejneho obchodniho vyuziti, je-li drivejsi nez datum podani prihlasky;

f) prihlasovatel topografie (jmeno nebo nazev), jeho bydliste (sidlo), popripade jeho zastupce;

g) majitel topografie (jmeno nebo nazev), sidlo (bydliste), popripade jeho zastupce;

h) prevod topografie;

i) licence;

j) vymaz topografie;

k) odneti ochrany, popripade jeji prepis;

l) zanik ochrany.

(3) Ve Vestniku zverejnuje Urad skutecnosti tykajici se zapsanych topografii a dalsi udaje tykajici se ochrany topografii, jakoz i uredni sdeleni a rozhodnuti zasadni povahy.

§ 17 Uschova spisu

(1) Podklady umoznujici identifikaci topografie podle ustanoveni § 7 odst. 2 pism. b) Urad uschovava po dobu 6 let od uplynuti doby ochrany.

(2) Jestlize prihlaska nevedla k zapisu topografie do rejstriku, Urad podklady podle ustanoveni § 7 odst. 2 pism. b) uschovava 1 rok od data rozhodnuti o prihlasce.

(3) Po uplynuti lhut uvedenych v odstavcich 1 a 2 Urad vyzve osobu zapsanou jako majitel topografie k prevzeti podkladu; neprevezme-li tato osoba podklady ve stanovene lhute, Urad je znici.

Ustanoveni spolecna a zaverecna

§ 18

(1) Pro rizeni pred Uradem plati spravni rad s odchylkami uvedenymi v tomto zakone a s vyjimkou ustanoveni o overovani plnych moci pro neurcity pocet rizeni, 1) o moznosti volby nekolika spolecnych zmocnencu, 1a) o prominuti zmeskani ukonu, 1b) o preruseni rizeni, 1c) o lhutach pro vydani rozhodnuti 1d) a o ochrane pred necinnosti, 1e) dale z ustanoveni o zvlastnostech rizeni o rozkladu ustanoveni o slozeni rozkladove komise a o moznem zpusobu ukonceni rizeni o rozkladu1f) a dale ustanoveni o ucastnicich rizeni; 1g) ustanoveni spravniho radu o ucastnicich rizeni podle zvlastniho zakona1h) se vsak pouziji.

(2) Pro prava spolumajitelu topografie, pro nucene licence a licencni smlouvy k vyuziti topografie, pro prevody topografii, pro zastupovani v rizeni pred Uradem, pro zapis topografii utajovanych podle zvlastnich predpisu, pro opravne rizeni se obdobne pouzije ustanoveni zakona o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich. 2)

(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 3a).

(4) Za jednotlive ukony podle tohoto zakona vybira Urad spravni poplatky. 3)

§ 19

Podle tohoto zakona se poskytuje ochrana pouze topografiim, ktere byly vytvoreny po nabyti jeho ucinnosti.

§ 20

Tento zakon nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v.r.

Dubcek v.r.

Calfa v.r.

Vybrana ustanoveni novel Cl.V zakona 116/2000 Sb.

Nahradu nakladu potrebnych k ucelnemu uplatneni nebo obrane prava podle § 14 odst. 8 je mozne uplatnit j en v rizeni o vymazu topografie zahajenem prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona.

1) § 33 odst. 2 pism. c) spravniho radu. 1a) § 35 odst. 3 spravniho radu. 1b) § 41 spravniho radu.

1c) § 64 a 65 spravniho r adu.

1d) § 71 odst. 1 a 3 spravniho radu.

1e) § 80 spravniho radu.

1g) § 27 odst. 1 a 2 spravniho radu.

2) § 14 az 16, 20, 64, 68, 70, 71 a § 75 odst. 1, § 7 5a a 7 5b zakona c. 527/1990 Sb. , o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich, ve zneni zakona c. 519/1991 Sb.

3) Zakon c. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich predpisu. 3a) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.