478/1992 Sb. Zákon ze dne 24. zárí 1992 o uzitných vzorech

478/1992 Sb. ZAKON

ze dne 24. zari 1992

o uzitnych vzorech

Zmena: 116/2000 Sb. Zmena: 116/2000 Sb. (cast) Zmena: 501/2004 Sb. Zmena: 221/2006 Sb.

Federalni shromazdeni Ceske a Slovenske Federativni Republiky se usneslo na tomto zakone:

Zakladni ustanoveni

§ 1

Technicka reseni, ktera jsou nova, presahuji ramec pouhe odborne dovednosti a jsou prumyslove vyuzitelna, se chrani uzitnymi vzory.

§ 2

Technickymi resenimi podle tohoto zakona nejsou zejmena:

a) objevy, vedecke teorie a matematicke metody,

b) pouhe vnejsi upravy vyrobku,

c) plany, pravidla a zpusoby vykonavani dusevni cinnosti,

d) programy pocitacu,

e) pouhe uvedeni informace.

§ 3

Uzitnymi vzory nelze chranit

a) technicka reseni, ktera j sou v rozporu s obecnymi zajmy, zejmena se zasadami lidskosti a verejne moralky,

b) odrudy rostlin a plemena zvirat, jakoz i biologicke reproduktivni materialy,

c) zpusoby vyroby nebo pracovni cinnosti.

§ 4

(1) Technicke reseni je nove, neni-li soucasti stavu techniky.

(2) Stavem techniky pro ucely tohoto zakona je vse, co bylo prede dnem, od nehoz prislusi prihlasovateli uzitneho vzoru pravo prednosti (§ 9), zverejneno.

(3) Stavem techniky neni takove zverejneni vysledku prace prihlasovatele nebo jeho pravniho predchudce, ke kteremu doslo v poslednich sesti mesicich pred podanim prihlasky uzitneho vzoru.

§ 5

Technicke reseni je prumyslove vyuzitelne, jestlize muze byt opakovane vyuzivano v hospodarske cinnosti.

§ 6

(1) Pravo na ochranu uzitnym vzorem ma puvodce nebo jeho pravni nastupce.

(2) Puvodcem uzitneho vzoru je ten, kdo jej vytvoril vlastni tvorivou praci.

Uzitne vzory zapisuje Urad prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Urad”) do rejstriku uzitnych vzoru (dale jen “rejstrik”).

Prihlaska a zapis uzitneho vzoru

§ 8

(1) O zapis do rejstriku se zada prihlaskou uzitneho vzoru (dale jen “prihlaska”) podanou pisemne u Uradu.

(2) Prihlaska uzitneho vzoru smi obsahovat jen jedno technicke reseni nebo skupinu reseni, ktera jsou navzajem spojena tak, ze uskutecnuji jedinou technickou myslenku.

(3) Prihlaska musi obsahovat:

a) zadost o zapis do rejstriku uzitnych vzoru, s uvedenim nazvu uzitneho vzoru,

b) popis technickeho reseni, popripade jeho dokumentaci,

c) naroky na ochranu, v nichz musi byt jasne a strucne vymezen predmet, ktery ma byt chranen uzitnym vzorem.

(4) V prihlasce musi byt uvedeno, kdo je puvodcem predmetu prihlasky uzitneho vzoru.

(5) Vyhotoveni prihlasky musi odpovidat jednotne forme a pozadavkum, ktere Urad zverejni ve Vestniku Uradu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Vestnik”).

§ 9

(1) Podanim prihlasky vznika prihlasovateli pravo prednosti.

(2) Pravo prednosti, ktere vyplyva z Parizske umluvy na ochranu prumysloveho vlastnictvi (dale jen “Parizska umluva”) 1), musi prihlasovatel uplatnit jiz v prihlasce a soucasne musi uvest datum podani prihlasky, z niz pravo prednosti odvozuje, j ej i cislo a stat, v nemz byla prihlaska podana, popripade organ, u nehoz byla prihlaska podana podle mezinarodni smlouvy. Na vyzvu Uradu ve lhute jim stanovene je prihlasovatel povinen toto pravo prokazat; jinak se k nemu neprihlizi.

(3) V pripade zmeny evropske patentove prihlasky, v niz byla pozadovana ochrana pro Ceskou republiku, na prihlasku podle § 8 muze prihlasovatel uplatnit pravo prednosti z evropske patentove prihlasky. Pro uplatneni prava prednosti se obdobne pouzije odstavec 2.

§ 10

(1) Pozadal-li prihlasovatel jiz drive v Ceske republice o udeleni patentu 2) na stejne technicke reseni, muze pri podani prihlasky pozadovat priznani data podani, popripade i pravo prednosti, z teto prihlasky vynalezu. Urad prizna prihlasce datum podani, popripade i pravo prednosti, z puvodni prihlasky vynalezu, pokud bude prihlaska podana nejpozdeji do dvou mesicu od rozhodnuti o prihlasce vynalezu, nejdele vsak do deseti let od jejiho podani.

(2) Prihlasovatel uplatnujici pravo podle odstavce 1 je povinen ve lhute dvou mesicu od podani prihlasky predlozit stejnopis prihlasky vynalezu, jejihoz data podani, popripade prava prednosti, se dovolava, jinak se k nemu neprihlizi.

(3) Zmeskani lhut uvedenych v odstavci 1 nelze prominout.

§ 10a

Premena evropske patentove prihlasky na prihlasku

(1) Na zadost prihlasovatele evropske patentove prihlasky podanou podle cl. 136 odst. 2 evropske patentove umluvy Urad zahaji rizeni o evropske patentove prihlasce jako o prihlasce.

(2) Byla-li zadost podana podle odstavce 1, vyzve Urad prihlasovatele, aby do 3 mesicu zaplatil prihlasovaci poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu 2a) a predlozil ve trojim vyhotoveni preklad evropske patentove prihlasky do ceskeho jazyka.

(3) Splni-li prihlasovatel podminky stanovene v odstavci 2 a Urad zadost o premenu evropske patentove prihlasky obdrzel do 20 mesicu ode dne vzniku prava prednosti, prizna prihlasce pravo prednosti z puvodne podane evropske patentove prihlasky.

(1) Splnuje-li prihlaska podminky stanovene v § 8 a neni-li jeji predmet zjevne v rozporu s § 2, 3 a 5, zapise Urad uzitny vzor do rejstriku.

(2) Zapisem uzitneho vzoru do rejstriku vznika jeho ochrana podle tohoto zakona. Prihlasovateli, ktery se zapisem uzitneho vzoru do rejstriku stava majitelem uzitneho vzoru, vyda Urad osvedceni o zapisu uzitneho vzoru do rejstriku a zapis uzitneho vzoru do rejstriku oznami ve Vestniku. Po zapisu uzitneho vzoru do rejstriku Urad zverejni podklady uvedene v § 8 odst. 3 pism. b) a c).

(3) Jestlize prihlaska neodpovida pozadavkum uvedenym v § 8, Urad vyzve prihlasovatele, aby ve stanovene lhute nedostatky odstranil. Neodstrani-li prihlasovatel vytcene nedostatky ve stanovene lhute, Urad rizeni o prihlasce zastavi. Na tento dusledek musi byt prihlasovatel pri stanoveni lhuty upozornen.

(4) Obsahuje-li prihlaska predmet uvedeny v § 2 a 3, popripade je-li predmet prihlasky zjevne v rozporu s § 5, Urad prihlasku zamitne. Pred vydanim rozhodnuti musi byt prihlasovatel na

tento dusledek upozornen.

(5) Upravy a zmeny provedene v prihlasce nesmeji jit nad ramec jejiho puvodniho podani.

(6) Az do doby zapisu uzitneho vzoru do rejstriku dle odstavce 1 muze prihlasovatel prihlasku rozdelit. Urad prizna vyloucenym prihlaskam pravo prednosti puvodni prihlasky, nejdou- li nad jeji ramec a jestlize budou podany do tri mesicu od pisemneho sdeleni prihlasovatele, ze hodla prihlasku rozdelit.

(7) Na zadost prihlasovatele Urad odlozi zapis uzitneho vzoru do rejstriku, nejdele vsak do uplynuti 15 mesicu ode dne podani prihlasky.

Ucinky uzitneho vzoru

§ 12

(1) Bez souhlasu majitele uzitneho vzoru nikdo nesmi technicke reseni chranene uzitnym vzorem pri sve hospodarske cinnosti vyrabet, uvadet do obehu nebo upotrebit.

(2) Majitel uzitneho vzoru je opravnen poskytnout souhlas k vyuzivani technickeho reseni chraneneho uzitnym vzorem (licence) jinym osobam nebo na ne uzitny vzor prevest.

(3) Prava vyplyvajici z patentu udeleneho na zaklade prihlasky vynalezu s pozdejsim pravem prednosti nesmeji byt v pripade stretu vykonavana bez souhlasu majitele uzitneho vzoru.

§ 13

(1) Uzitny vzor nepusobi proti tomu, kdo pred vznikem prava prednosti vyuzival technicke reseni chranene uzitnym vzorem nezavisle na puvodci nebo majiteli uzitneho vzoru nebo kdo k tomu vykonal prokazatelna opatreni (dale jen “predchozi uzivatel”).

(2) Nedojde-li k dohode, muze predchozi uzivatel pozadovat u soudu, aby majitel uzitneho vzoru jeho pravo uznal.

§ 14 zrusen

Doba platnosti uzitneho vzoru

§ 15

(1) Uzitny vzor plati ctyri roky ode dne podani prihlasky, popripade od podani drivejsi prihlasky vynalezu se shodnym predmetem (§ 10 a 10a).

(2) Dobu platnosti zapisu uzitneho vzoru prodlouzi Urad na zadost majitele uzitneho vzoru az dvakrat vzdy o tri roky.

(3) O prodlouzeni doby platnosti uzitneho vzoru lze pozadat nejdrive v poslednim roce jeho platnosti.

(4) Dojde-li k zapisu uzitneho vzoru do rejstriku po uplynuti doby stanovene v odstavci 1, Urad prodlouzi dobu platnosti zapisu uzitneho vzoru bez zadosti majitele uzitneho vzoru.

Uzitny vzor zanikne, jestlize:

a) uplyne doba jeho platnosti;

b) majitel uzitneho vzoru se ho vzda; v tomto pripade ochrana zanikne dnem, kdy pisemne prohlaseni majitele uzitneho vzoru dojde Uradu.

Vymaz uzitneho vzoru

§ 17

(1) Na navrh kohokoliv Urad provede vymaz uzitneho vzoru z rejstriku

neni-li technicke reseni zpusobile k ochrane podle § 1 a 3,

je-li predmet uzitneho vzoru jiz chranen patentem s ucinky na uzemi Ceske republiky ci uzitnym vzorem s drivejsim pravem prednosti,

jestlize predmet uzitneho vzoru jde nad ramec puvodniho podani prihlasky uzitneho vzoru.

(2) Vymaz uzitneho vzoru z rejstriku ma ucinky, jako by uzitny vzor nebyl do rejstriku

zapsan.

(3) Tykaji-li se duvody vymazu jen casti uzitneho vzoru, uzitny vzor se vymaze castecne.

(4) Vymaz uzitneho vzoru z rejstriku lze provest i po zaniku uzitneho vzoru (§ 16), prokaze-li navrhovatel pravni zajem.

§ 18

(1) Navrh na vymaz uzitneho vzoru z rejstriku se podava u Uradu pisemne ve dvojim vyhotoveni.

(2) Navrh na vymaz uzitneho vzoru z rejstriku musi byt vecne oduvodnen a soucasne musi byt predlozeny dukazni prostredky, o ktere se navrh na vymaz opira. Duvody vymazu vcetne oznaceni dukazu, kterych se navrh dovolava, nemohou byt dodatecne meneny.

(3) Urad vyzve majitele uzitneho vzoru, aby se k navrhu na vymaz uzitneho vzoru z rejstriku ve stanovene lhute vyjadril. Majitel uzitneho vzoru predklada sve vyjadreni k navrhu na vymaz pisemne ve dvojim vyhotoveni.

(4) Nevyjadri-li se majitel uzitneho vzoru ve stanovene lhute, Urad provede vymaz uzitneho vzoru z rejstriku.

(5) Vyjadri-li se majitel uzitneho vzoru ve stanovene lhute proti navrhu na vymaz uzitneho vzoru z rejstriku, Urad o navrhu rozhodne. Za rizeni o vymazu uzitneho vzoru z rejstriku zaplati spravni poplatek podle zvlastniho pravniho predpisu 2a) ten ucastnik rizeni, ktery ve veci nemel uspech.

§ 19 Odneti ochrany

(1) Urad na navrh odejme uzitny vzor majiteli, jestlize z rozhodnuti soudu zjisti, ze mu pravo na uzitny vzor podle § 6 neprisluselo.

(2) Navrh na odneti ochrany podle odstavce 1 je opravnena podat pouze osoba, ktere podle rozhodnuti soudu prislusi pravo na ochranu uzitnym vzorem, nebo jeji pravni nastupce.

(3) Na navrh osoby, ktere prislusi pravo na ochranu uzitnym vzorem, podany do jednoho mesice od pravomocneho rozhodnuti soudu, Urad zapise tuto osobu jako majitele uzitneho vzoru.

(4) Nebude-li podan navrh na prepis podle odstavce 3, Urad provede vymaz uzitneho vzoru z rejstriku z moci uredni.

§ 20 Rejstrik

(1) Urad vede rejstrik, do nehoz zaznamenava rozhodne udaje o prihlaskach uzitnych vzoru a

o zapsanych uzitnych vzorech.

(2) Do rejstriku se u kazdeho uzitneho vzoru zapisuje zejmena: cislo zapisu (osvedceni),

b) datum zapisu,

datum zverejneni zapisu uzitneho vzoru ve Vestniku,

nazev uzitneho vzoru,

datum podani prihlasky, popripade pravo prednosti, a spisova znacka prihlasky,

prihlasovatel uzitneho vzoru (jmeno nebo nazev), jeho bydliste (sidlo), popripade jeho stupce,

g) prijmeni, jmeno a bydliste puvodce uzitneho vzoru,

h) majitel uzitneho vzoru (jmeno nebo nazev), bydliste (sidlo), popripade jeho zastupce, pravo predchoziho uzivatele,

j) zatrideni uzitneho vzoru podle mezinarodniho patentoveho trideni, k) prevod uzitneho vzoru, l) licence,

nucena licence,

prodlouzeni platnosti zapisu, vymaz uzitneho vzoru,

odneti ochrany, popripade jeji prepis, zanik ochrany.

(3) Ve Vestniku zverejnuje Urad skutecnosti tykajici se uzitnych vzoru, jakoz i uredni sdeleni a rozhodnuti zasadni povahy.

Zaverecna ustanoveni

§ 21

(1) Pro rizeni pred Uradem plati spravni rad s odchylkami uvedenymi v tomto zakone a s vyjimkou ustanoveni o overovani plnych moci pro neurcity pocet rizeni, 3) o moznosti volby nekolika spolecnych zmocnencu, 3a) o prominuti zmeskani ukonu, 3b) o preruseni rizeni, 3c) o lhutach pro vydani rozhodnuti 3d) a o ochrane pred necinnosti, 3e) dale z ustanoveni o zvlastnostech rizeni o rozkladu ustanoveni o slozeni rozkladove komise a o moznem zpusobu ukonceni rizeni o rozkladu 3f) a dale ustanoveni o ucastnicich rizeni; 3g) ustanoveni spravniho radu o ucastnicich rizeni podle zvlastniho zakona 3h) se vsak pouziji.

(2) Pro prava na uzitny vzor, spolumajitelske vztahy, pro zapis licencnich smluv k vyuziti predmetu chraneneho uzitnym vzorem, pro prevody uzitnych vzoru, pro vztahy k zahranici, pro zastupovani v rizeni pred Uradem, pro prominuti zmeskani lhuty, pro nahlizeni do spisu, pro urcovaci rizeni, pro zapis uzitnych vzoru utajovanych podle zvlastnich predpisu, pro opravne rizeni a pro udelovani nucenych licenci se obdobne pouziji ustanoveni zakona o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich. 4)

(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 4a).

(4) Za jednotlive ukony podle tohoto zakona vybira Urad spravni poplatky. 2a)

§ 22

Tento zakon nabyva ucinnosti dnem vyhlaseni.

Strasky v.r.

Kovac v.r.

Vybrana ustanoveni novel

Cl.III zakona 116/2000 Sb. Prechodna ustanoveni

1. Pravo prednosti z evropske patentove prihlasky podle § 9 odst. 3 lze uplatnit po pristoupeni Ceske republiky k evropske patentove umluve.

2. Zadost o premenu evropske patentove prihlasky na prihlasku podle § 10a lze podat po pristoupeni Ceske republiky k evropske patentove umluve.

3. Nahradu nakladu potrebnych k ucelnemu uplatneni nebo obrane prava podle § 18 odst. 7 je mozne uplatnit jen v rizeni o vymazu uzitneho vzoru zahajenem prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona.

1) Parizska umluva na ochranu prumysloveho vlastnictvi ze dne 20. brezna 1883 revidovana v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. cervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londyne dne 2. cervna 1934, v Lisabonu dne 31. rijna 1958 a ve Stockholmu dne 14. cervence 1967, uverejnena pod c 64/1975 Sb.

2) § 2 a nasl. zakona c. 527/1990 Sb., o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich. 2a) Zakon c. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich predpisu.

3) § 33 odst. 2 pism. c) spravniho radu

3a) § 35 odst. 3 spravniho radu.

3b) § 41 spravniho radu.

3c) § 64 a 65 spravniho radu.

3d) § 71 odst. 1 a 3 spravniho radu.

3e) § 80 spravniho radu.

3f) § 152 odst. 3 a 5 spravniho radu.

3g) § 27 odst. 1 a 2 spravniho radu.

3h) § 27 odst. 3 spravniho radu.

4) Napr. § 8 az 10, 14 az 16, 64 az 68, 70, 71 a 75 zakona c. 527/1990 Sb., § 19 vyhlasky Federalniho uradu pro vynalezy c. 550/1990 Sb., o rizeni ve vecech vynalezu a prumyslovych vzoru.

4a) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.