452/2001 Sb. ZÁKON o ochrane oznacení puvodu výrobku

452/2001 Sb.

Zmena: 131/2003 Sb.

Zmena: 501/2004 Sb.

Zmena: 221/2006 Sb.

Zmena: 375/2007 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI

OCHRANA OZNACENI PUVODU A ZEMEPISNYCH OZNACENI

HLAVA I ZAKLADNI USTANOVENI

§ 1

Predmet upravy

(1) Zakon upravuje podminky, za nichz lze ziskat v Ceske republice ochranu oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni pro zbozi, jakoz i pravni ucinky teto ochrany.

(2) Zakon dale upravuje v navaznosti na primo pouzitelny predpis Evropskych spolecenstvi upravujici ochranu zemepisnych oznaceni a oznaceni puvodu zemedelskych produktu a potravin 1) (dale jen “primo pouzitelny predpis Spolecenstvi”)

a) pravomoci spravnich organu k cinnostem, ktere podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi vykonava clensky stat,

b) postup pri podavani zadosti o zapis oznaceni puvodu ci zemepisneho oznaceni zemedelskych vyrobku nebo potravin vyrobenych nebo zpracovanych anebo pripravenych na uzemi, ktere se nachazi v Ceske republice, do Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedeneho Komisi 1a),

c) postup pri zmenach specifikace,

d) postup pri podavani zadosti o zruseni zapisu oznaceni puvodu ci zemepisneho oznaceni v Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedenem Komisi 1a).

§ 2

Vymezeni pojmu

Pro ucely tohoto zakona se rozumi:

a) oznacenim puvodu nazev oblasti, urciteho mista nebo zeme (dale jen “uzemi”) pouzivany k oznaceni zbozi pochazejiciho z tohoto uzemi, jestlize kvalita nebo vlastnosti tohoto zbozi jsou vylucne nebo prevazne dany zvlastnim zemepisnym prostredim s jeho charakteristickymi prirodnimi a lidskymi faktory a jestlize vyroba, zpracovani a priprava takoveho zbozi probiha ve vymezenem uzemi; za oznaceni puvodu pro zemedelske vyrobky nebo potraviny jsou pokladana i tradicni zemepisna nebo nezemepisna oznaceni pro zbozi pochazejici z vymezeneho uzemi, splnuje-li takove zbozi ostatni podminky podle tohoto ustanoveni;

b) zemepisnym oznacenim nazev uzemi pouzivany k oznaceni zbozi pochazejiciho z tohoto uzemi, jestlize toto zbozi ma urcitou kvalitu, povest nebo jine vlastnosti, ktere lze pricist tomuto zemepisnemu puvodu, a jestlize vyroba nebo zpracovani anebo priprava takoveho zbozi probiha ve vymezenem uzemi;

c) zbozim jakakoliv movita vec, ktera byla vyrobena, vytezena nebo jinak ziskana bez ohledu na stupen jejiho zpracovani a je urcena k nabidce spotrebiteli; za zbozi podle tohoto zakona se povazuji i sluzby;

d) obecnym nazvem druhu zbozi oznaceni, ktere se stalo pro takoveto zbozi beznym nazvem, prestoze se vztahuje k uzemi, kde bylo toto zbozi puvodne vyrobeno nebo uvedeno na trh.

§ 3

Oznaceni puvodu a zemepisne oznaceni se zapisuje do rejstriku oznaceni puvodu a zemepisnych oznaceni (dale jen “rejstrik”), ktery vede Urad prumysloveho vlastnictvi (dale jen

“Urad”).

§ 4

Vyluky ze zapisu

(1) Jako oznaceni puvodu ani jako zemepisne oznaceni nemuze byt do rejstriku zapsano takove oznaceni, jehoz doslovne zneni sice pravdive oznacuje uzemi, ze ktereho zbozi pochazi, presto je vsak zpusobile vyvolat mylnou domnenku, ze zbozi pochazi z jineho uzemi.

(2) Je-li zadatelem o zapis oznaceni puvodu nebo zemepisneho oznaceni do rejstriku pro vino zajisten takovy zpusob uzivani techto oznaceni, ktery neni zpusobily vyvolat mylnou domnenku o skutecnem puvodu zbozi, mohou byt pri zachovani zasady rovneho postaveni vyrobcu na trhu zapsana do rejstriku dve nebo vice oznaceni puvodu nebo zemepisnych oznaceni, ktera obsahuji stejne psane nebo stejne znejici (homonymni) nazvy mist.

(3) Jako oznaceni puvodu ani jako zemepisne oznaceni nemuze byt do rejstriku zapsan obecny nazev druhu zbozi, a to bez ohledu na to, zda zbozi pochazi z takto vymezeneho uzemi.

(4) Jako oznaceni puvodu ci zemepisne oznaceni nemuze byt pro shodne zbozi s vyjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsano oznaceni shodne s jiz chranenym oznacenim puvodu, zemepisnym oznacenim, vseobecne znamou znamkou ci zapsanou ochrannou znamkou nebo oznaceni shodne s nazvem odrudy rostlin nebo plemene zvirat, ktere by v dusledku teto shody mohlo vest ke klamnym domnenkam o skutecnem puvodu zbozi.

HLAVA II OZNACENI PUVODU

§ 5

Zadost o zapis oznaceni puvodu

(1) O zapis oznaceni puvodu do rejstriku muze pozadat u Uradu sdruzeni 1b) vyrobcu nebo zpracovatelu (dale jen “sdruzeni”) pro zbozi vyrobene nebo zpracovane anebo pripravene na uzemi a za podminek vymezenych v § 2 pism. a). Jednotliva fyzicka nebo pravnicka osoba muze o zapis oznaceni puvodu do rejstriku pozadat, jestlize v dobe podani zadosti jako jedina vyrabi, zpracovava a pripravuje zbozi na uzemi a za podminek vymezenych v § 2 pism. a).

(2) Pokud zadatelem podle odstavce 1 je sdruzeni, ktere nema pravni subjektivitu, musi k rizeni podle tohoto zakona zmocnit jednoho z ucastniku sdruzeni.

(3) Zadatel podle odstavce 1 v zadosti o zapis oznaceni puvodu do rejstriku (dale jen “zadost”) uvede

a) zneni oznaceni puvodu;

b) nazev, popripade obchodni firmu a sidlo nebo jmeno, prijmeni a misto trvaleho pobytu zadatele, popripade i jeho zastupce;

c) zemepisne vymezeni uzemi, na nemz probiha vyroba, zpracovani a priprava zbozi;

d) oznaceni provozovny, ktera zbozi opatrovane oznacenim puvodu vyrabi, zpracovava a pripravuje v miste, jehoz zemepisny nazev je casti oznaceni puvodu;

e) vycet zbozi, jehoz se ma oznaceni puvodu tykat;

f) popis vlastnosti nebo kvalitativnich znaku zbozi, ktere jsou dany zvlastnim zemepisnym prostredim.

(4) K zadosti zadatel prilozi vypis z evidence vedene organem statni spravy 2) prislusnym podle uzemi, v nemz probiha vyroba, zpracovani a priprava zbozi, pokud osvedcuje, ze provozovna zadatele podle odstavce 3 pism. d) je umistena v danem uzemi nebo ze zadatel zbozi podle odstavce 3 pism. f) vyrabi nebo zpracovava.

(5) Ma-li byt oznaceni puvodu zapsano pro zemedelske vyrobky nebo potraviny, ktere jsou urcene pro lidskou vyzivu, a zemedelske vyrobky neurcene pro lidskou vyzivu, jejichz seznamy stanovi Ministerstvo zemedelstvi vyhlaskou, (dale jen “zemedelske vyrobky a potraviny”), musi byt zadost dolozena specifikaci podle § 6, ktera stanovi j eho charakteristicke vlastnosti a vymezi zvlastnosti zemepisneho prostredi.

(6) Splnuje-li dalsi vyrobce, popripade zpracovatel podminky stanovene zakonem pro zapis oznaceni puvodu do rejstriku a podminky clenstvi ve sdruzeni, ktere nesmeji byt diskriminacni ani nesmeji byt v rozporu s pravne zavaznymi pravidly hospodarske souteze, ma pravo na prijeti za clena sdruzeni. Sdruzeni je povinno vydat na zadost clenum osvedceni o clenstvi.

(7) Zadatel o zapis oznaceni puvodu do rejstriku, ktery nema misto trvaleho pobytu ani sidlo v Ceske republice a ma oznaceni puvodu chraneno podle prava platneho v zemi puvodu zbozi, muze nahradit doklad vyzadovany podle odstavce 4 osvedcenim o ochrane oznaceni puvodu podle prava platneho v tomto state.

§ 6 Specifikace

Specifikace musi obsahovat

a) nazev zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, vcetne zneni oznaceni puvodu;

b) popis zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, vcetne pripadne suroviny, a popis zakladnich fyzikalnich, chemickych, mikrobiologickych anebo organoleptickych vlastnosti zemedelskeho vyrobku nebo potraviny;

c) zemepisne vymezeni uzemi, popripade udaje, ktere svedci o splneni pozadavku podle § 2 pism. a) vety za strednikem;

d) udaje prokazujici ze zemedelsky vyrobek nebo potravina pochazi z vymezeneho uzemi;

e) popis zpusobu ziskani zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, popripade popis hodnovernych a nemennych mistnich zpusobu jejich ziskavani;

f) udaje potvrzujici souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemedelskeho vyrobku nebo potraviny a zemepisnym puvodem ve smyslu § 2 pism. a).

§ 7

Rizeni o zadosti

(1) Urad prezkouma, zda oznaceni puvodu uvedene v zadosti splnuje podminky pro zapis do rejstriku a zda zadost ma nalezitosti podle § 5.

(2) Nema-li zadost nekterou z nalezitosti podle § 5, vyzve Urad zadatele, aby zadost doplnil, stanovi mu k tomu primerenou lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez dva mesice, a upozorni jej, ze jinak rizeni zastavi.

(3) Je-li oznaceni puvodu vylouceno ze zapisu podle § 4 nebo nesplnuje-li oznaceni puvodu podminky zapisu stanovene timto zakonem, Urad zadost zamitne.

(4) Obsahuje-li zadost o zapis oznaceni puvodu do rejstriku potrebne nalezitosti a neni-li zadost zamitnuta podle odstavce 3, Urad oznaceni puvodu zapise do rejstriku a zapis oznami ve Vestniku vydavanem Uradem (dale jen “Vestnik”). O zapisu vyda zadateli osvedceni.

(5) Ma-li byt oznaceni puvodu zapsano do rejstriku pro zemedelsky vyrobek ci potravinu, muze Urad v oduvodnenych pripadech zadatele vyzvat, aby nalezem kontrolniho organu dolozil, ze zemedelsky vyrobek ci potravina splnuje nalezitosti specifikace stanovene podle § 6. K predlozeni nalezu kontrolniho organu stanovi Urad zadateli primerenou lhutu a upozorni jej, ze nebude-li nalez kontrolniho organu v teto lhute Uradu predlozen, bude rizeni zastaveno.

HLAVA III ZAPIS OZNACENI PUVODU

§ 8

Ucinky zapisu oznaceni puvodu do rejstriku

(1) Ochrana oznaceni puvodu vznika dnem zapisu do rejstriku. Doba ochrany oznaceni puvodu neni casove omezena.

(2) Zapsane oznaceni puvodu je opravnen uzivat, zejmena umistovat na zbozi, jehoz se oznaceni puvodu tyka, kazdy, kdo vyrabi, zpracovava a pripravuje zbozi s odpovidajici kvalitou ci vlastnostmi na vymezenem uzemi; v pripade zemedelskych vyrobku ci potravin uvedenych ve vyhlasce podle § 26 je podminkou uziti oznaceni puvodu na tomto zbozi, ktere pochazi z vymezeneho uzemi, rovnez dodrzeni specifikace stanovene podle § 6.

(3) Na zapsane oznaceni puvodu nelze poskytovat licenci.

(4) Zapsane oznaceni puvodu nesmi byt poskytnuto jako zastava.

§ 9

Zapis zmen specifikace

Zadatel o zapis oznaceni puvodu muze u Uradu pozadat o zmenu specifikace, zejmena se zretelem k vyvoji v oblasti vedeckych a technickych znalosti nebo z duvodu noveho vymezeni uzemi.

§ 10

Kontrola specifikace

(1) Organem, kteremu prislusi kontrola specifikace podle tohoto zakona, je v rozsahu sve pusobnosti Statni zemedelska a potravinarska inspekce nebo Statni veterinarni sprava. 3)

(2) Kontrolni organ podle odstavce 1 vydava zavazne nalezy nebo posudky anebo osvedceni dulezite pro zapis oznaceni puvodu do rejstriku. K zadosti o zmenu specifikace zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, k navrhu na zruseni zapisu oznaceni puvodu zemedelskeho vyrobku nebo potraviny (§ 11), popripade k zadosti o zapis oznaceni puvodu zemedelskeho vyrobku nebo potraviny do rejstriku je zadatel, popripade navrhovatel povinen predlozit nalez kontrolniho organu.

(3) Kazdy muze zadat kontrolni organ podle odstavce 1 o vydani zavazneho nalezu nebo posudku anebo osvedceni dulezitych pro uplatneni ci obranu jeho prava. Kontrolni organ je povinen pozadovany nalez nebo posudek anebo osvedceni vydat bez zbytecneho odkladu.

(4) Zjisti-li kontrolni organ pri provadeni kontrolni cinnosti nedostatky, je opravnen vyzadovat jejich odstraneni a ulozit, popripade navrhnout opatreni k jejich odstraneni, vcetne kontroly plneni opatreni k odstraneni zjistenych nedostatku.

(5) Vysledky kontroly, kterou provedl zahranicni kontrolni organ, budou v rizeni pred Uradem brany v uvahu na zaklade mezinarodni smlouvy nebo na zaklade vzajemnosti. Predseda Uradu muze v jednotlivem pripade rozhodnout, ze nalez zahranicniho kontrolniho organu bude bran v uvahu i pri nesplneni podminek podle vety prvni.

§ 11

Zruseni zapisu oznaceni puvodu

Urad zrusi zapis oznaceni puvodu, zjisti-li na zaklade navrhu dotcene osoby nebo prislusneho kontrolniho organu anebo z vlastniho podnetu, ze

a) oznaceni puvodu bylo zapsano, aniz vyhovuje podminkam stanovenym timto zakonem; v tomto pripade se na oznaceni puvodu hledi, jako by nebylo zapsano;

b) podminky stanovene pro zapis oznaceni puvodu odpadly;

c) vyrobek, pro nejz je oznaceni puvodu zapsano, podle nalezu prislusneho kontrolniho organu nesplnuje pozadavky stanovene specifikaci na zemedelsky vyrobek nebo potravinu a tyto pozadavky nebyly splneny ani dodatecne ve lhute stanovene kontrolnim organem.

(2) Zapis oznaceni puvodu v pripade podle odstavce 1 pism. c) nelze zrusit, jestlize se na trhu vyskytuje zbozi, ktere splnuje podminky stanovene timto zakonem.

(3) V rozhodnuti z duvodu uvedeneho v odstavci 1 pism. b) nebo c) uvede Urad den, k nemuz se zrusuje zapis oznaceni puvodu.

(4) Zruseni zapisu oznaceni puvodu zapise Urad do rejstriku a oznami ve Vestniku.

HLAVA IV

ZEMEPISNA OZNACENI

Zemepisne oznaceni

Pro nalezitosti zadosti o zapis zemepisneho oznaceni do rejstriku, pro rizeni o zadosti o zapis zemepisneho oznaceni, pro zapis zmen tykajicich se zapsaneho zemepisneho oznaceni, pro obsah a kontrolu specifikace zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, pro ucinky zapisu zemepisneho oznaceni, zmeny zapisu zemepisneho oznaceni a jeho zruseni se obdobne pouziji ustanoveni tykajici se oznaceni puvodu.

HLAVA V

USTANOVENI O RIZENI § 13 nadpis vypusten

(1) Nestanovi-li tento zakon jinak, plati pro rizeni podle tohoto zakona spravni rad s vyjimkou ustanoveni o overovani plnych moci pro neurcity pocet rizeni, 4) o moznosti volby nekolika spolecnych zmocnencu, 4a) a z ustanoveni o zvlastnostech rizeni o rozkladu ustanoveni o slozeni rozkladove komise a o moznem zpusobu ukonceni rizeni o rozkladu. 4b)

(2) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 4c).

§ 14

Osoby, ktere nemaji na uzemi Ceske republiky trvaly pobyt nebo sidlo, musi byt v rizeni o zadosti o zapis oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni zastoupeny advokatem nebo patentovym zastupcem podle zvlastnich pravnich predpisu. 5)

§ 15

Rejstrik a Vestnik

(1) Rejstrik je verejny a kazdy ma pravo do nej nahlizet.

(2) Do rejstriku Urad zapisuje tyto rozhodne udaje o oznaceni puvodu a zemepisnem oznaceni:

a) cislo zapisu oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni a datum zapisu do rejstriku;

b) zneni oznaceni puvodu, popripade zneni zemepisneho oznaceni;

c) datum podani zadosti o zapis oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni;

d) zemepisne vymezeni uzemi, na nemz probiha vyroba nebo zpracovani anebo priprava zbozi;

e) nazev, popripade obchodni firmu a sidlo nebo jmeno, prijmeni a misto trvaleho pobytu zadatele, popripade i jeho zastupce;

f) adresu provozovny, ktera zbozi opatrovane oznacenim puvodu, popripade zemepisnym oznacenim vyrabi nebo zpracovava anebo pripravuje v miste, jehoz zemepisny nazev tvori oznaceni puvodu nebo zemepisne oznaceni;

g) zbozi, jehoz se oznaceni puvodu, popripade zemepisne oznaceni tyka, vcetne vymezeni kvality a znaku pro zbozi charakteristickych, a je-li zbozim zemedelsky vyrobek nebo potravina uvedena ve vyhlasce podle § 26, jeji specifikace, vcetne jejich pripadnych zmen;

h) zruseni zapisu oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni.

(3) Do rejstriku lze zapsat i j ine udaje dulezite pro oznaceni puvodu a pro zemepisne oznaceni.

(4) Ve Vestniku Urad oznamuje zapis oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni do rejstriku, jeho zruseni a jine dulezite skutecnosti, ktere se oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni tykaji.

(5) Na zadost po provedenem overeni predlozenych udaju se do rejstriku zapisou zmeny, ke kterym doslo po zapisu oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni.

(6) Na zadost vyda Urad vypis z rejstriku kazdemu, kdo o to pozada. Vypis z rejstriku obsahuje udaje platne ke dni vystaveni vypisu z rejstriku.

HLAVA VI

VZTAHY K ZAHRANICI

§ 16

(1) Osoby, ktere ma j 1 trvaly pobyt nebo sidlo v Ceske republice, mohou pozadat o mezinarodni zapis oznaceni puvodu podle mezinarodni smlouvy 6) prostrednictvim Uradu.

(2) Zadatel o mezinarodni zapis oznaceni puvodu je povinen za ukony podle odstavce 1 zaplatit rovnez poplatky stanovene podle mezinarodni smlouvy; vysi poplatku stanovenych mezinarodni smlouvou oznami Urad ve Vestniku.

 

 

(1) Mezinarodni zapis oznaceni puvodu ucinky jako zapis oznaceni puvodu do rejstriku

(2) Jestlize byla mezinarodne zapsanemi republiky, hledi se na ne tak, jako by v Ceske § 17

se zadosti o ochranu v Ceske republice ma tytez vedeneho Uradem.

i oznaceni puvodu odmitnuta ochrana pro uzemi Ceske republice nebylo zapsano.

 

 

HLAVA VII

PROJEDNANI A POSTOUPENI ZADOSTI O ZAPIS OZNACENI PUVODU A ZEMEPISNYCH OZNACENI PODLE

PRIMO POUZITELNEHO PREDPISU SPOLECENSTVI

§ 18 nadpis vypusten

Organy Ceske republiky, ktere plni ukoly podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi, jsou Urad a Ministerstvo zemedelstvi, s vyjimkou cinnosti, ktere provadeji kontrolni organy stanovene v § 10 odst. 1.

Zadost o zapis oznaceni puvodu a zemepisneho oznaceni

§ 19 nadpis vypusten

(1) Zadost o zapis oznaceni puvodu ci zemepisneho oznaceni (dale jen “oznaceni”) podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi (dale jen “zadost o komunitarni zapis”) tykajiciho se zemedelskeho vyrobku nebo potraviny vyrobene nebo zpracovane anebo pripravene na uzemi, ktere se nachazi v Ceske republice, a toto oznaceni je v Ceske republice uzivano v souvislosti se zemedelskym vyrobkem nebo potravinou, se podava Uradu.

(2) K zadosti o komunitarni zapis musi byt prilozeny doklady vyzadovane primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi a zavazny nalez kontrolniho organu.

(3) Nejsou-li k zadosti o komunitarni zapis prilozeny doklady podle odstavce 2, vyzve Urad zadatele, aby ve lhute 2 mesicu nedostatky odstranil. Pokud zadatel nedostatky neodstrani, Urad rizeni zastavi.

(4) Urad pozada Ministerstvo zemedelstvi o vyjadreni k zadosti o komunitarni zapis, zda oznaceni, jehoz zapis je pozadovan, neobsahuje nazev, ktery zdruhovel, nazev odrudy rostlin nebo plemene zvirat, nebo nazev homonymni. K tomu stanovi lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu. Pokud se Ministerstvo zemedelstvi ve stanovene lhute nevyjadri, ma se za to, ze k podane zadosti nema pripominky.

(5) Pokud zadost o komunitarni zapis obsahuje nazvy, ktere

a) zdruhovely,

b) se shoduji s ochrannou znamkou, s nazvem odrudy rostlin ci plemene zvirat, nebo

c) jsou homonymni

a ktere by v dusledku toho mohly uvest spotrebitele v omyl ohledne skutecneho puvodu zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, Urad zadost o komunitarni zapis zamitne.

(6) Pokud se zadost o komunitarni zapis tyka nazvu oznacujiciho zemepisnou oblast, ktera zasahuje take uzemi jineho clenskeho statu Evropskych spolecenstvi, maji fyzicke nebo pravnicke osoby usazene nebo fyzicke osoby s bydlistem na uzemi tohoto statu v rizeni pred Uradem stejna prava jako fyzicke nebo pravnicke osoby usazene nebo fyzicke osoby s bydlistem na uzemi Ceske republiky.

§ 20 nadpis vypusten

Zadost o komunitarni zapis, ktera ma nalezitosti a jsou k ni prilozeny doklady podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi a tohoto zakona a pokud oznaceni v ni uvedene neni vylouceno ze zapisu podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi, Urad

a) zverejni s uvedenim zakladnich udaju vyzadovanych primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi o podane zadosti ve Vestniku a s oznamenim, ze kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba s bydlistem na uzemi Ceske republiky s opravnenym zajmem muze vznest u Uradu proti zadosti o komunitarni zapis namitky, a

b) vylozi po dobu 3 mesicu k verejnemu nahlizeni.

Namitky

§ 21

(1) Namitky se podavaji pisemne ve lhute 3 mesicu ode dne zverejneni zadosti o komunitarni zapis ve Vestniku podle § 20. Namitky musi obsahovat duvody a musi v nich byt oznaceny dukazy, ze oznaceni, jehoz zapis je pozadovan, nesplnuje podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi pro zapis do Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedeneho Komisi 1a). Urad informuje o podanych namitkach Ministerstvo zemedelstvi.

(2) Pokud namitajici neprokaze, ze je osobou, ktera ma opravneny zajem, Urad namitky rozhodnutim zamitne.

(3) Podane namitky, ktere jsou v souladu s odstavcem 1, predlozi Urad ve lhute 15 dnu ode dne jejich doruceni, popripade od pravni moci rozhodnuti o jejich pripustnosti zadateli k vyjadreni a soucasne jej vyzve, aby smirnym jednanim s namitajicim rozpor odstranili. K tomu Urad stanovi primerenou lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 15 dnu. V pripade, ze mezi zadatelem a tim, kdo uplatnil namitku, byl rozpor odstranen, ma se za to, ze namitka byla vzata zpet.

(4) Nepodari-li se jednanim podle odstavce 3 rozpor odstranit, Urad v pripade, ze se namitky tykaji skutecnosti uvedenych v § 19 odst. 4, pozada Ministerstvo zemedelstvi o vyjadreni k duvodnosti namitek. K tomu stanovi lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu. Urad o namitkach rozhodne pote, co obdrzi vyjadreni Ministerstva zemedelstvi, nebo pote, co lhuta k vyjadreni marne uplyne. Pokud se Ministerstvo zemedelstvi ve stanovene lhute nevyjadri, ma se za to, ze k podane zadosti nema pripominky.

(5) V pripade, ze se namitky tykaji specifikace zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, napriklad souvislosti mezi zemedelskym vyrobkem nebo potravinou a zemepisnym prostredim, v nemz je zemedelsky vyrobek nebo potravina vyrobena nebo zpracovana anebo pripravena, pozada Urad kontrolni organ o vydani zavazneho nalezu pro ucely postoupeni zadosti o komunitarni zapis.

(6) Kontrolni organ je povinen podat zavazny nalez podle odstavce 5 do 2 mesicu ode dne, kdy mu Urad predlozi uplny spis zadosti o komunitarni zapis.

(7) Jestlize namitky podane proti zadosti o komunitarni zapis jsou podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi duvodne, Urad zadost o komunitarni zapis zamitne a k dalsimu rizeni Komisi 1a) ji nepostoupi.

§ 22

(1) Splnuje-li zadost o komunitarni zapis podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi a nebyly-li proti zadosti o komunitarni zapis u Uradu podany namitky, nebo nejsou-li podane namitky v souladu s primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi, Urad rozhodne o postoupeni zadosti o komunitarni zapis spolu s prohlasenim vyzadovanym primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi Komisi 1a) k dalsimu rizeni.

(2) Rozhodnuti o postoupeni zadosti o komunitarni zapis Urad doruci verejnou vyhlaskou 7).

Dnem po vyveseni na uredni desce Uradu se rozhodnuti povazuje za dorucene. Proti tomuto

rozhodnuti muze podat rozklad kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba s

bydlistem na uzemi Ceske republiky, ktera prokaze opravneny zajem. Lhuta pro podani rozkladu pocina dnem uverejneni rozhodnuti.

 

 

Urad

(3) Bude-li soucasne zpristupni

rizeni Komisi 1a)

zadost o komunitarni zapis postoupena k dalsimu zneni specifikace na svych internetovych strankach.

 

 

§ 22a

Zmena specifikace

(1) Kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba s bydlistem na uzemi Ceske republiky, ktera ma zapsano oznaceni zemedelskeho vyrobku nebo potraviny vyrobene nebo zpracovane anebo pripravene na uzemi, ktere se nachazi v Ceske republice, v Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedenem Komisi 1a) (dale jen “tuzemsky drzitel komunitarniho oznaceni”) a ktera prokaze opravneny zajem, muze u Uradu podat zadost o zmenu specifikace sveho oznaceni.

(3) Pokud namitajici neprokaze, rozhodnutim zamitne.

(2) Urad zmenu specifikace vylozi po dobu 3 mesicu k verejnemu nahlizeni a zadost o zmenu specifikace zverejni ve Vestniku s oznamenim, ze namitky proti zmene specifikace muze namitajici podat ve lhute 3 mesicu ode dne tohoto zverejneni. Namitky musi obsahovat duvody a musi v nich byt oznaceny dukazy, ze zmenena specifikace nesplnuje podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi pro zapis do Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedeneho Komisi 1a).

ze je osobou, ktera ma opravneny zajem, Urad namitky

(4) Podane namitky, ktere jsou v souladu s odstavcem 2, predlozi Urad ve lhute 15 dnu ode dne jejich doruceni, popripade od pravni moci rozhodnuti o pripustnosti namitek tuzemskemu drziteli komunitarniho oznaceni k vyjadreni a soucasne jej vyzve, aby smirnym jednanim s namitajicim rozpor odstranili. K tomu Urad stanovi primerenou lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 15 dnu. V pripade, ze mezi zadatelem a tim, kdo uplatnil namitku, byl rozpor odstranen, ma se za to, ze namitka byla vzata zpet.

(5) Nepodari-li se jednanim podle odstavce 4 rozpor odstranit, Urad o namitkach rozhodne na zaklade zavazneho nalezu kontrolniho organu o splneni podminek pro zmenu specifikace stanovenych primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi, ktery jej vyda do 2 mesicu ode dne, kdy mu Urad predlozi uplny spis zadosti o zmenu specifikace.

(6) Jestlize namitky podane proti zadosti o zmenu specifikace jsou podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi duvodne, Urad zadost o zmenu specifikace zamitne a k dalsimu rizeni Komisi 1a) ji nepostoupi.

zajem. Lhuta pro podani rozkladu

(7) Splnuje-li zadost o zmenu specifikace podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi a nebyly-li proti zadosti o zmenu specifikace u Uradu podany namitky, nebo zjisti-li Urad, ze podane namitky nejsou v souladu s primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi, rozhodne o postoupeni zadosti o zmenu specifikace spolu s prohlasenim vyzadovanym primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi Komisi 1a) k dalsimu rizeni.

(8) Rozhodnuti o postoupeni zadosti o zmenu specifikace Urad doruci verejnou vyhlaskou 7). Dnem po vyveseni na uredni desce Uradu se rozhodnuti povazuje za dorucene. Proti tomuto rozhodnuti muze podat rozklad kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba s

bydlistem na uzemi Ceske republiky, ktera prokaze opravneny pocina dnem uverejneni rozhodnuti.

 

 

(9) Bude-li soucasne zpristupni

Urad

Komisi1a)

zadost o zmenu specifikace postoupena k dalsimu rizeni zneni zmenene specifikace na svych internetovych strankach.

§ 22b

Zadost o zruseni zapisu oznaceni

 

 

s bydlistem na uzemi

oduvodnenou zadost o (dale jen “zadost o

(1) Kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba Ceske republiky, ktera prokaze opravneny zajem, muze u Uradu podat radne zruseni zapisu oznaceni podle primo pouzitelneho predpisu Spolecenstvi zruseni komunitarniho zapisu”) tykajiciho se zemedelskeho vyrobku nebo potraviny vyrobene nebo zpracovane anebo pripravene na uzemi, ktere se nachazi v Ceske republice, zejmena z duvodu, ze zemedelsky vyrobek ci potravina nesplnuje podminky specifikace.

Urad zadost podle odstavce 1 zverejni ve Vestniku s oznamenim, ze namitky proti zadosti o zruseni komunitarniho zapisu muze vznest kazdy, kdo prokaze opravneny zajem, ve lhute 3 mesicu ode dne zverejneni zadosti. Namitky musi obsahovat duvody a musi v nich byt dolozeny dukazy, z nichz vyplyva, ze zapsane oznaceni splnuje podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi pro zapis do Rejstriku chranenych oznaceni puvodu a chranenych zemepisnych oznaceni vedeneho Komisi 1a).

Pokud namitajici neprokaze, ze je osobou, ktera ma opravneny zajem, Urad namitky rozhodnutim zamitne.

Zadost o zruseni komunitarniho zapisu vcetne podanych namitek, ktere jsou v souladu s odstavcem 2, predlozi Urad ve lhute 15 dnu ode dne doruceni namitek, popripade od pravni moci rozhodnuti o pripustnosti namitek tuzemskemu drziteli komunitarniho oznaceni k vyjadreni a soucasne jej vyzve, aby smirnym jednanim s zadatelem o zruseni komunitarniho zapisu a s namitajicim rozpor odstranili. K tomu Urad stanovi primerenou lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 15 dnu. V pripade, ze mezi zadatelem, tuzemskym drzitelem komunitarniho oznaceni a tim, kdo uplatnil namitku, byl rozpor odstranen, ma se za to, ze zadost byla vzata zpet.

Nepodari-li se jednanim podle odstavce 4 rozpor odstranit a duvod zruseni komunitarniho zapisu spociva ve specifikaci zemedelskeho vyrobku nebo potraviny, napriklad souvislosti mezi zemedelskym vyrobkem nebo potravinou a zemepisnym prostredim, v nemz je zemedelsky vyrobek nebo potravina vyrobena nebo zpracovana anebo pripravena, pozada Urad kontrolni organ o vydani zavazneho nalezu o splneni podminek stanovenych primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi.

Kontrolni organ vyda zavazny nalez podle odstavce 5 do 2 mesicu ode dne, kdy mu Urad predlozi uplny spis zadosti o zruseni komunitarniho zapisu.

Pokud oznaceni nesplnuje podminky stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi, Urad postoupi zadost o zruseni komunitarniho zapisu Komisi1a) k dalsimu rizeni. V opacnem pripade zadost zamitne.

Rozhodnuti o postoupeni zadosti o zruseni komunitarniho zapisu Urad doruci verejnou vyhlaskou 7). Dnem po vyveseni na uredni desce Uradu se rozhodnuti povazuje za dorucene. Proti tomuto rozhodnuti muze podat rozklad kazda fyzicka nebo pravnicka osoba usazena nebo fyzicka osoba s bydlistem na uzemi Ceske republiky, ktera prokaze opravneny zajem. Lhuta pro podani rozkladu pocina dnem uverejneni rozhodnuti.

§ 22c

Namitky proti zadosti o komunitarni zapis, o zmenu specifikace a o zruseni komunitarniho zapisu a zadost o zruseni komunitarniho zapisu oznaceni pochazejiciho z jineho statu

(1) Namitky fyzickych nebo pravnickych osob usazenych nebo fyzickych osob s bydlistem na uzemi Ceske republiky proti zadosti o komunitarni zapis, namitky proti zadosti o zruseni komunitarniho zapisu a namitky proti zadosti o zmenu specifikace oznaceni, ktere pochazeji z jineho statu, jez maji byt uplatneny v rizeni pred Komisi 1a), se podavaji u Uradu nejpozdeji 1 mesic pred skoncenim lhuty 8) stanovene primo pouzitelnym predpisem Spolecenstvi. Tykaji-li se namitky skutecnosti uvedenych v § 19 odst. 4, pozada Urad pred postoupenim namitek Komisi1a) o vyjadreni Ministerstvo zemedelstvi. K tomu stanovi lhutu, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu. Urad nepostoupi Komisi1a) namitky, ktere byly podany po lhute; o teto skutecnosti Urad osobu, ktera podala namitky, vyrozumi.

(2) Zadost fyzickych nebo pravnickych osob usazenych nebo fyzickych osob s bydlistem na uzemi Ceske republiky o zruseni komunitarniho zapisu oznaceni, pochazejiciho z jineho statu, se podava prostrednictvim Uradu.

HLAVA VIII

PRAVA ZE ZAPISU OZNACENI PUVODU A ZEMEPISNEHO OZNACENI

§ 23

(1) Zapsana oznaceni jsou chranena proti

a) jakemukoliv primemu ci neprimemu obchodnimu uziti zapsaneho oznaceni na zbozi, na nez se zapis nevztahuje, pokud je toto zbozi srovnatelne se zbozim zapsanym pod timto oznacenim nebo pokud uzivani tohoto oznaceni tezi z dobre povesti chraneneho oznaceni;

b) jakemukoliv zneuziti, napodobeni nebo pripominani, i kdyz je skutecny puvod zbozi uveden nebo je chranene oznaceni prelozeno nebo doprovazeno vyrazy jako “druh”, “typ”, “metoda”, “na zpusob”, “napodobeno” nebo podobnym vyrazem;

c) jakemukoliv jinemu lzivemu nebo klamavemu udaji o zemepisnem puvodu, povaze nebo zakladnich vlastnostech zbozi uvedenych na vnitrnim ci vnejsim obalu, reklamnich materialech nebo dokumentech tykajicich se prislusneho zbozi, jakoz i proti pouziti prepravnich obalu zpusobilych vyvolat nepravdivy dojem o jeho puvodu;

d) vsemu ostatnimu jednani, ktere by mohlo vest ke klamnym domnenkam o skutecnem puvodu zbozi.

(2) Zapsane oznaceni se nemuze stat druhovym oznacenim zbozi; pokud vlastni zapsane oznaceni zahrnuje i nazev zbozi, ktery je povazovan za druhovy, neni uziti tohoto druhoveho nazvu na odpovidajicim zbozi porusenim odstavce 1 pism. a) nebo b).

§ 24

Ohrozeni nebo poruseni prava

Kazdy se muze u prislusneho soudu domahat, aby bylo zakazano uzivat zapsane oznaceni pro srovnatelne zbozi, ktere nesplnuje podminky pro uzivani oznaceni puvodu ci zemepisneho oznaceni, a aby zbozi oznacene zpusobem, j imz doslo k ohrozeni nebo poruseni prav ze zapsaneho oznaceni puvodu, popripade zemepisneho oznaceni, bylo stazeno z trhu.

HLAVA IX

USTANOVENI PRECHODNA, ZMOCNOVACl A ZRUSOVACI

§ 25

Prechodna ustanoveni

(1) Ustanoveni tohoto zakona se pouziji, pokud mezinarodni smlouva, kterou je Ceska republika vazana a ktera byla vyhlasena ve Sbirce zakonu nebo ve Sbirce mezinarodnich smluv, nestanovi neco jineho.

(2) Vyrobky, jimz byla prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona priznana ochrana oznaceni puvodu podle dosavadnich predpisu, pozivaji ochrany oznaceni puvodu podle tohoto zakona.

(3) Rizeni o prihlaskach oznaceni puvodu vyrobku, ktera neskoncila prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, se dokonci podle tohoto zakona s tim, ze prihlasovatel je povinen na vyzvu Uradu v jim stanovene lhute uvest svou prihlasku do souladu s pozadavky, ktere klade tento zakon na zadost o zapis oznaceni puvodu do rejstriku.

(4) Vztahy z oznaceni puvodu vyrobku zapsanych do rejstriku prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona se ridi ustanovenimi tohoto zakona. Vznik techto vztahu, jakoz i naroky z nich vznikle pred nabytim ucinnosti tohoto zakona se posuzuji podle predpisu platnych v dobe jejich vzniku.

§ 26

Zmocnovaci ustanoveni

Ministerstvo zemedelstvi stanovi vyhlaskou seznamy zemedelskych vyrobku a potravin, u nichz zadost o zapis oznaceni puvodu do rejstriku musi byt dolozena specifikaci.

§ 27

Zrusovaci ustanoveni

Zrusuji se:

1. Zakon c. 159/1973 Sb., o ochrane oznaceni puvodu vyrobku.

2. Vyhlaska c. 160/1973 Sb., o rizeni ve vecech oznaceni puvodu vyrobku.

CAST DRUHA Zmena zakona o ochrane spotrebitele

Zakon c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve zneni zakona c. 217/1993 Sb., zakona c.

40/1995 Sb., zakona c. 104/1995 Sb., zakona c. 110/1997 Sb., zakona c. 356/1999 Sb., zakona c.

64/2000 Sb., zakona c. 145/2000 Sb., zakona c. 258/2000 Sb. a zakona c. 102/2001 Sb., se men! takto:

V § 2 odst. 1 pism. r) se na konci bodu 3 tecka nahrazuje carkou a doplnuje se bod 4, ktery vcetne poznamky pod carou c. 4f) zni:

“4. vyrobek nebo zbozi, porusujici prava toho, jemuz svedci ochrana zapsaneho oznaceni puvodu nebo zemepisneho oznaceni. 4f)

4 f) Zakon c. 452/2001 Sb., o ochrane oznaceni puvodu a zemepisnych oznaceni a o zmene zakona o ochrane spotrebitele.”.

CAST TRETI

UCINNOST

§ 29

Tento zakon nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2002, s vyjimkou ustanoveni § 18 az 22, ktera nabyvaji ucinnosti dnem vstupu smlouvy o pristoupeni Ceske republiky do Evropske unie v platnost.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

1) Narizeni Rady (ES) c. 510/2006 ze dne 20. brezna 2006 o ochrane zemepi snych oznaceni a oznaceni puvodu zemedelskych produktu a potravin.

1a) Cl. 211 az 219 Smlouvy o zalozeni Evropskeho spolecenstvi.

1b) Napriklad § 69 zakona c. 455/1991 Sb., o zivnostenskem podnikani (zivnostensky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 83/1990 Sb., o sdruzovani obcanu, ve zneni pozdejsich predpisu, § 20f a nasledujici a § 829 a nasledujici zakona c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu.

2) Napriklad § 60 zakona c. 455/1991 Sb., § 12c zakona c. 105/1990 Sb., o soukromem podnikani obcanu, ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 63/1986 Sb., o Ceske zemedelske a potravinarske inspekci, ve zneni pozdejsich predpisu.

3) Zakon c. 146/2002 Sb., o Statni zemedelske a potravinarske inspekci a o zmene nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni zakona c. 309/2002 Sb.

Zakon c. 166/1999 Sb., o veterinarni peci a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (veterinarni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu.

4) § 33 odst. 2 pism. c) spravniho radu.

4a) § 35 odst. 3 spravniho radu.

4b) § 152 odst. 3 a 5 spravniho radu.

4c) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.

5) Zakon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zneni pozdejsich predpisu.

Zakon c. 237/1991 Sb., o patentovych zastupcich, ve zneni pozdejsich predpisu.

6) Lisabonska dohoda na ochranu oznaceni puvodu a o jejich mezinarodnim zapisu ze dne 31. rijna 1958, revidovana ve Stockholmu dne 14. cervence 1967, uverejnena pod c. 67/1975 Sb., ve zneni vyhlasky c. 79/1985 Sb.

7) § 25 zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad.

8) Cl. 7 odst. 1 narizeni Rady (ES) c. 510/2006 ze dne 20. brezna 2006 o ochrane zemepisnych oznaceni a oznaceni puvodu zemedelskych produktu a potravin.