221/2006 Sb. Zákon ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

221/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI

Vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi

§ 1

Predmet upravy

Tento zakon zapracovava prislusny predpis Evropskych spolecenstvi 1) a upravuje pravni prostredky slouzici k vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi 2) (dale jen “pravo”).

§ 2

Osoby opravnene vymahat prava

(1) Vymahat prava podle tohoto zakona je opravnen vlastnik nebo majitel prava podle prislusneho zakona na ochranu prumysloveho vlastnictvi, osoba opravnena podle zvlastniho pravniho predpisu 2) uzivat prava, zejmena nabyvatel licence a profesni organizace ochrany prav, ktera je radne uznavana v zemi puvodu j ako organizace opravnena zastupovat vlastniky ci majitele prav prumysloveho vlastnictvi (dale jen “opravnena osoba”).

(2) Nabyvatel licence muze vymahat prava jen se souhlasem vlastnika ci majitele prava. Souhlas se nevyzaduje, jestlize ve lhute 1 mesice od doruceni oznameni nabyvatele o poruseni ci ohrozeni prava nezahajil vlastnik ci majitel prava rizeni ve veci poruseni ci ohrozeni prava sam.

§ 3

Pravo na informace

(1) Opravnena osoba muze pozadovat vuci treti osobe,

a) ktera za ucelem primeho ci neprimeho hospodarskeho nebo obchodniho prospechu drzela zbozi porusujici pravo, nebo

b) ktera za ucelem primeho ci neprimeho hospodarskeho nebo obchodniho prospechu uzivala sluzby porusujici pravo, nebo

c) o niz bylo zjisteno, ze za ucelem primeho ci neprimeho hospodarskeho nebo obchodniho prospechu poskytovala sluzby uzivane pri cinnostech porusujicich pravo, anebo

d) ktera byla oznacena osobou uvedenou v pismeni a), b) nebo c) jako osoba ucastnici se vyroby, zpracovani, skladovani nebo distribuce zbozi ci poskytovani sluzeb,

informace o puvodu a distribucnich sitich zbozi ci sluzeb, kterymi je porusovano pravo.

(2) Neni-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolne v primerene lhute, muze se ji opravnena osoba domahat navrhem u soudu v rizeni o poruseni prava. Soud zalobu zamitne, jestlize by to bylo v nepomeru k zavaznosti ohrozeni ci poruseni prava.

(3) Informace obsahuji

a) jmeno a prijmeni nebo obchodni firmu ci nazev a misto trvaleho pobytu nebo sidla vyrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jineho predchoziho drzitele zbozi nebo sluzby porusujici pravo,

b) udaje o vyrobenem, zpracovanem, dodanem, skladovanem, prijatem nebo objednanem mnozstvi a o cene obdrzene za dane zbozi ci sluzby.

(4) Ustanovenim odstavcu 1 a 2 zustavaji nedotcena ustanoveni zvlastnich pravnich predpisu upravujicich zejmena

a) pravo ziskat informace v sirsim rozsahu,

b) uziti informaci v obcanskem soudnim rizeni nebo v trestnim rizeni,

c) odpovednost za zneuziti prava na informaci,

d) povinnost mlcenlivosti 3),

e) pravo odmitnout poskytnuti informaci, pokud by osoba uvedena v odstavci 1 pripustila svou vlastni ucast nebo ucast osob blizkych na porusovani prava,

f) ochranu duvernosti informacnich zdroju nebo zpracovani osobnich udaju 4).

Opatreni k naprave

§ 4

(1) Doslo-li k neopravnenemu zasahu do prav, muze se opravnena osoba domahat u soudu toho, aby se porusovatel zdrzel jednani, j imz dochazi k poruseni nebo ohrozeni prava, a nasledky ohrozeni nebo poruseni byly odstraneny, a to zejmena

a) stazenim vyrobku z trhu, jejichz vyrobou nebo uvedenim na trh nebo skladovanim doslo k ohrozeni nebo poruseni prava,

b) trvalym odstranenim nebo znicenim vyrobku, jejichz vyrobou nebo uvedenim na trh nebo skladovanim doslo k ohrozeni nebo poruseni prava,

c) stazenim, trvalym odstranenim nebo znicenim materialu, nastroju a zarizeni urcenych nebo pouzivanych vylucne nebo prevazne pri cinnostech porusujicich nebo ohrozujicich pravo.

(2) Soud zniceni nenaridi, jestlize by poruseni prava mohlo byt odstraneno jinak a zniceni by bylo neprimerene tomuto poruseni. Budou-li opatreni k naprave smerovat proti vyrobkum, materialum, nastrojum ci zarizenim, ktere nejsou ve vlastnictvi porusovatele prava, soud prihledne k zajmum tretich osob, zejmena spotrebitelu a osob jednajicich v dobre vire. Odstraneni oznaceni nebo padelane ochranne znamky z vyrobku pred jejich uvedenim na trh lze pripustit jen ve vyjimecnych pripadech 5).

(3) Opravnene osoby se mohou u soudu domahat naroku uvedenych v odstavci 1 rovnez vuci kazdemu, jehoz prostredky ci sluzby jsou uzivany tretimi osobami k porusovani prav.

(4) Soud muze na navrh porusovatele prav naridit namisto opatreni uvedenych v odstavci 1

zaplaceni penezniho vyrovnani opravnene osobe, a to tehdy, pokud porusovatel nevedel ani nemohl

vedet, jestlize by mu tato opatreni zpusobila neprimerenou ujmu a penezni vyrovnani s opravnenou osobou se jevi dostatecnym.

(5) Opravnene osobe, jejimuz navrhu bylo vyhoveno, muze soud priznat v rozsudku pravo uverejnit rozsudek na naklady porusovatele, ktery ve sporu neuspel, a podle okolnosti urcit i rozsah, formu a zpusob uverejneni.

§ 5

(1) Opravnena osoba ma pravo na nahradu skody, vydani bezduvodneho obohaceni, ktere ziskal porusovatel v dusledku ohrozeni nebo poruseni prava, a primerene zadostiucineni, byla-li zasahem do prav zpusobena nemajetkova ujma. Primerene zadostiucineni muze spocivat i v penezitem plneni.

(2) Soud muze na navrh stanovit nahradu skody, vysi bezduvodneho obohaceni, ktere ziskal porusovatel v dusledku ohrozeni nebo poruseni prava, a primerene zadostiucineni pausalni castkou nejmene ve vysi dvojnasobku licencniho poplatku, ktery by byl obvykly pri ziskani licence k uzivani prava v dobe neopravneneho zasahu do nej.

(3) Soud muze na navrh stanovit nahradu skody, vysi bezduvodneho obohaceni, ktere ziskal porusovatel v dusledku ohrozeni nebo poruseni prava, a primerene zadostiucineni, jestlize porusovatel pri vykonu cinnosti nevedel ani nemohl vedet, ze svym jednanim porusuje prava, pausalni castkou nejmene ve vysi licencniho poplatku, ktery by byl obvykly pri ziskani licence k uzivani prava v dobe neopravneneho zasahu do nej.

(4) Soud prihledne ke vsem odpovidajicim okolnostem, jako jsou napriklad nezadouci hospodarske dusledky vcetne ztraty zisku, ktere opravnena osoba utrpela, k neopravnenym ziskum porusovatele prav a pripadne i k jinym nez hospodarskym hlediskum, jako je napriklad moralni ujma zpusobena opravnene osobe porusovatelem.

CAST DRUHA

ZVLASTNI UPRAVA PUSOBNOSTI SOUDU VE VECECH PRUMYSLOVEHO VLASTNICTVI

§ 6

(1) Mestsky soud v Praze

a) rozhoduje jako soud prvniho stupne ve sporech o narocich vychazej1cich z prumysloveho vlastnictvi, o narocich z ohrozeni a poruseni prav z prumysloveho vlastnictvi a o narocich na vydani bezduvodneho obohaceni ziskaneho na ukor toho, komu svedci prava z prumysloveho vlastnictvi, a o narocich podle casti prvni tohoto zakona,

b) rozhoduje v Ceske republice jako soud prvniho stupne pro ochranne znamky Spolecenstvi podle cl. 92 Narizeni Rady Evropskych spolecenstvi c. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranne znamce Spolecenstvi,

c) rozhoduje v Ceske republice jako soud prvniho stupne pro (prumyslove) vzory Spolecenstvi podle narizeni Rady (ES) c. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (prumyslovych) vzorech Spolecenstvi,

d) prezkoumava pravomocna spravni rozhodnuti Uradu prumysloveho vlastnictvi podle zvlastniho pravniho predpisu 6).

(2) Mestsky soud v Praze v rizenich podle odstavce 1 jedna a rozhoduje ve specializovanych senatech slozenych z predsedy a dvou soudcu.

Prechodna ustanoveni

§ 7

(1) Rizeni ve vecech spravniho soudnictvi, tykajicich se prumysloveho vlastnictvi, v nichz bylo zahajeno rizeni pred dnem ucinnosti tohoto zakona, se dokonci podle dosavadnich predpisu.

(2) Rizeni v I. stupni ve vecech sporu o narocich vychazejicich z prumysloveho vlastnictvi o narocich z ohrozeni a poruseni prav z prumysloveho vlastnictvi a o narocich o vydani bezduvodneho obohaceni ziskaneho na ukor tohoto, komu svedci prava z prumysloveho vlastnictvi, v nichz bylo zahajeno rizeni prede dnem ucinnosti tohoto zakona, se dokonci podle dosavadnich predpisu.

CAST TRETI Zmena zakona o soudech a soudcich

§ 8

Zakon c. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcich, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon o soudech a soudcich), ve zneni zakona c. 151/2002 Sb., zakona c.

228/2002 Sb., zakona c. 349/2002 Sb., zakona c. 192/2003 Sb., zakona c. 441/2003 Sb., zakona c. 626/2004 Sb., zakona c. 349/2005 Sb. a zakona c. 413/2005 Sb., se men! takto:

V § 39 odstavec 2 vcetne poznamky pod carou c. 1a zni:

“(2) Ve vecech prumysloveho vlastnictvi 1a) je prislusny vecne a mistne jako soud prvniho stupne Mestsky soud v Praze.

1a) Zakon c. 221/2006 Sb., o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi a o zmene zakonu na ochranu prumysloveho vlastnictvi (zakon o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi).”.

CAST CTVRTA

Zmena zakona o vynalezech a zlepsovacich navrzich

§ 9

Zakon c. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlepsovacich navrzich, ve zneni zakona c. 519/1991 Sb., zakona c. 116/2000 Sb., zakona c. 207/2000 Sb., zakona c. 173/2002 Sb., zakona c. 501/2004

Sb. a zakona c. 59/2005 Sb., se meni takto:

1. V § 63 se doplnuje odstavec 3, ktery vcetne poznamky pod carou c. 5i zni:

“(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 5i).

5 i) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.”.

2. V § 67 se za slovo “Urad” vklada slovo “rozhodnutim”.

3. V § 75 odst. 1 se za slovo “zakonem” vkladaji slova ” , s vyjimkou prav z patentu a dodatkovych ochrannych osvedceni”.

4. V § 75 se odstavce 2 a 3 zrusuji a zaroven se zrusuje oznaceni odstavce 1.

5. § 75a se zrusuje.

CAST PATA

Zmena zakona o ochrane topografii polovodicovych vyrobku

§ 10

Zakon c. 529/1991 Sb. , o ochrane topografii polovodicovych vyrobku, ve zneni zakona c.

116/2000 Sb. a zakona c. 501/2004 Sb., se meni takto:

1. V § 18 odst. 2 se slova “pro porusovani prav a pro pravo na informace” zrusuji.

2. V § 18 se za odstavec 2 vklada novy odstavec 3, ktery vcetne poznamky pod carou c. 3a

zni:

“(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 3a).

3a) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.”.

Dosavadni odstavec 3 se oznacuje jako odstavec 4.

CAST SESTA Zmena zakona o uzitnych vzorech

§ 11

Zakon c. 478/1992 Sb., o uzitnych vzorech, ve zneni zakona c. 116/2000 Sb. a zakona c.

501/2004 Sb., se meni takto:

1. V § 21 odst. 2 se slova “a pro porusovani prav, pro pravo na informaci” zrusuji.

2. V § 21 se za odstavec 2 vklada novy odstavec 3, ktery vcetne poznamky pod carou c. 4a

zni:

“(3) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 4a).

4a) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.”.

Dosavadni odstavec 3 se oznacuje jako odstavec 4.

CAST SEDMA

Zmena zakona o ochrane prumyslovych vzoru

§ 12

Zakon c. 207/2000 Sb., o ochrane prumyslovych vzoru a o zmene zakona c. 527/1990 Sb., o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich, ve zneni pozdejsich predpisu, ve zneni

zakona c. 474/2004 Sb., zakona c. 501/2004 Sb. a zakona c. 59/2005 Sb., se meni takto:

1. § 20 se zrusuje.

2. § 21 se zrusuje.

3. V § 47 se odstavec 4 zrusuje.

Dosavadni odstavec 5 se oznacuje jako odstavec 4.

CAST OSMA

Zmena zakona o ochrane oznaceni puvodu a zemepisnych oznaceni

§ 13

Zakon c. 452/2001 Sb., o ochrane oznaceni puvodu a zemepisnych oznaceni a o zmene zakona o ochrane spotrebitele, ve zneni zakona c. 131/2003 Sb. a zakona c. 501/2004 Sb., se meni takto:

1. V § 13 se stavajici text oznacuje jako odstavec 1 a doplnuje se odstavec 2, ktery vcetne poznamky pod carou c. 4c zni:

“(2) Proti pravomocnemu rozhodnuti Uradu je pripustna zaloba proti rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu 4c).

4c) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.”.

2. V § 24 se odstavce 2 az 4 zrusuji a zaroven se zrusuje oznaceni odstavce 1.

CAST DEVATA Zmena zakona o ochrannych znamkach

§ 14

Zakon c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb., o soudech, soudcich, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich predpisu, (zakon o ochrannych znamkach), ve zneni zakona c.

501/2004 Sb., se meni takto:

1. V § 8 se odstavce 4 az 7 vcetne poznamky pod carou c. 5 zrusuji.

Dosavadni odstavec 8 se oznacuje jako odstavec 4.

2. V § 18 se odstavec 4 zrusuje.

3. V § 51 odst. 2 se slova “v rozsahu stanovenem v § 8 odst. 5” nahrazuji slovy “v rozsahu stanovenem zakonem c. 221/2006 Sb., o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi a o zmene zakonu na ochranu prumysloveho vlastnictvi (zakon o vymahani prav z prumysloveho vlastnictvi)”.

CAST DESATA UCINNOST

§ 15

Tento zakon nabyva ucinnosti dnem j eho vyhlaseni, s vyj imkou § 6 a 8, ktere nabyvaji ucinnosti dnem 1. ledna 2008.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

1) Smernice Evropskeho parlamentu a Rady c. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymahani prav dusevniho vlastnictvi.

2) Zakon c. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlepsovacich navrzich, ve zneni pozdejsich predpisu. Zakon c. 529/1991 Sb., o ochrane topografii polovodicovych vyrobku, ve zneni pozdejsich predpisu.

Zakon c. 478/1992 Sb., o uzitnych vzorech, ve zneni pozdejsich predpisu.

Zakon c. 207/2000 Sb., o ochrane prumyslovych vzoru a o zmene zakona c. 527/1990 Sb. , o vynalezech, prumyslovych vzorech a zlepsovacich navrzich, ve zneni pozdejsich predpisu.

Zakon c. 452/2001 Sb., o ochrane oznaceni puvodu a zemepisnych oznaceni a o zmene zakona o ochrane spotrebitele, ve zneni zakona c. 131/2003 Sb. a zakona c. 501/2004 Sb.

Zakon c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb., o soudech, soudcich, pfisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich predpisu, (zakon o ochrannych znamkach), ve zneni zakona c. 501/2004 Sb.

3) Napriklad zakon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 417/2004 Sb. , o patentovych zastupcich a o zmene zakona o opatrenich na ochranu prumysloveho vlastnictvi.

4) Napriklad zakon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu.

5) Napriklad § 7 zakona c. 64/1986 Sb., o Ceske obchodni inspekci, ve zneni pozdejsich predpisu.

6) Zakon c. 150/2002 Sb., soudni rad spravni, ve zneni pozdejsich predpisu.